Verslag gemeenteraad 5 november 2007

Bron: Gazet van Turnhout (www.turnhoutblogt.be)
Auteur: Marian Michielsen

Naar goede gewoonte nemen we het uitstekende en objectieve verslag van de gemeenteraad integraal over van de Turnhoutse blog “Gazet van Turnhout” (www.turnhoutblogt.be). Enkel de passages die betrekking hebben op de VB-tussenkomsten worden door ons in vet geplaatst.

De raadsleden blijven ook deze zitting bezorgd om de (toekomstige) inwoners aan de voormalige Ford-garage op de Steenweg op Antwerpen en die van de Steenweg op Gierle. Nieuw is de bekommernis om de mensen van Hanzhong.

De rode draad van de zitting was het woord ‘democratie’. Vlaams Belang zou het niet zijn, maar wel willen. Groen! krijgt er één minuut voor. En Open Vld beschuldigt het bestuur van een democratie op twee niveaus.

Het eerste discussiepunt is de beleidsovereenkomst Stedenfonds. De huidige loopt af op 31 december 2007. Een nieuwe overeenkomst moet dus goedgekeurd worden. Marc Clymans (Groen!) zegt daar graag aan mee te werken, maar dan moet het plan wel tijdig voorgelegd worden, en niet alleen ter goedkeuring: “Nu hadden we alleen maar te zeggen ‘ja’ of ‘neen’. Er was op geen enkel moment nog een mogelijkheid tot aanvullingen.”

Marcel Hendrickx (CD&V) antwoordt dat het in dit geval niet anders mogelijk was: “Op het ogenblik dat wij het op de commissie besproken hadden, was het zelfs nog niet in het schepencollege besproken omdat de tijdspanne te kort was.”

Vlaams Belang vraagt democratie

Paul Meeus bekent dat zijn partij, Vlaams Belang, zich onheus behandeld voelt door de raad van bestuur van de Projectvereniging Regionaalstedelijk Gebied Turnhout. Vlaams Belang werd namelijk op één vergadering niet uitgenodigd. “We zullen de verlenging van het PRGT goedkeuren, maar we hopen dat in de toekomst iedereen die democratisch verkozen is, ook democratisch aan het spel kan deelnemen.”

Ook Bart Cabanier van Groen! die zo de macht van de oppositie zag slinken, vraagt zich af waarom zijn oppositiepartner niet werd uitgenodigd. De burgemeester legt uit dat “bepaalde vertegenwoordigers het Vlaams Belang als niet-democratische partij beschouwen, en daarom waren ze niet uitgenodigd. Maar wij zijn daar geen voorstander van.”

Geen extra betrekkingen voor Open VLD

Over de herschikking van het stedelijk organogram, stelt Pierre Gladiné (Open Vld) zich net als bij de vorige gemeenteraadszitting vragen. Het voorstel heeft volgens hem positieve punten maar er worden ook nieuwe functies gecreëerd in tijden van budgettaire schaarste, en dat kan volgens hem niet. Open VLD stemt tegen, de andere partijen gaan akkoord.

De stad wil ook een directeur Cultuur en Vrije Tijd aanwerven. Gladiné is consequent en wil dat niet. Hij is het er mee eens dat de sector een directeur nodig heeft, maar deze mag niet komen naast de functie van cultuurfunctionaris. De functies moeten gecombineerd worden omdat de stad anders een extra betrekking creëert. En daar is Open VLD tegen.

Schepen Stijnen (CD&V) vraagt toch de invulling van de functie van directeur Cultuur en Vrije Tijd, omdat heel die sector anders geen vertegenwoordiging heeft in het managmentteam.

Open VLD houdt vol en stemt tegen, de andere partijen gaan akkoord.

Meer subsidies voor minder bedeelden?

De woningen van de Heizijde, Kastelein, Klein Engeland, Laguitstraat en Tichelarijstraat moeten hun afval- en hemelwater scheiden. De eigenaars van de woningen staan zelf in voor de afkoppeling, maar de stad zal 80 procent terugbetalen. Astrid Wittebolle van Groen! vraagt zich af in hoeverre er rekening is gehouden met een sociale correctie. “Het is mooi om tachtig procent terugbetaald te krijgen, maar misschien zijn er ook wel mensen waarvoor dat toch nog een fameuze som is.” Volgens schepen Eric Vos (CD&V) zit de sociale correctie al in de aard en in de hoeveelheid van de werken die uitgevoerd moeten worden: “Woningen die heel ver verwijderd zijn van de plaats van aansluiting van het afvalwater zullen uiteraard worden afgetopt op het maximumbedrag dat voorzien is in het subsidiereglement.”

Waar is de brief?

Op de gemeenteraad ligt de dadingsovereenkomst met de Vlaamse Regering voor over de heffing op leegstand. Maar Paul Meeus (Vlaams Belang) stoort zich vooral aan de brief die in dit dossier verloren ging. Er was ook beslist om de brief naar de Vlaamse Regering aangetekend te versturen en dat is uiteindelijk niet gebeurd. Hij vraagt zich af of het niet beter is voortaan de uitgaande post in te schrijven.

Schepen Francis Stijnen (CD&V) stelt hem gerust met de boodschap dat vanaf 1 januari 2008 ook de uitgaande post ingeschreven zal worden met het computerprogramma Ariadne. Waarop Meeus zegt dat het probleem van de brief zich niet gesteld had, als men die manueel had ingeschreven.

Schepen Karel De Busser (CD&V) geeft nog een verdere toelichting bij het dossier en benadrukt dat de aanvragen vroeger gewoon per brief gebeurden. “Maar nu beginnen veel ingewijden in de diensten dus echt te zoeken naar de puntjes en komma’s en kan de uitbetaling niet meer verwezenlijkt worden.” Toch vraagt hij om de dadingsovereenkomst goed te keuren, wat alle partijen dan ook doen.

Een minuut stilte

Bij aanvang van de gemeenteraad kregen de raadsleden een nota. Daarin staan de opmerkingen van een speciale milieuraad. Schepen Hermans (CD&V) vraagt om deze bemerkingen toe te voegen aan de gemeenteraadsbeslissing. Maar Marc Clymans (Groen!) vraagt zich af waar de bemerkingen naartoe zijn die op de commissie waren gemaakt. “Ik vind hier alleen een verslag terug van een extra milieuraad waar ik niets van wist. En van de commissie vind ik niets terug. Dat vind ik heel vervelend.”

Hermans is alsnog bereid het verslag van de commissie toe te voegen. Hij voegt er aan toe dat de uitnodiging voor de milieuraad op tijd verzonden was, zij het enkel per e-mail. En de opmerkingen in de gemeenteraadsbeslissing zijn enerzijds afkomstig uit een advies van de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten en anderzijds gaat het om specifieke opmerkingen van de milieudienst.

Toch vraagt Clymans nog één minuut om het document met schepen Hermans te bespreken. Burgemeester Marcel “We zijn soepel in die dingen” Hendrickx (CD&V) geeft die. Na de korte schorsing vraagt Peter Reniers (Turnhout Vooruit) om te vermijden dat men nog dingen op de gemeenteraad zelf ter goedkeuring voorlegt. De burgemeester antwoordt dat dat nu ook weer niet zo vaak gebeurt: “ik denk dat hier de echte democratie speelt.”

Geen privacy door menstruatie

Het meest betwiste punt op deze gemeenteraad, blijkt toch het rooilijnplan van het nieuwbouwproject op de Steenweg op Antwerpen 23-31. De oppositiepartijen vragen het woord. Jan Maes (Open Vld) wil de zekerheid dat de groene privacy-buffer naar de achtertuinen er komt en vraagt of de bouwaanvraag van de appartementsblokken toch zeker in orde is. Daarnaast zegt hij niets tegen openbaar groen te hebben, maar wil hij wel dat de stad zorgt dat er geen overlast komt. Later zal Bart Cabanier hem gerust stellen met een onderzoek van de politie waaruit blijkt dat als er minder straatverlichting is, er ook minder criminaliteit is.

Renaat Decoster (Vlaams Belang) klaagt het gebrek aan decreetgeving aan. Hij herinnert de burgemeester en schepenen er aan dat voor elke wijziging van een rooilijn, er inspraak nodig is en “hier is het stedenbouwkundig attest zomaar in die mensen hun strot geduwd.”

Marc Clymans (Groen!) vraagt dan weer waar de toelichting is die zou komen voor het punt werd behandeld. Hij wil weten wat het college beslist heeft over de bouwaanvraag.

En Peter Reniers (Turnhout Vooruit) vindt dit project te groots. Volgens Reniers begon het allemaal met de communicatie: “niet iedereen is uitgenodigd, niet iedereen is in kennis gesteld dat er een project van die orde zou worden gerealiseerd.” Daarnaast klopt het volgens hem niet dat andere gebouwen in de omgeving een bouwdiepte van 17 meter moesten respecteren, terwijl dit project een diepte van 63 meter zal kennen. En men creëert een bijkomende ontsluiting tussen Steenweg op Antwerpen en de Gierledreef terwijl er volgens hem 500 meter verder via de Prins Boudewijnlaan een hele mooie ontsluiting is. Reniers vreest ook dat niet alleen lokale mensen, maar ook andere bewoners het nieuwe parkje zouden opzoeken. Schepen Dimitri Gevers (sp.a) had al aangegeven dat er bijkomende maatregelen getroffen zouden worden als er problemen zouden komen. Maar Reniers heeft liever dat ze het probleem niet maken. Naast enkele fouten in de procedure, wijst hij tenslotte op de bezwaren naar de bescherming van de privacy die “van de tafel geveegd” zouden zijn. De leilindes garanderen volgens hem niet de privacy van de inwoners van de bovenste appartementen: “men is uit het oog verloren dat ook die leilindes jaarlijks een menstruele cyclus ondergaan en hun blaren verliezen.”

Schepen Gevers (sp.a) zegt dat hij vertrouwt op zijn ambtenaren, wat het volgen van de procedure betreft. “Moest blijken dat dat niet gebeurd is, dan zal de hogere overheid die vergunning niet verlenen.” Over de eventuele overlast vraagt hij zich af waarom je oplossingen zou creëren als het probleem zich niet hoeft te stellen. De privacy proberen ze volgens hem zo aanvaardbaar mogelijk te maken voor iedereen en hij beweert dat publiek groen nu eenmaal eigen is aan een stad. Schepen Francis Stijnen (CD&V) laat nog weten dat op de communicatieraad het geval is uitgepraat met de bewoners.

Wanneer Gevers nog zegt dat het schepencollege beslist heeft om de bouwvergunning af te leveren, spreekt Jan Maes (Open Vld) van een democratie op twee niveaus: “Bij mijn weten kan je geen bouwvergunning afleveren als het rooilijnplan niet is goedgekeurd. (…) Als wij het rooilijnplan afkeuren, dan moeten jullie terugkomen op jullie beslissing.” Schepen Gevers (sp.a) weet dat: “Het staat de gemeenteraad uiteraard vrij om het rooilijnplan al dan niet goed te keuren. Dat zal beslissend zijn voor heel dit dossier.”

Marc Clymans wil de inhoud van het advies van het schepencollege nog weten: “ik had de indruk dat u suggereerde dat minstens één verdieping van die L-vorm aan het laatste stuk van de Gierledreef eraf zou gaan. En daarom heb ik toen ook gezegd: dan wil ik wachten op jullie beslissing om hier nu een motivatie te geven.” Maar Gevers besluit: “als die suggestie gewekt is, dan is die niet realiteit geworden. Het plan is nu voor vergunning naar Antwerpen.”

Er volgt een stemming bij naam: Turnhout Vooruit stemt tegen, Vlaams Belang, Open Vld en Groen! onthouden zich. De meerderheid keurt het rooilijnplan goed.

De zwakste of de sterkste schakel

Ter voorlopige goedkeuring ligt het Bijzonder Plan van Aanleg ‘Kleinhandelszone N140’ voor. Renaat Decoster (Vlaams Belang) vreest verkeersoverlast als de winkels en bedrijven gaan uitbreiden, wat volgens het ordeningsplan mag. “Omdat het zo moeilijk wordt om te ontwikkelen, gaat ook een minderwaarde opkomen voor de eigendommen die daar zijn van de mensen. Wij gaan ons onthouden.” Schepen Gevers (sp.a) antwoordt dat het om een gewestweg gaat, en dat Turnhout dus alleen maar kan adviseren.

Ook Turnhout Vooruit onthoudt zich en wel omdat Reniers vreest dat de mensen tegen elkaar opgezet zullen worden: “De ketting is maar zo sterk als de zwakste schakel.” De projectontwikkelaar zou volgens hem vroeg of laat wel eens naar de mensen toestappen en als daar iemand toegeeft voor de prijs die de projectontwikkelaar aanbiedt, zou dat een kettingreactie kunnen teweeg brengen. Daarnaast vraagt hij aan het stadsbestuur een concreet initiatief om bezwaarschriften in te dienen als het gewestplan gewijzigd zou worden.

Volgens schepen Gevers (sp.a) zou de sterkste schakel nog alles kunnen redden. En voor dat concreet initiatief kunnen ze niet verder gaan dan dit: “Vanaf het moment dat er een herziening komt van het gewestplan, dan kunnen wij ons beklag daarover doen en bezwaar indienen. Maar zolang zich dat niet voordoet, kunnen wij niet ageren.” Hij voegt er nog aan toe dat de stad ook het buurtplein wat zal verfraaien en dat het de buurt zal betrekken in het beheer.

Turnhout-Hanzhong

Nog een moeilijk punt in de gemeenteraad is het actieplan ontwikkelingssamenwerking 2008. Bart Cabanier (Groen!) vraagt zich af wat er aan de hand is met de uitwerking van de stedenband met Hanzhong. Eerst had de mondiale raad daarover positief advies gegeven, daarna niet meer?

Schepen Segers (sp.a) antwoordt dat de mondiale raad wel degelijk een positief advies heeft gegeven, mits rekening gehouden werd met de bezorgdheden over de geboekte resultaten binnen de stedenband. Die bezorgdheden, die onder andere gaan over het contact met de bevolking, zouden in een brief gestuurd worden naar China. Nu was er een communicatiestoornis tussen de schepen en de burgemeester waardoor die brief niet verstuurd was. Vandaar dat de mondiale raad zei “Als dat niet gebeurd is, kunnen wij geen positief advies geven.” Inmiddels zijn er volgens Segers (sp.a) allerlei toelichtingen gepland.

Burgemeester Hendrickx (CD&V) bekent dat de brief niet verstuurd was, maar dat de inhoud wel in een e-mail stond. Volgens hem maakt dat geen verschil, en is vooral het resultaat van de stedenband belangrijk. “Het dossier dat voorligt vanuit Hanzhong inzake milieuwerking gaat veel verder dan wij ooit gehoopt hadden”, aldus de burgemeester. “Op basis van het voorstel dat door onze milieudienst is gegeven, gaat men daar een zestal rietvelden aanleggen ter zuivering, en dat is een pilootproject voor gans China. Daar mogen we toch wel bijzonder fier op zijn.”

Bart Cabanier (Groen!) is echter niet onverdeeld positief. Want wat doen de mensen vanuit Turnhout om te sensibiliseren rond de mensenrechten in China, meneer de burgemeester?

“Dat probleem van de mensenrechten is geen probleem van Hanzhong, dat is een probleem van China, van de federale overheid van China. En in Hanzhong heeft men ook geen middel om daarop in te grijpen”, antwoordt Marcel Hendrickx (CD&V). “Je moet dat stap bij stap zien”, zegt hij nog. “Maar als u aan ons vraagt, aan de mensen die met die actie bezig zijn: verander het probleem van de mensenrechten, dan stelt u een vraag die niet te beantwoorden is.”

Cabanier (Groen!) geeft echter niet op: “Tegelijkertijd zijn er ook economische contacten vanuit Turnhout met Hanzhong. Werd er al gebruik gemaakt van het gebrek aan sociale voorzieningen om daar dingen te organiseren?”

Volgens Hendrickx (CD&V) zijn er een aantal bedrijfsbezoeken geweest waarbij mooie dingen vastgesteld werden, maar ook andere. Hij zegt dat ook die dingen geleidelijk evolueren. In grotere bedrijven zijn de sociale voorzieningen al redelijk goed uitgebouwd. “In de kleine bedrijven”, zegt hij, “gebeuren er nog dingen die beter anders zouden zijn.” Als Cabanier (Groen!) daarop vraagt of de burgemeester voorstelt dat de economische partners van hier enkel investeren in bedrijven die goed uitgebouwde sociale voorzieningen hebben, antwoordt Hendrickx (CD&V) dat zij vooral zelf moeten uitmaken welke interesse zij hebben.

Daarop volgt een meningsverschil waarin Bart Cabanier (Groen!) suggereert dat het behaalde resultaat van de stedenband na vijf jaar toch wat magertjes is. De burgemeester vindt van niet, en Paul Meeus (Vlaams Belang) neemt het woord over. Zijn partij blijft pleiten voor een klassieke en dus rechtstreekse ontwikkelingssamenwerking. Later zal de burgemeester Hendrickx (CD&V) toelichten dat dat niet mogelijk is aangezien de Vlaamse Gemeenschap zegt dat het om een bestuurlijke ondersteuning moet gaan.

Meeus (Vlaams Belang) vindt de samenwerking verder oké, zolang er een blijvende inspanning wordt geleverd om de misdaden van het regime te onderstrepen. Daarnaast uit hij nog kritiek op fairtrade, dat zich niet alleen mag toespitsen op Oxfam, en organisaties als 11.11.11. die hun werking verpolitieken en zich negatief uitspreken tegenover het Vlaams Belang: “Wij blijven openstaan voor dialoog, ik begrijp dat dat mogelijk is. In afwachting daarvan onthouden wij ons.”

Ook Groen! onthoudt zich, de anderen gaan akkoord.

Middelares draagt zelf 10 procent

Schepen Suzy Maes (CD&V) is in het kader van het meerjarenplan van de kerkraden gaan praten met de mensen van de Middelareskerk. Zij hebben in een nota geschreven dat ze 10 procent van de kosten voor de renovatie zelf zouden dragen en dat die niet is ingebracht als toelage van de stad. Paul Meeus (Vlaams Belang) onderstreept dat dit niet vrijblijvend is, en dat zij met die cijfers een engagement op papier zetten: “Ik denk dat het goed is als u de mensen eraan kan herinneren dat zij een inspanning moeten leveren. Als blijkt dat dat niet kan, dan moeten zij dat kunnen verantwoorden.”

Op glad ijs?

Ook de gewijzigde en nieuwe toelagen 2007 liggen voor. Eén van die toelagen gaat over de ijspiste. Bart Cabanier (Groen!) suggereert om een kunststofijsbaan te leggen, zoals Tilburg er vorige week nog een besteld heeft. Hij heeft ook prijzen doorgestuurd van firma’s. Eén ervan is een stuk goedkoper dan de huidige ijsbaan.

Burgemeester Hendrickx (CD&V) stelt voor om tussen kerst en nieuw eens links en rechts te gaan kijken om ervaringen van anderen op te doen. Hij vindt het nogal gevaarlijk om meteen een omschakeling te doen.

En Peter Reniers (Turnhout Vooruit) maakt van de gelegenheid gebruik om schepen Segers (sp.a) te feliciteren met zijn initiatief om de subsidies van de welzijnssector te heroriënteren. Segers toomt hem wat in en zegt dat het gaat om een werknota: “Ik denk dat het belangrijk is om eerst principes vast te leggen voor we spreken over wie subsidies zal krijgen. Maar voor dit dossier zal meer dan 5 minuten politieke moed nodig zijn.”

Ondanks zijn enthousiasme, onthoudt Peter Reniers zich. Net zoals de andere oppositiepartijen.

Op het foute spoor

En Paul Meeus vraagt aan het einde van de zitting om met de gemeenteraad een actie te ondernemen tegen de nieuwe dienstregeling van de NMBS. Volgens hem brengt die veel problemen met zich mee: mensen met kleine kinderen moeten die vroeger onderbrengen en er zal overbezetting zijn van de piekuurtreinen.

De burgemeester antwoordt dat er al een protest is gestuurd naar de NMBS, uit naam van het schepencollege. Hij ziet er geen probleem in dat dat nog eens herhaald wordt vanuit de gemeenteraad: “Dat kan alleen maar de zaak versterken.”

Aanvullende personenbelasting

Tot slot stelt Renaat Decoster (Vlaams Belang) nog de vraag hoe het stadsbestuur staat tegenover het tarief op de aanvullende personenbelasting, dat ook in Turnhout te laat werd ingestuurd.

Schepen Maes (CD&V) benadrukt dat er tegengestelde rechtspraak is, wat het niet eenvoudiger maakt voor de burger. Zij kunnen een bezwaar aantekenen, maar ze weten vooraf niet of de zaak een goede afloop zal hebben.

De burgemeester voelt zich gesterkt door de Vereniging Van Steden en Gemeenten en hoopt dat het gezond verstand van de rechters het zal halen. Volgens hem gaat het tegen alle logica in dat een uittredende coalitie de belastingen bepaalt voor de nieuwe coalitie.

Reniers (Turnhout Vooruit) checkt nog even of dit bestuur voorstander is van het meerjarentarief waarop Hendrickx zegt dat ze gaan akkoord als ze mogen van de minister. Tot slot vragen Decoster en Cabanier of de burger ook communicatie mag verwachten vanuit de stad. Hendrickx vertrouwt erop dat dat via de media wel zal overgebracht worden.

Bij deze is dat gebeurd.

Bestuurslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...