Verslag gemeenteraad 21 december 2007

Bron: Gazet van Turnhout (www.turnhoutblogt.be)
Auteur: Marian Michielsen

Naar goede gewoonte nemen we het uitstekende en objectieve verslag van de gemeenteraad integraal over van de Turnhoutse blog “Gazet van Turnhout” (www.turnhoutblogt.be). Enkel de passages die betrekking hebben op de VB-tussenkomsten worden door ons in vet geplaatst.

De hot issues van deze bijzonder gevulde gemeenteraad waren de beleidsplannen die door de oppositie niet altijd positief onthaald werden.

Verder weigert de Groen!-fractie te stemmen, durft Open VLD het bestuur bijna te vergelijken met de dictatoriale varkens van George Orwell’s ‘Animal Farm’ en schiet Vlaams Belang de begroting af.

Maar ondanks die voorvallen ziet de burgemeester zijn raadsleden graag. En in het bijzonder Peter Reniers, zo blijkt.

De zitting begint met een opmerking van Peter Reniers (Turnhout Vooruit). Hij vindt dat een paar agendapunten van deze overvolle gemeenteraad beter pasten op de vorige gemeenteraad: ‘Als ik gebruik maak van mijn tien minuten spreekrecht per agendapunt, dan zitten we hier morgenvroeg om 4u nog.’ Hij vraagt om in het vervolg de agenda’s te bekijken in functie van de draagkracht.De burgemeester (CD&V) geeft Reniers geen ongelijk: ‘Andere centrumsteden kampen ook met een overgeladen agenda. Maar we gaan eraan werken.’ Hij bedankt Reniers alvast om zijn mond niet bij elk van de 56 agendapunten open te trekken.

Groen! verlaat zaal

Marc Sleen, Walter Van den Broeck en Jan Veulemans krijgen de titel van ereburger, mits goedkeuring van de gemeenteraad.

Marc Clymans (Groen!) vraagt om het agendapunt op te splitsen per persoon. Hij vindt het jammer dat het schepencollege er zonder enig overleg een derde persoon aan heeft toegevoegd. ‘Wij willen een serieuze commissie rond het voordragen van die personen. Die moet gedragen worden door een groter deel van de bevolking.’

Marcel Hendrickx (CD&V) zegt dat hij de reglementen over ereburgerschap nagevraagd heeft bij andere centrumsteden: ‘In Leuven hebben we er een gevonden. Daarin staat dat die mensen zich verdienstelijk gemaakt hebben, of een uitstraling gegeven hebben aan de stad. Dat criterium passen we nu ook toe.’

De derde persoon werd volgens de burgemeester toegevoegd omdat hij van Turnhout is en ‘veel zinnige dingen heeft gedaan als schrijver en dichter.’ Er werd daarover wel een mail verstuurd naar de fractieleiders.

Clymans (Groen!) benadrukt nog eens dat het voor de partij niet gaat om die persoon, maar om de manier hoe hij op die lijst is gekomen.

Marc Sleen en Walter Van den Broeck krijgen van alle partijen het ereburgerschap. Groen! verlaat ‘uit principe’ de zaal bij de stemming van Jan Veulemans. De andere partijen gaan akkoord.

Brandweer

Er moet in principe een nieuw meerjarenplan voor de aankoop van brandweermateriaal opgemaakt worden. Maar de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken liet weten dat het mogelijk is om het huidig meerjarenplan aan te passen. De gemeenteraad moet nu dat gewijzigde aankoopprogramma goedkeuren.

Peter Reniers (Turnhout Vooruit) vraagt zich of Turnhout daardoor niet in de problemen kan komen: ‘Welke zin heeft het om een zonaal subsidieregeling te voorzien als er achterpoortjes zijn?’ En: ‘Zouden we niet beter afwachten tot de gouverneur zijn advies heeft gegeven, alvorens dit ter goedkeuring voor te leggen?’

‘De gouverneur staat heel positief tegenover dit voorstel’, antwoordt de burgemeester (CD&V) ‘In zonde Taxandria is afgesproken dat we niets aankopen zolang we dat akkoord niet hebben.’

Iedereen gaat akkoord

Gsm-controle

De burgemeester en schepenen krijgen een Personal Digital Assistant (PDA), inclusief aansluitingskosten voor het elektronisch- en telefoonverkeer, uitgezonderd voor privé-gesprekken. Bart Cabanier (Groen!) wil weten of iemand de telefoonrekeningen zal controleren en of dat dan kan volgens de privacywet.

De burgemeester (CD&V) gaat ervan uit dat er in het college fatsoenlijke mensen zitten die dat op een eerlijke manier doen. Waarop Cabanier nog even checkt of er voor raadsleden een bedrag is voorzien voor opleidingen. ‘Het budget voor vorming en opleiding kan via de fractieleider aangevraagd worden’, antwoordt Hendrickx. Ondertussen vraagt hij bij andere steden rond of daar tegemoetkomingen zijn voor bepaalde kosten van gemeenteraadsleden.

Zwemmen

Het AGB zal vanaf 1 januari 2008 instaan voor de exploitatie van het zwembad stadspark. De beheersovereenkomst tussen de stad Turnhout en het AGB voor de exploitatie van het zwembad stadspark ligt ter goedkeuring voor.

Schepen Vos (CD&V) licht het agendapunt toe: ‘Het AGB heeft de volledige autonomie voor prijszetting en tarieven. Het gaat dus om werkingssubsidies die de stad bijlegt bij het AGB.’ En niet om een prijssubsidie.

Peter Reniers (Turnhout Vooruit) vraagt zich af hoe groot het exploitatietekort is. ‘Moeten we in de toekomst nog meer subsidies toegewezen zien naar het AGB?’ Het tekort situeert zich volgens schepen Vos (CD&V) tussen 1,4 en 1,5 miljoen euro: ‘Het AGB zal eerst de BTW recupereren. Daarna zullen we bekijken in welke mate de werkingssubsidie nodig zal zijn.’

Dan wijst Reniers er nog op dat de burgemeester beide partijen vertegenwoordigd, terwijl het akkoord in onderling overweg gewijzigd moet worden. Volgens Marcel Hendrickx is dat geen probleem: ‘Het AGB én de gemeenteraad moeten een wijziging goedkeuren. Ik ga er zelf geen komma aan veranderen.’

Alle partijen gaan akkoord.

Eerst water, de rest komt later

De saneringsbijdrage wordt verdubbeld tot 0,76 euro per m³ geleverd drinkwater. Astrid Wittebolle (Groen!) vindt het een nuttig bedrag, maar: ‘Hoe zit het met de sociale correcties?’ Schepen Eric Vos (CD&V) zegt dat er geen pasklare oplossing voor is: ‘Maar we bekijken ten gronde of het mogelijk is.’

Wittebolle (Groen!) herinnert de schepen eraan dat er een spreiding van betaling mogelijk is. ‘Dat gaat over de globale waterfactuur’, zegt Vos (CD&V). ‘Het vergemakkelijkt de betaling, maar is nog niet echt een sociale correctie.’

Luc Debondt (CD&V) denkt dat het beslissing is van gemeenteraad om gedeelde betaling al dan niet op te nemen. Astrid Wittebolle (Groen!) volgt hem. ‘Kunnen we hier afspreken om te zoeken naar een sociale correctie vanaf na de feestdagen. Dan lijkt mij dat een haalbaar verhaal.’ Vos zal het onderzoeken en de resultaten bespreken op de commissie.

Peter Reniers (Turnhout Vooruit) vraagt zich nog af waarom hij het bedrag dat in de meerjarenplanning is opgenomen, niet in de begroting kan terugvinden: ‘Dan wordt de belastingbetaler niet met de zoveelste verhoging geconfronteerd.’

Schepen Vos (CD&V) antwoordt dat er binnen een strikt tijdsschema veel verwacht wordt van de gemeente. ‘De cijfers zijn ontzettend hoog, dus is het logisch dat we ook de bijdrage aan de kost moeten aanpassen. Voor aantal dossiers, zoals de riolering noord en zuid, hebben we wel een tegemoetkoming gedaan. Het is een evenwichtsoefening.’

Open VLD onthoudt zich. ‘Het is een verdubbeling van het bedrag’, zegt Pierre Gladiné. ‘Die verdubbeling kon beter wat gespreid worden.’

Ook Turnhout Vooruit, Groen! onthouden zich.

Dossier lockers opgesloten

De gemeenteraad keurde in juni het leveren van lockers voor het Warandep’ANT goed. Die beslissing moet nu ingetrokken worden, wegens te duur.

Peter Reniers (Turnhout Vooruit) wil weten wat er uiteindelijk op de offerte stond. ‘Ik zie een beslissing die men intrekt. Maar wat nu aan lockers wordt afgelaten, zal er ooit wel komen liet de stadsarchitect aanvoelen. Waarom kan dat niet in één keer?’

‘Er wordt gevraagd om de hele beslissing niet uit te voeren’ zegt Karel De Busser (CD&V). ‘Het college heeft inmiddels een nieuwe beslissing gemaakt, waardoor de helft van de kastjes er komen, in een ander en beter model. We gaan bekijken of dat voldoende is of niet.’

Reniers vraagt of dat die eerste beslissing niet ondermijnt? De Busser: ‘Volgens de architect is dit aantal voor een eerste fase ruim voldoende.’

Iedereen gaat akkoord.

Gemeenteraad wordt Animal Farm

Nadat Groen! vraagt naar extra aandacht voor duurzaamheid tijdens de bouwwerken voor een kunstacademie op de Turnova-site, ligt de heffing op leegstand voor. Marc Clymans (Groen!) wil een evaluatie van het systeem van zodra er resultaten zijn.

Jan Maes (Open VLD) wil weten wat er gebeurt als de bouwvergunning een jaar op zich laat wachten. ‘Dan laat de overheid je niet toe om renovatiewerken uit te voeren, en wordt je toch belast.’ Hij ergert zich ook aan artikel 31 dat hem doet denken aan het boek Animal Farm. Dat hanteerde de wet ‘Alle dieren zijn gelijk, maar sommige zijn meer gelijk dan de andere’: ‘De gemeente stelt zichzelf vrij van de heffing. Je gaat dus de burgers afstraffen en zelf niet het voorbeeld geven. Met wat zijn we bezig als beleid?’

Peter Reniers (Turnhout Vooruit) vindt het een goed plan, maar heeft nog enkele bedenkingen: ‘De controle zal vrij onbemand zijn.’ Schepen Gevers (sp.a) antwoordt daarop dat het systeem zichzelf verdient als er een extra personeelslid nodig is. Als er meer leegstand is, brengt het meer op. ‘Ik vind het ook een gemiste kans dat er geen verschil in heffing is tussen een groot en een klein gebouw’, zegt Reniers nog.

Schepen Dimitri Gevers (sp.a) vindt de vragen terecht. De evaluatie komt er zeker en als bouwvergunningen niet op tijd geleverd worden, kan de stad zich daar billijk tegenover stellen. ‘Een overheid die zichzelf vrijstelt is voor discussie vatbaar’, zegt hij nog. ‘Maar als we ons niet vrijstellen, dan moeten we aan onszelf betalen. Is dat zoveel serieuzer? Dit systeem zal ons dwingen om leegstand tegen te houden.’

Dat is niet genoeg voor Jan Maes (Open VLD). Hij wil weten hoe de procedure in zijn werk gaat: ‘Gaat men arbeiderswoningen aanpakken of eerst Turnova?’ Hij stelt een opschortende termijn voor: ‘Als bouwaanvraag een jaar blijft liggen, dan schuift de heffing een jaar op’.

Maes vindt het ook niet kunnen dat de administratie die de bouwaanvraag verzorgt, ook een boete kan opleggen. ‘De wetgever is de rechter. Dat systeem is sinds de Romeinen niet meer van toepassing. Ik kan niet meer volgen in dit beleid.’ Hij kan zich vinden in de basis, de verloedering tegen gaan. Maar de overheid moet zichzelf dan wel respecteren.

Volgens de schepen stelt het probleem van bouwvergunningen zich nu niet: ‘Over drie jaar kunnen we nog zien wat we daarmee doen.’ ‘Als er geen bouwvergunning wordt gegeven, is er beroepsmogelijkheid’, voegt de burgemeester (CD&V) daaraan toe.

Open VLD onthoudt zich. De anderen gaan akkoord met de leegstandsheffing en belastingreglement op opcentiemen voor leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten.

De groene vingers van het OCMW

Het OCMW Turnhout en een privé-eigenaar verkopen aan de stad Turnhout gronden waarop de groene vingers in het project Heizijdse Velden komen.

Marc Clymans (Groen!) roept op om het OCMW niet de dupe te laten worden van wat er gebeurt. ‘De waarde van een groene vinger ligt lager dan een kavel die men kan aansnijden. Als ze meer geld kunnen verdienen met ander zaken, dan willen wij vragen om aan het OCMW genoeg geld te geven voor de lap grond, zodanig dat ze dat geld opnieuw kunnen investeren in nieuw patrimonium.’

Schepen Gevers (sp.a) ziet geen probleem: ‘De waarde van eender welke m² in het gebied is in principe evenveel waard. Groene vinger of niet. En het OCMW is autonoom. Is ze niet tevreden met de prijs, dan verkoopt ze het niet.’

Iedereen gaat akkoord.

Ook over het Turnova-project heeft Clymans (Groen!) een vraag. ‘Het mobiliteitsvraagstuk is voor ons nog altijd onduidelijk. Wij onthouden ons daarom.’ Schepen Gevers (sp.a) vindt het ook een belangrijk punt. Hij zal er in de komende jaren meer duidelijkheid en info over verschaffen.

Financieel meerjarenplan OCMW

De gemeenteraad keurt de goedkeuring van het exploitatie- en investeringsbudget 2008 van het OCMW goed.

Peter Reniers (Turnhout Vooruit) vraagt of men iets aan het exploitatietekort zal doen? ‘Zijn er maatregelen op komst om dat weg te werken?’ Marc Clymans (Groen!) vraagt een duurzame investering, zodat de verwarmingskosten op termijn lager zijn. Peter Segers (sp.a) zegt dat Reniers die vraag beter aan de OCMW-voorzitter stelt. Hij wil wel de boodschap overbrengen, maar het OCMW beslist.

De gemeenteraad keurt de beslissingen van de OCMW-raad goed over het strategisch meerjarenplan, 2008-2012, samenwerkingsprotocol tussen de stad en het OCMW en het financieel meerjarenplan 2008-2012. De raadsleden zijn echter negatief tegenover dat laatste. ‘Waar gaat het OCMW het geld vandaan halen? En als zij dat niet kunnen opbrengen, kunnen zij daarvoor dan aankloppen bij de stad?’ vraagt Peter Reniers (Turnhout Vooruit) zich af. De partij onthoudt zich op het derde puntje. Groen! stemt hetzelfde. ‘Wanneer je een goed meerjarenplan wil maken, moet je daar geld tegenoverstellen.’ Vlaams Belang onthoudt zich voor de eerste twee punten en stemt tegen het derde. Open VLD onthoudt zich over de hele lijn. De meerderheidspartijen gaan akkoord.

Peter Segers (sp.a) vertelt achteraf nog dat het OCMW patrimonium verkoopt. ‘Zij zullen dat geld investeren in het woon- en zorgcentrum.’ Hij is niet op de hoogte van het patrimonium van het OCMW.

Algemeen beleidsplan

Dan liggen de beleidsplannen voor. De raadsleden geven eerst een algemene beschouwing. Paul Meeus (Vlaams Belang) steekt van wal met een onthouding. ‘Er is nauwelijks kritiek mogelijk’, vindt hij.

Ook Open VLD onthoudt zich. Pierre Gladiné (Open VLD) vindt dat de essentie voor de meeste doelstellingen ontbreekt. ‘Hoe en wanneer we die doelstelling realiseren, daarover kunnen we juist een debat voeren.’ Daarnaast stelt de fractie de vraag hoe de doelstellingen worden gedragen. En de kapitein moet volgens hem de druk verhogen op zijn luitenanten. ‘We zijn verontrust over de tijd die men vooropstelt voor dingen die nog ontbreken. Er moet nog heel wat werk verzet worden voor we van een volledig beleidsplan kunnen spreken.’

Op het onderdeel Beleven geeft Gladiné apart commentaar: ‘We verschillen van mening over de concrete invulling van het geïntegreerde cultuurbeleid: wat vroeger geïnventariseerd werd, moet nu niet meer geïnventariseerd of onderzocht worden. De actieplannen zouden naast de doelstellingen moeten liggen om hierover verder te kunnen discussiëren. Ik hoop dat we dit in de commissies kunnen verder zetten.’

Nadat Jan Maes (Open VLD) het college een compliment geeft over haar intelligentie, gaat hij verder met het beleidsplan Thuis in Turnhout. ‘We willen 50 000 inwoners hebben, maar alles moet kwalitatief ingevuld worden.’ Hij vindt geen getallen terug over de groei-economie en het aantal arbeidsplaatsen. ‘Zo kunnen we geen beleid aftoetsen.’ Hij vraagt ook een meer specifieke definitie over Turnhout als trekker in de ruime regio.

Eva Huet (Open VLD) vraagt in haar kritiek op het thema Zorgzaam om een degelijke samenwerking tussen het OCMW en de stad. ‘Dit blijft een voorlopige document. We wijzen op het belang van goede, betaalbare kinderopvang.’ En: ‘Houden jullie wel rekening met de gevolgen van de vergrijzing?’

Peter Reniers (Turnhout Vooruit) vindt het een verrijking dat de meerderheid het heeft aangedurfd om deze documenten op een andere manier te bespreken. ‘Maar ik blijf nog wat op mijn honger zitten. Als je met een chronometer op zak zo’n dingen moet bespreken, kom je niet tot diepgaande discussies.’ Hij wil naar volgend jaar toe een lid van elke fractie uitnodigen om de deontologische code voor dergelijke zaken te bespreken.

En Marc Clymans (Groen!) vraagt grappend om een ingebonden exemplaar voor het onaf beleidsplan. ‘Er ligt een boek voor waar goede dingen in staan, maar waar nog mee gewerkt moet worden.’ Hij had wel de indruk dat de toon op was: ‘Er staat veel grijs in, maar weinig zwart. De visievorming staat in het grijs, en dat zouden wij juist vooraan stellen. In de klemtonen die jullie leggen, daar zouden wij graag andere zaken mee doen.’

Verdediging van de meerderheid

Toch is het algemeen beleidsplan een goed plan volgens CD&V. ‘Wel moet het college het plan zo snel mogelijk afwerken om een echte discussie te kunnen voeren over het verdere beleid van deze stad’, vindt ook Luc Debondt (CD&V). ‘Er dient tussentijds gerapporteerd en geëvalueerd worden over het budget van 2008. Het kan niet zijn dat wij verplichtingen en besparingen opleggen aan het OCMW en zelf verzaken. Wij willen onze verantwoordelijkheden opnemen.’

Samen met Bas Bax (sp.a) bedankt Debondt alle personeelsleden die hebben meegeholpen. ‘Met een fuifzaal en uitbreiding van de kinderopvang hebben wij als nieuwkomer onze stempel gedrukt op het toekomstig beleid van deze stad’, zegt Bax nog.

Schepen Francis Stijnen (CD&V) antwoordt dat het plan inderdaad niet af is. ‘Het beleidsplan geeft aan op welke manier we de komende jaren willen werken vanuit het politieke veld, maar ook in de ambtenarij. De totstandkoming is gebeurd van onderuit met diensthoofden en directeurs’, zegt hij. ‘We hebben dus een draagvlak om daaraan te werken. De opdracht voor de volgende maanden is om alles op elkaar af te stemmen. We moeten eraan werken, niet alleen met het college, maar ook met de gemeenteraad en de ambtenarij.’

Pierre Gladiné (Open VLD) vindt het moeilijk om mee in discussie te treden als hij de tools niet kent. Deze fractie en de rest van de oppositie onthoudt zich.

Turnhout Troef?

Turnhout Troef is een overkoepelend beleidsplan over cultuur en vrije tijd. Het plan ligt ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.

Pierre Gladiné (Open VLD) zit verveeld met de twee negatieve adviezen. ‘Er is veel werk ingestoken door de diensten, maar het is jammer dat er fouten zijn gebeurd. De jeugdraad is niet betrokken geweest, en dat is spijtig.’

Schepen Vos (CD&V) sluit zich daarbij aan. ‘Er is ontzettend hard gewerkt vanuit de verschillende sectoren.’ De sportraad heeft uiteindelijk ook een positief advies gegeven, mits opmerkingen over onder andere de naamgeving. ‘We maken een koppeling naar het algemeen beleidsplan met de ondertitel ‘geïntegreerd, strategisch belevingsplan’. De sector cultuur en vrije tijd staat in het organogram, en dat behouden we.’ Mits die wijzigingen kan de sportraad zich erin terugvinden, reageert Vos op vraag van Peter Reniers.

Met de jeugdraad heeft de schepen een ‘constructief gesprek’ gehad. Hoe verhoudt het jeugdbeleidplan zich ten opzichte van Turnhout Troef was hun grootste bekommernis. De meeste dingen zijn volgens hem uitgeklaard. ‘Op bepaald moment werd zij geconfronteerd met strategische doelstellingen. Wij hebben dan gewezen op de verantwoordelijkheden van de diensten die zo’n dingen moesten doorgeven naar de raden.’

Pierre Gladiné (Open VLD) checkt nog eens of het negatief advies van de jeugdraad blijft. ‘Er is aangegeven dat een aantal leden op de infomomenten aanwezig zijn geweest. Op de vergadering is zelfs geopperd dat het goed zou zijn om het jeugdbeleidplan te integreren in Turnhout Troef’, zegt Vos nog. ‘Er is dus wel heel wat uitgeklaard. En de jeugdraad zal ook inbreng hebben op het actieniveau.’

Ondanks die verdediging onthouden Turnhout Vooruit, Vlaams Belang en Open VLD zich.

Ook over het museumbeleidsplan dat voorligt, heeft Gladiné bedenkingen: ‘Over het takenpakket van de zakelijke leider staan maar 3 zinnen in. Wij gaan ons onthouden.’ Net zoals Vlaams Belang overigens.

Leid ons niet in bekoring

De gemeenteraad wordt gevraagd het ontwerp jeugdbeleidsplan 2008-2010 goed te keuren.

Vincent Diels (Vlaams Belang) vindt het een goed beleidsplan, maar heeft zijn twijfels over de haalbaarheid van de verschillende strategische doelstellingen: ‘De broeksriem zal moeten worden aangehaald. Wat zijn dan de prioriteiten?’ Hij is ook zeer verheugd dat de fuifzaal er eindelijk komt, maar hij maakt zich zorgen over de buurtbewoners: ‘Zij hebben recht op nachtrust en eigendom.’ Tot slot wijst hij nog op de communicatie die altijd weer slecht verloopt tussen de jeugdraad en andere diensten. De partij onthoudt zich.

Open VLD keurt het plan goed, maar Eva Huet benadrukt dat de gemeenteraad de uitwerking ervan zal opvolgen. Waarop Astrid Wittebolle (Groen!) even van haar hart wil dat het ‘normaal is dat wij de boel hier opvolgen.’

Schepen van jeugd, Dimitri Gevers (sp.a), verheugt zich er al op. ‘Dat dit op goed opgevolgd wordt door heren, maar vooral door de dames, kan mij alleen maar bekoren’, antwoordt hij.

De bekoringsbekentenissen zetten zich voort in de gemeenteraad wanneer Marcel Hendrickx (CD&V) Turnhout Vooruit bij de stemming over het Lokaal Sociaal Beleidsplan te vervangen door de naam van het enige raadslid van de partij, Peter Reniers. ‘U spreekt mij altijd aan met mijn familienaam’, merkt die terecht op. ‘Ik weet dat u enige liefde voor mij begint te koesteren…’.

Maar Marcel Hendrickx (CD&V) blokt hem meteen af met een lachende ‘Niet overdrijven, hè’.

Begroting

De vier puntjes over begroting worden gebundeld en Paul Meeus (Vlaams Belang) doet de eerste tussenkomst. Hij bedankt de diensten voor hun grote inzet, maar de rest van de tussenkomst is niet zo positief: ‘Bij de vorige begroting in april sprongen e verhoging van de aanvullende belasting op personenbelasting en die van de opcentiemen in het oog. Die blijft nu ongewijzigd. De verhoging blijkt dus geen eenmalige operatie te zijn. Ook al werd toen de schuldenlast van het ziekenhuis als oorzaak aangewezen. De schuldenlast is er niet meer, de belastingverhoging nog wel.’

Vlaams Belang had in april berekend dat de verhoging per jaar vanaf 2008 op 45 tot 65 euro zou neerkomen. ‘Maar als oppositiepartij hadden wij nog voorzichtig gerekend. De kosten zouden gemiddeld oplopen tot 75 euro per burger.’

Hij citeert een passage uit de beleidsnota 2008: ‘De fiscaliteit mag in beginsel die van de andere centrumsteden niet overschrijden.’ Meeus leidt daaruit af dat de fiscale lasten lager mogen liggen dan het gemiddelde. ‘Voor de aanvullende personenbelasting is dat niet het geval. Er is dus nog werk aan de winkel.’

‘De vorige jaren onderstreepten we het belang om nieuwe Turnhoutenaren aan te trekken’, gaat Meeus verder. ‘Maar de belastingsdruk ligt hier hoger dan in de omliggende gemeenten. We moeten ons ervoor hoeden dat de indruk kan ontstaan dat we nieuwe mensen lokken alleen maar om meer belastingen te incasseren.’

Daarnaast slaat de stad een dubbele slag volgens Vlaams Belang. ‘Ze blijft bij de verhoging van de belastingen’, redeneert Meeus. ‘Anderzijds krijgt het 4 miljoen euro schuldenverlichting van de Vlaamse Overheid, een bedrag dat via een omweg ook van de belastingbetaler komt. Met enig triomfalisme zal men dus volgend jaar de begroting kunnen opsmukken.’ Meeus vindt dat de burger mee ontlast moet kunnen worden met deze aangekondigde meerontvangst. ‘Dat zou kunnen door nu al aan te kondigen dat de belastingen in 2009 naar omlaag kunnen.’

Meeus is streng voor de manier waarop de beleidsplannen tot stand kwamen: ‘Het open en kritisch debat wordt duidelijk geschuwd en afgeschermd met het eerder kort-tempo aflezen van ronkende beleidsplannen vol operationele, tactische en strategische doelstellingen waarbinnen elke schepen zijn ding heeft kunnen doen.’

Vlaams Belang vraagt opnieuw wat de totale pensioenslast in van de totale personeelskosten en welke evolutie in de verhouding ze mag verwachten.

Het standpunt dat de partij in april aannam, blijft verder ongewijzigd: men moet vooruit denken. Over de concrete dossiers zegt Meeus nog: ‘wij blijven de vraag naar criteria herhalen om toelagen te geven aan verenigingen van socioculturele aard. Verder betreuren wij dat ook het buitenschoolse kinderopvang door betoelagingen wordt gefinancierd.’ Hij heeft het ook nog over de dienstverlening: ‘bij de totstandkoming ervan werd telkens beroep gedaan op de geldbeugel van de Turnhoutse belastingbetaler. Maar mensen van de omgeving kunnen daarvan gebruikmaken onder zelfde voorwaarden als die Turnhoutenaar. Wij vragen dus dat zij meer zouden betalen.’ Meeus vraagt zich ook af of er voor de fuifzaal geen alternatief mogelijk was ‘het kostenplaatje ligt te hoog.’ En hij vindt 75 miljoen oude Belgische frank een te groot budget om te besteden aan erelonen en plannen. ‘Zo mogelijk moet men selectiever te werk gaan of meer eigen competent personeel inschakelen.’ Hij bezorgt zijn vragen aan de schepen die daarop schriftelijk zal antwoorden.

Peter Reniers (Turnhout Vooruit) vraagt of er nog meer verhogingen voorzien zijn, maar Maes kan daar niet sluitend op antwoorden. Pierre Gladiné (Open VLD) zegt geen besparingen terug te vinden. En Marc Clymans (Groen!) ziet weinig duurzaamheid in de begroting: ‘Jullie prioriteiten zijn niet onze prioriteiten. De belastingsdruk ligt te hoog. Vorig jaar is er ook gezegd dat er bezuinigd moest worden, maar er wordt verder gewerkt alsof er niets aan de hand is.’ Hij wil ook dat het syntheserapport meer gebruikt wordt: ‘Het zou fantastisch zijn dat we er een soort fiscale barometer van maken, met de vergelijking met centrumsteden en de verhoging van de belastingsinstrumenten, om te weten waar we staan.’

Schepen Suzy Maes (CD&V) antwoordt dat een permanente bekommernis over de financiële leefbaarheid van de gemeente de enige oplossing is op lange termijn. ‘De belastingen zijn verhoogd, maar we hebben dat moeten doen.’ Ze wijst er wel op dat ze het historisch verlies van het ziekenhuis hebben weggewerkt. ‘We moeten inspanningen doen om de onkosten te beheersen, maar het nieuwe gemeentedecreet biedt mogelijkheid om daaraan te werken.’ Dat belet volgens Maes niet dat ze ook naar de hogere overheid toe signalen moeten geven voor cofinanciering of om extra middelen te creëren. ‘We zijn gestart met een werkgroep evenwicht om de problematiek nader te bekijken.’ Aan Paul Meeus dat het een structureel probleem is. Hendrickx voegt daaraan toe dat Roeslare, ook een kleine centrumstad haar personenbelasting had verhoogd naar 9,5 procent.

De oppositie stemt tegen het belastingsreglement op de opcentiemen op de onroerende voorheffing.

Renaat Decoster (Vlaams Belang) zegt achteraf nog dat er bij de stemmingen in april een onderzoek geweest van de opcentiemen en aanvullende personenbelasting. ‘Is dat nu ook nodig? En waarom weten wij daar niks van?’ De burgemeester zegt dat dat uitgehangen wordt. ‘Dat is de procedure. Iedere burger van Turnhout is geacht dat te weten.’

Vraag van een raadslid: e-post

Paul Meeus (Vlaams Belang) kreeg een e-postbericht van de projectcoördinator van het regionaalstedelijk gebied Turnhout. Hij formuleerde daarin de vraag of bepaalde noden kunnen ingevuld worden door lokale diensteneconomie. De mail was gericht aan de verschillende OCMW’s en de schepen van sociale zaken. ‘Ik stelde vast dat op die vergadering iedereen daar vragen bijhad: is daar een bepaalde opdracht voor gegeven? Wordt dat bericht gedragen door de visie van alle betrokken gemeenten? En vooral: komt het vrijwilligerswerk daardoor niet in gedrang?’

Schepen Peter Segers (sp.a) licht de nota verder toe. Die viel volgens hem uiteen in 3 grote lijnen van creatie van lokale diensteneconomie: gezelschapsdienst senioren, vervoersdienst senioren en vervoerdienst rolstoelgebruikers. ‘Uit gesprekken met verschillende OCMW-ambtenaren, kwamen een aantal conclusies: een gezelschapsdienst voor senioren, daar vinden ze in Vosselaar en Beerse geen mensen voor. Een ander aspect was het rolstoelvervoer: in de brede regio doen taxibedrijven dat, maar regio Turnhout is dat niet het geval.’

Op basis van die gesprekken is een nota gemaakt, is werknota gemaakt met de uitdrukkelijke vraag om dat te bespreken op het overleg bij 4 ocmw’s. Volgens schepen Segers (sp.a) vormt dat geen bedreiging voor het vrijwilligerswerk. ‘Ze vinden geen mensen, dus is het de taak van de projectcoördinator om proberen daar tewerkstelling te creëren. Het is geenszins de bedoeling om OCMW’s te dwingen hun vrijwilligerswerk op te geven. Ik denk dat de nota wat voorbarig is besproken nu.’ Schepen Segers wacht dus eerst het overleg af.

Dankjewel

De burgemeester Marcel Hendrickx (CD&V) sluit af met een dankwoord: ‘De nieuwe gemeenteraad werkt bijzonder constructief. Hier wordt op een volwassen manier overlegd.’

Hij geeft nog de beste wensen ‘aan u en allen die u liefheeft. Niet alleen aan de raadsleden, maar ook aan het personeel, de pers, en het publiek dat hier altijd aanwezig is.’

Dat publiek verlaat daarop de zaal.

Bestuurslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...