Verslag Gemeenteraad 2 mei2011: Het einde van de meet

Auteur: Dirk Raeymaekers
Bron: Gazet van Turnhout

Naar goede gewoonte nemen we hier integraal het gemeenteraadsverslag over van de Turnhoutse elektronische krant ‘Gazet van Turnhout’. We plaatsten zelf in vet wat het Vlaams Belang betreft.


De gemeenteraad van mei startte zonder een duidelijke meerderheid. Dat kaartte de oppositie onmiddellijk aan. Toch bleek die ook niet nodig: er waren geen agendapunten waarover grote onenigheid leek te bestaan. Paul Meeus mocht deze keer de meeste vragen stellen, en burgemeester Stijnen de meeste beantwoordden. Dimitri Gevers stond helemaal uit de tocht, en Katrien Van de Poel kwam grappig uit de hoek. Het is wachten op nieuwe gewoontes.Burgemeester Francis Stijnen verontschuldigde de raadsleden Deborah Langman (sp.a) en Toon Otten (CD&V).Peter Reniers (LDD) wou eerst nog even terugkomen op een vraag die hij ook op de laatste gemeenteraad stelde: wat is de stand van zaken van de coalitiebesprekingen? In de pers is daarover wel wat te vinden, maar hij verwacht op deze gemeenteraad toch wel een of andere verklaring.


Paul Meeus (Vlaams Belang) valt hem bij. Hij stelt daarbij ook vast dat er nu twee leden van de meerderheid afwezig zijn. Hij vraagt zich af of er nu een meerderheid is. Of is er een gedoogmeerderheid?


Burgemeester Francis Stijnen (CD&V) vindt het ook spijtig dat er enkele raadsleden verontschuldigd zijn. Er zijn inderdaad nog coalitiebesprekingen gaande. Zonder daarop vooruit te willen lopen, vond het college dat er toch wel een aantal agendapunten in het belang van de hele Turnhoutse gemeenschap besproken moesten worden. Of er een meerderheid is, zal dan punt per punt bekeken worden.


Peter Reniers vermoedt dat Groen! gewoon zal meestemmen met de meerderheid.


Paul Meeus vraagt aan de Groen!-fractie of ze bereid is om de gemeenteraad te verlaten.


Astrid Wittebolle (Groen!) vindt dat een rare vraag: het Vlaams Belang zou ook de gemeenteraad kunnen verlaten. “Nee, het stemgedrag van Groen! werd vooraf punt per punt in de fractie besproken. We zullen wel zien wat dat geeft. Iedereen moet doen wat ie moet doen.”


De burgemeester wil de agenda aanvatten. Eerst wordt nog het verslag van de laatste gemeenteraad goedgekeurd.
 1. De gemeenteraad verklaarde laatst de functie van stadssecretaris vacant. Daarvoor wordt een wervingsreserve aangelegd voor een periode van twee jaar.

  Paul Meeus (Vlaams Belang) komt nog even terug op de sollicitatieprocedure. Blijkbaar liep er iets fout bij de stad, zodat de partij (net als de andere partijen) geen waarnemer kon afvaardigen om te waken over het verloop van de sollicitaties. Na een gesprek met het college en de huidige stadssecretaris, en na het inkijken van de verschillende verslagen is zijn fractie ervan overtuigd dat alles objectief is verlopen. Daarom zal de partij ook geen officiële klacht indienen bij de gouverneur. De partij maakte bij haar wel melding van het feit dat ze haar recht op waarnemen niet kon uitoefenen.
  Burgemeester Francis Stijnen
  excuseert zich aan de hele gemeenteraad voor de gang van zaken, maar wil er geen twijfel over laten bestaan dat de stad de procedure zo degelijk mogelijk wou laten verlopen.
   


 2. De gemeenteraad keurt de gebruiksovereenkomst tussen de stad en de gemeente Ravels goed, waarbij het door Turnhout  met subsidies aangekochte haakarmvoertuig  Ravels als standplaats krijgt, en Ravels de kosten terugbetaalt.
   


 3. Hetzelfde gebeurde voor een haakarmvoertuig zonder kraan voor de brandweer van Beerse.
   


 4. De gemeenteraad gaat akkoord met de indeling van de stad Turnhout in hulpverleningszone 4, Taxandria. Daartoe behoren ook Arendonk, Baarle-Hertog, Beerse, Hoogstraten, Kasterlee, Lille, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels, Rijkevorsel en Vosselaar.
   


 5. De gemeenteraad gaat akkoord met de ruiling van onroerende goederen voor algemeen nut met het OCMW Turnhout, en dit in verschillende projectgebieden. Dat gebeurt met gesloten beurzen.

  Eva Houet (Open VLD) vindt het namens haar partij jammer dat er geen degelijk Turnhouts grond- en pandenbeleid is en een gebrek aan langetermijnvisie.
  Schepen Karel De Busser (CD&V) zegt dat een recente visitatiecommissie nochtans erg positief was over de aanpak van de stad.
   


 6. Het verslag van de accountant en de jaarrekening 2010 van de Stadsregio Turnhout worden door de gemeenteraad goedgekeurd.
   


 7. De gemeenteraad duidt drie raadsleden aan om te zetelen in de commissie van beheer van de stedelijke pensioenkas.
   


 8. IOK organiseert op 17 mei 2011 een algemene vergadering. De gemeenteraad duidde een volmachtdrager en een plaatsvervangend volmachtdrager aan.
   


 9. Dat gebeurde ook voor de algemene vergadering van IOK Afvalbeheer.
   


 10. Voor het onderhoud van het asfalt en de inrichting van de Vlamingenstraat worden de kosten geraamd op 102 223,51 euro. De opdracht wordt gegund met een openbare aanbesteding.
   


 11. In de Dahliastraat zal het onderhoud van het beton en de aanleg van een verbinding 116 493,88 euro kosten. Ook die opdracht wordt gegund met een openbare aanbesteding.
   


 12. Het onderhoud van (beton)keien en de aanleg van een pad in de Nonnenstraat zal 153 834,98 euro kosten. Ook die opdracht wordt gegund met een openbare aanbesteding.
   


 13. De gemeenteraad gaat akkoord met de vrijwillige openbare verkoop van de voormalige dekenij aan de  Begijnenstraat 1. Voor de stad Turnhout is het pand niet meer interessant om in het patrimonium te behouden. De onderhoudskosten zijn een last en door leegstand ontstaat er een waardevermindering op lange termijn. Daarnaast is de opbrengst, die uit de openbare verkoop wordt gegenereerd een toegevoegde waarde.
  Het gebouw staat nu al tientallen jaren leeg. Tot op heden is er geen geschikte bestemming voor gebleken. Het is sinds 7 juni 2010 opgenomen in het leegstandsregister. Door deze opname dreigt de stad, na het verlopen van de huidige vrijstelling, hiervoor heffingsplichtig te worden.

  Paul Meeus (Vlaams Belang) vindt dat beter eerst onderzocht kon worden of een openbare verkoop inderdaad beter was dan een erfpachtverlening. Die vraag had hij eerder al gesteld. Hij wond er zich ook over op dat een bepaalde bespreking van het dossier in het schepencollege niet genotuleerd werd. Zijn partij zal dit punt niet goedkeuren.
  Peter Reniers (LDD)
  zal dat wel doen, maar vraagt zich af waarom zo’n dossier zo lang moet aanslepen.
  Schepen Karel De Busser maakt zich van de eerste er van af met te zeggen dat op de vorige gemeenteraad al gezegd werd waarom die bepaalde collegebespreking niet genotuleerd werd. En waarom dit zo lang duurde? Omdat er veel onderhandeld moest worden in heel die tijd. Zo zou ondermeer Vormingplus de lokalen een tijd in gebruik gehad hebben.
  Paul Meeus maakt zich sterk dat het Gemeentedecreet bepaalt dat besprekingen genotuleerd moeten worden. “Hoe ge er nu vanaf maakt, is niet correct, schepen.”
  Karel De Busser
  verweert zich: er werden al in februari beslissingen genomen door het college. Later werd daarover terug gepraat, maar evenwel zonder dat er iets anders beslist werd. Daarom werd dat gesprek niet genotuleerd.
  “Dat was wel een ander verhaal dan dat u eerst bracht,” vindt Paul Meeus.
  Vlaams Belang stemt tegen
  , Open VLD keurt dit punt goed mits dezelfde opmerking als onder punt 5.
   


 14. De gemeenteraad keurt de vrijwillige openbare verkoop van 2 loten bouwgrond aan de Steenweg op Zevendonk goed.

  Open VLD keurt dit punt goed mits dezelfde opmerking als onder punt 5.
   


 15. De Ark organiseert op 10 mei 2011 een algemene vergadering der aandeelhouders. De gemeenteraad duidde een volmachtdrager en een plaatsvervangend volmachtdrager aan.
   


 16. Voor het project Klein Engelandhoeve sluit de stad een gebruiksovereenkomst af met de eigenaar en vzw Trefpunt Toreke. De stad Turnhout krijgt bijgevolg kosteloos en voor 33 jaar een gebruiksrecht voor het volledige domein Klein Engeland met uitzondering van 2 delen van het gebouw (huisnummer 33 en huisnummer 35).
  De stad Turnhout engageert zich om het project “Klein Engelandhoeve”, samen met andere partners, uit te voeren, met behoud en vrijwaring van de bestaande landschapkenmerken, zoals opgenomen in voormeld landschapsbeheerplan. De stad Turnhout engageert zich te streven naar de meest optimaal zinvolle invulling en beheer van voormelde onroerende goederen op vlak van landbouw en bosbouw in het kader van het project “Klein Engelandhoeve”.
   


 17. Om het thuiscomposteren aan te moedigen, verkoopt de stad voortaan ook compostzeven. 
   


 18. De buurt van de Lakenweversstraat en van de Heidebloemstraat krijgt spelinfrastructuur voor kleine kinderen.
  Op speelpleinen in Den Brand, de Hammelburgstraat, Molenweide en Muylenberg worden toestellen vervangen.
   


 19. De gemeenteraad keurt de lokale samenwerkingsovereenkomst goed voor de werking van het forum Lokale Werkgelegenheid van de Stadsregio Turnhout. Dat moet zorgen voor een geïntegreerde, lokale aanpak van de arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsproblematiek, afgestemd op de noden en behoeften van de lokale werkzoekenden, werknemers, bedrijven,… 

  Paul Meeus (Vlaams Belang) vond de bespreking van dit punt in de commissie degelijk. Toch blijft hij zich zorgen maken over de relatief minieme resultaten van het forum. Hij stelde ook vast dat onder de deelnemers sommigen de voorbije drie jaren zelden tot nooit aanwezig waren. Als we een tewerkstellingsbeleid willen voeren met resultaat, moet de stad als regisseur er de partners op attent maken dat ze daar werk van moeten maken.
  Schepen Peter Segers (sp.a)
  onderschrijft wel enkele opmerkingen van Paul Meeus, maar dat van die minieme resultaten laat hij voor zijn rekening. Hij wijt de geringe deelname aan de overbevraging van sommige vertegenwoordigers. Toch wil hij zich engageren om de deelnemers nauwer te betrekken bij het forum.
   


 20. De gemeenteraad neemt kennis van de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 17 maart 2011 over de goedkeuring van de budgetwijziging nr. 2 van het exploitatiebudget – dienstjaar 2011 van het OCMW en zijn welzijnsinstellingen.
   


 21. De gemeenteraad keurt het reglement en de nieuwe toeleidingsvoorwaarden voor de Vrijetijdspas goed.
   


 22. Dat gebeurt ook met de tussentijdse evaluatie van het lokaal sociaal beleid

Vragen van raadsleden


22 bis a)


Gelet op de toenemende leegstand van handelspanden in het kernwinkelgebied vraagt Open VLD om het handelspandenfonds opnieuw in te voeren. Wil het college bij een volgende begrotingswijziging hiervoor een bedrag in de begroting voorzien?


In commissie 2 vernamen we dat het stadsbestuur een subsidieaanvraag heeft ingediend bij het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling voor renovatie van gevels van handelspanden in het kernwinkelgebied. In juni weten we of de aanvraag wordt goedgekeurd.
In het verleden heeft de toenmalige meerderheid een handelspandenfonds opgezet om leegstand van handelspanden tegen te gaan. Wanneer we nu de subsidie voor de renovatie van gevels van handelspanden konden combineren met de voordelen van een handelspandenfonds, dan zouden we de strijd tegen leegstand gevoelig kunnen verhogen.


Pierre Gladiné-Open VLD-25 april 2011


Schepen Suzy Maes (CD&V) somt de inspanningen op die de stad doet rond het winkelbeleidsplan (dat 200.000 euro voorziet voor de versterking van de handelskern). Ze vindt het belangrijk dat de stad inspeelt op de Europese subsidiëring. In mei en juni zit de stad samen met verschillende handelsstraten om pijnpunten te inventariseren en een analyse te maken. Dat moet leiden tot beleidsaanbevelingen. 
Ze zal de resultaten daarvan terugkoppelen op een commissievergadering.


22 bis b)


Problematiek van het parkeren van vrachtwagens langs in- en uitvalswegen bij de ring


Tijdens de vorige legislatuur – in april 2005 – kaartte ik al de problematiek aan van het parkeren van vrachtwagens met en zonder opleggers langs de in- en uitvalswegen dicht bij de ring, maar ook op en langs de ring zelf. Ik suggereerde toen om de aanleg van parkeerhavens of afgebakende parkeerstroken te voorzien, of desgevallend andere oplossingen te voorzien.
Het probleem werd toen erkend en er werd zelfs beloofd de concrete situatie in Turnhout te onderzoeken en met de bedrijfswereld na te gaan of er oplossingen konden gevonden worden. Er werd toen ook gesteld dat een en ander wat tijd zou nodig hebben om de zaak in kaart te brengen en oplossingen voor te stellen, laat staan effectief uit te voeren.
Nadien – ruim drie jaar verder, in oktober 2008 – bracht ik de problematiek opnieuw onder uw aandacht op de gemeenteraad en verwees ik o.m. naar aangekondigde initiatieven van de Vlaamse minister van Mobiliteit. Er werd toen nogmaals beloofd de zaak ‘mee te nemen’ en een en ander nader te onderzoeken, en de gemeenteraad op de hoogte te houden van de verdere evolutie.
Nu we nog eens bijna drie jaar verder zijn, is de situatie onveranderd gebleven en is het aantal vrachtwagens dat op de genoemde locaties in Turnhout parkeert alleen maar toegenomen. Bovendien werd er sinds mijn vraag in oktober 2008 niets meer vernomen over deze aangelegenheid.
1. Welke initiatieven ter zake werden ondertussen genomen?
2. Waar staan we in dit dossier zes jaar later en kan eindelijk een timing vooropgesteld worden waarbinnen enige vooruitgang kan geboekt worden in deze aangelegenheid?
3. Moet ik mij al voorbereiden op een nieuwe soortgelijke en stereotiepe vraagstelling over afzienbare tijd?


Paul Meeus-Vlaams Belang-27 april 2011


De burgemeester schertste even dat dit een werkpunt werd voor de derde schepen van mobiliteit.
Nee, het punt was al meermaals gesignaleerd en vaak besproken. De laatste keer gebeurde dat in de zomer van 2010. Toen bezocht de Administratie van Wegen en Verkeer (AWV) Turnhout om het met de lokale politie en de mobiliteitsdienst om te kijken waar de problemen zich situeren en waar er alternatieven mogelijk zijn. Daarna werd een plan voorgesteld op de dienstenvergadering binnen de stad, maar daar kwam geen eensgezind standpunt naar voor. Er is dus nog wat verder onderzoek nodig. Na de zomer wil het college een standpunt innemen en dat voorleggen aan commissie 5. Dat standpunt wordt dan aan AWV meegedeeld en hopelijk komt er dan een consensus uit de bus. Er zijn inderdaad maatregelen nodig op de ring en de verschillende gewestwegen.


Paul Meeus vraagt zich af waarom hij eerst een vraag moet stellen vóór er wat beweegt. “Is er geen ambtenaar die de gemeenteraad zo zou kunnen opvolgen? Dat moet wel mogelijk zijn met jullie personeelsbestand.” Hij vraagt zich ook af of de stad al concrete voorstellen heeft.


Die zijn er inderdaad, en de burgemeester somt een aantal plekken op waar vrachtwagens zouden kunnen parkeren. In bepaalde zones zou dat probleemloos toegelaten kunnen worden. Dat lijkt met bebording ook de makkelijkste oplossing. Alleen hellingen, in- en opritten leveren problemen op. En er komt in de bedrijvenzone Veedijk ook wat parkeermogelijkheid.


22 bis c)


Pijnpunten voor fietsers in Turnhout
15 000 fietsers komen dagelijks 4 grote pijnpunten tegen op de Turnhoutse fietswegen. Welke oplossingen en welke timing stelt het bestuur voor om tegemoet te komen aan volgende verzuchtingen?
 1. De invalswegen zijn voorzien van een vrijliggend fietspad, maar verkeren vaak in slechte staat. Welke werken aan welke fietspaden op invalswegen zijn de volgende 5 jaar gepland? Voor welk bedrag zijn de werken begroot de volgende jaren?


 2. Al jaren maken wij de opmerking dat fietser op één rijweg met de auto een totaal verkeerde benadering is van omgaan met duurzame mobiliteit. De fietsers zitten te kankeren op de automobilisten. De chauffeurs mopperen op de trappers. Daarenboven voelen fietsers zich in dit systeem ondergeschikt aan ‘koning auto’ die soms de snelheid van de fietser beperkt. Fietsers rijden daarom vaak over het voetgangerspad, wat dan weer de veiligheid van de voetgangers in het gedrang brengt en waar een nieuw conflict ontstaat. Deze situatie bewerkstelligt in zekere zin immobiliteit en is op zijn minst verre van veilig. De mobiliteitsvisie beoogt juist het omgekeerde. De splitsing van wagen en fietser zou ons inziens alle weggebruikers ten goede komen. De fietsers kunnen veilig op hun fietsboulevard fietsen, terwijl de automobilist aan een normale snelheid (niet geremd door 4 naast elkaar rijdende fietsers) rustig maar zonder oponthoud de parkeerhavens kan bereiken. Warandestraat, de Merodelei, Stationstraat en Herentalsstraat zijn in die context verkeerd geconcipieerd. Is de mobiliteitsdienst bereid af te stappen van het principe dat de fietser als levende remmer de snelheid van de wagens en bussen beperkt? Is het bestuur bereid binnen deze legislatuur een nieuw fietsers-autoconcept uit te werken waar de scheiding van fietswegen en auto- en buswegen wordt bewerkstelligd?


 3. De kruispunten van de ring zijn levensgevaarlijk. Wat zijn op korte en lange termijn voor deze overgangen realistische oplossingen, er rekening mee houdende dat het autoverkeer op de ring niet gestremd mag worden?


 4. De Gasthuisstraat is een autovrije winkelstraat waar fietsers slechts in één richting mogen fietsen. Dit zou te maken hebben met het feit dat er te veel autobussen naar de Grote Markt rijden en dat deze de veiligheid van de fietsers in het gedrang brengen. Momenteel rijdt er geen enkele bus door de Gasthuisstraat. Dit betekent dat er duidelijk alternatieven bestaan zodat tweerichtingsverkeer door de Gasthuisstraat wel mogelijk wordt. Wat zijn de intenties om deze situatie, die beter is voor alle partijen (voetganger, fietser, winkeluitbaters, bewoners), te verzilveren voor altijd? Deze techniek (bestendigen van tijdelijke maatregelen) wordt vaak gebruikt om niet-populaire maatregelen aan de bevolking op te leggen. Misschien kunnen we deze techniek nu eens toepassen om een overheidsbedrijf te doen buigen voor de wensen van de bevolking.

Jan Maes-Open VLD-27 april 2011


De burgemeester somt punt per punt op welke maatregelen er de voorbije jaren werden genomen.
Hij stelt ook dat het gemengd verkeer geen Turnhoutse uitvinding is: dat zal je ook in andere steden en gemeenten tegenkomen. Het is een utopie om te denken dat je de verschillende verkeersstromen kan scheiden. Dat creëert grote omleidingsroutes, ofwel merk je dat je te weinig ruimte hebt om alles te organiseren. In een stad komen zoveel functies samen, dat gemengd verkeer vaak de enige oplossing is. Auto’s moeten zich volgens het verkeersreglement aanpassen aan de situatie ten voordele van de zwakke weggebruikers.
Fietsen in twee richtingen door de Gasthuisstraat blijft verboden: er zijn nu nog wagens naar winkels of woningen, en dat maakt de situatie niet duidelijker. Na de werken aan de Markt zullen de bussen terug door de Gasthuisstraat moeten: die kan je daar niet wegdenken.


Jan Maes (Open VLD) concludeert dat er eigenlijk niets verandert. Hij verwijst naar de voorstelling van het Parkstadplan vorige week in Utopolis, waar mensen zich nadien achter dat plan schaarden.


Francis Stijnen maakt zich sterk dat mobiliteit, ruimtelijke ordening en verkeer toch wat ingewikkelder in elkaar zitten. Plannen is een proces van constant evalueren en bijsturen, en dat gebeurt in Turnhout.


22 bis d)


Vragen over mobiliteitsplatform
Op commissie 5 van 21 april jl. werd er gesproken over de samenstelling van het mobiliteitsplatform. Zijn er hierover ondertussen beslissingen genomen? Hebben de politieke fracties in dit platform enige zeggingskracht of kunnen zij enkel optreden als waarnemers?
Er werd ook gesproken over ‘geledingen’ die kunnen worden uitgenodigd. Heeft de gemeenteraad inspraak in de selectie en rekrutering van deze ‘geledingen’? Hoe verhouden de politieke vertegenwoordigers zich ten aanzien van de ‘geledingen’ in de besluitvorming?
Met de problemen naar aanleiding van het verworpen mobiliteitsplan willen wij ervan uitgaan dat er nu gestreefd moet worden naar een zo breed mogelijk maatschappelijk draagvlak waaraan wij graag bereid zijn mee te werken als eerste vertegenwoordigers van de burgers.


Renaat Decoster-Vlaams Belang-27 april 2011


De burgemeester beaamt dat er van wordt uitgegaan dat politieke fracties wel welkom zijn op het platform, maar dat ze geen aanleiding mogen geven tot een politiek debat. Daarvoor is er ruimte op de commissievergaderingen en de gemeenteraad. Onder ‘geledingen’ verstaat hij een doorsnede van gebruikers: zowel van bewoners, kinderen, …en ook van de verschillende vervoerswijzen. Hij vindt dat de gemeenteraad die mensen niet moet rekruteren, maar dat dat moet gebeuren via verenigingen. Hij rekent er op dat er een goede voorzitter gevonden wordt om het gesprek te leiden. De werking van het mobiliteitsplatform wordt binnenkort gefinaliseerd.


Paul Meeus vindt het spijtig dat gemeenteraadsleden nu lijken gereduceerd te worden tot waarnemers.


Astrid Wittebolle (Groen!) heeft ook weinig zin om daar als waakhondje te komen zitten. Maar ze vindt wel dat de politieke standpunten normaal al wel bekend zijn. Ze heeft meer vragen bij de werkbaarheid. Als er een vijftigtal mensen deel zullen uitmaken van het platform, zal het een kunst zijn om dat efficiënt te laten verlopen. Ze wil ook nog even wijzen op het engagement dat elke deelnemer opneemt: die moet daar niet komen zitten om zijn beklag te doen. Hij moet op voorhand weten dat het een lang traject zal worden, en dat het geen vrijblijvende vergaderingen zullen worden om lege avonden te vullen.


22 bis e)


Vragen over financiën
Onlangs besliste het schepencollege van Gent om haar liquide middelen onmiddellijk weg te halen bij de grootbanken Dexia en KBC. Hierbij ging het om een bedrag tussen de 30 en 35 miljoen euro. Daarmee reageert dit college tegen de riante bonussen die aan de toplui uitgekeerd werden.
Daarnaast dreigt de stad Gent ook om voor hun langetermijnbeleggingen bij banken aan te kloppen die geen onredelijke bonussen uitkeren. In dat kader had ik dan ook de schepen van Financiën volgende vragen willen voorleggen:
a) Bij welke bank(en) heeft de stad Turnhout haar korte- en langetermijnbeleggingen vastgelegd?
b) Over welke bedragen spreken we hier?
c) Op basis van welke criteria werd voor deze instellingen gekozen?
d) Overweegt het schepencollege om in navolging van Gent ook haar liquide middelen elders onder te brengen?


Peter Reniers-Turnhout Vooruit-27 april 2011


Schepen Suzy Maes stelt dat de stad uitsluitend belegd bij Dexia. Ook de rekening courant van de stad loopt daar. Ze geeft wel toe dat je wat bedenkingen kan hebben bij het toekennen van riante bonussen aan het kader van de bank, maar daarom moet je niet alles op een hoop gooien. De stad is niet van plan om haar middelen elders onder te brengen. Dat leken ook de andere centrumsteden niet te gaan doen. Druk uitoefenen kan op andere manieren.


Peter Reniers was heel blij met het antwoord van de schepen. Hij haalde even uit naar de houding van de schepen van Financiën en van de burgemeester van Gent, die hij erg hypocriet noemde.


22 bis f)


Vragen over de communicatie inzake het niet-goedkeuren van het  mobiliteitsplan
Op 28 februari 2011 werd het nieuwe en verder uitgediepte mobiliteitsplan van Turnhout door de gemeenteraad verworpen. Tegenstanders van dit plan zouden het mogelijk zo verwoorden. Voorstanders van het plan zouden eerder de nadruk leggen op het feit dat er geen meerderheid werd gevonden om het mobiliteitsplan goed te keuren.
In beide gevallen heeft men het over hetzelfde raadsbesluit, alleen legt men de klemtoon anders. Maar het belangrijkste is dat men het genomen besluit ook communiceert.
Ik neem aan dat de stad Turnhout ook regels hanteert om haar inwoners te informeren over belangrijke nieuwsfeiten. In deze context leg ik de schepen van Communicatie graag volgende vragen voor:
 1. Welke criteria van de leefregels communiceren hebt u gehanteerd om over het verwerpen van het mobiliteitsplan niet te communiceren?


 2. Hanteren de politiek verantwoordelijken intern een gedragscode om over minder prettige raadsbesluiten het stilzwijgen te bewaren?


 3. Er werd in het traject, om tot een breed maatschappelijk draagvlak te komen, bijzonder veel aandacht besteed aan de inbreng van de burger. Inspraak liep (zogezegd) als een rode draad door het in Turnhout gecommuniceerde stappenplan. Nochtans werd diezelfde burger het uiteindelijke verwerpen van het plan, meerderheid tegen minderheid, op alle mogelijke manieren onthouden. Doelbewust of vergeten werk?

Peter Reniers-Turnhout Vooruit-27 april 2011Peter Reniers noemde schepen Katrien Van de Poel eerst een ware kampioen omdat ze eind jaren negentig nog wielerkampioen van België werd, maar nu leek ze haar pedalen verloren te hebben.


Katrien Van de Poel diende Reniers van antwoord en gaf een overzicht van de verschillende mededelingen die de stad over het verworpen mobiliteitsplan deed: via de uitnodigingen voor de communicatieraad, op de communcatieraad, op de website van de Stadsregio, in de nieuwsbrief van de communicatieraad, … In de Stadskrant kon het niet sneller door de gehanteerde deadlines. “U kan me niet verwijten dat ik niet communiceerde.”


Jawel,vond Reniers, want er was niets terug te vinden op de stadssite.


Daarop las Van de Poel Reniers de les: ze had een mooi kopietje van de sitepagina waarop alles terug te vinden was.  Peter Reniers putte zich uit in excuses dat hij daarover heen had gekeken. “Dat is zo als ge slecht demarreert, dan moet je oppassen”, antwoordde Van de Poel. Daarmee ontlokte ze in de zaal flink wat applaus.

Bestuurslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...