Verslag Gemeenteraad 18 december 2006

Bron: Gazet van Turnhout (www.turnhoutblogt.be)
Auteur: Kobe Verheyen

Sinds enkele maanden brengt de Turnhoutse webstek www.turnhoutblogt.be een duidelijk verslag van de gemeenteraden. Een goed initiatief, vinden we. De burger kan er maar wel bij varen.

Maandagavond vond de laatste gemeenteraad van de legislatuur 2000-2006 plaats. Die duurde ruim een uur en er viel – in tegenstelling tot de korte raadszitting eerder deze maand – heel wat te bespreken. Zo stond onder meer de oprichting van de vzw Sint-Elisabethziekenhuis en het afsluiten van de samenwerkingsovereenkomst over Brepols op het programma.

Een eerste opmerking komt evenwel van Paul Meeus (Vlaams Belang) bij het tweede agendapunt: de goedkeuring van het jaarprogramma 2007 van de Projectvereniging Regionaalstedelijk Gebied Turnhout. Meeus stelt dat zijn partij zich altijd achter dit project heeft geschaard. Recent ondervond de partij echter dat haar fractie maar weinig op de hoogte werd gehouden over het project en dat bij een initiatief ten aanzien van enkele Kempense parlementsleden, de parlementsleden van het Vlaams Belang werden uitgesloten. Daarom wil de partij zich op dit punt onthouden: “Ik wil zo een signaal geven dat we dergelijke beschamende vertoningen niet op prijs stellen”, besluit Meeus.

vzw Sint-Elisabethziekenhuis: VLD en CD&V niet meer op dezelfde lijn

Agendapunten 4, 5 en 6 hebben betrekking op de oprichting van de vzw Sint-Elisabethziekenhuis. Tijdens de gemeenteraad van 4 december werden deze punten verdaagd omdat de stad van minister Keulen nog geen machtiging had ontvangen voor de oprichting van de vzw en omdat er nog geen akkoord was over de financiering ervan. “Tot op vandaag hebben we nog steeds niets gehoord van de minister”, zegt burgemeester Hendrickx (CDenV). Toch legt het college ditmaal een voorlopig voorstel voor – waarbij een voorbehoud inzake de financiering wordt gemaakt. “Ondertussen zullen we blijven aandringen op een besluit van de minister”, besluit Hendrickx. “Indien we voor nieuwjaar antwoord hebben, moeten we niet nog enkele maanden wachten vooraleer we met de vzw van start kunnen gaan.”

Louis Michielsen (Groen!) merkt daarbij op dat volgens hem de kans groot is dat op 31 december nog steeds niet geweten zal zijn hoe de financiering nu precies zal verlopen: “Is het dan wel zinvol om deze overeenkomst voor tien dagen te honoreren? Op 1 januari zitten we terug met hetzelfde probleem.” Michielsen is bang dat dit de begroting de komende jaren zal hypothekeren: “Ik wil duidelijkheid over het scenario vooraleer we erin stappen. Tijdens de vorige gemeenteraad werd dit punt nog uitgesteld omwille van de onduidelijk ervan. Nu zouden we het opeens wel goedkeuren. Ik zie geen verschil.”

Paul Meeus treedt Michielsen bij in zijn redenering. Ook Meeus vindt dat men nu geen stap verder is dan de vorige keer en ziet bijgevolg het nut van dit agendapunt niet in.

Burgemeester Hendrickx stelt daarop dat het mogelijk is om de financiering via buitengewone dienst te doen. Indien dit via de gewone dienst zou moeten gebeuren, deelt Hendrickx de bekommernis van Michielsen en Meeus: “Dit zou de mogelijkheden van de stad voor vele jaren hypothekeren.” Indien evenwel nu niets wordt ondernomen, zullen de kosten van het ziekenhuis volgens de burgemeester alleen maar toenemen.

Daarna neemt schepen Roel Druyts (VLD) het woord. Hij spreekt over een historische gemeenteraad: “Het is onze laatste vergadering in 24 jaar als lid van de bestuursmeerderheid en het is ook de eerste keer dat CDenV en VLD een verschillend standpunt innemen.” Druyts stelt dat de VLD zich onthoudt in het dossier. Een beslissing als deze kan volgens hem enkel kaderen binnen een begrotingsbespreking: “De kostprijs bedraagt tijdens de volgende vier jaar tussen de 17,5 en de 22 miljoen euro. Daarom is het niet opportuun om dit voorstel vandaag goed te keuren. Het is aan de volgende meerderheid om te beslissen hoe dit dossier wordt afgehandeld.”

Bert Boogers (CDenV) stelt daarop dat zijn fractie het voorstel – met inbegrip van het voorbehoud – goedkeurt: elke dag uitstel kost geld, aldus Boogers.

Daarna neemt Louis Michielsen opnieuw het woord. Hij stelt dat de gemeenteraad het erover eens is dat er zowel op korte als op lange termijn maatregelen moeten worden genomen. Wel vraagt Michielsen zich af hoe de lening buitengewone dienst de langetermijnplanning zal bezwaren: “Kunnen er dan nog wel andere initiatieven binnen de buitengewone dienst worden ontplooid? Klopt het bedrag van 17 miljoen?” Hierop volgt een korte verduidelijking vanwege burgemeester Hendrickx en schepen Roel Druyts over de herkomst van het bedrag, waarop Michielsen een onderbreking vraagt om te beraadslagen. Na de onderbreking stelt Michielsen dat zijn fractie zich onthoudt: “De collega’s van de VLD hebben een punt: we kunnen dit niet zomaar beslissen zonder de nieuwe begroting erbij te betrekken.”

In tegenstelling tot VLD en Groen! keurt de sp.a het voorstel wel goed: “Dit omwille van de oproep aan sp.a om haar verantwoordelijkheid te nemen naar volgend jaar toe”, motiveert fractieleider Lau Devries. Dankzij de steun van sp.a wordt de oprichting van de ziekenhuisvereniging dus alsnog goedgekeurd. Ook wordt beslist dat burgemeester Hendrickx, schepen Karel De Busser en baron Robert Stouthuysen worden afgevaardigd om te zetelen in de raad van bestuur van het nieuwe ziekenhuis.

Speelautomatenhallen: VB is tegen
Daarna richt de raadszitting zich op de overige agendapunten. Bij agendapunt 7 – een voorstel om de openingsuren in twee spelautomatenhallen uit te breiden – stemt Vlaams Belang tegen. Een uitbreiding in tijd van deze praktijken zijn volgens Paul Meeus niet wenselijk in Turnhout.
Marc De Backer (Groen!) stelt hierop dat zijn partij niet zal tegenstemmen: volgens hem is het probleem van de kansspelen via het internet veel erger dan dit. Ook de overige partijen gaan akkoord met de goedkeuring.

PPS-overeenkomst Brepolis
In agendapunt 10 wordt de samenwerkingsovereenkomst met nv TCO en nv TCB ter goedkeuring voorgelegd. Deze PPS-overeenkomst (Publiek Private Samenwerking) houdt een ontwerp in om de Brepolssite in samenwerking met de privé-partners te ontwikkelen. De goedkeuring van de overeenkomst zal resulteren in de opmaak van een masterplan.

Paul Meeus stelt dat zijn partij zich van bij het begin positief heeft opgesteld ten aanzien van de plannen omtrent de Brepolssite. Wel vraagt Meeus zich af of het voorliggende document wel genoeg garanties inhoudt omtrent de samenwerking tussen de verschillende winkelzones van de stad: “Er moeten evenwichten ontstaan: héél het winkelgebied moet leefbaar en bezoekbaar zijn.” Meeus wijst verder ook op de berichten van vorige week over het aantal dalende passanten in de Gasthuisstraat.

De grote kritiek van Groen! is dat de financiële gevolgen van het Brepolsproject niet becijferd zijn. Michielsen ijvert er ook voor dat de stad de sleutels tot het project (het Kursaal en de parking aan de Otterstraat) niet uit handen te geven vooraleer er iets gerealiseerd is: “Dit geeft de promotor de mogelijkheid om een gemakkelijke toegang naar het project te realiseren, maar ondertussen blijven wij zitten met grond en opstal die geen enkele belofte inhoudt. Hoe kunnen we dan verzekeren dat de broodnodige academies daar zullen worden gerealiseerd?” Volgens Michielsen is het beter om in deze PPS-overeenkomst voorwaarden te stellen die de privé-partner betrekken in de realisatie van de academies.

Voorts betreurt Michielsen het dat de voorwaarden die zijn partij enkele maanden geleden stelde, dode letter zijn gebleven. In eerste instantie gaat hij niet akkoord met de 12000m² winkeloppervlakte: “In Turnhout is op dit moment maar plaats voor 4600m² winkeloppervlakte, daar zijn alle studies het over eens.” Michielsen vreest dat 12000m² winkelruimte op Brepols ervoor zal zorgen dat de rand van het winkelkerngebied zal worden leeggezogen, evenals de winkels die zich in de gordel tussen het winkelgebied en de woonwijken bevinden. Michielsen pleit verder voor een verbod op de delokalisatie van winkels uit de Gasthuisstraat naar de nieuwe projecten. Ook vindt de fractieleider van Groen! dat het hele project in fases moet worden gerealiseerd.

Vervolgens is Michielsen niet akkoord met de 1000 parkeerplaatsen op Brepols: “De draagkracht van de omgeving is nog nooit ernstig onderzocht. De verkeerstoevoer naar het project komt langs een weg waar vier scholen lopen. Is het dan wel doordacht om daar opeens zoveel parkeerplaatsen te realiseren?” Het aantal parkeerplaatsen moet volgens Michielsen bepaald worden door de mogelijkheden van de omgeving, niet door de behoeften van het project. Hij ijvert dan ook voor extra parkeerplaatsen aan de ring.

Tot slot vindt Michielsen nergens in het document iets terug over groen of betaalbaar wonen op de Brepolssite: “Geen enkele vierkante meter groen wordt opgenomen in het voorstel, en dat terwijl de stadsmonitor aantoont dat er in Turnhout te weinig groen is. Ook de vraag om 15 procent sociale woningen op te nemen voor elk nieuw project wordt niet gehoord.” Michielsen besluit dan ook dat zijn partij het voorliggende document niet goedkeurt. Het houdt volgens hem te veel rekening met de wensen van de privé-partner en te weinig met de wensen van de stad.

Burgemeester Hendrickx stelt daarop dat vandaag enkel een PPS-overeenkomst voorligt die moet resulteren in een sterk masterplan. In dat masterplan zullen een aantal van de voornoemde bedenkingen verwerkt worden. Garanties voor de samenwerking zijn er momenteel niet: deze zullen moeten blijken uit het masterplan. Het Brepolsproject is volgens Hendrickx zeer ambitieus. Een goede promotie van het hele project is volgens hem dan ook belangrijker dan de hoeveelheid winkelruimte die er zal worden gerealiseerd.

Vervolgens stelt de burgemeester dat er met de PPS-overeenkomst geen sleutels uit handen worden gegeven: “Pas indien aan al onze voorwaarden voldaan is, zal de stad zijn definitief akkoord geven.” Voor een gefaseerde invulling van Brepols is Hendrickx evenwel niet te vinden: “Dit project moet zo sterk worden dat het alleen in zijn totaliteit gerealiseerd kan worden. Indien dat niet gebeurt, zal het project beschadigd worden omdat het aantrekkingskracht mist.”

Voorts zal delokalisatie geen probleem worden volgens Hendrickx: er wordt op zoek gegaan naar kwaliteitswinkels om in het project in te stappen. De winkels uit de overige stadsdelen die Michielsen beoogt zullen volgens Hendrickx weinig interesse vertonen om naar het nieuwe project af te zakken. Over het aantal parkeerplaatsen is Hendrickx duidelijk: berekeningen van deskundigen hebben aangetoond dat het vooropgestelde aantal een haalbare kaart is. Ook is er volgens hem gepraat met de promotoren om een deel van de woningen betaalbaar te houden. Tot slot stelt de burgemeester dat hij erop zal aandringen om een groen plein te realiseren op de Brepolssite.

Daarna gaat schepen Tom Van Even (VLD) in op het door Michielsen aangehaalde verbod op delokalisatie: “Delokalisatie zoals u bedoelt kan juridisch niet worden opgelegd.” Van Even wijst verder op de relativiteit van studies: “Sinds de publicatie van de studie die vooropstelt dat er in Turnhout nog maar plaats is voor 4600m² winkelruimte, is er minstens al zoveel winkelruimte bijgekomen.” Van Even dringt er tot slot ook op aan om na te denken over de kwalitatieve invulling van Brepols en niet langer de kwantitatieve invulling te benadrukken: “Anders zal het aantal passanten in Turnhout blijven dalen.”

Vervolgens neemt schepen Francis Stijnen (CDenV) het woord. Hij stelt dat het interessant is om het gegeven van het aantal dalende passanten in de Gasthuisstraat verder te onderzoeken. Wel wijst hij erop dat deze tendens zich ook in andere centrumsteden voordoet. Een verklaring hiervoor is volgens Stijnen dat mensen niet meer naar een stad komen om één straat te bezoeken, maar dat ze op zoek zijn naar een ruimer aanbod. Dit moet Turnhout volgens hem dan ook nastreven. Vervolgens wijst de schepen op het belang van overleg tussen de verschillende projecten. Hiervoor zijn volgens hem wel al een aantal belangrijke initiatieven genomen, zoals de omvorming van de middenstandsraad tot de economieraad. Tot slot stelt Stijnen dat uitstraling belangrijk is voor een centrumstad als Turnhout en dat het Brepolsproject hierin een belangrijke rol speelt: “Brepols moet de kans krijgen om zich verder te ontwikkelen. Het masterplan – waarin rekening gehouden wordt met een aantal belangrijke elementen – speelt hierin een cruciale rol.”

Daarna gaat het woord naar Marc Clymans (Groen!). Hij stelt zich vragen over de manier waarop de Turnhoutse mobiliteit zal worden aangepast aan de grote instroom van kooplustigen indien het Brepolsproject gerealiseerd wordt. Daarover staat volgens Clymans niets in de voorliggende overeenkomst. Hij is net zoals Van Even voor een kwalitatieve invulling van Brepols: “Maar bij ons staat leefkwaliteit wel voorop”, voegt Clymans hieraan toe.

Marc De Backer treedt zijn partijgenoot bij: “De promotor van het project zegt in de krant dat half Antwerpen in Turnhout zal komen winkelen, maar we weten nog niet eens hoe al die winkelende mensen hier zullen geraken.” Van Even repliceert hierop dat een onderscheid moet worden gemaakt tussen het enthousiasme van de promotor en de kwaliteitseisen in de PPS-overeenkomst.

Tot slot wordt gestemd over de samenwerkingsovereenkomst. Alle partijen – behalve Groen! – stemmen voor.

Is belasting op drijfkracht een verouderde belasting?
Bij agendapunt 20 – betreffende de goedkeuring van de voorlopige kredieten voor de eerste drie maanden van 2007 – stelt Louis Michielsen zich de vraag waarom drie maanden worden voorzien: “Waarom niet één maand? Zo wordt de nieuwe meerderheid wat opgejaagd.” Burgemeester Hendrickx antwoordt hierop dat één maand onmogelijk is.

Het laatste agendapunt van de voorbije legislatuur – betreffende de goedkeuring van de belastings- en retributiereglementen voor het dienstjaar 2007 – zorgt nog voor wat discussie.

Paul Meeus merkt op dat agendapunten zoals dit normaal in het pakket van de begroting worden voorgeschoteld. Ook stelt hij zich vragen bij het nut van sommige verouderde belastingen, zoals de belasting op de drijfkracht. Het Vlaams Belang onthoudt zich dan ook. Louis Michielsen zegt daarop dat zijn partij wél voorstander is van de belasting op drijfkracht: “Dit kan een instrument worden om een zuinige omgang met energie te stimuleren. Degenen die de film van Al Gore, ‘An Unconvenient Truth’, gezien hebben, weten hoe belangrijk dat is.” Wel stelt Michielsen zich vragen bij de belasting op vertoningen en vermakelijkheden. Naast het Vlaams Belang onthoudt ook Groen! zich op dit agendapunt.

Schepen Druyts vindt het inderdaad ongebruikelijk dat een punt als dit wordt goedgekeurd zonder dat er een begroting naast ligt. Wel zijn er volgens hem geen grote aanpassingen gebeurd. Afsluiten doet Druyts tenslotte door te stellen dat de belasting op drijfkracht op termijn grondig zal moeten worden herbekeken en dat ook inzake de belasting op vertoningen en vermakelijkheden een nieuw principe zich opdringt.

Afscheidswoord Jan Van Duppen (sp.a)
Daarna kondigt burgemeester Hendrickx aan dat – vooraleer de openbare zitting voorbij is –
uittredend raadslid Jan Van Duppen nog graag een woord tot zijn collega’s wil richten. Van Duppen viel tijdens zijn laatste jaren in de gemeenteraad op door zijn zwijgzaamheid. Uitgerekend in de laatste minuten van zijn laatste legislatuur doorbreekt hij zijn stilzwijgen.

“Op deze laatste gemeenteraadszitting van de oude raad wil ik mij voor u en voor de Turnhoutse kiezer verklaren voor mijn zwijgen tijdens de voorbije jaren.” Van Duppen zegt al die jaren gezwegen te hebben omdat hij door zijn eigen partij buitenspel werd gezet. Hij omschrijft zijn jaren van zwijgen als ‘loden jaren’.

Van Duppen heeft tot slot veel lof voor zijn collega’s: “Ik heb in de voorbije zes jaren door te horen, te zien en te zwijgen velen onder u allen leren appreciëren, met uw sterke en uw zwakke punten, met uw al dan niet oprechte – maar voor sommigen zelfs passionele – inzet voor deze stad en haar bewoners. Dat siert deze leden van het college. Dat siert deze leden van de gemeenteraad. Dat siert deze personeelsleden van deze stad. Ik kan niet verhullen dat ik ondanks dit loden zwijgen verheugd ben dat een nieuwe generatie socialisten in deze stad zelfbewust en los van demonen uit het verleden naar voor is getreden uit de slagschaduwen van de voorbije eeuw en voor het eerst zal deelnemen aan het bestuur van deze stad.”

Van Duppen kreeg daarmee het laatste woord.

Bestuurslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...