Verslag gemeenteraad 1 september 2008

Bron: Gazet van Turnhout (www.turnhoutblogt.be)
Auteur: Marian Michielsen

Naar goede gewoonte nemen we het uitstekende en objectieve verslag van de gemeenteraad integraal over van de Turnhoutse blog “Gazet van Turnhout” (www.turnhoutblogt.be). Enkel de passages die betrekking hebben op de VB-tussenkomsten worden door ons in vet geplaatst.


Een nieuwe burgemeester! Een nieuwe schepen! Een nieuw raadslid! Zij werden niet door elke partij met zoveel enthousiasme onthaald. Lees de tussenkomst van Peter Reniers, de reactie van de schepen in kwestie en ook een beetje over het nieuw Turnhout (Turnova) in…


Een nieuw verslag! 


De gemeenteraad – voor de gelegenheid deels voorgezeten door Pierre Gladiné (Open VLD) – neemt kennis van het feit dat Francis Stijnen (CD&V) burgemeester is van Turnhout.


Ereburgemeester


De gemeenteraad wordt daarop gevraagd om akkoord te gaan met het indienen van het verzoek bij de Vlaamse Regering om aan Marcel Hendrickx (CD&V) de titel van ereburgemeester te geven.
Peter Reniers (LDD) vraagt zich af of de gemeenteraad, of de CD&V, dit verzoek niet sneller had moeten indienen. “De gewezen burgemeester verzoekt die titel toe te kennen op 1 september. Ik vind het wat jammer dat dat van hem uit moet komen. De gemeenteraad had dat ook kunnen doen. Ik denk dat niemand de toekenning kan weigeren. Het is alleen jammer dat er niet vroeger overleg is gepleegd.”
Pierre Gladiné (Open VLD) denkt dat iedereen daar hetzelfde over denkt. “We willen hem dat toekennen, maar we moesten zijn akkoord hebben. We moesten dus die brief ontvangen.”
Waarop de kersverse burgemeester nog meegeeft dat in het verleden ook altijd gewacht is met het goedkeuren van een titelaanvraag tot de persoon in kwestie uit de raad verdwenen is.


Voorzitterschap


Het gemeentedecreet bepaalt dat sinds 1 januari 2007 elk gemeenteraadslid voorzitter van de gemeenteraad kan worden. Marcel Hendrickx (CD&V) werd bij het begin van deze nieuwe legislatuur verkozen als voorzitter. Nu hij ontslag heeft genomen als gemeenteraadslid, moet er ook een nieuwe voorzitter van de gemeenteraad verkozen worden. “De voordracht is ontvankelijk”, zegt Pierre Gladiné (Open VLD).
“En wie is dat dan?” vraagt Peter Reniers (LDD). Waarop Gladinez zegt dat in de notulen iedereen heeft kunnen lezen dat Francis Stijnen (CD&V) wordt voorgedragen.
Maar daar heeft Reniers een bedenking bij: “Er zijn 104 Vlaamse gemeenten waar de burgemeester geen voorzitter is. Je hebt hier de kans om te breken met wat vroeger van doen was. Waarom geef je het voorzitterschap niet aan je collega’s van meerderheid?”
De voorzitter in wording antwoordt dat dit punt besproken is in de meerderheid. “Als men bij het begin van de legislatuur gekozen heeft om de voorzitter te laten zijn, geldt dat voor de volledige legislatuur. We wachten de evaluaties af van de plaatsen waar de raad niet door de burgemeester wordt voorgezeten. En dan bekijken we wat onze visie daarover wordt in de toekomst.”
En Gladiné (Open VLD) geeft zijn stoel af aan Stijnen (CD&V).


Katrien Van de Poel


Katrien Van de Poel (CD&V) legt de eed af als schepen: “ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te leven.”
En jawel, Peter Reniers (LDD) is in vorm: “Mevrouw Van de Poel, ik wil niet nalaten om u te feliciteren als schepen en ik meen dat oprecht. Ook al mogen er twijfels ontstaan bij hetgeen ik daaraan wens toe te voegen.”
“Want ik blijf met de vraag zitten of ik hier vandaag niet iemand anders had moeten feliciteren. Ik zeg het hier vrank en vrij, maar je moet wel weten dat ik niet zo’n slecht karakter heb als meneer Meeus (Vlaams Belang).” Een uitspraak die wat oh-geroep en gelach losmaakt in de raadzaal.
“Je zou toch veronderstellen dat een partij de mensen die het best gewapend zijn naar het college stuurt. Er mogelijks andere argumenten doorgewogen om u als schepen aan te duiden. Je kan nu zeggen, ‘Maar meneer Reniers, ben je niet te voorbarig met je uitspraken? Ik heb nog niets laten zien’. Dat is het hem net: je hebt inderdaad nog niets laten zien. Je hebt met je eedaflegging voor de eerste keer gesproken in een raadszitting. En de voorzitterschap van commissie 3 was ook al niet veel soeps.”
“Je kent mij ondertussen, de vriendelijkheid zelve, je krijgt meer dan eens de kans om je te bewijzen. Ik kan alleen maar hopen dat je op meer begeleiding kan rekenen dan uw vrouwelijke collega. Nu wil ik je partij nog een raad geven: om eens goed na te denken over de opvolging van schepen Karel De Busser (CD&V). Hij had aangegeven dat hij voor het einde van de legislatuur er de brui aan zou geven. Alhoewel ik soms nu al de indruk krijg dat het hem niet interesseert. Desalniettemintegenstaande”, sluit hij af met een knipoog naar de vorige gemeenteraad, “Laat in de toekomst vooral de deskundigheid van je persoon primeren. Op de reservebank zit alvast een legertje gegadigden.”
De burgemeester antwoordt dat de meerderheid het volste vertrouwen heeft in Katrien Van de Poel. “Bepaalde dingen die ik hoor, zijn gebaseerd op vooroordelen. Ik denk dat we veel jonge mensen hebben en die moeten een kans krijgen om het waar te maken. Daarna zullen jullie en ook wij wel oordelen.”
Ook Katrien zelf wil even reageren. “Ik verschiet van je reactie. Je mag kritiek geven, maar doe het dan alstublieft een beetje opbouwend. Iedereen moet een kans krijgen. De drie kandidates hebben een kans gekregen. Ik ben nu degene die hier zit en verwacht van jou toch wel een beetje meer respect.”
Na een applaus voor Katrien, geeft Karel De Busser mee dat hij het zelf wel beslissen als hij zin heeft om er de brui aan te geven. “Wie ben jij eigenlijk? Ben jij de alwetende? Eigenlijk denk je dat, daarom zit je ook alleen in de fractie.”


Samenstelling gemeenteraadscommissies


Astrid Wittebolle (Groen!) had nog een gezellige vraag, maar die kwam even te vroeg: “Ik was zo blij dat ik een vraag mocht stellen, dat ik me niet kon inhouden. Ik kom direct terug.” Ze zit alvast met haar hand omhoog wanneer punt zeven wordt voorgelezen: de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met de nieuwe samenstelling van de gemeenteraadscommissies.
“Wij vinden het heel interessant dat de dingen door elkaar worden gehaald, maar wij willen vragen of het misschien mogelijk is om dat te evalueren”, kan Wittebolle (Groen!) eindelijk zeggen. “Wij hebben een paar keer het gevoel gehad dat aantal commissies hard bij elkaar geplakt zijn. Ik heb met veel plezier commissie twee personeel gevolgd: ik blijf dat doen, maar de titularis is nog altijd Bart. Het zou aangenaam zijn als we over de inhouden van die verschillende commissies na een jaar terug over kunnen praten.”
Burgemeester Sis Stijnen heet Wittebolle alvast heel welkom op commissie één. “We hebben daar met de fractievoorzitters al voor samen gezeten. Ik neem dit punt mee op. Maar als we iets wijzigen, moeten we stappen vooruit zetten en niet achteruit.”


Turnova


Tijdens een vorige gemeenteraad liet de oppositie het Turnovapunt nog uitstellen omdat 1 iemand afwezig was en iemand anders moest buitengaan. Ook nu was er iemand afwezig, maar de oppositie liet haar goed hart zien. De burgemeester bedankte die dan ook. “Ik heb de intentie om op een constructieve manier samen te werken met de oppositie. We willen allemaal onze verantwoordelijkheid voor die stad opnemen. Met een goede dialoog kan dat Turnhout alleen maar ten goede komen.”
Marc Clymans (Groen!) wenst de burgemeester een gelukkige verjaardag, maar vraagt hem ook een second opinion over de mobiliteit rond het project: “Turnova ligt voor Groen! en Stad van de Mens van vroeger nog als heikel punt op tafel. Wij blijven onze twijfels hebben bij dit project rond de mobiliteit. We zijn blij dat het punt van de academies opgelost geraakt, maar als je dingen daar naartoe poot komt daar veel autobeweging uit voort. Kan er geen second opinion komen? Die Herentalsstraat is nu al een groot knelpunt, auto’s rijden je bijna omver. Er zijn maatregelen nodig om veiligheid te verbeteren.”
Ook Paul Meeus (Vlaams Belang) feliciteert de nieuwe burgemeester en de nieuwe schepen. “Wij hebben al van de vorige legislatuur steun verleend om die stadskanker weg te halen, en om tot een ontwikkeling te komen die onze stad waard is. Dat neemt niet weg dat we het niet kritisch zullen volgen. Maar we steunen dit project van harte.”
Pierre Gladiné (Open VLD) geeft ook zijn felicitaties aan burgemeester en schepen, én het nieuwe gemeenteraadslid. Ook hij vindt Turnova een belangrijk project en steunt met zijn fractie het dossier.
Aan het project hangt een verkeersbeweging vast, weet ook Sis Stijnen (CD&V). “Het verhaal van Turnova is een verhaal in het midden van de stad. Als er vraag is naar duidelijkheid of vrees over effecten moeten we duidelijkheid creëren. Het is in ieders belang dat dit in een goed gesternte van start kan gaan. De invulling moet een meerwaarde zijn voor Turnhout naar buiten toe, maar ook voor onmiddellijke omgeving.”
Ook Dimitri Gevers (sp.a) wil de nieuwe burgemeester en schepen feliciteren. “Wij hebben er alle vertrouwen in, in tegenstelling tot sommigen die ook nog niet zoveel bewezen hebben, dat zij dat goed gaan doen.”
Gevers weet dat mobiliteit een grote bezorgdheid is. “Ik wil die discussie niet uit de weg gaan, maar ik denk niet dat we het programma kunnen veranderen omwille van mobiliteit. We zullen met het studiebureau samen zitten en een open discussie houden. Voor mij zijn daar geen taboes dankbaar.”
Hij deelt nog wat dankwoordjes uit. “Ik wil de raad nog bedanken. We staan echt op een kantelmoment wat Turnova betreft. Als we een meerderheid halen, is de ruil voltrokken en is dit onomkeerbaar. Dan komt Turnova er. Ik denk dat een woord van dank aan onze oude burgemeester voor zijn inspanningen hier wel terecht is.”
Paul Meeus (Vlaams Belang) wenst ook het nieuwe gemeenteraadslid nog welkom te heten. Dat was hij even vergeten. “Maar denk niet dat het aan mijn slecht karakter ligt.”
Groen! onthoudt zich, maar de rest gaat akkoord.


Subsidiereglementen


Er wordt nu aan de gemeenteraad gevraagd om de subsidiereglementen voor werkingssubsidies voor culturele verenigingen, goedgekeurd in de gemeenteraad 6 november 2005, op te heffen en de geëvalueerde reglementen voor de werkingssubsidies van de culturele verenigingen goed te keuren. De nieuwe reglementering moet leiden tot een rechtvaardige verdeling van de subsidies voor de kunstenverenigingen.
Paul Meeus (Vlaams Belang) en zijn fractie keuren het punt goed, maar koppelen daaraan de vraag of het mogelijk is om ook voor andere gesubsidieerde verenigingen beoordelingscriteria uit te werken.
Schepen van cultuur Eric Vos (CD&V) zegt dat er al een heel eind afgelegd is.


Stedelijk Plateau


De gemeenteraad wordt gevraagd haar goedkeuring te hechten aan het bestek en de ontwerp-overeenkomst voor de uitvoering van de studieopdracht voor het opmaken van een masterplan voor het stedelijk plateau Turnhout.
Astrid Wittebolle (Groen!) vraagt een stand van zaken van dat stedelijk plateau.
Schepen Dimitri Gevers (sp.a) antwoordt dat er een aantal workshops afgelegd zijn in de voorbije maanden. “Daar zijn een paar interessante zaken uit voortgekomen, die uitmonden in een programma waarmee ontwerpbureaus aan de slag kunnen gaan. Ondertussen hebben wij gewerkt aan een selectie van mogelijke ontwerpbureaus met een open oproep. Vijf daarvan mogen een ontwerp uitwerken. In dat kader ligt dit bestek voor. Op een volgende commissie komen we daar op terug.”
Point final.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...