VB keurt begroting 2012 niet goed!

Op woensdag 21 december hield fractievoorzitter Paul Meeus volgende tussenkomst, waarmee hij brandhout maakte van de Turnhoutse begroting voor 2012. Van een echte repliek van de meerderheid was nauwelijks sprake…Vooraf en eens te meer wil de Vlaams Belang–fractie haar welgemeende dank uitspreken aan de medewerkers van de financiële dienst voor het grote en omvattende  technische werk dat de opmaak van een begroting/budget altijd met zich meebrengt. We willen dan ook onze appreciatie daarvoor uitdrukkelijk onderstrepen.


 


De begroting 2012 staat onder een ongunstig gesternte. De blijvende financiële crisis, gevolgd door een economische neergang, zal zeker invloed hebben op deze en volgende begrotingen. De onzekerheid over de evolutie van bijv. de inflatie, de kredietverlening, de vastgoedprijzen, de tewerkstelling enz… zorgen ervoor dat de begroting en de meerjarenplanning ingehaald zullen worden door de feiten. De Dexia-affaire heeft haar invloed ook op onze stad gehad. De participatie in de Gemeentelijke Holding die ons in het verleden een pak dividenden heeft opgebracht, is voorbij. We hebben het er de voorbije weken voldoende over gehad. Maar het blijft een vaststaand gegeven dat u in 2009 waarschuwingen ter zake in de wind hebt geslagen en dat de absolute desinteresse vanuit de stad voor deze problematiek – getuige daarvan de afwezigheid op de jaarvergaderingen van de Holding – duidelijk is gebleken tot op het moment dat het te laat was en u door de oppositie uit uw slaap werd gerukt.


 


Turnhout staat nochtans voor bijzondere uitdagingen waarbij engagementen uit het verleden in sommige gevallen ernstig doorwegen op het budget. Ik kom daar nog op terug.


 


Een eerste vraag evenwel die de burger zich stelt als het woord begroting valt, is deze waarbij hij zich afvraagt of de belastingen omhoog gaan en of hij dus nog meer gaat moeten betalen dan voorheen. Een verhoging van de aanvullende belasting op de personenbelasting én een verhoging van de opcentiemen zitten er dit jaar gelukkig niet in. Nochtans wil dit niet zeggen dat de belastingdruk stabiel is gebleven of verminderd is. In tegendeel. Naast het in stand houden van tal van nevenbelastingen en retributies, komen er zelfs nog een aantal bij. In totaal bedragen die ‘overige belastingen’ maar liefst ruim 4 miljoen euro of 1/7 van het totale belastingpakket.


Vergeten wij daarbovenop niet de ‘onzichtbare’ belastingen. Denken we bijvoorbeeld maar aan de uitbreiding van het aantal betalende parkeerplaatsen in tal van straten. De Turnhoutse automobilist is de nieuwe melkkoe geworden van het Turnhoutse stadsbestuur. De invoering van de parkeertarieven is niet meer of niet minder dan een verkapte belastingsverhoging.


En over verkapte of verdoken belastingen gesproken. Laat ik het even hebben over de dividenden. De stad klopt zich op de borst dat ze nog voor 2,785 mio aan dividenden incasseert van de elektriciteits- en de gasmaatschappijen. Dat is pure winst voor de stad, zal men opwerpen. Dat is juist, maar het is goed te weten waar dat geld vandaan komt, want hebt u zich al eens afgevraagd wie die dividenden eigenlijk betaalt? Dat is niemand minder dan de belastingbetaler. De burger betaalt stipt zijn elektriciteits- en gasrekening en stelt jaarlijks vast dat de prijzen stijgen. Nochtans maken de energiebedrijven forse winsten met de incassering van die rekeningen. Dat geld gaat evenwel niet terug naar de burgers in de vorm van een winstdeelname, maar wordt in de vorm van dividenden doorgestort naar de gemeenten. Wie heeft dus de dividenden betaald die rijkelijk in de stadskas vloeien? De vraag stellen, is ze beantwoorden. En zo worden onze burgers zonder dat ze het in het snuitje hebben verder leeggemolken.


 


Al meer dan eens hebben wij de intentie van de stad ondersteund om leven, wonen en werken in Turnhout aantrekkelijk te maken voor vooral jonge gezinnen waarvan de partners beiden werk en dus een inkomen hebben. Toch herhalen wij daarbij ook dat de aantrekkelijkheid van onze stad blijvend overschaduwd wordt door een belastingdruk die veel hoger is dan in de omliggende gemeenten. We waarschuwen dan ook eens te meer om niet de indruk te wekken dat men nieuwe mensen wil lokken om zo meer belastingen te incasseren. Ga hen maar eens uitleggen dat de gemiddelde Turnhoutse burger maar liefst 729,96 euro per kop aan belastingen ophoest. Voor een gezin met twee kinderen gaat dat in principe al gauw over ruim 2900 euro…


 


Nu, na vijf jaar legislatuur mag duidelijk blijken dat onze tot vervelens toe herhaalde roep – en dit al van tijdens de vorige legislatuur – om tot een heus kerntakendebat te komen geen steriele vraag is geweest. We stonden daarbij niet alleen, want zelfs een huidige meerderheidspartij heeft daar ook meer dan eens op gehamerd. Het verbaast ons dan ook ten zeerste dat bij het vervoegen van de meerderheidsploeg de Groenen dit niet meteen op tafel hebben gelegd. Een kerntakendebat is immers de enige manier om een langetermijnvisie te ontwikkelen die financiële avonturen en onzekerheden tot een minimum kan beperken. Die langetermijnvisie ontbreekt tot op de dag van vandaag volledig. Kijken we alleen maar hoe forse bedragen de facto doorgeschoven worden naar de volgende legislatuur. Het lijkt wel of deze meerderheid hanteert zonder verpinken het gevleugelde woord ‘Après nous le déluge’.


 


Geheel trouw aan zichzelf heeft deze meerderheid geen oog of oor gehad voor goedbedoelde signalen. Denken we bijvoorbeeld aan onze suggesties om bijvoorbeeld de aankoop van de gebieden rond de stadhoeve nog een tijdje uit te stellen of n.a.v. de voorziene 500 000 euro voor Hand in Hand geen precedent te scheppen. Keuzes maken is toch geen schande. Het getuigt – in tegendeel – van goed bestuur en verstandig rentmeesterschap. Maar ja, deze ploeg heeft altijd meer dan de handen vol gehad met andere besognes zodat er wellicht maar weinig tijd is overgeschoten om een aantal zaken ten gronde en dus in het belang van de Turnhoutse burger en ons aller centen te bestuderen.


 


Eens te meer blijft het in dit budget zoeken naar fundamentele besparingen op de uitgaven. Jawel, men zegt dat te doen op de personeelsuitgaven. Door mensen evenwel niet meer te vervangen komt daarmee de werklast op de schouders van de overblijvers en wordt de werkdruk op sommige diensten onevenredig hoog. Beter zou het zijn nutteloze functies of overbodig gecreëerde functies die geen meerwaarde voor ons bestuur zijn, te schrappen of voortaan niet meer in te vullen. Het wordt tijd dat de luxepaarden voor lange tijd op stal gezet worden.


 


Het ’Aangepast algemeen beleidsplan 2008-2013’ dat ons werd voorgelegd, is het oude bestuursakkoord dat werd aangevuld met de nieuwe elementen en/of aanpassingen ten gevolge van het nieuwe bestuursakkoord van medio 2011. De bijkomende accenten – na het aantreden van Groen! – staan in het vet en zijn onderlijnd. Wat hierbij opviel is dat in het luik Financiën – dus over het voeren van een gezond, rechtvaardig en moderne financieel beleid  – er geen enkel nieuw element werd toegevoegd. Niets in het vet dus en niets onderlijnd… Moeten we hieruit afleiden dat de nieuwe coalitiepartner de beleidsinzichten inzake financiën – die men in het verleden altijd weer heeft bestreden – nu kritiekloos heeft overgenomen? Of is een en ander gewoon te herleiden tot de historische woorden van een andere fractieleider in deze gemeenteraad die na de overstap van de oppositie naar de meerderheid in 2006 zonder verpinken verklaarde (ik citeer): “We zijn daar nu meer akkoord omdat we nu in de meerderheid zitten.”?!


 


Ondertussen worden grote bedragen voorzien voor de academies; vier miljoen voor 2012. Volgend jaar gaat men voor 2013 zelfs 11 miljoen inschrijven in het budget. Waar gaat dit precies eindigen? 20 miljoen? 25 miljoen? Is dit alles goed ingeschat? Voor ons kan het, want het academieproject is positief en noodzakelijk binnen de Turnova-context. Maar onze vraag is of dit aan de andere kant van het budget toch niet wat meer terughoudendheid zou vergen… En ook de fuifzaal blijft haar centen opeisen… Het destijds beoogde bedrag ‘met alles er op en eraan’ is al lang overschreden. Het benieuwt ons te weten – als alles af en klaar zal zijn – hoeveel het voor Turnhout te kleine fuifzaaltje – dat bovendien op de verkeerde plaats is ingeplant – uiteindelijk zal gekost hebben. De belastingbetaler zou dat wel mogen weten, vinden wij. Ook de ontwikkeling van het innovatiepark rondom de stationsbuurt bindt de stad nog voor ettelijke jaren. Ook vandaag is niet te overzien wat het ons tenslotte allemaal gaat kosten. Het kan toch niet dat ook hier tot in het ijle wordt geïnvesteerd? Ware het niet beter eerst de eventuele verplaatsing van het station naar de zuidkant van de stad te onderzoeken in het kader van een betere mobiliteit en dan pas te zien hoe de stationsbuurt nog verder kan ontwikkeld worden? Overhaaste investeringen maken andere perpectieven straks onmogelijk of uiteindelijk onbetaalbaar. Ook hier ware het beter prioritaire keuzes te maken.


 


Daarnaast blijven we vinden dat de stad niet het maximale haalt uit sponsoring ten behoeve van de zomerevenementen in de stad. Daar waar dat in het verleden voor een erg aanzienlijk deel wel bleek te kunnen, is die inspanning klaarblijkelijk geen prioriteit meer. Dus mag de burger in de buidel tasten…


 


In het kader van de begroting 2010 – twee jaar geleden reeds – waarschuwden wij er voor dat het opsouperen van de aangelegde reserves niet de goede kant op gaat. Nochtans gaat men voort op de ingeslagen weg. In deze moeilijke economische tijden houdt men beter zorgvuldig de vinger op de knip en spreekt men best zo weinig mogelijk de reservefondsen aan. Ik denk dat iedereen kan zien dat de algemene financiële toestand van onze stad niet gunstig evolueert, waardoor waakzaamheid inzake de reserves het uitgangspunt dient te zijn.


 


Ook de leninglasten blijven de hoogte ingaan. Vandaag is dat in de prognoses nog 3,8 miljoen euro, terwijl de prognoses in 2014 al bijna 6 miljoen zullen bedragen. We kunnen ons de vraag stellen of Turnhout niet boven zijn stand leeft of te vele hooi op de vork neemt.


 


En dan, collega’s, hangt ons nog het loodzware zwaard van Damocles – dat ‘zwembad’ heet – boven het hoofd. De meerderheidspartijen blijven er nog steeds in geloven dat dit zwembad nog kan gered worden. En klaarblijkelijk heeft men daar nog ettelijke miljoenen voor over. Waar men die gaat halen, is een vraag waarbij ik nieuwsgierig uitkijk naar het antwoord. Ondertussen blijkt uit zowat alles – een plaatsbezoek spreekt al boekdelen – dat deze toestand technisch noch financieel niet langer houdbaar is. Ook van recuperatie van gelden na juridische procedures lijkt nog weinig sprake te zijn. Onze fractie heeft dan ook in het AGB al enkele maanden geleden duidelijk te kennen gegeven dat wij alvast niet langer nog enige financiële injectie zullen steunen. Het wordt tijd om de fouten uit het verleden onder ogen te zien en toe te geven, en nu over te gaan tot de sluiting van dit zwembad waarvan het geld even snel wegsijpelt als het vele water doorheen de gaten en spleten. Verkoop desnoods het boeltje of geef er een andere bestemming aan, maar stop aub de geldcarrousel waarvan de burger ondertussen zijn bekomst heeft.


 


Collega’s,


 


Wij begrijpen dat het stadsbestuur in het algemeen en de schepen van financiën in het bijzonder geregeld met de handen in het haar zitten als de centen van onze stad moeten geteld worden en dat telkens weer met een gruwzame tegenzin wordt tegemoet gezien naar de jaarlijks weerkerende miserieoefening die ‘budget of begroting’ heet.


 


Natuurlijk heeft het gemis aan een beleid met visie en het willens nillens moeten voldoen aan de desiderata van de verschillende schepenen veel te maken met die vrees. In een college waar al sinds erg lang de cohesie zoek is – en die men zelfs niet met groene tuttefrut aan elkaar geplakt krijgt – is een financieel knip- en plakwerk de enige manier om nog de indruk te wekken dat men ‘goe bezig’ is. De hoera-geluiden van onze schepen van financiën klinken mooi – gered als ze is door ijverige cijferaars van onze financiële dienst -, maar de bittere werkelijkheid dat het stadsbestuur toch wat boven zijn stand leeft en het eigenlijk beter wat zuiniger aan zou doen, is iets waar de burger mee in zijn maag zit, ondanks al het feestgedruis dat volgend jaar op ons af zal komen, wat door een gewiekste schepen van communicatie de aandacht van de ernstige financiële problemen zal afleiden. Feesten jongens en meisjes, alles gaat goed, het is leuk en Turnhout is een stad van melk en honing, zal de boodschap zijn. Het is het verhaal van het brood en de spelen… In 2013 en nog daarna likken we wellicht de financiële wonden.


 


Vanzelfsprekend zullen wij dit budget niet goedkeuren.


 


 


Paul Meeus


Fractievoorzitter

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...