VB en de Turnhoutse begroting 2016

Op 14 december bracht gemeenteraadslid Reccino Van Lommel onderstaand striemend betoog aan het adres van het stadsbestuur van Turnhout in het kader van de budget- en begrotingsbesprekingen. Snoeihard, maar duidelijk. Zoals we ondertussen van hem gewoon zijn.

Voorzitter,

Collega’s,

Naar goede gewoonte spreek ik graag woorden van dank uit aan de medewerkers van de stad die alles in het werk hebben gesteld om het budget voor 2016 voor te bereiden, zodat deze met technische juistheid kan worden voorgesteld aan deze raad.

Zoals blijkt uit onze eerdere tussenkomsten, kan onze fractie zich niet vinden in de gemaakte keuzes van deze meerderheid. Vooreerst zijn er tal van dossiers waarvan men de knoop niet ontwart en eerder lijken op schijnoplossingen, zoals het aanslepende zwembaddossier dat ons nog  jaarlijks minstens 1,2 miljoen euro kost en dit gedurende 20 jaar. Men kan dan wel propageren dat een definitieve oplossing werd gevonden, de vraag is echter welke prijs men bereid was hiervoor te betalen om de eigen flater, risicovolle beslissingen en inschattingsfouten uit het verleden recht te trekken. Onze fractie is de enige die niet gelooft dat de gevonden oplossing ook effectief de beste is.

Wie herinnert zich nog het debacle rond de school De Paddenstoel, waar het college op stuntelige wijze en intern zeer verdeeld heeft gestemd over de toekomst ervan, zonder te kijken naar het succes van de school en een goede communicatie met de ouders. Een beslissing die louter financiële redenen had in het kader van de verkoop van de gronden.

Het mobiliteitsthema dat alle verkiezingsdebatten in Turnhout overschaduwde en waar in het verleden al meerdere schepen hun tanden op stuk beten, ligt nog steeds op de dossiertafel in afwachting van de resultaten van een zoveelste studie die deze keer niet door een extern bureau, maar wel door onze eigen ambtenaren wordt uitgevoerd. Hoewel schepen Boogers aankondigde hij openstaat voor elke mogelijke piste, en dus ook het doortrekken van de ring, hoop ik alvast dat de finaliteit niet zal uitdraaien op het gedwee uitvoeren van een welbepaalde verborgen groene agenda die ons alleen maar geld gaat kosten.

Naast het fietsactieplan dat wordt uitgevoerd, hoopt onze fractie dat er voldoende werk zal worden gemaakt van de vele belabberde voetpaden. Immers, veilige voetpaden zouden bovenaan de prioriteitenlijst moeten staan om veiligheid van onze voetgangers, maar ook minder mobiele mensen in onze stad te garanderen, want voor dat laatste is nog veel werk aan de winkel.

De criminaliteit daalde licht omwille van het goede werk van de politie, maar dat en het onveiligheidsgevoel in onze stad zijn nog steeds niet geheel onder controle. Het stadscentrum is reeds sinds jaren een risicozone geworden. Het is daarom in ieders belang dat er tegen alle vormen van criminaliteit en overlast hard wordt opgetreden. Veiligheid is een recht. Daarin moet dus meer  en efficiënter geïnvesteerd worden. Wij betreuren het overigens dat de burgemeester van mening is dat de inkomsten uit GAS-boetes gevoelig zullen dalen, omdat ze zogezegd ontradend werken en er dus minder overlast zal zijn in onze stad. Welnu, ik vind het een vrij naïeve gedachtegang, maar hij zal later zelf moeten vaststellen dat die niet klopt, tenzij hij van plan is om minder delicten te doen beantwoorden met GAS-boetes.

Wie het bestuursakkoord goed gelezen heeft, weet dat het bol stond van bezorgdheden over economie en tewerkstelling in Turnhout. En goede luisteraars hebben vorig jaar mij nog het spreekwoord over de berg die een muis heeft gebaard horen uitspreken. De jaarlijkse organisatie van de staten generaal rond tewerkstelling met verschillende belanghebbenden leek een nobel initiatief te zijn, waarvan wij zelfs grote verwachtingen koesterden. Bij de eerste staten generaal bleek het al snel een te vrijblijvend iets, waar de focus lag op sociale economie en waaraan meer ambtenaren dan ondernemers deelnamen. En dat betreuren wij, want werkgelegenheid moet meer dan een prioriteit op papier zijn, het moet een dynamisch proces zijn waaraan elke dag opnieuw wordt gewerkt en veel verder gaan dan sociale economie. Hier moeten de nodige investeringen tegenover staan. Wij hopen dan ook dat de volgende Staten Generaals meer ondernemers kunnen aantrekken van diverse pluimage. En dat is nodig, want er zijn inmiddels nog maar bitter weinig signalen dat er in Turnhout bijkomende werkgelegenheid zal worden geschapen. In heel Vlaanderen staat onze stad inmiddels gekend als een zone waar je weinig werkgelegenheid kan gaan zoeken. Het lijkt wel of Turnhout een sociaal kerkhof aan het worden is. Moet dit leiden tot een stad met fiere inwoners die een magneet moet zijn om nieuwe inwoners aan te trekken?  Het is immers altijd een van onze, maar ook een van jullie objectieven geweest om Turnhout attractiever te maken voor jonge gezinnen en dan liefst tweeverdieners met kinderen die in onze stad zouden willen komen wonen en vooral werken. En toch lijkt men daar maar niet in te slagen. Het schrikt mensen af. Waarom voeren jullie geen premie in om jonge gezinnen aan te moedigen in die zin. De vooropgestelde doelstellingen ter zake zijn te weinig resultaatgericht en slechts druppels op een hete plaat. Niettemin mochten wij de jongste jaren liefst enkele duizenden extra burgers in Turnhout verwelkomen en toch stijgen de inkomsten voortvloeiend uit de personenbelasting niet evenredig daarmee. Moeten wij daaruit dan concluderen dat het overgrote deel van die nieuwkomers terecht komen in de werkloosheid of bij het OCMW? De vraag stellen, is ze meteen beantwoorden. De cijfers van onder meer het OCMW-budget kunnen ons hier wellicht meer over leren. Het is al langer geweten dat Turnhout armoede importeert en dat rijkdom druppelsgewijs de stad verlaat. Wij van het Vlaams Belang leerden afgelopen jaren alvast heel veel uit de armoedecijfers. Zo zien we dat de armoedecijfers in Turnhout aanzienlijk gestegen zijn in de voorbije jaren –wat blijkt uit diverse indicatoren- en dat er ons dus een zware uitdaging staat te wachten. Een uitdaging die vooral moet aangegaan worden door de meerderheidspartijen in Turnhout. Dat betekent dat er duidelijke keuzes gemaakt moeten worden op vele vlakken, zo ook binnen het OCMW en voor tewerkstelling, ook en vooral in financieel perspectief. Onze diverse tussenkomsten op de gemeenteraad en OCMW tonen aan dat het Vlaams Belang begaan is met deze problematiek. Reeds vele jaren dringen wij aan op een wisselwerking tussen het bedrijfsleven en het onderwijs. In die marge deden wij reeds vele voorstellen ter zake.  Turnhout is immers een sociaaleconomische ruimte met tal van mogelijkheden en perspectieven. Wij blijven er op hameren dat het stadsbestuur hier een dynamische sleutelrol in moet spelen. Studies en concrete projecten over mobiliteit, verkeersstromen, wonen en toegankelijkheid moeten in dat verband goed onderzocht worden. Ook de permanente zorg voor leefbaar wonen, werken en winkelen verdienen blijvend alle aandacht. De verwachtingen die het stadsbestuur heeft geschapen in het bestuursakkoord zullen ons alvast niet doen slapen tot ze allemaal zijn ingewilligd. Zoals steeds zullen wij als Vlaams Belang jullie als meerderheid doen herinneren aan de gemaakte beloftes aan de burger. Want het is immers onze opdracht om jullie scherp en bij de les te houden. Er wordt in deze stad al jaren gesproken over een stijging van de armoede en toch stellen wij vast dat elk stadsbestuur van Turnhout achter de feiten aanholt. Er werd gewoon weinig of niets aan gedaan. Gelet op deze feiten hebben wij de verdomde plicht om prioritaire financiële initiatieven te nemen om jonge gezinnen naar onze stad te krijgen die onze armoedestatistieken niet omhoog trekken, maar wel bijdragen aan de toekomst van onze stad. En ik herinner u eraan dat de socialisten inmiddels al 9 jaar deel uitmaken van de Turnhoutse meerderheid. Veel effect hiervan hebben wij in dit kader nog niet gemerkt. Met een werkloosheidsgraad van 13% in Turnhout blijven wij het immers nog steeds slechter doen dan elders. En die armoede zal alleen maar verder toenemen. Want collega’s, geef toe; Wie dagelijks de krant openslaat of het nieuws op tv bekijkt, zal ongetwijfeld hebben opgemerkt dat Europa overspoeld wordt met asielzoekers. We moeten allemaal beseffen dat deze asielcrisis nog een grotere armoedegolf met zich mee zal brengen, zo ook in Turnhout. Voortaan mogen deze gelukzoekers al na 4 maanden werken, terwijl de wachttermijn tot voorheen nog 6 maanden was. We krijgen niet eens onze eigen mensen allemaal aan het werk, getuige net daarvan de armoede en –werkloosheidscijfers. Laat staan dat we dan voor hen dat wel kunnen geven. Men blijft maar dweilen met de kraan open. Tot voor kort kwam er in dit land elk jaar een stad in omvang als Oostende bij voor wat betreft vreemdelingen. Met deze asielcrisis zullen deze cijfers enkel maar toenemen en dat zullen we ook in Turnhout voelen. Ik wil overigens opmerken dat het Turnhoutse OCMW niet mag opdraaien voor het falende opvangbeleid voor vreemdelingen, asielzoekers en vluchtelingen van de federale regering. Burgemeester Vos mag dan wel een nobele daad willen stellen door nu zo veel mogelijk asielzoekers in Turnhout op te vangen. Ik hoop dat hij ook aan de gevolgen ervan heeft gedacht. Er werd immers aangetoond dat er een correlatie is tussen armoede en immigratie in Turnhout. Hoewel de OCMW-voorzitter rekening houdt met een overspoeling van zijn diensten, zien we helemaal geen financiële vertaling ervan in de begroting. Ongetwijfeld zal de Turnhoutenaar ook na de opvang in Hotel Viane opdraaien voor de kosten. Momenteel worden 380 asielzoekers opgevangen in het hotel, wat de uitbater een royale omzet van 6,2 miljoen euro per jaar oplevert. En ja, het is de schuld van de hogere overheden –die met hun kracht van verandering ook bewezen hebben dat verandering niet noodzakelijk positief is-, maar 380 asielzoekers opvangen in een stadscentrum impliceert heel wat sociale druk in onze stad, om maar te zwijgen van de wachtrijen voor de sociale woningen die alleen maar langer zullen worden. Nu in de begroting doen alsof er geen problemen zijn, getuigt dan ook niet van goed bestuur.

Ik vroeg me bij de vorige begrotingsbespreking nog af wat er in de komende jaren nog uit de hoed zou worden getoverd, maar helaas heb ik alweer gelijk gekregen. Het was geen wit konijn om de problemen structureel op te lossen, wel een nieuwe chequeboek om extra inkomsten te genereren. Vorig jaar nog werd beslist dat de burger diep in de buidel moet tasten voor de invoering van DIFTAR, dat gebaseerd is op financiële motieven. Hoewel men dit punt vandaag van de agenda haalde, heeft dit bestuur de duidelijke intentie om handelaren te belasten op basis van hun winkeloppervlakte, gaande van 200 tot 2000 euro per jaar. Zogezegd om rechtstreeks te investeren in de uitstraling van het winkelgebied, maar geef toe: Met die 130.000 euro meeropbrengsten zullen jullie op termijn de betoelaging in ruil doen dalen, waardoor de handelaren zullen opdraaien voor uw zoektocht naar geld in de stadskas. Maar blijkbaar vergeten jullie dat de leegstand in Turnhout nog lang niet is opgelost, dat er steeds minder interessante winkels in Turnhout overblijven én dat jullie hiermee de laatste der Mohikanen gaan wegjagen. Dat terwijl de invulling van de winkeloppervlakte in Turnova uitdraait op een flop, dat terwijl jullie andere initiatieven via allerhande juridische pesterijen in de kiem smoren. Maar ja, van mevrouw Wittebolle mocht ik althans vernemen dat er geen vuiltje aan de lucht is, omdat er kranen staan op de Turnova-site. Laat ons vooral niet lachen. Het symbooldossier dat het uithangbord moest worden voor onze stad, blijft maar aanslepen. En ja, om na meer dan 15 jaar toch maar op die nagel te blijven kloppen:  de belasting op drijfkracht zal niet verdwijnen, maar blijkbaar heeft men er geen oren naar.

Onze stad mag dan wel de laagste schuldgraad per inwoner hebben, vast staat dat die schuldgraad in de komende jaren zal toenemen. In plaats van zich af te meten aan andere steden en gemeenten (waardoor u zich waant in een comfortzone en dat deze graad gerust wel een beetje mag stijgen) raad ik u aan dat niet te doen en te allen tijde de schuldgraad constant te houden of minstens niet te laten stijgen. Vergeet niet dat u reeds eerder alle reservefondsen van onze stad er heeft doorgejaagd en dat u nu een stijging probeert te vergoelijken met andere –en naar mijn mening valse- gezagsargumenten.

Tot slot dring ik er op aan dat het college in de toekomst kan uitpakken met een gedegen dossierkennis. In de voorbije weken en maanden waren wij getuige van de beperkte kennis die schepenen hebben over bepaalde dossiers en soms zelfs niet op de hoogte zijn omtrent bepaalde standpunten binnen het college.  En daar heeft de burger weinig boodschap aan. Denk dus aan de man in de straat die vandaag de dag nog steeds gebukt gaat onder tal van vragen en problemen waarop zij een oplossing verwachten. Financiële in de eerste plaats.

Het budget van 2016 staat geagendeerd als een vaststelling, maar mocht erover gestemd worden, hadden wij dit zeker niet goedgekeurd. Wij keuren uw keuzes niet goed en bijgevolg ook niet de financiële gevolgen ervan.

Reccino Van Lommel

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...