Reccino Van Lommel over het Turnhoutse budget 2017

Op maandag 12 december hield Reccino Van Lommel volgende tussenkomst in de gemeenteraad naar aanleiding van de vaststelling van het budget 2017

 

Collega's,

In allereerste instantie wil ik naar goede gewoonte onze stadsambtenaren bedanken voor hun inzet om hier vandaag het budget en de meerjarenplanning voor te kunnen leggen ter kennisname. Maar groot was mijn verbazing toen ik in de krant vernam dat het stadsbestuur 27 miljoen bijkomend zal investeren tijdens deze legislatuur. Inderdaad… in de krant collega’s, want het is een slechte gewoonte van deze stad geworden dat wij dergelijke informatie in de krant moeten vernemen. Een voorafgaand gesprek met of een toelichting aan de oppositie zit er niet in, ondanks het feit dat we een schepen van communicatie hebben die in tempore non suspecto zelf meermaals tekeer ging tegen deze manier van doen… 27 miljoen euro dus waar men opeens mee afkomt, alsof het uit het niets opdook. Een bedrag dat opduikt door de besparingen die groter zijn uitgevallen dan voorzien. De eerste vraag die ik mezelf telkenmale opnieuw stel wanneer het college zo’n goednieuwsshow brengt, is wat hier weer achter zit en of dit alles niet met voorbedachten rade was. Wellicht komen de gemeenteraadsverkiezingen in zicht en moet het geregeld besmeurde blazoen wat opgepoetst worden.

In uw vorig besparingsplan beloofde u om het personeelsbestand af te bouwen en minder vervangingen door te voeren na pensionering. Het moet voor u als college dan ook bijzonder pijnlijk in de oren klinken dat zelfs oud-burgemeester Marcel Hendrickx ernstige vragen stelt bij de bijkomende aanwervingen ondanks de zware personeelslast waaronder Turnhout al jarenlang gebukt gaat. Zijn opmerking is terecht: “Wees er zeker van, nieuwe diensten die gecreëerd worden, vergen na verloop van tijd meer werkingskosten en bijkomend personeel ter ondersteuning, dat vaak niet wordt ingecalculeerd.” Dat bijkomende financiële ruimte die er werd gecreëerd omwille van besparingen, maar zeker niet onbelangrijk door de financiële inspanningen die onze burgers al jaar en dag leveren, moet worden gespendeerd aan personeel, is dan ook een doorn in het oog. En wie kan hem ongelijk geven? Wie kan een college gelijk geven dat meteen 600.000 euro per jaar extra uitgeeft aan personeel terwijl onze burgers steen en been blijven klagen over de bedenkelijke toestand van voetpaden? We zijn benieuwd wat de meerderheid over de beschouwingen van een oud-burgemeester die niet meteen tot het kamp van de oppositie kan gerekend worden denkt…

Bovendien beloofde u de binnenstad aan te pakken om ze opnieuw de uitstraling te geven die ze verdient. Daarvoor werd onder andere de promotaks ingevoerd, waarbij wel het principe correct is, maar niet de manier waarop de communicatie met de handelaren verliep én de financiële inspanning die onze stad zelf doet. Ondanks de bijkomende financiële ruimte gaat er te weinig budget naar het aantrekkelijk maken van de binnenstad. In verhouding geeft de stad nu zelfs minder uit eigen zak terug aan de handelaren dan voor de invoering van de taks. Dit vinden wij een gemiste kans. Iedereen onderstreept het belang van de handelaren in de binnenstad en het zou mooi meegenomen zijn mocht de stad haar volledige financiële bijdrage blijven leveren en liefst nog meer dan vroeger, aangevuld met hetgeen wordt opgehaald door de promotaks. Ondanks alles blijven onze inwoners Turnhout een dode stad te vinden, waar weinig dynamiek en leven terug te vinden is. Een stad die blijft verloederen en waar mensen zich elke dag steeds vreemder voelen in eigen straat of wijk. Er wordt te weinig ingezet op stadspromotie en kwalitatieve evenementen. En daarnaast moeten onze Turnhoutse verenigingen het onderspit delven, wanneer bijvoorbeeld een scoutswerking na 20 jaar haar vertrouwde plaats verliest voor hun geldinzameling tijdens de kerst in de Gasthuisstraat, omdat zij te concurrentieel zouden zijn voor de Wintermarkt.  Wanneer ik zo’n dingen zie en hoor, krijg ik spontaan een gevoel van plaatsvervangende schaamte. En dan denk ik ook aan de organisatie van het Wintersalon die niet meer in Turnhoutse handen bleef, … Ook zo’n dure beslissing doet in Turnhout de wenkbrauwen fronsen… De invulling van handelsruimten in Turnova blijft als een mistgordijn rond Turnhout hangen. Niemand kan ons vandaag zeggen hoe ver we hiermee staan. Niemand weet tot op vandaag of het shoppinggedeelte een succesverhaal zal worden, terwijl het probleem van de leegstand elders in het kerngebied onvoldoende opgelost geraakt en nieuwe initiatieven geen kans krijgen…

Bij de besteding van de bijkomende middelen gaat bijzondere aandacht uit naar armoedebestrijding. Op zich is dat een goede zaak, al hopen wij dat hierop inzetten er zeker niet voor zal zorgen dat Turnhout op termijn nog meer armoede zal aantrekken en nog meer zwakkeren de weg naar Turnhout zullen ontdekken. Reeds decennia lang gaat Turnhout gebukt onder kansarmoede. Turnhout kent veel werklozen, leefloners en kinderen die in een arm gezin worden opgevoed. Wij van het Vlaams Belang leren hier alvast veel uit. Zo zien we dat de armoedecijfers in Turnhout bleven stijgen in de voorbije jaren – wat blijkt uit diverse indicatoren – en dat er ons dus een zware uitdaging staat te wachten. Dat betekent dat er duidelijke keuzes gemaakt moeten worden op vele vlakken, zo ook binnen het OCMW en voor tewerkstelling. Onze diverse tussenkomsten op de gemeenteraad en OCMW tonen aan dat het Vlaams Belang begaan is met deze problematiek. Reeds vele jaren dringen wij aan op een wisselwerking tussen het bedrijfsleven en het onderwijs. In die marge deden wij reeds vele voorstellen ter zake. Wij willen bovendien KMO’s meer kansen geven en Turnhout moet alles in het werk stellen om bedrijven aan te trekken. Een eerste Staten-Generaal rond tewerkstelling werd enige tijd geleden georganiseerd. Op die bijeenkomst die wij hebben bijgewoond, vonden wij dat dit alles iets structureler en meer out-of-the-box mocht zijn, maar dat het ook meer engagement mocht inhouden. Na veel praten over het uitrollen van de rode loper voor ondernemers, ligt er eindelijk na 4 jaar een plan op tafel. Een plan met heel wat goede bedoelingen, maar waarvan we twijfels hebben over de finaliteit ervan op korte termijn nu de laatste sprint naar het einde van de legislatuur wordt ingezet. Doordat het plan op zich liet wachten, is de kans dus klein dat het verwachte resultaat nog kan behaald worden. Wij hopen alvast dat de mogelijke jobcreatie structureel van aard is en niet in hoofdzaak zal worden ingezet op artikel 60’ers dat slechts een tijdelijk effect creëert. Het mag niet de bedoeling zijn langs deze weg structurele werkloosheid te creëren. De maatregelen die genomen worden, moeten een gezonde mix bevatten en ook voldoende focussen op inspanningen om investeerders en jonge tweeverdieners aan te trekken. Daar blijven wij niet alleen gisteren, maar ook vandaag en morgen voor waarschuwen. Vergeten we niet dat Turnhout te weinig inwoners telt die kunnen bijdragen aan de inkomsten van onze stad om alle lasten van een centrumstad te dragen. Dit zal onze toekomst blijven hypothekeren en als een zwaard van Damocles boven onze hoofden hangen. Wij pleiten dan ook dat het stadsbestuur het fusieaanbod van de Vlaamse Overheid ernstig neemt, dat veel verder gaat dan de al te vrijblijvende samenwerking met de stadsregio. Daar liggen de echte kansen voor Turnhout en bovendien betekent de schuldovername van 500 euro per inwoner een bedrag dat we alvast niet uit onze eigen begroting moeten halen. Bij een fusie zou het omliggende hinterland structureel bijdragen aan de oplossing van de problemen in onze regio en zouden niet alleen de lusten, maar ook de lasten gelijkmatig kunnen gespreid worden.

En we moeten er niet melig over doen. Armoede en werkloosheid gaan hand in hand samen met immigratie. Ook in Turnhout… Als kleine centrumstad legt dat een zware druk op onze schouders. In september vond een conferentie van Kempense burgemeesters plaats waarop werd besloten om een Kempense 'wooncel' op te richten in functie van de huisvesting van erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden. Deze cel moet in heel de Kempen zoeken naar woningen voor deze vluchtelingen, zodat ze niet in een beperkt aantal gemeenten blijven wonen, maar verspreid worden over de hele Kempen. Bovendien vroegen we ons af waarom nu plots bij hoogdringendheid moet werk gemaakt worden van het zoeken naar woningen voor erkende vluchtelingen terwijl er nog zoveel andere hulpbehoevenden, sociaal zwakkeren, bejaarden en minderbegoeden wachten op een woonst met wachttijden voor een sociale woning tot 8 jaar. Blijkbaar is het vinden van sociale woningen voor eigen mensen nooit een  prioriteit geweest… Wat 'bij hoogdringendheid' voor vluchtelingen kan, heeft klaarblijkelijk nooit gekund voor eigen hulpbehoevenden…

In februari zullen jullie alvast met veel trots het lintje doorknippen bij de heropening van het zwembad. De goednieuwsshow is dus nog lang niet voorbij. Na vele jaren van sluiting en financiële verliezen, gaan de verantwoordelijken voor de sluiting van toen nu met veel machtsvertoon tromgeroffel pretenderen dat ze de Turnhoutenaren een zwembad hebben gegeven. Het gigantische kostenplaatje daarbij is een ander verhaal. 25 miljoen in de komende 20 jaar om nadien met een versleten zwembad te zitten… Après nous le déluge?

Collega’s,

We hebben deze legislatuur nog maar weinig structureel zien veranderen. Naast gerommel in de marge omdat men het nog steeds niet goed met elkaar kan vinden, merken we weinig van het ‘samen stad maken’. De manier waarop dossiers in deze stad worden behandeld en afgewerkt, wijst erop dat er bitter weinig gebeurt in samenwerking met de bevolking en nog veel minder met àlle verkozenen. Wij hebben vanuit de oppositie alvast niet het gevoel dat wij uitgenodigd worden om samen stad te maken. In Turnhout mag klaarblijkelijk ‘iedereen mee’, behalve  een kritische, maar uiteindelijk constructieve oppositie. Men verliest opnieuw de resultaten van de laatste stadsmonitor uit oog dat alle centrumsteden in Vlaanderen vergelijkt en waaruit bleek onze Turnhoutse inwoners allesbehalve fier zijn op hun stad en dat een heel aantal onder hen denkt aan verhuizen.

De rekening klopt, jawel. Maar de weg daar naartoe is niet helemaal de onze. Zeker niet omdat we telkens weer voor voldongen feiten worden geplaatst en het net als de burgers alleen maar uit de pers mogen vernemen. Wij hadden dus graag andere accenten zien leggen om tot meer structurele maatregelen te komen die ook voor de toekomst nog dienstig kunnen zijn. Om die reden kunnen wij niet achter de filosofie van deze begroting – dit budget – staan. Het gaat hier om een kennisname, maar mocht het ter stemming hebben voorgelegen, had onze fractie dit niet goedgekeurd.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...