Kunst blijft in handen van elite in Turnhout!


Op de gemeenteraad van maandag 6 oktober stelde het Vlaams Belang bij monde vanfractievoorzitter Paul Meeus o.m. volgende vraag, die tegelijk ook een standpuntbepaling was.
“In de notulen van het schepencollege dd. 15 september jl. lezen we dat het college besluit – naar aanleiding van een brief van Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur Hilde Crevits over de plaatsing van een kunstwerk op de middenberm van de Ring om Turnhout – advies op te vragen bij de huidige adviescommissie Kunst alsook bij cultuurraad over hoe men de toekomstige samenstelling ziet van een dergelijke commissie die advies dient te verstrekken bij de aankoop van publieke kunstwerken.
Deze kunstwerken worden openbaar tentoongesteld en ook betaald door de ganse gemeenschap. In ieder geval zullen de burgemeester en schepen Vos er namens het college lid van worden. Deze laatste lidmaatschappen kunnen o.i. aanzien worden als een slechts gedeeltelijke vertegenwoordiging van de Turnhoutse bevolking. Kunst lijkt ons echter een zaak van de ganse gemeenschap en niet van een selecte club, samengesteld op basis van al dan niet toevallige politieke meerderheden.
Daarom zijn wij van oordeel dat een dergelijke commissie best wordt samengesteld met vertegenwoordigers uit alle in de gemeenteraad vertegenwoordigde maatschappelijke en politieke stromingen, aangevuld met experts uit de culturele en de kunstwereld. Op deze wijze wordt een en ander uit de sfeer van een zeker elitarisme gehaald en kan het maatschappelijk debat over kunst open getrokken worden. Een dergelijke commissie dient dan ook bij consensus tot de selectie en advisering tot aankoop te komen.
Is de politieke meerderheid bereid deze aangelegenheid open te trekken tot alle in gemeenteraad vertegenwoordigde maatschappelijke en politieke stromingen?”
H
et antwoord van schepen Vos was onthutsend. Hij zou de vraag “meenemen” en dan eens gaan voorleggen op het cultuurforum, cultuurraad en de huidige adviescommissie… Begrijpe wie kan. Het is de omgekeerde wereld. De gemeenteraad mag nadien enkel knikken en de opdracht tot betalen geven. Het bewijst onze stelling dat de cultuurpausen in Turnhout oppermachtig zijn en blijven, en zich wat kunst betreft vanuit hun ivoren torens geen moer aantrekken van wat de man in de straat aan ideeën kan hebben. Het plebs is klaarblijkelijk alleen goed om via een jaknikkende gemeenteraad het gelag te betalen.


Het is niet de eerste keer dat de partij deze zaak aankaart! Zo stond in ons verkiezingsprogramma 2006 duidelijk te lezen:
“Kunst moet kunnen, ook in Turnhout. Waar we evenwel problemen mee hebben, is de wijze waarop de procedure verloopt om zo’n kunstwerken te beoordelen alvorens ze geplaatst worden en de eenzijdigheid die zo’n eoordelingen meestal inhouden. Uit alles blijkt dat een select gezelschap onder impuls van de burgemeester deze zaken bedisselt. Op onze vraag om bij de keuze van kunstwerken ook het adviserend oordeel van de burgers te vragen, werd ontwijkend en zelfs negatief geantwoord. Wij stelden voor om in het kader van wedstrijden om kunstvoorwerpen te ontwerpen de bevolking een oordeel te laten geven. Met een beetje creativiteit moet dit immers mogelijk zijn. Een kleine tentoonstelling van het werk der laureaten in het stadhuis en de mogelijkheid om een mening te geven, mondeling of schriftelijk, leek ons probleemloos organiseerbaar. Maar uit alles bleek dat men liever heeft dat een club van cultuurpausen bepaalt wat kunst is en – meer nog – wat de Turnhoutse burger als kunst dient te aanzien. Een gemiste kans om de burger bij het cultuurbeleid van de stad te betrekken, vinden we, zeker nadat ook mensen uit de wereld van de kunst lieten verstaan deze suggestie niet ongenegen te zijn.”
Het Vlaams Belang zal deze zaak opnieuw aankaarten in de gemeenteraadscommissie cultuur en daarna opnieuw in de gemeenteraad. Het is hoogst merkwaardig dat de filosofie van het cultuurpact en het cultuurdecreet dat proportionele vertegenwoordigingen voorziet in cultuuraangelegenheden hier niet gevolgd wordt. De partij zal zich blijven verzetten tegen degenen die menen een zinvol maatschappelijk debat te moeten smoren door elitair en betweterig optreden.

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...