Kordaat immigratiebeleid werkt!


Beste vrienden nationalisten, partijgenoten, zeer geëerde buitenlandse gasten,Zoals u weet deelde onze Gentse Vlaams Belang-afdeling met Nieuwjaar een fel gesmaakte kalender uit: een parodie op het Sukse-en-Wiske-album


"De wilde weldoener". Met in de glansrol: burgemeester Termont, die bijzonder kwistig het belastinggeld uitstrooit over de allochtone bevolking. Dat album van Willy Vandersteen dateert van 1961, precies het jaar waarin het woord "allochtoon" voor het eerst in de dikke Van Dale opdook, als politiek-correct alternatief voor het woord "vreemdeling".Wij kunnen u deze parodie niet meer tonen, want zelden schoot het gerecht zo snel in actie als bij deze kalendermop: de verspreiding werd bij dwangbevel verboden, omwille van geschonden auteursrechten, maar allicht ook wegens de duidelijke boodschap, dat het Vlaams Belang paal en perk wil stellen aan de Belgische open-deur-politiek, die ons financieel ruïneert en op de duur het maatschappelijk weefsel ontwricht. Tekenaar Willy Vandersteen, dat is u wellicht bekend, durfde zeker in zijn beginperiode, nogal stevig tegen politiek-correcte heilige huisjes schoppen – ik druk mij voorzichtig uit – , en pas later werden de scherpe kantjes afgevijld onder druk van de uitgever. Zijn familie die "es nicht gewusst hatte" was zwaar ontgoocheld over zijn fout verleden.


Wel, beste vrienden, die scherpe kantjes zullen wij nooit opgeven, want ze maken de slagkracht en de charme van onze partij uit, als anti-establishment-partij.


Er moet één partij zijn die het verschil maakt en de stok achter de deur is. Recht-voor-de-raap, zeggen waar het op staat. En dat is de partij die dit congres organiseerde. Dat is ons Vlaams Belang.


Wat hier vandaag naar voor werd gebracht, bewijst eens te meer dat rechts in Vlaanderen, en in Europa, de vinger op de wonde durft te leggen en drastische remedies durft voor te stellen, terwijl de politieke goegemeente nog steeds de wonde laat voort etteren.


Meer en meer vallen al de verschillende crisissen in dit land (de economische crisis, de communautaire impasse, het mobiliteitsprobleem, de energiecrisis, en ga zomaar door, en ja, ook de asielcrisis) samen met één grote crisis, en dat is die van het Belgische regime zelf. Deze failliete staat overleeft alleen door de blufpoker van de Franstalige partijen, waar de Vlaamse politieke klasse, inclusief N-VA, gewoon op staat te kijken. Want vergis u niet, er zit een systeem in de wilde weldoenerij. In de strategie van de francofone ministers voor vreemdelingenzaken Milquet, Onkelinx, Courard, Wathelet, en eigenlijk heel het francofoon politiek establishment, moet een massaproductie van nieuwe Belgen de Vlaamse meerderheid breken. Dat wordt vandaag nog het duidelijkst in onze hoofdstad en de Rand. Eén cijfer slechts: aan het huidige tempo zal de bevolking van Halle Vilvoorde op 20 jaar tijd met 200.000 inwoners toenemen. En dat zijn helaas geen Vlamingen, dat is heus niet omdat wij Vlamingen zoveel kindjes kopen. Men speculeert erop dat, met medeplichtigheid van links in Vlaanderen, de Vlaming zodanig tureluut zou worden van al die kleuren, geuren en talen, dat hij zijn zoektocht naar zijn wortels zou opgeven en gewillig zou meedrijven in de multiculturele waan-van-de-dag tot meerdere eer en glorie van de francofonie.


Goede vrienden, de nieuwe Belgen zijn er, dat is een feit. En ze blijven komen, dat is ook een feit. En ja, Patrick Janssens kon burgemeester in Antwerpen blijven dankzij de allochtone stemmen. En ja, sommige Vlaamse steden beginnen eerder te lijken op Rabat of Casablanca. En ja, de moskeeën schieten als paddestoelen uit de grond. En ook: de Belgische gevangenissen zijn voor de helft bevolkt met buitenlanders. En natuurlijk betaalt de staat zich blauw aan dwangsommen en niet te vergeten hotelkamers voor asielzoekers die niet op tijd onderdak kregen. En 2


zeker: de socialistische OCMW-voorzitter van Oostende heeft het ei van Colombus gevonden, door steuntrekkende asielzoekers, mits één dag werken, naar onze toch al leeglopende pensioenskas door te sturen. En zo kan ik nog wel even doorgaan.


Maar dat, beste vrienden,- dat moeten we er nu eenmaal voor over hebben: wij Vlamingen moeten lichtvoetige wereldburgers worden, breeddenkende spons-mensen die alles absorberen en tenslotte …hun eigen cultureel erfgoed verkwanselen, aan bijvoorbeeld een islam die veel minder lichtvoetig en breeddenkend de nieuwe norm zet…. Wie daaraan twijfelt, bekijke de promotiefilmpjes van


Sharia4Belgium op het internet.Dat doet me eraan denken dat Willy Vandersteen voor de aandachtige lezer in zijn fameus album wel degelijk een boodschap had verstopt, en toen al, in 1961, de multicul-doctrine ter discussie stelde. Herlees het boek eens goed! Alleen de eerste 5 blz. strooit Lambik, alias de Wilde Weldoener, geld op straat uit, zoals Steve Stevaert en zijn partijgenoot Termont. Daarna gaat het over iets anders: namelijk het terugbrengen van de


Taj Mahal-tempel , althans zijn miniatuurversie, naar het land van herkomst: India.Onder het motto: "Ik keer tevreden terug" gaf Willy toen al subtiel aan dat culturen niet verwisselbaar zijn en dat ook wij, Vlamingen, op zoek moeten gaan naar onze eigen Ark des Verbonds, om nu maar eens een bijbelse uitdrukking te gebruiken.


Wij zijn niet simpelweg de anti-migranten-partij zoals men ons probeert af te schilderen. Wij zijn niet tegen asielzoekers, zelfs niet tegen gelukszoekers. Wij zijn vooral


vóór iets. Wij zijn voor het recht van elk individu en elk volk om zijn eigen identiteit te beleven in zijn eigen thuisland. Wij zijn voor een Europees ideaal , het ideaal van een cultuur die gaat voor Christendom en humanisme, voor vrede, rechtvaardigheid, vrijheid en bovenal vrijheid van meningsuiting. Wij zijn voor een Vlaanderen dat zijn verleden eert en er uit leert om opnieuw een grote en grootse toekomst te bouwen als onafhankelijke staat.Beste vrienden, dat brengt me op een tweede bedenking.


We leven in een tijd van de globale oplossingen en het mondiale denken. Er zijn zogezegd geen grenzen meer, en wij, Vlamingen, zouden als heikneuters die grote wereld teveel van onder de kerktoren bekijken.


Goed, laten we dan eens "mondiaal" denken en het "globale" plaatje bekijken.


We maken momenteel in de Arabische wereld een politieke verschuiving mee, waarin volkeren hun rechten opeisen en dictators van de troon stoten. Hoewel het gevaar bestaat dat de ene dictator door de andere wordt vervangen, en het islamfundamentalisme op de loer ligt om de revoluties te recupereren, heb ik al eerder mijn sympathie laten blijken voor deze revoluties: het kan een rechtgeaard flamingant niet onberoerd laten dat elders een juk wordt afgeschud en hopelijk het volksnationalisme zegeviert.


Ook links en de mondialisten zijn snel vergeten dat de bestreden dictators hun oude broeders van de socialistische internationale waren en brullen nu hun vreugde uit. Maar ze zwijgen wel als vermoord over de interessante discussie rond migratie en remigratie die hieruit volgt: zo’n revolutie zou toch een enorme aansporing moeten zijn voor asielzoekers en migranten om terug te keren en hun land herop te bouwen? Als de dictators weg zijn en de democratie hersteld, wat doen de "vluchtelingen" hier dan nog? Of waren het toch geen echte "vluchtelingen"?


Is het geen schande dat vele Noord-Afrikanen, met een dubbel paspoort (ze willen dus niet eens "Belg", laat staan "Vlaming" genoemd worden), of Serviërs en Kosovaren, hun tijd hier verlummelen, terwijl er ginder handen te kort zijn? Help uw eigen volk eerst ook ginder!


Elke dag krijgen we meelijwekkende beelden opgelepeld van Tunesische bootvluchtelingen op het Italiaanse eiland Lampedusa…. Maar wacht eens, Tunesië: is dat niet het land waar de Arabische revolutie begon, door de internationale gemeenschap bezongen als de "Jasmijnrevolutie"? Waarom maakt Europa, dat de Lybische volksopstand nu zelfs millitair steunt, geen werk van een deftig repatriëringsplan, onder het motto dat Tunesiërs in Tunesië thuishoren om hun eigen economie op poten te zetten? Beste vrienden, Zo’n efficiënt terugkeerbeleid is met zekerheid veel "humaner" dan het aanzuigen van massa’s ontheemden.


Natuurlijk zal er altijd wat sociaal toerisme zijn. Zo ’n beetje zoals prins Laurent, die in Congo, in ruil voor kost en inwoon, de plantjes watert. Welnu hij mag er voor mijn part blijven, en zijn hele grote familie Coburgers mag als volgmigrant gerust mee! 3


Vrienden, asiel voor wie het echt nodig heeft, op tijdelijke basis, moet kunnen. Migranten die bereid zijn om zich écht aan te passen aan onze waarden en normen, die onze taal willen spreken en voluit gaan voor het Vlaamse burgerschap, waarom niet. Maar wie zich niet wil integreren, of respect opbrengen voor onze waarden en normen, moet het dan maar elders proberen.


Vreemdelingen hier houden omdat ze vreemdelingen zijn, is een perverse vorm van neokolonialisme. Het belet mensen en volkeren om hun eigen lot in handen te nemen. Het verhindert dat de wereld sociaal terug in zijn normale plooi valt. Het levert enkel een gevoel van ontworteling op, met alle gevolgen vandien.


Het Belgische asielbeleid (of moet ik zeggen: non-beleid) is INhumaan tegenover de echte vluchteling die verzuipt in de stroom;


Het is INhumaan en onrechtvaardig tegenover de moedigen die wel in hun land blijven om het herop te bouwen, in plaats van hier de sukkelaar uit te hangen;


En tenslotte is het INhumaan, tegenover onze eigen mensen, die zich steeds meer als een vreemdeling in eigen land voelen.


Drie maal "in-humaan": dat vraagt resoluut om een andere aanpak. Maak de wereldeconomie echt globaal, en laat die mensen, met ontwikkelingshulp in de juiste handen, in hun eigen land en cultuur een beter leven uitbouwen, zodat ze aan die wereldeconomie kunnen participeren.


Alleen in die optiek kunnen wij een nieuwe Vlaamse staat opbouwen, een republiek met een deugdelijk sociaal weefsel, een rijke identiteit en echte solidariteit met de sukkelaars en de verworpenen der aarde.


Beste vrienden, het is al dikwijls gezegd: het Vlaams Belang is een trend


setter, geen trendvolger. Wij markeren een spoor dat jaren, soms decennia later, door de politieke kuddedieren wordt opgepikt. Wij zijn een visiepartij die de waarheid zo onverbloemd uitbracht, dat men er in België niets beter op vond dan er een muur rond te bouwen. Tevergeefs: al loopt de Belgische leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel!De volksnationalistische, de identitaire partijen zijn in Europa overàl in opmars, omdat ze eindelijk het asiel- en migratieverhaal verbinden met de onmiskenbare kwalen van deze tijd: de mentale ontworteling, het gevoel van niet meer thuis te zijn in zijn eigen biotoop, het onveiligheidsgevoel en de criminaliteit. Wat we vandaag meemaken is het wanhopige slotoffensief van de Mei’68-dictatuur. Men heeft getracht de burger te demoraliseren en mentaal te breken, met de verdraagzaamheid, de solidariteit en het pluralisme als alibi. We mochten onszelf niet meer zijn, uit schrik om een of ander politiek-correct taboe te overtreden. Er werd ons geleerd om schrik te hebben van onze eigen schaduw. Christelijke feestdagen, straatnamen die naar onze eigen geschiedenis en cultuur verwijzen, spotprenten, ludieke kalenders, het kon allemaal niet. Een verwijzing naar het Christendom in de Europese grondwet: ben je gek! Een onderwijs waar keuzevrijheid en nivellering naar boven plaats moeten maken voor diversiteit en "sociale mix". Het moet eindelijk gedaan zijn met die "weg met ons" mentaliteit. Dit is culturele zelfmoord.


De partijen die u vandaag gehoord hebt, staan achter een cultuur met fundamentele waarden die Europa groot heeft gemaakt. Wij hebben een beschaving te verdedigen. Daar ging het vandaag om, in dit congres. En het verheugt me oprecht dat een breed Europees front in de maak is, van rechts-nationale visiepartijen die de nieuwe toon zetten, tegen het politieke establishment en de Eurocratie in. Dat is Europa, geen fort, wel een tempel van cultuur, waarden en normen. Daarom moeten wij met onze vrienden uit Nederland, Oostenrijk, Denemarken, Zwitserland, Zweden, Italië en overal elders waar identitaire partijen zich ontwikkelen, een hecht, alternatief netwerk vormen.


Een netwerk van ideeën, discours, politieke druk, evenementen, actie en parlementaire activiteiten. We moeten ons strategisch beraden over hoe we enerzijds een gemeenschappelijke vuist maken en anderzijds lokaal beslissen welke middelen het best het doel dienen om onze ideeën te verspreiden en te realiseren: de harde oppositie, gedoogsteun, of beleidsdeelname. Inderdaad Mister Cameron, Monsieur Sarkozy, Frau Merkel: de multiculturele maatschappij heeft gefaald. De erkenning is er al, de woorden ook, maar… voor wanneer de daden, voor wanneer de geloofwaardigheid? Ook daar zullen wij samen trendsetter zijn.


Beste vrienden, ik heb het woord "republiek" laten vallen, ik zal er ook mee eindigen. We staan nu, na 300 dagen regeringscrisis, voor de realiteit van een staat-in-ontbinding. Een vrolijk zicht is het niet. Het lijk is al aan het rotten. Maar elke dag komt datgene, waar het Vlaams Belang sinds zijn ontstaan voor ijvert, namelijk de onafhankelijkheid, 4


een beetje dichter bij. Niet dankzij de Wetstraat, maar vooral dankzij de radicalisering van de Vlamingen zelf en de wereldvreemdheid van de francofonie. De scheiding der geesten is er al, nu nog de staatsvorming zelf. Het boek van Gerolf Annemans en Steven Utsi, "


O2- Zuurstof voor Vlaanderen", is, ondanks de mediaboycot, nu al een referentiewerk inzake het uittekenen van splitsingscenario’s. In mei verschijnt de Engelse vertaling "After Belgium, The Orderly Split up". Dan kan met de hulp van onze buitenlandse vrienden dat buitenland eindelijk eens iets anders lezen dan de francofone propaganda.Geef toe… dat is natuurlijk wat anders dan thee gaan drinken bij premier Cameron, die zelf opgescheept zit met autonomistische bewegingen in zijn achtertuin, zoals Schotland en Wales. Geef ons maar de straffe Schotse Whiskey in plaats van de slappe thee van Downing Street.


Tot onze grote vreugde laat de francofonie nu het masker vallen en dreigen ze met een wilde Wallo-Brux-federatie. Dat is wat mij betreft alleen een schrikbeeld voor wie België wil redden. Mij doet het niets. Ze moeten goed weten dat dit Klein-België, met de naam van een goedkoop waspoeder ‘Wallo-Brux’, onmiddellijk aan de staart van het Europese peleton zal bengelen, met zijn corrupte politici, zijn steden zoals Charleroi waar een volslagen anarchie heerst, zijn hoofdstad met getto’s waar zelfs nieuwe Belgen zich niet meer durven vertonen.


Het bewijst wel klaar en duidelijk dat de francofonie, in tegenstelling met de Vlaamse onderhandelende partijen, wel degelijk bezig is met plan B. Welnu als de Wallobruxische politici verder willen met de multiculturele dagdroom en de eeuwigdurende opendeurdagen, dan doen ze maar. Het zal me benieuwen hoelang ze dat met een lege kas gaan volhouden en hoelang het zal duren eer de Brusselaars zich tegen de eigen francofone politici zullen keren en beseffen dat er maar een toekomst is voor hen: Brussel de tweetalige hoofdstad van het toekomstige onafhankelijke Vlaanderen. Voor ons dus geen communautaire afdreigen meer, geen oncontroleerbare migratiestromen of het nu om francofone of maghrebijnse gaat, geen asielcrisissen, geen grootse regulisatiecampagnes, hotelrekeningen of dwangsommen. Neen, dank u. Trop is teveel!


De Vlaming zoekt de uitgang, en het Vlaams Belang is de énige partij die complexloos en gedreven voor een eigen republikeins project durft uit te komen. Een Vlaamse republiek, met een eigen migratiebeleid. Een republiek die economisch opbloeit en cultureel drijft op een hoog burgerlijk zelfbewustzijn: het besef dat we mogen zeggen wat we denken en tonen wie we zijn: Vlaming en fier het te zijn!


Vrienden, strijdmakkers. Onze partij heeft woelige waters moeten doorzwemmen, maar de mensen beginnen te beseffen dat het radicale autonomisme het enige antwoord is op de ongeneeslijke Belgische ziekte. Maar we moeten ook vooral beseffen dat


"De Vlaamse republiek een werkwoord is ". De Vlaamse staat komt niet uit de lucht gevallen en zal ook niet het resultaat zijn van het eindeloze gemarchandeer in een Turkse bazar. Wij kunnen en mogen niet wachten tot België zo goed zou willen zijn om te verdampen, zoals de N-VA het voorhoudt. De Vlaamse staat zal daarentegen het eindresultaat zijn van wat begon met een radicale voorhoede die wij, als Vlaams Belang belichamen. Een voorhoede met een sterk verhaal om ook de Lamme Goedzakken over de streep te trekken. Wij zijn het aan de generaties voor ons en aan onze nazaten verplicht om, vrank en vrij, verder dit pad op te gaan. Opstaan uit onze zetel en de straat op, de scholen en bedrijven in, verenigingen en actiegroepen, alle mogelijke politieke en culturele fora bestijgen.Niet langer zeuren over cordons en boycots, maar zelf de nieuwe norm uitzetten en de toon bepalen. Wij willen de partij zijn van de slimmerikken en de enthousiasten, de denkers en de durvers, de ondernemers en de revolutionairen. Wij moeten verder inzetten op de nieuwe generatie, de jeugd, de jongeren, die de oude garde –met al haar grote verdiensten die ze heeft- moet aflossen. De


facebookgeneratie, zoals ze wordt genoemd, zal afwerken wat wij zijn begonnen. Ze zijn er, ze nemen in onze naam deel aan schooldebatten, doen hun ervaring op in gemeenteraden en nemen stilaan hun plaats in de parlementen in, ook in de komende jaren. Ze hebben zich vandaag op dit congres laten horen, en dat geluid moet weerklinken in alle geledingen van de partij. Deze verjonging en herbronning is en blijft vandaag de grote uitdaging voor onze partij, en, als ik dat mag zeggen, ook voor mezelf als voorzitter.Goede vrienden, de dag nadert dat Vlaanderen zijn Taj Mahal, zijn Ark des Verbonds, thuisbrengt. Het Vlaams Belang en zijn Europese vrienden, zal daar als ideeënpartij, als stok achter de deur, een cruciale rol in spelen. En 5


geen frietrevoluties, geen verboden parodieën, geen cordon, geen KVS-feestjes van de belgicistische gauche caviar zullen ons en de toekomst kunnen tegen houden. De toekomst is aan onze onafhankelijke republiek Vlaanderen.


Ik dank u.

Bruno Valkeniers
1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...