Gemeenteraad 4 juni

Bron: Gazet van Turnhout (www.turnhoutblogt.be)
Auteur: Jef Verheyen

(Onderstaande tekst is overgenomen van www.turnhoutblogt.be – Gazet van Turnhout. De auteur geeft een telkens weer een objectief en volledig beeld van de Turnhoutse gemeenteraden. We nemen de tekst integraal over. Enkel het cursief of vet plaatsen van een deel van de tekst is van onze hand.)

Tijdens de gemeenteraad van 4 juni deed Peter Reniers (Turnhout Vooruit) zijn intrede in veiligheidspak, voorzien van dito handschoenen en mondbescherming. Vooraleer hij zijn exposé over milieuhinder in Schorvoort kon doen, werd er onder meer gediscussieerd over de vergoedingen van gemeenteraadsleden, de diplomavereisten van de aan te werven vormingsambtenaar, de renovatie van de Frac-gebouwen, het verlagen van de huur voor de cafetaria van het zwembad en de ondergrondse parking aan de Warande.

Dure commissievergaderingen?

De provinciegouverneur schorste op vraag van Peter Reniers het huishoudelijk reglement voor de gemeenteraad. Dit omdat de commissievergoeding voor raadsleden met een raadgevende stem lager was dan die voor effectieve leden. Het college stelt nu voor om de vergoeding gelijk te maken. Paul Meeus (Vlaams Belang) zegt dat zijn fractie zich hierbij zal onthouden omdat er volgens hem een verschil is tussen de interpretatie in het besluit van de gouverneur en het decreet terzake. “We moeten hier beslissingen nemen over een decreet dat onvoldragen is. Zolang dat niet deftig en deugdelijk geregeld is, willen we ons onthouden.”

Roel Druyts (Open VLD) zegt dat zijn fractie zich om dezelfde reden zal onthouden en betreurt het dat er vanuit het college geen stappen zijn genomen om hierin duidelijkheid te creëren. Burgemeester Hendrickx (CD&V) weerlegt dat laatste: het college heeft hierover een parlementaire vraag laten stellen aan minister Keulen en heeft daarop hetzelfde antwoord gekregen als van de gouverneur. Hendrickx zegt ook het hierbij niet te zullen laten omdat hierdoor het principe van de commissies op de helling geplaatst wordt. Iets wat Roel Druyts en Paul Meeus bevestigen. Zij vragen zich af wat er moet gebeuren met raadsleden die gewoon naar de commissies komen: zijn zij publiek of raadsleden met een raadgevende stem? In het tweede geval zouden zij een vergoeding krijgen voor hun aanwezigheid.
Druyts: ‘Het zouden zo wel eens heel dure commissievergaderingen kunnen worden.’ Burgemeester Hendrickx stelt dat deze onduidelijkheid er is omdat het decreet geen uitspraak doet over de wijze waarop commissies moeten worden samengesteld.

Kunst- en vliegwerk

Het college vraagt de gemeenteraad om de maximumnormen voor de Stedelijke Handelsschool Turnhout vast te stellen. Renaat Dekoster (Vlaams Belang) zegt het moeilijk te hebben met die normen: er is in de school plaats voor 550 leerlingen en er zijn er meer dan 800. Dit terwijl de directie al jaren vergeefs vraagt om een uitbreiding. Schepen Francis Stijnen (CD&V) stelt dat de directie er in het verleden met kunst- en vliegwerk in is geslaagd om alle leerlingen gehuisvest te krijgen. Ondertussen zijn de prefabs ook vernieuwd en de diensten van de stad onderzoeken een wijziging van het BPA.

Decoster vindt dat het niet kan dat er ondanks jaren aandringen vanuit de school nog niks is gebeurd. Waarop Stijnen stelt dat er inderdaad nog geen resultaat is, maar dat dit niet wil zeggen dat er nog niks gebeurd is.

Roel Druyts stelt de vraag of de stad in de toekomst het secundair onderwijs moet blijven organiseren en ziet in deze discussie een aanleiding om het kerntakendebat te beginnen. Tot tevredenheid van Druyts kondigt schepen Suzy Maes (CD&V) aan dat het college op 15 en 16 juni zal samenzitten om de start te geven aan het kerntakendebat en om de prioriteiten voor deze legislatuur te bepalen.

Diploma niet vereist

Het stadsbestuur moet op zoek naar een nieuwe vormingsambtenaar en wil in de aanwervingsvoorwaarden het bewijs van pedagogische bekwaamheid schrappen omdat de vormingsambtenaar – in tegenstelling tot wat vroeger het geval was – zelf geen opleiding moet geven. Astrid Wittebolle (Groen!) wil het bewijs pedagogische bekwaamheid behouden en stelt voor om van valabele kandidaten die dit bewijs niet hebben te eisen dat zij dit bewijs binnen de twee jaar na aanwerving behalen. Ook Paul Meeus vindt dat de vormingsambtenaar zelf pedagogische kwaliteiten en inzichten moet hebben. Schepen Stijnen stelt dat pedagogische voeling meegenomen is, maar dat dit geen voorwaarde kan zijn. Deze verruiming van de aanwervingsvoorwaarden kadert volgens hem in een algemene politiek om niet te eng te bepalen wie in aanmerking kan komen voor een bepaalde functie. De selectieprocedure kan dan uitmaken wie het best aan het gewenste profiel voldoet.

Paul Meeus vreest voor een nivellering, terwijl het stadsbestuur voor eerdere aanwervingen wel heel concrete functie-eisen stelde. Bovendien stelt hij dat de vormingsambtenaar ook pakketten moet kunnen beoordelen en dat een ruime pedagogische bagage hiervoor een essentiële voorwaarde is.

Wittebolles voorstel om breed te recruteren en het verwerven van een pedagogisch diploma binnen de twee jaar als voorwaarde te stellen, vindt geen gehoor. Stijnen zegt dat deze eis het signaal zou geven dat het diploma een wezenlijk onderdeel is van de functie en dit is wat het bestuur niet wil.

De meerderheid keurt dit punt goed, VLD onthoudt zich, Groen!, Turnhout Vooruit en Vlaams Belang stemmen tegen.

Bekwame oppositieleden

Dan volgt een reeks aanduidingen van vertegenwoordigers in algemene vergaderingen van Iveka, Pidpa, Ika, Cipal en de Intercommunale vereniging voor Crematoriumbeheer. Aansluitend hierbij houdt Marc Clymans (Groen!) een pleidooi om echt bekwame mensen naar de algemene vergaderingen te delegeren. Zij moeten zich volgens hem echt engageren om hiervan werk te maken en ook bereid zijn om de collega’s te rapporteren over deze vergaderingen. Paul Meeus merkt op dat in het OCMW hiervoor zelfs oppositieleden worden afgevaardigd. Waarop Roel Druyts ironisch stelt: ‘In het OCMW zullen ze bekwame oppositieleden hebben.’

Een zelden geziene gebeurtenis

Het college stelt voor om de concessievergoeding voor de cafetaria van het zwembad te verminderen. Dit omdat het zwembad regelmatig om technische redenen gesloten wordt, omdat de verwachte bezoekersaantallen niet gehaald worden en omdat de concessionaris ruim meer heeft geïnvesteerd dan van hem verwacht werd. Astrid Wittebolle verbaast zich erover dat deze prijs verlaagd wordt met een ‘redelijke abberante’ argumentatie: zij betwijfelt of de meer-investeringen door de concessiehouder wel helemaal doordacht zijn.

Bovendien vindt Wittebolle dat je de prijs niet kan aanpassen in functie van het aantal zwemmers. ‘Stel dat we een slechte zomer hebben voor het buitenzwembad, wat gaan we dan doen?’ Daarnaast merkt ze op dat de concessiehouder sinds 7 maanden zijn betalingen heeft gestaakt. Ze is niet akkoord met een aanpak ‘a-la-tête-du-client’ die er niet van getuigt dat de stad zijn geld als een goede huisvader of huismoeder beheert.

Peter Reniers sluit zich daarbij aan en vindt het ‘bewonderenswaardig om te zien hoe de stad de concessionaris te hulp komt en hem de hand reikt.‘ Bovendien creëert het bestuur hiermee volgens hem een precedent: ‘als iedereen die iets huurt van de stad zijn betalingen stopt, dan is het hek van de dam.’ Reniers vraagt zich ook af of het misschien niet opportuun is om een oproep tot burgerlijke ongehoorzaamheid te doen aan iedereen die van de stad huurt. ‘Verliezen doet u er niet bij, want er wordt u immers ook nog een mooi afbetalingsplan voorgesteld zonder intresten.(…) Dat de stad zomaar buigt voor de eisen van een wanbetaler is een zelden geziene gebeurtenis.’

Schepen Eric Vos motiveert het voorstel op basis van bezoekersaantallen die te hoog waren ingeschat en herhaalt dat de concessionaris 30 procent meer heeft geïnvesteerd dan wat er gevraagd werd. Per jaar blijkt het zwembad een halve maand gesloten te zijn. Om al deze redenen is een aanpassing nodig: het basistarief wordt in het voorstel met 5 procent verminderd. Vos merkt ook op dat er ook voor de Leemshoeve een variabel deel in het contract is opgenomen in functie van het bezoekersaantal. Tot slot merkt hij op dat het ook belangrijk is om de continuïteit van de concessie te garanderen.

Wittebolle zegt dat dit voorstel wordt gedaan onder druk van het feit dat er niet wordt betaald. Als de concessionaris de stad niet onder druk zou zetten, dan zou de stad dit niet doen. ‘De concessionaris wordt beloond met een mooie geste omdat hij niet betaalt.’
Vos merkt tot slot op dat er aanmaningen zijn gestuurd en dat er gesprekken over de betaling zijn opgestart. .

Meerderheid en Open VLD keuren het voorstel goed, Vlaams belang onthoudt zich, Turnhout Vooruit en Groen! stemmen tegen.

Het dak van de Frac

Het dak van een van de gebouwen op het voormalige militaire domein FRAC zal vernieuwd worden. De kosten hiervan zullen gedeeltelijk op de jeugdverenigingen verhaald worden. Roel Druyts vraagt zich af welke afspraken hierover zijn gemaakt met die verenigingen.
Schepen De Busser (CD&V) motiveert eerst de extra kosten: omdat er ook overnachtingsmogelijkheden bijgekomen zijn moet de inrichting voldoen aan andere brandweernormen. Daarom moet er een andere dakbedekking komen en moet er ook aan andere lucht- en lichtnormen worden voldaan. De jeugdverenigingen zullen dit mee financieren.

Op Druyts’ vraag hoe de financiële regeling eruit ziet, antwoordt De Busser dat dit nog niet geconcretiseerd is. Schepen Dimitri Gevers (sp.a) zegt dat ook het jeugdinfrastructuurfonds zal worden ingeschakeld om dit te betalen. Druyts heeft het hiermee niet moeilijk, maar vindt wel dat de gemeenteraad op die manier wordt voorgelogen: eerst zullen de verenigingen zelf betalen en dan blijkt het fonds dat te gaan doen.

Marc Clymans stelt dat verscheidenheid in antwoorden hier troef is. Waarop Druyts opmerkt dat in dit dossier nog maar eens bewezen wordt dat de dienst Gebouwen ‘ongeveer vierkant’ draait. Hij eist dat daar snel iets aan gebeurt. Eric Vos geeft als voormalig verantwoordelijk schepen een chronologisch overzicht van de manier waarop dit dossier gelopen is. Daarbij neemt hij de verdediging van de dienst Gebouwen op.

Wel plannen, geen centen

Naar aanleiding van het agendapunt over het restaureren van de glas-in-loodramen van de begijnhofkerk stelt Marc Clymans dat er bij de restauratie van de kerk geen geld was om deze glasramen meteen ook mee te nemen. Ook bij de restauratie van de Theobalduskapel waren er gelijkaardige problemen, stelt hij. Daarom vraagt hij om in de toekomst dergelijke dossiers niet meer in stukjes te kappen zodat het mogelijk wordt om het overzicht te behouden. Clymans vindt dat het bestuur geen dure dossiers moet laten opmaken om dan later vast te stellen dat er geen geld is om de werken uit te voeren. Schepen De Busser stelt daarop dat het nodig is om voldoende fondsen te voorzien voor het opmaken van de dossiers: als die fondsen te klein zijn lopen dossiers vertraging op wanneer het grotere werken betreft dan aanvankelijk voorzien.

Sneller dan bepaalde diersoorten

Op de markt zullen watermeterputten worden bijgeplaatst. Voor Eva Houet (Open VLD) de aanleiding om een probleem van de marktkramers aan te kaarten: zij vinden het een groot probleem dat de elektriciteitskasten pas rond zeven uur beschikbaar zijn, terwijl marktkramers veel vroeger aanwezig zijn, sommigen met bederfbare producten. Houet stelt voor om een sleutel van de kasten te laten bijmaken en aan een verantwoordelijke marktkramer bezorgen.

Burgemeester Hendrickx merkt op dat ook in het verleden wel eens sleutels werden uitgedeeld en dat die zich ‘sneller vermenigvuldigen dan bij bepaalde diersoorten het geval is.’ Hendrickx wil hierover met de marktkramers wel een gesprek aangaan.

Suggesties zijn altijd welkom

Op vraag van Groen! wordt de stand van zaken van de ondergrondse parking aan de Warande overlopen. Astrid Wittebolle heeft ‘hier en daar noodkreten opgevangen’ in verband met dit dossier en wil weten welke de plaats van deze parking is in het mobiliteitsplan dat schepen Gevers zal uitwerken.

Schepen Gevers geeft daarop een korte historiek van het project. Er zijn bestekken uitgeschreven, er zijn onderhandelingen geweest en uiteindelijk is met de best scorende kandidaat onderhandeld, het bedrijf Vinci. Tijdens die onderhandelingen heeft het stadsbestuur zich geëngageerd om te zorgen voor flankerende maatregelen. Dit om de parking rendabel te maken. Zo’n maatregel zou het uitbreiden van het bewonersparkeren kunnen zijn, zodat meer bezoekers naar de parking moeten. De onderhandelingen lopen ondertussen verder, maar een akkoord is er nog niet.

Wittebolle vreest dat dit dossier een straatje zonder eind wordt. Waarom tijdelijk al niet een aantal initiatieven nemen? Als voorbeelden suggereert ze onder meer het invoeren van randparkeren en het opzetten van een carpoolsysteem. Gevers wil echter meer doen dan brandjes blussen. Hij hoopt nog altijd dat de parking ondergronds zal kunnen, ‘maar het is niet evident om dat klaar te krijgen en suggesties zijn altijd welkom.’

Marc Clymans vindt dat het bestuur zich de vraag moet durven stellen of het wel voor een goede oplossing heeft gekozen en stelt voor om deze discussie in besloten zitting verder te zetten (Nvdr: dit moet in gesloten zitting om de lopende onderhandelingen over de parking niet in het gedrang te brengen.) Peter Reniers vraagt zich af of het wel realistisch is om aan de Kuub een parking te bouwen die het drievoud kost van de Kuub zelf.

Gevers antwoordt daarop dat er ook nog andere maatstaven zijn dan financiële en dat het de taak van het bestuur is om de stad leefbaar te houden. Hij herinnert de raad er ook aan dat het niet de stad is die dit project gaat financieren.

Het stinkt in Schorvoort

Dan is het de beurt aan Peter Reniers die een dossier rond geurhinder in Schorvoort aankondigt. Hij begint met de mededeling dat eventuele flatulentie (nvdr: winderigheid) van de Schorvoortenaren geen bedreiging voor het milieu vormt.

Daarna geeft Reniers een kritische reflectie op het reeds jaren aanslepende dossier van de Truck Trading Association (TTA). TTA is een carrosseriebedrijf aan de Steenweg op Zevendonk en het voert ‘handelingen uit die de omwonenden al jaren in een wurggreep houden.’ Dit omdat het bedrijf onder meer vrachtwagencabines spuit.

Het verhaal van TTA is een verhaal van niet-verkregen milieuvergunningen, herhaalde nieuwe inbreuken op de milieuwetgeving, processen-verbaal die worden geseponeerd, vaststellingen door niet-bevoegde instanties, spuiten met hinderlijke solventhoudende verf, verwarming die op afvalolie werkt en aanhoudende klachten van omwonenden die volgens Reniers nergens gehoor hebben gevonden. Reniers overloopt de geschiedenis van dit dossier in een erg gedetailleerde uiteenzetting van ruim 20 minuten. Hij verwijt het stadsbestuur dat het in dit dossier zijn verantwoordelijkheid niet heeft genomen.

Burgemeester Hendrickx is beknopt in zijn reactie: er zijn in dit dossier een groot aantal pv’s gemaakt die naar het parket zijn gegaan. ‘Het is de verantwoordelijkheid van het parket om gevolg te geven aan de dossiers die werden opgemaakt. Dat het parket kleine boetes oplegt, daaraan kunnen wij als stadsbestuur niet doen.’ Bovendien stelt Hendrickx dat er geen enkele studie is die conclusies heeft opgeleverd die drastische maatregelen verantwoorden, ook niet de studie die is uitgevoerd door het bureau dat geselecteerd is in overleg met de buur van TTA. Het stadsbestuur kon dan ook niet meer doen dan de conclusies uit dit laatste onderzoek aan TTA overmaken. Als het stadsbestuur drastische maatregelen tegen TTA zou nemen, zou dit er volgens Hendrickx niet van getuigen dat het bestuur de stad als een goede huisvader beheert. De stad heeft de conclusies bezorgd, de eigenaar heeft die naast zich neergelegd en nu is het aan de milieu-inspectie om actie te nemen.

Jan Maes (Open VLD) suggereert dat de eigenaar van TTA, een Nederlander, zijn activiteiten in Turnhout komt uitoefenen om de strenge Nederlandse milieuwetgeving te ontlopen. Hij verwijst naar het feit dat Dimitri Gevers, toen die nog in de oppositie zat, een vette kluif wou maken van dit dossier. Waarop Gevers stelt dat hij toen onvolledig geïnformeerd was en dat hij zich nu aansluit bij het standpunt van de burgemeester.

Daarna gaat de gemeenteraad in gesloten zitting verder.

Bestuurslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...