Gemeenteraad 3 november 2008

bron: Gazet van Turnhout (turnhoutblogt.be)
auteur: Marian Michielsen

Naar goede gewoonte nemen we het uitstekende en objectieve verslag van de gemeenteraad integraal over van de Turnhoutse blog “Gazet van Turnhout” (www.turnhoutblogt.be). Enkel de passages die betrekking hebben op de VB-tussenkomsten worden door ons in vet geplaatst.

Grote noemenswaardige punten stonden dit keer niet op de gemeenteraadsagenda. En toch wist Peter Reniers (LDD) bij zowat elk punt tussen te komen. Paul Meeus (Vlaams Belang) wilde ook eens een andere stem horen en stelde zelf een vraag over de laattijdige aflevering van bouwvergunningen. En de Open VLD-fractie vroeg zich af hoe het zit met de verantwoordelijkheid van de stad bij het renovatieproject van Het Paradijs in het Raadsherenpark.


De gemeenteraad wordt gevraagd om kennis te nemen van het onteigeningsplan van 40 garageboxen achter de Bloemekensgang. Die zijn het bezit van verschillende eigenaars. De stad wil de kavels onteigenen in het belang van het Turnovaproject.


Peter Reniers (LDD) kan zich niet voorstellen dat niemand van de eigenaars gereageerd heeft op het voorstel van de stad om de grond te verkopen.


“Over bepaalde garageboxen is er wel een compromis”, zegt schepen Dimitri Gevers (sp.a). “Maar we weten niet wie de eigenaar is. Om te voorkomen dat we een grond kopen van iemand die eigenlijk de eigenaar niet is, zijn alle boxen opgenomen in de onteigeningsplannen.”
Marc Clymans (Groen!) zegt “onteigening”, maar bedoelt “onthouding”. “Wij zitten gewrongen met de hele zaak dus gaan ons onthouden.”


Opvolgers
Voor de raad van bestuur van Pidpa moet een nieuwe kandidaat-bestuurder worden aangeduid. Bas Bax (sp.a) moest noodgedwongen ontslag nemen. Hannes Anaf (sp.a) volgt hem op.


Voor de Verenigde Commissies moet dan weer een nieuwe voorzitter verkozen worden. Peter Reniers (LDD) vraagt waarom er geen kandidaturen werden voorgedragen.


Burgemeester Sis Stijnen (CD&V) antwoordt dat partijen een formulier moeten invullen en dat laten ondertekenen door de helft van de raadsleden als die iemand wil voordragen.


Reniers: “Dat klopt, maar ik heb voordrachtsakte goed gelezen. Je moet eens lezen wie die allemaal heeft ondertekend. Er staat iemand bij de mensen van sp.a, die we nog niet hebben beëdigd. Er staat Dimitri Gevons.


Volgens burgemeester Stijnen is die geschreven letter een ‘r’.


Luc Debondt (CD&V) volgt An Van Tornout (CD&V) op.


GSM-mast
De huurovereenkomst voor de plaatsing van een GSM-mast op de terreinen van de Leemshoeve ligt ter goedkeuring voor. Hiervoor zal jaarlijks een huurprijs van 4.000 euro worden betaald aan de Stad Turnhout.


Peter Reniers (LDD) heeft in die overeenkomst niets teruggevonden over wat er gebeurt bij wanbetaling. “In het verleden is de stad al meermaals geconfronteerd geweest met mensen die een overeenkomst aan hun laars lappen. Maar daarover is geen artikel opgenomen. Is dat normaal? Of heb ik het niet waargenomen?”


Schepen Vos (CD&V) volgt gewoon de wet, mocht Base niet op tijd betalen. “Als dat gebeurt, handelen we zoals het moet: we sturen een ingebrekestelling. En dan verwachten we dat er een betaling komt. Komt die er niet, dan kunnen we op basis van het huurcontract in rechte optreden.”


“Maar moet dat dan niet in de overeenkomst staan?” vraagt Reniers (LDD) zich af.


“Dat is gewoon de wet”, weet Vos.
Iedereen gaat akkoord.


Budgetwijziging en gemeentelijke toelage
De budgetwijziging 5 van de gewone dienst en 6 van de buitengewone dienst liggen ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad. Vlaams Belang en LDD onthouden zich. Groen! en Open VLD stemmen tegen.


Ook de lijst van gewijzigde gemeentelijke toelagen 2008 ligt ter goedkeuring voor. Vlaams Belang, Groen! LDD en Open VLD onthouden zich. “En de meerderheidsfracties zijn akkoord”, veronderstelt burgemeester Francis Stijnen (CD&V). “Het is goed dat u het nog vraagt”, antwoordt Peter Reniers (LDD), “want een verrassing is nooit weg, hè meneer de voorzitter.”


Convenant Stedelijke Basisschool
De convenant vervangingen van korte afwezigheden voor de Stedelijke Basisschool Turnhout ligt ter goedkeuring voor. Die gaat in vanaf 1 september, maar we zijn al november.


“Is dat de normale gang van zaken, mevrouw de schepen?”, vraagt Peter Reniers (LDD) zich af.


Volgens schepen van onderwijs Katrien Van de Poel (CD&V) is dat de normale gang van zaken. “Maar voor mij is het ook allemaal nog nieuw. Misschien kan de burgemeester daar beter op antwoorden.”


“Dat is inderdaad normaal”, vertelt die, “want de convenant wordt in de loop van het jaar afgewerkt.”


“En wat is dan de vertragingsfactor?”, vraagt Reniers (LDD) nog.


“De convenant is gerelateerd aan het nieuwe schooljaar. En dat begint op 1 september. Daarom kan niet vroeger in de raad komen”, antwoordt burgemeester Stijnen.


Lange wachttijden voor het afleveren van bouwvergunningen
Paul Meeus (Vlaams Belang) wil het vrije veld liever niet aan meneer Reniers alleen geven en stelt zelf ook een paar vragen. “Burgers die bouwvergunningen aanvragen moeten erg lang wachten op een definitief antwoord. Soms gaat het zelfs om 5 tot 6 maanden. Dat is niet alleen vaak frustrerend voor die mensen, maar het kost hen soms ook nog heel wat geld. Zolang er geen vergunningen zijn afgeleverd, kunnen immers een aantal kosten, zoals de huur oplopen.”


Hij geeft één concreet voorbeeld van een man die hem een e-mail heeft gestuurd. Hij schreef, zo zegt Meeus: “op 4 april 2008 heb ik zelf de bouwaanvraag afgegeven op de bouwdienst van de Stad Turnhout. Op 21 april werd die aanvraag geregistreerd bij de bouwdienst. Op 24 april werd die overgemaakt aan de archeologische dienst Antwerpse Kempen op het stadhuis. Op 6 mei werd de aanvraag goedgekeurd door die dienst. Maar de aanvraag werd pas op de zitting van het college van burgemeester en schepenen op 22 september voorgelegd. Plus 25 dagen wachttijd geeft dus 17 oktober wanneer ik eindelijk kon beginnen met mijn bouwwerken.”


Dat verhaal inspireerde Meeus om de volgende vragen te stellen: “Is het gekende structurele probleem, dat mede verantwoordelijk is voor de vertragingen, op de dienst Ruimtelijke Ordening ondertussen voldoende onderzocht en beantwoord met een aantal maatregelen? En is de bepaling van een maximale wachttijd te overwegen, zodat de burgers op zijn minst een en ander kunnen plannen en incalculeren?


Schepen van ruimtelijke ordening Dimitri Gevers (sp.a) zegt dat het college even bezorgd is als meneer Meeus, als het op de aflevering van bouwaanvragen aankomt. Hij geeft een overzicht van de stappen die al ondernomen zijn. “Op vlak van personeel: in 2005 zaten er op de dienst nog maar 9 mensen, dat zijn er nu 15. Vanaf 2006 hebben we dus 66 procent meer personeel. We worden wel constant geconfronteerd met een groot verloop van mensen. Die mensen zijn niet dikbezaaid en kunnen bij de privé veel meer verdienen. De meeste gaten hebben we ondertussen kunnen opvullen. Deze maand volgt er nog een aanwerving voor een tweede stedenbouwkundige.”


De dienst is ook bezig met een verbetertraject. “Een extern studiebureau licht de dienst door en kijkt hoe het beter kan. Het was voorzien voor 7 maanden, we zitten nu goed halverwege. We hebben al een paar dingen kunnen vinden en hoe we daarop in kunnen spelen. Maar ik stel voor dat we dat in detail op commissie bespreken. Wat hebben we nog gedaan? Er zijn allemaal extra taken bij de Dienst Ruimtelijke Ordening gekomen, denk maar aan de structuurplanning en de nakende ontvoogding.”


Maar, zo zegt Gevers, de dienst heeft het absolute zwaartepunt gelegd bij bouwvergunningen. “We hebben inderdaad vergunningen gehad die 7 maanden op zich lieten wachten. Nu duiken we soms onder de 5 maanden. Dat is nog veel te veel, maar er is al enige vooruitgang geboekt. Je vraagt nog naar een maximale wachttijd. Dat is natuurlijk een bijzonder aantrekkelijk vooruitzicht. Maar ik moet daar eerlijk in zijn, als we dat op dit moment zouden doen, zou het een wachttijd zijn van 6 maanden. Ik denk dat mensen die willen bouwen zich daarop af moeten stemmen, hoe spijtig het ook is. We kunnen ook 3 maanden zeggen, maar zou dat ten koste gaan van het kwaliteit van bouwen in Turnhout. De buurman van de mens waaraan wij nu te snel een bouwvergunning aan afleveren, zou over 2 jaar last kunnen ondervinden van het bouwsel omdat er niet goed genoeg naar gekeken is.”


Sowieso staat Turnhout voor de ontvoogding, wat wil zeggen dat de stad zelf bouwvergunningen zal moeten afleveren. “We schatten dat nu begin 2010. Aan het afleveren van bouwvergunningen hangen dan termijnen vast: 75 dagen voor een kleine bouwvergunning, 150 voor een grote. Daar zit de grote uitdaging voor de dienst: dat we in 2010 klaar zijn om dat aan te kunnen. We doen er nu alles aan om dat te halen.”
Meeus (Vlaams Belang) denkt dat het beter is om te communiceren hoelang men moet wachten en dat er verbetering op komst is.


Schepen Gevers antwoordt daarop dat de dienst mensen probeert te waarschuwen. “Maar misschien moeten we er over nadenken hoe dat beter kan.”


Jan Maes (Open VLD) wordt professioneel ook met die problemen geconfronteerd. “Als je belt naar de dienst krijg je als antwoord dat jouw vergunning nummer zoveel is en dat die op nummer worden afgehandeld. Je zou maar pech hebben dat dat dossier voor u Turnova is. Waarom kan de dienst bijvoorbeeld niet in de voormiddag kleine dossiers behandelen, zodat die op een week of twee weken afgehandeld zijn. Als je eerst die vijf grote projecten moet afleveren, zijn daar een hoop gedupeerden. Dat je wordt behandeld volgens nummer, lijkt mij heel onlogisch.”


“Die suggestie van het scheiden van dossiers ook wordt bekeken op de wenselijkheid en haalbaarheid”, weet schepen Gevers.


“Maar als ik tegen een kleinere klant moet zeggen: kom binnen een jaar nog maar eens terug. Dan heb ik geen een kleine klant meer”, zegt Maes nog.


“Het is ook niet altijd even simpel”, antwoordt schepen Gevers. “Soms is een groot dossier van iemand die begint te bouwen ter goeder trouw en alle regeltjes volgt. En een klein dossier van iemand die iets zet en het daarna klein regulariseert. Er zijn wel meer kanten aan dat verhaal.”


Burgemeester Francis Stijnen (CD&V) denkt dat de raad de oefening van het bureau niet moet overdoen. “Als die mensen nog een paar stappen verder staan, lichten we dat in commissie toe.”


Pierre Gladiné (Open VLD) komt nog even terug op de nakende ontvoogding. “Je geeft 2010 als jaartal aan. Bij punt 15 hebben we een planning goedgekeurd voor de opmaak van een RUP. Maar om dat te laten goedkeuren, moet je ontvoogd zijn, of niet? En hoe zit dat met het tijdsschema?”
“Een structuurplan heb je nodig”, antwoordt Gevers. “Bij mijn weten heb je geen ontvoogding nodig om een RUP te laten goedkeuren.”


Oplijsting kosten jeugdcentrum Wollewei
Tijdens de vorige legislatuur stelde Paul Meeus (Vlaams Belang) de vraag of eens een oplijsting kon gemaakt worden van de kosten met betrekking tot verbouwingen en aanpassingen van het jeugdcentrum De Wollewei. “Bedoeling was een totaalbeeld te krijgen van hoeveel de Turnhoutse gemeenschap doorheen de jaren in het jeugdcentrum heeft geïnvesteerd”, zegt Meeus nu. “Er werd door de toenmalige schepen van jeugd Eric Vos een oplijsting in het vooruitzicht gesteld. Hij had even tijd gevraagd. Twee jaar is volgens mij ruim voldoende, het is langer dan een bouwvergunning. Dus ik wilde wel eens weten hoe het daarmee stond.”


Vroeger zaten de bevoegdheden stadsgebouwen en jeugd samen bij schepen Eric Vos (CD&V). Maar nu staat schepen Karel De Busser (CD&V) voor stadsgebouwen. Hij beantwoordt dus de vraag.


“Gedurende een 3-tal jaar hebben maatschappelijk kwetsbare jongeren gewerkt aan het gebouw”, zegt die. “Ik heb vanmorgen aan de diensten gevraagd om een lijst op te maken. Het schilderwerk verliep in twee fasen in 2007. De tweede fase werd uitgesteld door slechtere weersomstandigheden. Dan waren er nog werken voor betonherstellingen…”


“Laat me jou en ons alle verdere moeite besparen”, onderbreekt Paul Meeus (Vlaams Belang). “Ik denk dat u de vraag totaal naast de kwestie aan het behandelen bent. De vraag is om een oplijsting te geven van alle kosten sinds de Wollewei als jeugdcentrum werd verkregen door stad. Het gaat dus om alle kosten die hier in de gemeenteraden zijn goedgekeurd. Ik beklaag die ambtenaar die je vanmorgen hebt aangesproken, want dit op één dag verzamelen, ik zou niet graag gedaan hebben.”


Schepen De Busser (CD&V) antwoordt dat hij een paar maanden geleden nog een opsomming gegeven heeft van alle mogelijke bouwwerken. “Ik denk dat u bij die commissie ook aanwezig was. Maar geen probleem, we maken die oplijsting.”


De voormalige schepen van stadsgebouwen Eric Vos (CD&V) herinnert zich dat er al een serieuze aanzet van die oplijsting gemaakt is. “Het gebouw is in de jaren ‘70 gekocht, en er zijn verschillende kosten gemaakt. Er zijn inderdaad een aantal verbouwingen gebeurd met een brugproject waardoor de kosten redelijk klein zijn. Maar er is wel personeel op gezet. Ik denk dat het passend is dat schepen De Busser dat opneemt.”


Meeus rekent erop dat de oplijsting binnen de termijn van de bouwvergunningen wordt afgeleverd.


Het paradijs
Jan Maes (Open VLD) wil weten welke verantwoordelijkheid het gemeentebestuur neemt in het renovatieproject ‘het Paradijs’? “Voor zover ik ben ingelicht zijn subsidies van europa, stad, binnen. Is er een controlerende functie van de stad om alles in goede banen te leiden?”


Schepen van jeugd Dimitri Gevers (sp.a) geeft eerst even mee dat deze meerderheid mee wil investeren in het Raadsherenpark. “Er is ooit een andere geweest”, zegt hij. “Dit college heeft 150.000 euro uitgetrokken voor de renovatie van Het Paradijs. Daar houdt onze verantwoordelijkheid op.”


“Gaan de subsidies van Europa recht naar de vzw of eerst naar de stad?”, wil Maes nog weten.


“Recht naar de vzw”, weet burgemeester Francis Stijnen (CD&V).


“Maar we hebben geen controlerende functie”, zegt Maes. “De vzw mag dus doen wat ze wil?”


“De taak is wel om Het Paradijs te renoveren”, antwoordt schepen Gevers.


“Maar hoe ze met dat geld omgaan, daar is de vzw vrij in?”, zegt Maes. Pierre Gladiné (Open VLD) besluit daarop in te grijpen: “Wij staan uiteraard achter de renovatie van Het Paradijs. Maar waarom deze vraag? Het zou wel eens kunnen zijn dat de kostprijs van een aanbesteding te hoog ligt, en dat men dan terug gaat aankloppen bij de stad omdat ze geld te kort hebben. Dat zou ik willen verhelpen. Ik zou geruster geweest zijn als men vanuit de dienst gebouwen of openbare werken wat ondersteuning zouden geven.”


Schepen Gevers antwoordt dat schepen Karel De Busser al aan de vzw heeft laten verstaan dat de vzw met alle vragen bij de dienst terecht kan. “Het is niet omdat wij geen verantwoordelijkheid dragen, dat wij geen ondersteuning bieden.”


Einde van de openbare zitting.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...