Begroting 2010 – Standpunt Vlaams BelangOp maandag 1 maart bracht fractievoorzitter Paul Meeus volgende tekst naar aanleiding van de begrotingsbesprekingen in de Turnhoutse gemeenteraad.

Burgemeester,

Dames en heren Schepenen,
Collega’s,


Wat hier na een flink uitstel voorligt, heet een begroting/budget te zijn. Maanden zegt men er aan gewerkt te hebben. Men zou er zelfs ernstig over nagedacht hebben. Meer nog: men zou een en ander zelfs bij elkaar geschreven hebben op basis van serieuze beleidskeuzes. Het is een begrip dat de schepen van Financiën de jongste tijd herhaaldelijk in de mond nam om het uitstel te verdedigen.


Gevraagd naar welke die specifieke beleidskeuzes dan wel mogen zijn en hoe die tastbaar en aantoonbaar aanwezig zijn in de begroting, bleef de schepen van Financiën ons maandag jongstleden tijdens de verenigde commissie het antwoord schuldig. Verder dan het obligaat aflezen van wat cijfers en statistieken werd niet gekomen. Nergens werd gesproken vanuit een visie, vanuit het hart voor een gekozen beleid. Het enige wat bleek, was dat de ultieme oefening na flink wat rekenkundige truken geslaagd was, maar ook niet meer dan dat. Knip- en plakwerk kan men dit budget bijgevolg noemen waardoor het technisch mogelijk werd een rekenkundig evenwicht te bereiken.


De reden die het stadsbestuur geeft is dan ook slechts een drogreden. Het moet dienen om een falend beleid en juist een gebrek aan visie en daadkracht voor de toekomst te maskeren. Het heeft uiteraard ook veel te maken met de samenstelling van deze coalitie. De Turnhoutenaars hebben niet de coalitie die zij verdienen. Een coalitie die rollend over de straatkeien rolt omdat de kleinste partner niet of nooit bereid lijkt tot toegevingen, is gedoemd om door de kiezer uitgespuwd te worden.


Het blijkt duidelijk wie er echt wél heeft nagedacht bij de opmaak van dit budget. Dat zijn zonder twijfel onze stedelijke diensten die als goede huisvaders de tering naar de nering hebben gezet, alles tegen het licht hebben gehouden en willens nillens afgeroomd hebben wat kon afgeroomd worden. Er wordt zelfs bespaard op personeel. Met minder mensen hetzelfde werk blijven doen. Als dat geen inspanning is in een centrumstad waar de dienstverlening alleen maar groter wordt. Zij verdienen – naast de medewerkers van de financiële dienst die de boel toch maar weer in elkaar boksten – onze felicitaties, want mede door hen kan een en ander voorlopig nog overeind gehouden worden.


Deze begroting is niet te lezen als deze van de vorige jaren, waarin tenminste nog een weliswaar schuchtere, maar uiteindelijk schamele poging werd gedaan om een visie te ontwikkelen en een consistente lijn te hanteren. Deze keer is het kijken hoe de gaten werden opgevuld en hoe de prestigedrang van een aantal schepenen werd omgezet in geld. Voorwaar, een andere manier van denken… Moeten we het de Turnhoutse nieuwe politieke cultuur noemen?


Deze begroting – of wat er dus voor moet doorgaan – lijkt wel een verlanglijstje van veeleisende schepenen.  Nu de socialisten het quasi volledig voor het zeggen hebben, kan het allemaal niet meer op, ook al wil men ons doen geloven dat er ernstig bespaard wordt.


Toegegeven en inderdaad, er zijn een aantal mindere inkomsten uit het gemeentefonds en uit de dividenden. Maar daartegenover – onder meer uiteraard -staat dan weer de overdracht van De Warande aan het provinciebestuur die ons weer meer financiële ademruimte zou geven. De ene put wordt met het zand van de andere gedempt… Overigens, in de gewone dienst wordt nog een ontvangst van 130 000 euro voorzien voor dividenden uit deelneming in het kapitaal van de Gemeentelijke Holding + Dexia. Vorige week heeft Dexia aangekondigd dividenden uit te keren in aandelen en niet in cash. Zitten we hier niet met een probleem of komt het bedrag volledig uit de Gemeentelijke Holding?


Door het stilletjesaan opsouperen van de aangelegde reserve gaan we niet de goede weg op. Al de extra middelen die men op deze manier gebruikt, zullen allemaal wel een doel hebben, maar het leidt ertoe dat bij onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld: het OCMW dat verdere problemen krijgt om de begroting consistent af te werken, de inflatie die toeneemt, economische en/of financiële crisis, minder inkomsten uit opcentiemen en belastingen, …) deze stad op relatief korte termijn maar een zeer kleine reserve meer zal hebben. De voorziene overboeking van 8,5 miljoen euro uit het gewone reservefonds naar de gewone ontvangsten in 2013 bij de aanvang van de nieuwe legislatuur voorspelt weinig goeds. Terwijl er nu nog 10,3 miljoen in het reservefonds zit, zien we een evolutie naar nog slechts 2,4 miljoen of een kwart ervan.


Dit geldt evenzeer als we de algemene financiële ontwikkeling bekijken. Van 31,8 miljoen bij de aanvang van deze legislatuur tot 19,4 miljoen vandaag in de helft van de legislatuur en zo naar 4,4 miljoen bij de aanvang van volgende legislatuur. Het is een beangstigend vooruitzicht.


Ik vestig ook nog de aandacht op de leninglast ten laste van het bestuur. De jaarlijkse leninglasten stijgen fenomenaal, wat toch aantoont dat Turnhout boven zijn stand leeft. Dit jaar bedraagt de jaarlijkse last nog 2,5 miljoen euro, terwijl dat in 2015 maar liefst 8,6 miljoen zal zijn. Of in Turnhoutse termen vertaald: de waarde van 2,5 fuifzalen. En men kan zich daarbij de vraag stellen of het een goed beleid is nieuwe leningen aan te gaan om oude terug te betalen…


Voorlopig heeft men het nog niet aangedurfd de inkomsten op de personenbelasting of de opcentiemen te verhogen. Het hek zou bij de bevolking dan pas echt van de dam zijn. Als evenwel dit beleid wordt voortgezet, valt het te voorspellen dat ook dit nog tijdens deze legislatuur ons deel zal worden. De Turnhoutse burger weet bijgevolg hoe laat het is!


Het staat dus in de sterren geschreven dat dit budget het moet hebben van enkele grote projecten die hoe dan ook moesten ingeschreven worden omdat ze er hoe dan ook – en dat is de juiste omschrijving – moeten komen. We denken daarbij niet alleen aan noodzakelijke rioleringswerken,  maar ook aan heraanleg van de Grote Markt en de aanleg van de Noordboulevard (annex fietsbrug). U weet wel: de Noordboulevard die er misschien nooit komt, maar waarvoor men wel subsidies aanvraagt en waarmee men het Innovatiepark rond het station motiveert om ook daar subsidies voor te bekomen. Ondertussen blijft een fundamenteel en omvattend mobiliteitsdebat uit en weet iedereen dat die Hertog hendrik I-lei er wél komt en dat schepen Gevers alle kritiek en vragen naar inspraak verveeld wegwuift en er zelfs mee lacht.


De toelagen zijn wat ze zijn. Het dient gezegd dat deze meer dan ooit tegen het licht zijn gehouden. Het is een van de weinige verdiensten. Hierbij een woord van dank aan die schepenen die zich de moeite hebben getroost op hun gemeenteraadscommissies een behoorlijke en overzichtelijke toelichting te hebben gegeven bij hun aandeel in de begroting.


Wie had gehoopt in deze begroting een duidelijk spoor te vinden naar de academies in het Turnovaproject, komt, behoudens een bufferbedrag, bedrogen uit. De academies – waarvan men ons nog op vorige gemeenteraad beloofde dat ze zoals gepland naar ruimte en naar vorm zullen gerealiseerd worden – zijn vakkundig uit het budget gelicht en zullen pas vanaf de volgende legislatuur echt in uitgaven vertaald worden. Pas vanaf dan bedraagt de toelage daarvoor 2,8 mio. Bovendien is de overheveling naar het AGB een manoeuvre om de zaak in de beslotenheid en ver van een open democratische controle te regelen. Dat men zich geen illusies maakt… De nieuwe academies zullen nog een tijdje op zich laten wachten… Wat moet er tussen haakjes – en geheel terzijde – geloofd worden van het gerucht dat het wel eens zou kunnen dat stedelijke diensten hun intrek zouden nemen in de voorziene locatie van de academies? Is dat een kwakkel?


Ook naar mogelijk verdere kosten voor het op stapel staande fuifzaaltje blijft het afwachten. De zaak werd vorig jaar begroot en blijft daardoor weer even uit beeld. Had men dat even “on hold” durven zetten, zoals onze fractie het meermaals – naast een concreet alternatief – voorstelde, dan was er veel meer financiële ruimte geweest en hadden tal van burgers zich niet geërgerd aan de gedwongen uitvoer van dit symbooldossier. Overigens, zal ook hier de piste van het AGB bewandeld worden, zoals ik hier al meer dan een jaar geleden insinueerde? De kans is vrij groot, al wil men dat voorlopig nog niet gezegd hebben. Trouwens, het verslag van de destijds aangeduide specialist hebben wij nog niet kunnen of mogen lezen… Of zal men een en ander ‘al stoemelings’ via begrotingswijzigingen regelen? Zeg het ons, zodat we het weten en misschien niet meer moeten gissen.


En het zwembad dat ons nog handenvol geld zal kosten? Hiervoor is de jaarlijkse overdracht van 1,6 miljoen voorzien. Maar wat met de bijkomende kosten op basis van schadeclaims en materiële aanpassingen? En wat als alle rampspoed ons zal overvallen en desgevallend mocht blijken dat het misschien wel definitief dient te sluiten? We mogen er niet aan denken! Wordt het wachten tot het AGB bij de stad gaat komen aankloppen? Het is duidelijk dat nog zware financiële putten ons deel zullen worden in dit dossier en dat hier niet proactief wordt gedacht. Meer nog: wij zijn er van overtuigd dat men veel te laat is beginnen denken in deze zaak.


We willen niet ten gronde vooruit lopen op komende agendapunten van deze gemeenteraad, maar het Vlaams Belang zal alvast het voorstel van de Open VLD steunen om een tweede lokaal pact te sluiten tussen de Vlaamse regering en de gemeenten om – minstens onder de voorwaarden van het vorige lokaal pact (d.w.z. zeker geen belastingverhogingen en het afschaffen van onnodige bedrijfsbelastingen) – opnieuw tot een kapitaalsinjectie te komen om de burgers te sparen van aderlatingen waarvoor lokale bestuurders de verantwoordelijkheid dragen. Maar ik laat het uiteraard graag over aan de collega’s om hun voorstel straks uitgebreid toe te lichten.


Het Vlaams Belang was de eerste partij die in deze gemeenteraad – het was nog tijdens de vorige legislatuur – de meerderheid opriep om een duidelijk kerntakendebat te voeren om prioritaire en andere keuzes te kunnen maken in het licht van de wenselijkheid en de betaalbaarheid ervan. Andere partijen zijn ons daar in gevolgd en maken vandaag met ons mee de balans op van het ontbreken daaraan. Uit angst voor de eigen schaduw heeft het college dit debat nooit durven voeren. Het blijft een gemiste kans die ons nog lang parten zal spelen en dus een hypotheek legt op de toekomst.


Met de moed der wanhoop zal het Vlaams Belang deze coalitie toch nog op andere gedachten trachten te brengen, ook al maken we ons geen enkele illusie. Daarom: Luister nu eens eindelijk naar de signalen van de burgers. Handel er ook naar. Probeer die tweede helft van de legislatuur er nog iets van te maken. Laat op het einde van de rit geen lege doos vol gebakken lucht achter. Maak van die groep van einzelgängers alsnog een hecht team. Beloof wat kan uitgevoerd worden en neem daarbij niet meer hooi op de vork dan nodig. Doe dat in het belang van de Turnhoutenaars van vandaag en ook van hen die na ons komen.


Het zal u dan ook niet verbazen dat wij in afwachting daarvan deze hocus-pocusbegroting niet zullen goedkeuren.


Paul Meeus


Fractievoorzitter


 


 


 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...