Verslag Gemeenteraad 6 september 2019: De kleur van de tegels

Auteur: Dirk Raeymaekers
Bron: Gazet van Turnhout

De gemeenteraad sleepte zich deze maandagavond op gang met een kleine receptie voor een heuse Laureaat van de Arbeid. Het gebrek aan diepgravende agendapunten werd gecompenseerd door de verschillende vragen van gemeenteraadsleden. Een kleine kwinkslag of een zich opwindende schepen vermochten weinig tegen het donker van de septemberavond dat al snel intrad. Het hele verslag lees je hieronder.


 
 1. Jaarlijks vraagt het Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid  Albert I om de brevetten “Eredeken, Laureaat of Cadet van de Arbeid” te overhandigen. De gemeenteraad overhandigde vandaag  het  brevet en het bronzen ereteken ‘Laureaat van de Arbeid’’ aan Dré Wolput.
  De Vlaams Belangfractie bleef daarbij afwezig.
   


 2. Door de uitbreiding van de zone betalend parkeren, werden verschillende politiereglementen aangepast. Die werden nu door de gemeenteraad goedgekeurd..
  Renaat Decoster (Vlaams Belang) meldt dat zijn partij zich zal onthouden. Die is nog altijd gekant tegen de uitbreiding van het betalend parkeren. Zijn partij pleit voor de invoering van een blauwe zone.
  Vlaams Belang stemt tegen,
  Open Vld onthoudt zich.
   


 3. Het ambt van directeur van de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten wordt vacant verklaard.
   


 4. Audio werd enkele jaren geleden opgericht door de OCMW’s van de centrumsteden om interne audits uit te voeren. Op 15 juni 2010 werd Audio een ‘vereniging titel 8’ volgens het OCMW-decreet. Audio biedt sindsdien zijn diensten ook aan bij steden en gemeenten. Het OCMW van Turnhout is al lid. De gemeenteraad gaat akkoord met het auditcharter.
   


 5. De gemeenteraad keurt een aantal wijzigingen aan de Uniform Gemeentelijk Politieverordening (UGP) goed.
  Vlaams Belang wil zich onthouden over het Hoofdstuk 15 over de nachtwinkels. Eva Houet (Open Vld) zegt dat haar partij zich zal onthouden omdat er stilaan een overreglementering komt. Peter Reniers (LDD) en Groen! onthouden zich ook.
   


 6. De gemeenteraad neemt kennis van het werkingsverslag van de Interlokale Vereniging Sportregio Noorderkempen.
   


 7. Er komt een conditioneringsinstallatie en en een vernieuwde depotruimte om kunstwerken op te slaan in het Speelkaartenmuseum. De kosten worden geraamd op 170 117,29 euro. De werken worden openbaar aanbesteed.
   


 8. Het appartement Vredestraat 153 bus 3 zou vrijkomen om verder te verhuren. Dit punt werd uitgesteld naar een latere datum.
   


 9. Het retributiereglement op het parkeren werd goedgekeurd. Daarmee wordt de betaalzone G in de buurt van de nieuwe KHK-ampus in de Lokerenstraat uitgebreid. In de straten in die zone geldt het betalend parkeren van maandag tot en met vrijdag.  De gemeenteraad gaat ook akkoord met een wijziging in een deel van de Merodelei: daar wordt het “parkeren voorbehouden voor bewoners” veranderd in “parkeren voor houders van een gemeentelijke parkeerkaart”.
  Renaat Decoster (Vlaams Belang) kondigt aan dat zijn partij zich zal onthouden, net zoals bij het tweede punt van de agenda. Hij wijst op het grote verschil tussen de betaalparkings (waar je max. 6 euro voor een dag betaalt) en de stadsparkings (die na enkele uren duurder zijn). (nota van het VB: het VB stemde tegen!)
  Bezoekers van de zone G moeten ’s zaterdags niet betalen om er te parkeren. Astrid Wittebolle (Groen!) vraagt zich af hoe de schepen van mobiliteit deze uitzondering zal communiceren. Haar partij vindt dat zo’n regeling voor alle straten hetzelfde moet zijn.
  Jan Maes (Open Vld) meldt dat de Open Vld tegen zal stemmen omdat een uniform parkeerbeleid ontbreekt in Turnhout. Hij wijst ook op de problemen die zullen ontstaan op de privé-parkings in de buurt van de KHK-campus.
  Schepen van mobiliteit Dimitri Gevers (sp.a) antwoordt Renaat Decoster dat het net de bedoeling is om de betaalparkings aantrekkelijke te maken: die halen de auto’s uit de straten, en de bewoners krijgen er terug ruimte. Hij beaamt Astrid Wittebolle dat de communicatie goed moet gevoerd worden. Het is de stad niet te doen om zoveel mogelijk geld te verdienen op parkeren. De campuswijk ligt ver genoeg van de handelszone zodat die parkeerplekken daar niets van ondervinden. Jan Maes antwoordt hij dat de situatie met de Park Elek- en andere parkings moet opgevolgd worden. Hij wijst hem ook op het feit dat er een overeenkomst kwam met de Syntraparking die plaats biedt voor 250 auto’s. En dat is ongeveer het aantal dat de KHK-parking tekort komt. En er zijn ook nog andere maatregelen genomen.
  Astrid Wittebolle (Groen!) vraagt zich af of die zaterdag-uitzondering niet mogelijk was omdat er geen Vinciparking in de buurt was. Volgens schepen Dimitri Gevers is het de gemeenteraad die daarover het laatste woord heeft.
  Astrid Wittebolle vraagt ook of er al plannen zijn voor betalend parkeren in de buurt Collegestraat-Koningin Astridlaan: de KHK is daar niet ver vandaan, en de zone grenst ook aan het Horito. Schepen Gevers stelt dat de stad constant elke maatregel blijft evalueren en dat zones zo nodig aangepast worden.
   


 10. De gemeenteraad past het ‘reglement voor intern bestuur voor de uitreiking van de gemeentelijke parkeerkaart’ aan naar aanleiding van de uitbreiding van de zone voor betalend parkeren.
  Renaat Decoster (Vlaams Belang) en Dimitri Gevers (sp.a-schepen) hebben het even over wie nu eigenlijk de bevoegdheid heeft om die parkeerkaart uit te reiken (politie en/of stad?) en of het nu best is om op te sommen waarvoor de kaart kan uitgereikt worden of om dat net niet te doen (dat laatste, volgens Dimitri Gevers. Dit kan volgens hem later op een commissievergadering besproken worden.
  Vlaams Belang onthoudt zich,
  Open Vld stemt tegen.
   


 11. De gemeenteraad keurt de aanpassingen in het retributiereglement goed op het gebruik en/of ontlenen van materialen van de bibliotheek. Daarmee
  wordt het lidmaatschap voor een jaar van 5 naar 6 euro verhoogd.  Daarnaast worden een aantal andere tarieven geactualiseerd en het reglement inhoudelijk aangepast aan de huidige dienstverlening van de bibliotheek.
   


 12. De dossiertaksen voor hinderlijke inrichtingen zijn sinds 1991 dezelfde. Ze zijn aan herziening toe. Voor springstoffen (zoals vuurwerkopslag) werd nog geen dossiertaks geheven. De gemeenteraad keurde in juni 2010 daarvoor een belastingreglement goed.
  De dienst Administratief toezicht van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur schorste dit belastingreglement in juli.  De gemeenteraad beslist om het belastingreglement te motiveren en te handhaven.
   


 13. De gemeenteraad neemt kennis van de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn over budgetwijziging van het exploitatiebudget en  het investeringsbudget 2010.
   


 14. De facultatieve verlofdag voor de Stedelijke handelsschool Turnhout wordt voor dit schooljaar vastgelegd op maandag 14 februari 2011.
   

Vragen van raadsleden
 1. Heeft de uitspraak van de Raad van State over de alcoholverkoop van nachtwinkels in Leuven gevolgen voor ons politiereglement?
  Eva Houet-Open Vld – 26 september 2010

  Eigenlijk niet, zegt burgemeester Francis Stijnen (CD&V). In Leuven zat de argumentering van het reglement niet snor. Het Turnhoutse reglement gaf geen aanleiding tot klachten en vanuit de nachtwinkels waren er later ook geen vragen of discussiepunten. Bij de herziening van het politiereglement moeten we binnenkort ervoor zorgen dat we het reglement duidelijk motiveren.
  Daarnaast zijn er ook nog een aantal initiatieven die het probleem binnenkort misschien oplossen (zoals het wetsvoorstel over de verkoop via automaten van alcoholische dranken).
  Bart Cabanier (Groen!) vraagt zich af of er nog iemand een klacht kan indienen tegen het Turnhoutse reglement. Dat kan niet meer, zegt Francis Stijnen: die termijn is verstreken. Enkel als er iemand een boete krijgt, kan die daar tegen in beroep gaan.
   


 2. Mobiele camera’s aan de noordkant van de Grote Markt
  Het plaatsen van mobiele camera’s aan de Noordkant van de markt tijdens Turnhout kermis werd door de caféuitbaters positief ervaren? Wordt dit ook zo ervaren door de politie en het stadsbestuur? En zo ja, kunnen er dan geen vaste camera’s geplaatst worden?
  Eva Houet-Open Vld – 26 augustus 2010

  Eva Houet vraagt zich af waarom de stad zich zo principieel opstelt tegenover vaste camera’s. Burgemeester Stijnen stelt dat de stad niet principieel gekant is tegen vaste camera’s; ze wil camera’s alleen gericht en doelbewust inzetten. Enerzijds om ontradend te werken, anderzijds om eventueel identificatie van personen mogelijk te maken. Het is stukken goedkoper en efficiënter om die camera’s gedurende een bepaalde tijd duideliijk in te zetten. Binnen de politiezone is er nog vraag vanuit andere gemeenten naar camera’s. Op het politiecollege wordt dit punt binnenkort besproken.


 3. Stand van zaken parkeren in de Dageraadstraat
  Onze fractie heeft een tussenkomst gehouden in de GR van oktober 2009  i.v.m. de onveilige situatie en doorgang in de Dagraadstraat. Dit op vraag van de buurtbewoners. De schepen van Ruimtelijke Ordening beloofde een buurtvergadering te houden. De voorstellen die men aan de buurt  voorstelde was voor iedereen aanvaardbaar. Nu een jaar later vragen de bewoners naar resultaten.
  Kan de Schepen ons de stand van zaken meedelen.
  Pierre Gladiné-Open Vld – 27 augustus 2010

  Schepen Dimitri Gevers (sp.a) stelt dat het relaas van Pierre Gladiné correct is. Er was inderdaad een consensus, maar door andere maatregelen die prioritairder waren, werd dit dossier iets naar achter geschoven. Hij verwacht dat het dossier binnenkort op het schepencollege besproken wordt, zodat het volgende maand op de gemeenteraad kan komen.
  Pierre Gladiné (Open Vld) vraagt de schepen of de stad een inventaris heeft van straten die niet voldoen aan de brandweernormen. “Ge moet ze nu niet opsommen, want dan breekt er misschien nog paniek uit”.
  Schepen Dimitri Gevers zet dit punt binnenkort op de agenda van een commissievergadering.
   


 4. Vragen over extra middelen voor de Stedelijke Handelsschool
  In de nasleep van het Handelsschool-debacle eerder dit jaar werd door de schepenen van Financiën en Onderwijs in de bevoegde commissie toegezegd dat er extra middelen voor de school zouden voorzien worden op basis van o.m. desiderata vanuit de school. Bij de aanvang van het nieuwe schooljaar had ik graag een antwoord op volgende vragen bekomen:
  – Welke initiatieven zijn er ondertussen door het college genomen om met de schooldirectie deze zaken in kaart te brengen?
  – Hoe groot is het totale pakket van de beloofde extra middelen?
  – Waaraan worden deze middelen besteed?
  – Zijn er specifieke vragen vanuit de school waarop niet werd ingegaan?
  Paul Meeus-Vlaams Belang – 1 september 2010

  Schepen Katrien Van de Poel (CD&V) antwoordt dat ze in mei een overleg had gehad met de riectie. Daarop zou besproken worden wat de Handelsschool mistte door niet toe te treden tot een andere scholengemeenschap. De directie vroeg niet naar bijkomende middelen om die in te zetten voor ondersteunend personeel. Daarvoor waren er genoeg middelen.
  Wel wou de school inzetten op promotie en zichtbaarheid. Dat had de school nodig na die periode van negatieve beeldvorming. Met een begrotingswijziging werd daarvoor 25.000 euro toegekend. Die werd besteed aan drukwerk, brochures en algemene promotie in het kader van het 50-jarig bestaan van de school.
  Binnenkort bespreekt de schepen naar aanleiding van de gewone begrotingsronde opnieuw de toestand met de directie. Ze kan daarom daarover nog geen uitspraken doen.
  Paul Meeus (Vlaams Belang) vraagt nog expliciet of de school geen extra didactische of materiële middelen vroeg. Nee, zegt Katrien Van de Poel, dat is niet door de school voorgesteld.
   


 5. Motie betreffende de mogelijke berging van hoogradioactief en/of langlevend kernafval
  Toelichting
  De gemeenteraad van Turnhout heeft kennis genomen van het Ontwerp van Afvalplan dat de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijke Splijtstoffen (NIRAS) in volle vakantieperiode aan alle gemeentebesturen van België bezorgde, alsook van de informatie die Greenpeace hierover onder de aandacht bracht van verschillende gemeentebesturen uit de Noorderkempen.
  In tegenstelling tot wat NIRAS laat uitschijnen, impliceert het nemen van een principebeslissing over het langetermijnbeheer van het hoogradioactief en/of langlevende afval wel degelijk een voorafname op waar dit afval zal geborgen worden. De referentiestrategie van NIRAS bestaat uit de definitieve (= onomkeerbare) geologische berging in de Boomse kleiformaties. De enige regio in België die hiervoor in aanmerking komt omvat een twintigtal gemeenten uit de Noorderkempen, waaronder Turnhout. Dat NIRAS de berging van dit afval als een reële optie ziet, mag blijken uit het feit dat het in Essen reeds geologische proefboringen verrichtte.
  Motie
  De gemeenteraad van Turnhout, in vergadering bijeengekomen op 6 september 2010 :
  stelt vast dat NIRAS het nodig acht dat op korte termijn een principiële beslissing wordt genomen die geologische berging in weinig verharde klei op Belgische grondgebied als beleid voor het langetermijnbeheer van al het bestaande en voorziene hoogradioactief en/of langlevend afval vastlegt;
  aangezien :
  – Niras de gemeentebesturen niet ordentelijk en niet schriftelijk op de hoogte bracht van het openbaar onderzoek het Ontwerp van Afvalplan aan het gemeentebestuur overmaakte en de periode van openbaar onderzoek op 6 september reeds afloopt;
  – er in volle vakantieperiode geen gelegenheid is om een degelijke inspraak van de verschillende gemeentelijke adviesraden en de bevolking te organiseren;
  – de wijze van communicatie door NIRAS misleidend en onvolledig is;
  – een zogenaamde principebeslissing ten voordele van geologische berging in de Boomse Klei wel degelijk een voorafname betekent op de aanwijzing van de geografische regio waar het kernafval zal geborgen worden
  gelet op het feit dat:
  geologische berging van hoogradioactief en/of langelevend kernafval nog nergens ter wereld wordt toegepast en er nog geen enkel bewezen concept bestaat om dit afval gedurende honderdduizenden jaren veilig van de biosfeer te isoleren;
  – het onderzoek naar geologische berging door het Studiecentrum voor Kernenergie in Mol nog verre van afgerond is;
  – het concept van definitieve geologische berging dat NIRAS naar voren schuift niet voorziet in de mogelijkheid om het kernafval ooit terug te recupereren, waardoor het onmogelijk is om betere beheersconcepten die in de toekomst eventueel zouden ontwikkeld worden, toe te passen;
  overwegende dat:
  – de Boomse kleilaag onder onze gemeente minder dan 120 meter dik is en tussen de 200 en 300 meter diep zit en geen homogene formatie vormt, maar gelaagd is;
  – de drinkwatermaatschappij PIDPA in verschillende buurgemeenten van Turnhout drinkwater uit de ondergrond onttrekt, waarbij het water 170 tot 200 meter diep opgepompt wordt;
  – er in de Noorderkempen veel grondwaterwinningen plaatsvinden in functie van landbouwdoeleinden, waarbij landbouwers frequent tot op 160 meter diepte grondwater oppompen;
  – het onvoorspelbaar is hoe toekomstige generaties bewoners van onze gemeente gebruik zullen maken van de bodem en de ondergrond;
  Besluit
  1. De gemeenteraad uit haar ongenoegen over de procedure van sluipende besluitvorming die NIRAS rond deze belangrijke materie hanteert en betreurt pas laattijdig en op misleidende wijze door NIRAS te zijn geïnformeerd over de draagwijdte van haar Afvalplan en in het bijzonder de door NIRAS voorgestelde referentiestrategie van geologische berging in klei.
  2. De gemeenteraad beslist dat het college van burgemeester en schepenen, in het kader van het openbaar onderzoek over het Ontwerp Afvalplan van NIRAS, bezwaar aantekent tegen de door NIRAS voorgestelde referentiestrategie om hoogradioactief en/of langlevend kernafval definitief en onomkeerbaar geologisch te bergen in de kleiformaties.
  3. De gemeenteraad verzet zich tegen de mogelijke vestiging van een definitieve geologische bergingssite voor hoogradioactief en/of langlevend kernafval in Turnhout.
  4. De gemeenteraad beslist om een solidair front tot stand te brengen met de andere gemeenten uit de Noorderkempen om gezamenlijk het concept van definitieve geologische berging te verwerpen.
  5. De gemeenteraad  beslist deze motie over te maken aan:
  – NIRAS;
  – de huidige en de (na de vorming van de nieuwe regering) nieuwe federale premier;
  – de huidige en de (na de vorming van de nieuwe regering) nieuwe federale minister van Energie;
  – het college van burgemeester en schepenen van Arendonk, Balen, Beerse, Brecht, Dessel, Geel, Hoogstraten, Kalmthout, Kasterlee, Lille, Lommel, Malle, Merksplas, Mol, Oud-Turnhout, Ravels, Retie, Rijkevorsel, Vosselaar en Wuustwezel;
  Astrid Wittebolle-Groen! – 1 september 2010

  De stad had vandaag ook een bezwaarschrift ingediend. Daarmee zat ze net binnen de voorgeschreven reactietermijn.
  Astrid Wittebolle wou peilen in hoeverre haar motie nog kon verwerkt worden in het standpunt van het College.
  Schepen Luc Hermans (CD&V) stoorde zich erg aan het gebrekkig verloop van het openbaar onderzoek. Door de slechte communicatie errond kon de stad de plannen niet doorpraten met betrokken adviesraden. Hij verstond evenmin dat Nederlandse buurgemeenten door het Niras niet betrokken werden.
  De stad kreeg zelfs geen aangetekend schrijven van dit openbaar onderzoek.
  Schepen Hermans overliep vervolgens het bezwaarschrift dat de stad indiende. Zo ging de stad niet akkoord met de logica van het Niras dat eerst een locatie aanduidde, en vervolgens pas later de bijkomende effecten daar zou onderzoeken.  De stad wou ook dat de oplossing die het Niras voorstelde niet definitief, maar omkeerbaar zou zijn. Op termijn moeten betere oplossingen kunnen gevonden en uitgevoerd worden.
  Paul Meeus (Vlaams Belang) beaamde dat de zomerperiode niet de meest geschikte tijd was om een openbaar onderzoek te starten. Maar volgens hem is de stad in hetzelfde bedje ziek: de motie van Groen! kwam er pas vorige vrijdag, en het Collegestandpunt werd hem pas vijf minuten vóór de gemeenteraad overhandigd. Hij vond ook dat beide moties te weinig alternatieven aandroegen, terwijl het Niras toch een gerespecteerde instelling is. De stad had Niras kunnen suggereren om eventueel samen lokale partnerschappen op te zetten zoals in Mol of Dessel. Bij het maken van zo’n keuzes zou het goed zijn om Niras uit te nodigen om advies te komen geven. Vlaams Belang zou zich niet achter deze moties scharen, zoveel was duidelijk.
  Bart Cabanier (Groen!)
  haalde nog een studie van het VITO aan die van het warme water onder de kleilagen elektriciteit wou maken. Zo’n plan zou doorkruist worden door het Nirasvoorstel. De berging van nucleair afval was voor zijn partij geen optie.
  Astrid Wittebolle (Groen!) verstaat van de burgemeester dat het indienen van het bezwaarschrift voor het college geen eindpunt is, maar dat er nu een proces komt waarbij de stad een aantal stappen zal uittekenen.
  De burgemeester beaamt dat het debat nog niet is afgesloten. Het belang van dit dossier voor onze en toekomstige generaties is groot: “Het is geen kwestie om de kleur van stenen te kiezen, of ze nu blauw of groen moeten zijn’.
  Dat vindt Paul Meeus dan weer wat kort door de bocht: Het dossier heeft natuurlijk ook te maken met de verschillende politieke stromingen en hun visie op kernenergie.
  Schepen Luc Hermans ergert zich met enige stemverheffing nog even over de gebrekkige communicatie die Niras voerde. Bart Cabanier (Groen!) springt hem bij door te verwijzen naar de website van het Niras die meldt dat Niras geen enkele communicatie wil voeren tijdens het lopend openbaar onderzoek.
  Paul Meeus zegt dat de stad pas in gang geschoten is na het bezwaarschrift dat Groen! indiende.
  Pierre Gladiné (Open Vld) zegt dat zijn partij wel pleit voor de vierde generatie kerncentrales, maar dat ze deze bezwaren van Groen! en het College wel kan ondersteunen. De stad moet het Niras maar eens uitnodigingen om hen hier les te geven hoe we in Turnhout communicatie voeren.
  Het Vlaams Belang en LDD onthouden zich bij de stemming over het bezwaarschrift van het College.
   


 6. Vragen over zomerevenementen
  1.
  Eind februari maakte het stadsbestuur bekend dat de VRIJ-dagen ophielden te bestaan. Tenminste, ze zouden twee jaar van het toneel verdwijnen. Hiervoor werden twee redenen aangehaald: de vzw Turnhout Feest moest teveel BTW-bijdragen ophoesten en men twijfelde eraan of men genoeg sponsors ging vinden. Tijdens de weken die daarop volgden, bleef Turnhout in het ongewisse over wat de zomer van 2010 aan feestelijkheden zou brengen. Tot werd aangekondigd – zonder voorafgaand overleg – dat er een aantal alternatieven waren uitgewerkt waarvoor beroep werd gedaan op het budget van de VRIJ-dagen.
  Nochtans kregen de sponsors op 7 december 2009 allen een brief van de burgemeester vergezeld van een mooie sponsorbrochure voor de Turnhoutse VRIJ-dagen 2010. Met een inschrijvingsbewijs kon men zich engageren voor de sponsoring.
  – Was deze oproep tot sponsoring een mislukking? Hoeveel reacties en voor welk bedrag kreeg men binnen? Wie werd er ingezet om de sponsors te benaderen?
  – Wat heeft deze kleurenbrochure gekost en wie betaalde de factuur van deze nutteloze brochure? Stad of vzw Turnhout Feest?
  2.
  – Wie/welk orgaan heeft beslist het geld dat budgettair voor de VRIJ-dagen was vrijgemaakt te heralloceren naar deze alternatieve programmatie?
  – Wat zijn de kosten van de alternatieve zomerprogrammatie, o.a. Turnawt Daanst, VTM Kazoom, Vlaanderen Muziekland? Met kosten wordt hier bedoeld de werkelijke kosten i.e. afkoopprijzen, huurprijzen en personeelskosten.
  – Hoe wordt de keuze voor deze alternatieve evenementen verantwoord vanuit het oogpunt van de meerjarige citymarketing- en communicatiebeleidslijnen van onze stad met in het achterhoofd de sterke merkpositionering van de Turnhoutse VRIJ-dagen in het festivallandschap?
  – Wat zijn de langetermijndoelstellingen van het bestuur m.b.t. zomerevenementen en feestelijkheden die behoren tot de belangrijke promotiemiddelen van een stad als Turnhout?
  3.
  Naast dit alles werden deze zomer enkele gratis en succesvolle evenementen buiten de schoot van de stad georganiseerd, zoals het KAAIPOT!FESTIVAL aan de Nieuwe Kaai.
  Was het niet opportuun en financieel voordeliger om deze organisaties vanuit de stad te ondersteunen? In de wandelgangen is te horen dat de vzw AAIPOT! met een vierde van het budget voor Vlaanderen Muziekland toekomt om een gratis festival voor zo’n 4.000 bezoekers te organiseren… Het KAAIPOT!FESTIVAL op 26 juni heeft de stad overigens geen euro gekost, niet aan middelen, niet aan personeelsuren.
  Paul Meeus-Vlaams Belang – 1 september 2010


  Burgemeester Francis Stijnen antwoordde puntsgewijs:
  Hij somde op welke beslissingen er genomen werden rond het opgeven van de editie 2010 van de Turnhoutse Vrijdagen. De grootste redenen daarvoor waren het nefaste btw-verhaal, de daardoor nodige sponsoring en de economische crisis. Op 8 februari was er al zo’n 80.000 euro sponsorgeld toegezegd.
  In april besliste de stad 85.000 euro te voorzien voor een alternatief zomerprogramma. Dat kostte tot nu toe (een tussentijdse stand, want Turnhout Zomert loopt pas volgend weekend af) zo’n 104.000 euro, waartegenover 118.000 euro staat van de sponsors en van de stad.
  Bij dat zomerprogramma heeft de stad een goed gevoel. Het was een brede programmatie, voor een groot publiek, voor verschillende leeftijden, met verschillende thema’s en genres. Het kende een grote respons.
  De stad wil verder op de ingeslagen weg, waarbij de stad vanuit haar diensten activiteiten wil stimuleren, maar ook initiatieven vanuit de bevolking (zoals Kaaipot! bijvoorbeeld) wil ondersteunen.
  De vergelijking tussen Vlaanderen Muziekland en Kaaipot! vindt de burgemeester wat bij de haren getrokken. Met Vlaanderen Muziekland bereikte Turnhout 1,2 miljoen kijkers. Met de trailers van de voorafgaande week werd Turnhout mooi in de aandacht gebracht. Kaaipot! was een festival op een andere schaal. De stad steunde dit initiatief trouwens logistiek.
  Paul Meeus ging dieper in op die logistieke steun voor Kaaipot! Daarvoor vroeg hij Toon Otten (CD&V) wat die precies inhield. Toon Otten antwoordde dat er voorbereidende gesprekken waren geweest met de politie en dat de stad nadarhekken had geleverd.
  Paul Meeus vroeg ook of de burgemeester op een commissie eens alle spelers die betrokken waren bij de zomerprogrammatie zou voorstellen: de vzw Toerisme Turnhout, de dienst Toerisme, de vzw Turnhout Feest, .. Daarop wou de burgemeester graag ingaan. Meeus vroeg zich ook af of het Vrijdagen-concept nu definitief afgevoerd was.
  Daarop antwoordde Francis Stijnen dat het antwoord daarop geen ja of geen nee was: als er voldoende budget voor gevonden kon worden, zou het concept terug opgerakeld kunnen worden. Maar de stad kan daarbij niet alleen voor alle kosten opdraaien.

Besloten zitting


Daarop ging het o.a. over
 • Effectieve indienstneming van 2 vrijwillige brandweermannen


 • Verlenging van de stageperiode van 4 vrijwillige brandweermannen


 • Verlening van ontslag aan een vrijwillig brandweerman en toekenning van de titel van erebrandweerman


 • Toekenning van een rustpensioen aan een personeelslid


 • Aanstelling van een waarnemend Stadssecretaris


 • Toekenning van een blijvende arbeidsongeschiktheid van 4 % aan een personeelslid


 • Behandeling van aanvraagdossiers voor het plaatsen van bewakingscamera’s
   

Bestuurslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...