Verslag Gemeenteraad 5 mei 2008

Bron: Gazet van Turnhout (www.turnhoutblogt.be)
Auteur: Marian Michielsen

Naar goede gewoonte nemen we het uitstekende en objectieve verslag van de gemeenteraad integraal over van de Turnhoutse blog “Gazet van Turnhout” (www.turnhoutblogt.be). Enkel de passages die betrekking hebben op de VB-tussenkomsten worden door ons in vet geplaatst.

Het twistpunt van de gemeenteraad was de Chinareis die een Turnhoutse delegatie vanaf volgende week onderneemt. Ook de tests voor de brandweer, de esthetiek van een zonnepaneel, de discriminatie binnen het belastingsreglement op drijfkracht en het alternatief van de Warandeparking hitsten de oppositie op.
Verder wordt Dimitri Gevers meteen betrapt op een overtreding op de gloednieuwe deontologische code die voorligt en dook Pierre Gladiné in de archieven om op zijn beurt een uitspraak van een schepen te checken.Brandweer


In de formatie van de beroepsbrandweer kan een betrekking van luitenant worden ingevuld.
Mits goedkeuring van de gemeenteraad, wordt deze functie bij wijze van bevordering vacant verklaard.


Volgens Bart Cabanier (Groen!) is er een transparante en objectieve bevorderingsprocedure nodig. “Nu hangt een bevordering af van een gesprek van een uur, en eigenlijk is dat nogal mager. Wij pleiten voor een selectieprocedure met een echte test waarop men scores kan halen zodat een objectieve vergelijking tussen de kandidaten mogelijk is.” 


De burgemeester (CD&V) geeft Cabanier gelijk. “Het personeelsstatuut voorziet geen examens, dus kunnen wij dat ook niet invoeren”, legt Hendrickx uit. “Wij hebben daarover al eens een gesprek met de vakbonden gehad, maar zij hebben toen geen akkoord voor een examen gegeven. Het is de bedoeling om opnieuw het gesprek met de vakbonden aan te gaan.” 


“Jammer dat het al zo lang aansleept”, vindt Cabanier nog. Maar toch gaan alle fracties akkoord met het punt. 

Deontologie


Met de fractievoorzitters werden verschillende besprekingen gewijd aan een ontwerp van deontologische code voor mandatarissen. Die ligt nu ter goedkeuring aan de gemeenteraad voor. Bart Cabanier (Groen!) is daar wel fan van, maar merkt meteen een overtreding op: “Een deontologische code is een goede zaak. Goede afspraken maken goede vrienden. Ik werp meteen een testcase op. In de deontologische code staat hoe lokale mandatarissen moeten omgaan met vragen van burgers. Die zouden ze moeten doorverwijzen naar de geëigende diensten van administratie of naar de bevoegde ombuds of klachtendienst. Eind april nodigde schepen Gevers op Radio Tos alle mensen met parkeerproblemen uit op zijn kantoor. Kan dat volgens deze code?”

Francis Stijnen (CD&V) zegt dat men moet bekijken hoe ze deze leidraad in de praktijk gaan omzetten. “Soms zullen we botsen op geplogenheden uit het verleden. Maar we moeten bekijken of we daarin anders tewerk kunnen gaan. Elk raadslid moet deze tekst goed doornemen.”

Dimitri Gevers (sp.a) wil voor de stemming nog even de slag thuis halen. “Ik denk dat ik gezegd heb dat ik géén dienstbetoon zou doen over de radio. En dat iedereen zich tot de stad mag wenden als er problemen zijn. Ik hoop dat dat nog mag. En als dat niet meer mag, dan zal ik dat niet meer doen.”


Slag mislukt, want Bart Cabanier (Groen!) laat even dit fragment horen.


Dimitri Gevers (sp.a) belooft nog: “Ik zal het nooit nooit meer doen, meneer Cabanier.”


“En ik zal nooit meer interviews geven op radio TOS, want wie weet komt dat als een boomerang terug”, antwoordt die lachend. “Mij zien ze daar niet meer.” 


Groene energie


De gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan de lastenvoorwaarden van het samenaankoopdossier elektriciteit van Eandis voor het leveren van 100 % groene stroom van 1 september 2008 tot en met 31 december 2011. De prijs is vast tot 31 december 2009 en wordt tweemaal geïndexeerd. De jaarlijkse prijsindexatie gebeurt op basis van de marktprijs die gebaseerd is op de vooruitzichten van de energiebeurs Endex. 

Bart Cabanier (Groen!) juicht de keuze van 100 procent groene energie toe. “Maar wij vinden dat stad ambitieuzer kan zijn. Waarom zou de stad niet proberen om tegen 2020 5 megaWatt te produceren met behulp van windturbines, zonnepanelen, enzo? Dat is goed om 10.000 gezinnen van energie te voorzien. Je kan er zelf in investeren of voorwaarden stellen aan privé-partners. Hoe ambitieus is Turnhout op dat vlak?”

Vanuit IKA wil Toon Otten (CD&V) ook nog een mededeling doen. “We kunnen nog meer doen voor groene stroom. We zouden in samenwerking met EGPF, de groene poot van electrabel, kunnen nadenken over windenergieprojecten. IOK is momenteel bezig met die piste te onderzoeken. Het wezenlijke verschil van het project van IOK en EGPF, is dat turnhout meer zeggenschap zal kunnen hebben over hoe het project er zal uitzien en hoe de inkomsten zullen verdeeld worden. Turnhout heeft aandelen van IKA, dus we krijgen ook dividenden. Volgens mij zijn er voordelen aan het project van EGPF en ik zou dat naast de piste van IOK onderzoeken.”


Schepen Luc Hermans (CD&V) antwoordt: “Het is zeker onze bedoeling om verdere stappen te zetten naar groene stroom. Wanneer we de stedelijke scholen zonnepanelen geven, is het de bedoeling om te kijken wat mogelijkheden zijn op daken van andere stedelijke gebouwen. IOK heeft onderzoeken gepland om dat te ontwikkelen.”


Bart Cabanier (Groen!) vraagt nog hoe het zit met de windmolens.


“Op de Veedijk en de Leemshoeve wordt bekeken of het plaatsen van windmolens daar mogelijk is”, volgens Hermans. “Op de Veedijk is het absoluut weerhouden, omdat de invulling daar maatschappelijk te verantwoorden is. Men bekijkt nu wel wat de praktische gevolgen zullen zijn. Wat de Leemshoeve betreft: dat is een omgeving waarbij houtkap en bomenrijen te belangrijk zijn voor omgeving. Daar zullen we dus geen windmolens plaatsen.”


Cabanier (Groen!): “Als een bedrijf nu zo’n vergunningsaanvraag indient, krijgt die die dan automatisch?”


“Die discussie moet gevoerd worden op vlak van de hogere overheid”, zegt schepen Hermans (CD&V). “Bij de te ontwikkelen industriezone moet bekeken worden of dat mogelijk is of niet. Op stedelijk niveau hebben we daarvoor geen bevoegdheid. Dat geldt ook voor zonnepanelen.”


Astrid Wittebolle (Groen!) vult aan: “In de commissie hebben we een toelichting gehad van de directeur van het IOK. Zij zei dat studie afgerond is, maar Ahrom wil het provinciaal bekijken. Zolang Ahrom geen go geeft van we doen het zus of zo, dan zitten we als koeien op trein te wachten. Over tijdsinvulling is er ook nog niets gezegd. We willen daar de schepen zeker bij helpen om het oor te luister te leggen bij de plannen van Ahrom. Dat mag geen 10 jaar duren, want het is een beetje onnozel om te zitten wachten.”


Ook Open Vld is voor groene energie, maar blijft wel liever als koeien op de trein wachten. “Fotovoltaïsche cellen zijn lelijk”, zegt Jan Maes (Open Vld). “Het zou esthetisch onaanvaardbaar zijn om die op de daken van de Grote Markt te zetten. Misschien kan de dienst ruimtelijke ordening daar een richtlijn over opstellen. Op platte daken kan dat, op schuine niet. Ik zou er niet naar willen kijken. Ik kan Ahrom daarin volgen dat ze daarmee wachten.”


“We zullen het navragen bij Ahrom”, belooft Hermans (CD&V). 


Warandeparking


De gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan de overdracht door de concessionaris aan een projectvennootschap van de rechten en plichten aangaande de concessieovereenkomst betreffende de bouw en de exploitatie van een ondergrondse parkeergarage aan het cultureel centrum de Warande. 

Astrid Wittebolle (Groen!) heeft daarover nog een praktische vraag: “Minister Vandeurzen, dat is toch iemand van jullie stal, heeft laten weten dat ze een nieuwe vleugel aan de gevangenis gaan bouwen. Dat is nogal dicht in de buurt van de parking die nu gebruikt wordt om de ondergrondse voorlopig te vervangen. Hoe valt dat al dan niet samen met verdere activiteiten op de Warande?”

“Koeien en stallen, ben ik de cowboy van dienst?”, reageert schepen Dimitri Gevers (sp.a). “Wij hebben dat signaal ook ontvangen. Volgend jaar willen ze al beginnen, en we zullen voor een paar maanden op zoek moeten gaan naar een andere buffer dan deze buffer. We denken aan een mogelijke uitbreiding van de parking aan de Hannuitstraat, en we zijn aan het praten met Le Bon.”


“Wat houdt die uitbreiding van de Hannuitstraat dan in”, vraagt Marc Clymans (Groen!) zich af. “Hoe staan de contacten met nmbs?”


Volgens schepen Dimitri Gevers (sp.a) is de nmbs bereid om het te verhuren aan een bedrag dat een haalbare kaart is voor de stad.


Clymans (Groen!): “Alle asbestdaken, koten, en plakkaten liggen daar te verkommeren en weg te waaien. Waarom zouden we er niet ineens iets goed van maken?”


“Als de nmbs dat wil saneren is dat goed”, antwoordt Gevers (sp.a). “Maar dat is niet onze eerste bekommernis. We zoeken nu een vluchtroute voor het parkeerverhaal.”


Alle partijen gaan akkoord met het punt. 


Belastingreglement op drijfkracht


De gemeenteraad wordt verzocht het bestaande belastingreglement op drijfkracht in te trekken en een nieuw goed te keuren. “Dat reglement is bedoeld door discriminatie weg te werken”, zegt Renaat Decoster (Vlaams Belang). “Door die discriminatie weg te werken, werkt dat misschien een andere discriminatie in de hand. Ik wil toch even duidelijk stellen dat het begrip drijfkracht veronderstelt dat er een hoger voltage mogelijk is waarop die motoren draaien. Die draaien daar op 380 volt. Daar zit dus ook weer een discriminatie in, want er zijn nog huizen die 380 volt kunnen opwekken.”

“Anderzijds is er ook het fiscaal pact”, gaat Decoster verder. “Daarin wordt gesteld dat men bedrijfsvriendelijk klimaat te creëren. Dus die belasting moet tot verleden behoren.”

Ook Pierre Gladiné (Open Vld) wil de belasting op drijfkracht gewoon afgeschaft zien. “Turnhout streeft ernaar om tegen 2012 50.000 inwoners te hebben, maar dan moet de meerderheid initiatieven nemen voor nieuwe burgers én nieuwe bedrijven. Het ene kan niet zonder het ander.”


“Van 309 gemeenten zijn er nog 119 met een belasting op drijfkracht. Dat tast de concurrentie aan. In Oud-Turnhout en Vosselaar is ze afgeschaft. Binnenkort kunnen we een voorbeeld nemen aan kmo-zone de Bentel. Bedrijven op Turnhouts grondgebied betalen een belasting op drijfkracht, de buurman daarover niet. Bovendien moet er voor elke belastingonderhevige machine een boekje bijgehouden te worden. Dat is omslachtig. Schepen, kan u ons laten weten om hoeveel aanvragen het ging in 2006-07 en hoeveel controles er zijn gebeurd?”


Renaat Decoster (Vlaams Belang) hoort dat het standpunt van Open Vld veranderd is. “De vroegere schepen van financiën heeft altijd vastgehouden aan die belasting.”


Pierre Gladiné (Open Vld) had zich aan die opmerking verwacht. “Ik heb even opgezocht wat de toenmalige schepen van financiën, Roel Druyts, heeft gezegd in de gemeenteraad van 21 december 2006. Hij had op aangeven van Vlaams Belang, verteld dat die belasting op drijfkracht op termijn grondig moest herbekeken worden. Intussen zijn we in 2008 en willen wij die belasting afschaffen.”


“Het is fantastisch dat u het zo stelt”, aldus Decoster. “Wij hebben de voorzet gegeven, het is goed dat u wil meespelen.”


“Ja”, antwoordt Gladiné. “Maar dan moet er nog altijd iemand hem in de goal stampen.”


Schepen van financiën Suzy Maes (CD&V) beweert dat het wegvallen van de belasting effectief geen invloed heeft. “Dat gaat in praktijk geen invloed hebben. Verder brengt de belasting wel een half miljoen euro op, het is geen evidente zaak om die inkomsten te vervangen. Als jullie suggesties hebben, graag.”


“Gaat u in het kader van fiscaal pact dan inspanningen doen?”, probeert Decoster (Vlaams Belang) nog.


“Neen”, antwoordt schepen Maes. Waarop Astrid Wittebolle (Groen!) zegt dat die vraag nog niet aan de orde is. “ik dacht dat we dat fiscaal pact nog gingen bespreken.”


“Maar we mogen daar toch een vraag over stellen”, reageert Paul Meeus (Vlaams Belang). “Oké ja, goed”, komt er nog geërgerd uit bij Wittebolle.


LDD en Groen onthouden zich op dit punt. Vlaams Belang en Open Vld stemmen tegen. 


Onderonsje in China


Voor Paul Meeus zijn vraag stelt, wenst Peter Reniers (LDD) hem proficiat: “U geeft blijkbaar appreciatie aan mijn manier van dossieropvolging. U slaagt er zelfs in om dezelfde vraag in twee opeenvolgende gemeenteraden te agenderen.”

“Ik dank u bijzonder voor uw felicitaties”, aldus Paul Meeus (Vlaams Belang). “Goede raad volg ik altijd op.”

Op naar China dus. “Tijdens de gemeenteraad  van 7 april vroeg ik naar het gedetailleerde programma van de reis van de Turnhoutse delegatie naar China. Daar werd toen – behoudens enkele algemeenheden – niet veel over  meegedeeld. De perceptie die die reis gekregen heeft, is niet zo positief. Men heeft mij geen antwoord gegeven op programma van die reis. In het parlement wordt programmatisch op papier gezet. Ik zou het appreciëren mochten wij dat ook krijgen van die reis. Ik was onaangenaam verrast dat commissie 4 zonder reden werd afgeschaft. Dat had als reden kunnen hebben om vragen over die kwestie mogelijk te maken. Is er nu zoveel dat we niet mogen weten, dat u dat niet doet?”


Meeus (Vlaams Belang) vraagt zich ook nog af of het klopt dat er alsnog een zeker initiatief zal genomen worden in het kader van de algemene ongerustheid over de houding van China inzake Tibet en de mensenrechten? En ook: “Na het vernemen van de kostprijs van de reis, hoorden wij van tal van burgers menige commentaar. Kan de delegatie om budgettaire redenen alsnog beperkt worden tot één schepen in plaats van twee en tot één lid van de Mondiale Raad in plaats van twee)? Met het uitgespaarde gemeenschapsgeld zouden eventueel andere initiatieven kunnen gediend zijn.”


Schepen van ontwikkelingssamenwerking Peter Segers (sp.a) neemt het woord: “Het definitieve programma hebben we nog niet van Hanzhong. Maar wat er zeker inzit, is een gesprek met de milieudienst, een bezoek aan de plaats waar het rietveld zou komen, de fototentoonstelling, en er is sprake van een bezoek aan rusthuis en wezenhuis. Die commissie hebben we afgeschaft omdat er niet genoeg punten op de agenda stonden. We hebben van de mondiale raad meegekregen om dat grondig te evalueren, dus we zullen dat achteraf zeker bespreken. Dat staat ook in deontologische code die juist is goedgekeurd.”


Er is inderdaad sprake geweest van een initiatief rond mensenrechten of Tibet, maar dat gaat uit van politieke partijen, gaat Segers (sp.a) verder. “Als we de gelegenheid krijgen, zullen we dat niet laten om die situatie aan te kaarten. Maar we zullen dat met veel omzichtigheid doen. In Hanzhong zullen ze trouwens niet meer weten over Tibet dan wij, want de censuur speelt in China.”


De kostprijs zit in de financiering van de stedenband. “Op een gegeven moment neemt men de beslissing om met een aantal mensen te gaan, dan moet men zich daaraan houden. Normaal gezien ging schepen Stijnen mee als toekomst burgemeester, maar kon niet om privé-redenen. In de plaats daarvan gaat schepen Gevers mee. Om iemand van de Mondiale raad die stedenband alleen te laten evalueren, zou een zware belasting zijn. Ik denk dat dat een goede zaak is dat er twee meegaan om van gedachten te wisselen. De delegatie is evenwichtig samengesteld.”


Paul Meeus (Vlaams Belang) vindt dat toch wel kras. “Dat had u me vorige maand al kunnen zeggen. We hadden in de commissie ook een paar voorstellen kunnen doen. U zegt ook dat u geen verantwoording verschuldigd bent over het initiatief. Maar u vertegenwoordigt daar wel de Turnhoutse gemeenschap. U bent daar in functie als schepen. Als u daar politiek initiatief neemt, gaat dat vanuit alle burgers van stad.”


De argumentatie over een paar personen, vindt Meeus zwak. “Ik mag toch aannemen dat die ploeg die reis gezamenlijk onderneemt. Die reis is een dure reis, teveel mensen vertegenwoordigen Turnhout er voor een te vaag programma. In de stad is het de gewoonte om commissies te organiseren, blijkbaar kan dat over dit onderwerp niet. Ik neem aan dat die delegatie een min of meer officieel karakter heeft.”


Schepen Segers (sp.a) had het wel degelijk over een initiatief hier, en niet daar. “We hadden bovendien in een bijkomende commissie niet meer kunnen vertellen dan we hier in de gemeenteraad verteld hebben. We hadden een extra commissie kunnen inlassen, en dat zou leuk geweest zijn voro de zitpenningen. Maar het had weinig zoden aan de dijk gehad. We hebben het programma niet, maar ik mail het door van zodra ik het heb. We zijn ook van plan om in het najaar colloquium te houden over China met deskundigen en een open debat.


“Ik noteer dat we een kopij krijgen van het programma. En die opmerking over de zitpenningen vind ik beneden alle peil,” zegt Meeus (Vlaams Belang) nog. “Voor het overige hoop ik dat de stad een signaal geeft. En ik beloof u dat ik u honderduit zal vragen als u terugbent.”


“Uw partij kan ook een initiatief nemen”, stelt schepen Segers (sp.a) voor.


“Daar kan u zeker van zijn”, eindigt Meeus.


Bart Cabanier (Groen!) wordt ook regelmatig op straat aangesproken over de Chinareis. “Dat zijn waarschijnlijk niet dezelfde mensen die u aanspreken, meneer Meeus. Maar zij vragen zich af: begrijp ik dat goed, is het Vlaams Belang bekommerd om de mensenrechten? Ik zeg dan, misschien zit Paul Meeus bij de verkeerde partij. Een paar weken geleden heeft zijn voorzitter zich nog nostalgisch uitgelaten over het apartheidsregime in Zuid-Afrika. Hoe combineert u dat?”


“Ik en mijn fractie hier vinden het nodig in kader van dit dossier om vragen te stellen over China”, antwoordt Meeus (Vlaams Belang). “Ik denk dat u ons niet moet afrekenen op wat vertegenwoordigers van partij hebben gezegd. Niemand van ons is de hoeder van zijn broeder. Ik zou hier een bloemlezing kunnen geven over wat groene vertegenwoordigers ooit in het parlement hebben gezegd. Daar zou u ook niet blij mee zijn. Laat ons even bij de zaak blijven.”


“Ik ben blij dat u opkomt voor de mensenrechten in China”, zegt Cabanier. “Maar dat is niet het enige. De mensen die mij aanklampen op straat vinden het ook vreemd dat Vlaams Belang bezorgd is om het prijskaartje. Want jullie delen gratis vlaggen & posters uit op straat. Wie betaalt dat dan?”


“Dat is op eigen kosten, vanuit de partijkas”, antwoordt Meeus.


“Maar dat is ook gemeenschapsgeld”, zegt Cabanier nog. “Misschien kan u een lading vlaggen meegeven?”


“U zal er één krijgen,” antwoordt Meeus. “Onze partijen zijn niet beste vrienden, dat begrijp ik ook wel. De vlaggenkwestie wil ik wel eens bespreken. Maar u zal zien dat dat volledig binnen de wet is. Onze kiezer betaalt dat.”

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...