Verslag Gemeenteraad 5 maart

Bron: Gazet van Turnhout (www.turnhoutblogt.be)
Auteur: Kobe Verheyen

Sinds enkele maanden brengt de Turnhoutse webstek www.turnhoutblogt.be een duidelijk verslag van de gemeenteraden. Een goed initiatief, vinden we. De burger kan er maar wel bij varen. (De tekst in vet is door onszelf zo gezet.)

Tijdens de gemeenteraad van maandag 5 maart was er veel aandacht voor het ziekenhuisdossier en een mogelijke belastingsverhoging. Ook over de vzw Buitenschoolse Kinderopvang en de rol van de IOK in de sociale woningbouw in Zevendonk werd vinnig gedebatteerd. Beginnen deed de gemeenteraad echter met de verdeling van een flink aantal mandaten voor onder andere de Vereniging voor Openbaar Groen, de Raad voor Verkiezingsbetwistingen en de Turnhoutse Maatschappij voor de Huisvesting. Tijdens de lange reeks stemmingen gebeurden er evenwel enkele merkwaardige dingen. Zo kreeg Renaat Decoster (Vlaams Belang) slechts zes stemmen achter zijn naam – terwijl zijn fractie toch uit zeven leden bestaat. Bart Cabanier (Groen!) en Pierre Gladine (Open Vld) overkwam hetzelfde: ook zij kregen tijdens een stemming minder stemmen achter hun naam dan er leden in hun fractie zitten. En Paul Meeus (Vlaams Belang) kreeg dan weer negen stemmen achter zijn naam – wat doet vermoeden dat Meeus ook buiten zijn eigen fractie enkele medestanders heeft in de gemeenteraad.

Kijk naar Kasterlee

Volgens diezelfde Meeus is de aanduiding van de verschillende mandaten doorgestoken kaart: “Op 8 oktober heeft de kiezer de kaarten geschud, maar met die geschudde kaarten wordt nauwelijks of geen rekening gehouden.” De fractieleider van het Vlaams Belang stelde dat de meerderheid zelf bepaalt welke mandaten ze naar zich toe zuigt en wie er van de oppositie mag meespelen: “Dat dit zo gebeurt, hoort klaarblijkelijk bij het politieke spel, maar dit is niet de wil van de burgers: zij hebben deze spelletjes door.” Daarna gaf Meeus het voorbeeld van de verdeling van de mandaten in Kasterlee, waar de CD&V een absolute meerderheid heeft: “Deze partij kan hier in principe doen wat ze wil, maar ze houdt bij de verdeling van de mandaten wél rekening met de kiezer.” Enkele maanden geleden hoopte Meeus dat dit in Turnhout ook zo zou gebeuren, toen CD&V een commissiezetel aan Groen! liet: “De CD&V had gemakkelijk zelf deze zetel naar zich toe kunnen trekken.” Uiteindelijk bleek dit volgens Meeus slechts ijdele hoop: “Turnhout is ondanks alles blijven steken in de oude politieke cultuur.”

Burgemeester Marcel Hendrickx (CD&V) zei daarop dat dit niets met een politiek spelletje te maken heeft: “Een groep van de bevolking gaf deze coalitie de verantwoordelijkheid om de stad te besturen.” Paul Meeus stelde daarop dat de meerderheid inderdaad haar verantwoordelijkheid neemt, maar dat zij zich niet aan haar afspraak houdt om daarbij een constructief debat te voeren met de oppositie: “Alles wordt herleid tot het spel van de meerderheid, waar de oppositie achterna hinkt.”

(G)een kado voor Groen!

Daarna kwam Marc Clymans (Groen!) even terug op de insinuatie van Meeus dat zijn partij een zetel kado zou hebben gekregen van de CD&V: “Er is indertijd geopteerd om voor de verdeling van de commissiezetels het systeem D’Hondt toe te passen op het stemmenaantal en niet op het aantal zetels.” Op die manier kwam Groen! rechtmatig een commissiezetel toe: “Er is dus zeker geen spel gespeeld: onze partij heeft geen kado gekregen.” Meeus ging hiermee niet akkoord: “Uw partij komt op voor democratische vertegenwoordiging, voor evenredigheid en voor rechtvaardige verdeling, maar ook úw partij heeft op een aantal niveaus het spel meegespeeld. Het had veel objectiever en correcter kunnen verlopen.” Uiteindelijk wist oppositiepartij Groen! doorheen de verschillende stemmingen toch twee onbezoldigde mandaten in de wacht te slepen.

Vruchten plukken?

Daarna werd het voortgangsrapport van het Stedenfonds voorgelegd aan de gemeenteraad. Dat rapport geeft onder meer een stand van zaken van de uitvoering van de verschillende programma’s en de projecten in het Stedenfonds. Paul Meeus noemde het rapport erg belangrijk: “De problematiek die in het document centraal staat, behoort tot de kerntaken van de stad. In het rapport worden heel wat signalen gegeven aan het bestuur, bijvoorbeeld in verband met sociale woningen of het aantrekken van jonge gezinnen.” Het voortgangsrapport is volgens Meeus dan ook van essentieel belang voor het uitstippelen van het beleid: “Onze fractie pleit ervoor dat er jaarlijks zo’n tussentijds evaluatierapport gemaakt wordt. Zo kunnen we onszelf permanent evalueren.”

Volgens Marc Clymans geeft het document enkel de pijnpunten weer die reeds bekend waren: “Wat vandaag voorligt, werd tijdens de voorbije legislatuur ook al aangehaald. De oplossingen die worden voorgeschoteld zijn weinig concreet. Omdat wij een krachtig signaal willen geven dat er echt iets moet gebeuren in het Turnhoutse woonbeleid, keuren wij dit punt dan ook niet goed.”

Burgemeester Hendrickx zei daarop dat er in het voorliggende document een stuk zelfevaluatie en zelfkritiek zit: “Omdat we in de voorbije legislatuur niet hebben kunnen doen wat we vooropgesteld hadden.” Hij benadrukte ook dat er – in tegenstelling tot wat Clymans beweerde – heel wat concrete zaken in staan: “We gaan nu de vruchten plukken van wat tijdens de voorbije jaren gerealiseerd is.”

Roel Druyts (Open Vld) repliceerde hierop schertsend dat zijn partij verheugd is over het feit dat de huidige meerderheid de vruchten gaat plukken van wat er in de voorbije legislatuur gerealiseerd is.

“De IOK is een privé-partner”

Vervolgens keurde de gemeenteraad de overdracht van een perceel grond goed. Het gaat om een perceel in Zevendonk dat door de IOK aan de stad Turnhout wordt overgedragen. Volgens Marc Clymans heeft de IOK zich in dit hele verhaal evenwel niet gehouden aan bepaalde afspraken: “Zo heeft de IOK bijvoorbeeld een grond die voorzien was voor sociale huisvesting, verkocht aan een privé-partner.” Clymans had vervolgens twee vragen voor schepen van ruimtelijke ontwikkeling Dimitri Gevers (SP.a): “Hoe kunnen we vermijden dat de IOK nogmaals zo’n eigengereide beslissing neemt en komt er sociale huisvesting in Zevendonk?”

Gevers antwoordde daarop dat de IOK een privé-partner is en dat er alleen via overleg en goodwill voor kan worden gezorgd dat deze geen eigengereide beslissingen meer neemt. Verder vertrouwt Gevers de gemeenteraad toe dat de privé-partner die het stuk grond van IOK heeft gekocht, het sociale aspect niet zal verwaarlozen. Paul Meeus wees de schepen er vervolgens op dat de IOK geen privé-partner is, maar een intercommunale. Gevers antwoordde: “Ik bedoelde daarmee dat wij niet rechtstreeks kunnen bepalen wat de IOK met haar gronden doet. Mijn excuses voor het verkeerde woordgebruik.”

“Zelden zo eens geweest”

Vervolgens werd de gemeenteraad gevraagd om de onvoorziene en dringende uitgaven voor de vzw Buitenschoolse Kinderopvang goed te keuren. Volgens Bart Cabanier is het werken met een vzw-structuur voor iets als kinderopvang evenwel riskant: “Turnhout is een van de weinige steden waar kinderopvang via zulke structuur geregeld wordt. Dit brengt problemen met zich mee, zoals bijvoorbeeld met de uitbetaling van het personeel.” Cabanier pleit er dan ook voor om van de buitenschoolse kinderopvang een gemeentelijke dienst te maken: “Volgens ons is dit een kerntaak van de gemeente. Op die manier kan het personeel alvast correct betaald worden.”

Eva Houet (Open Vld) voegde hieraan toe dat inzake kinderopvang goed werk wordt geleverd in Turnhout: “Maar de vzw is financieel afhankelijk van de subsidies van de stad en die werden voorlopig nog niet uitbetaald. Hoever staat het met de mogelijkheid om dit op te lossen via een kaskrediet bij Dexia?” Verder wilde ze ook wat info over het pand in de Herentalsstraat dat als nieuwe locatie voor de buitenschoolse kinderopvang zou gaan dienen: “Hoever staat het daarmee? Is er al gepraat met de eigenaar over de huurprijs?” Houet vroeg ook of er al een oplossing is voor het personeel: “Er is veel ziekteverzuim onder de personeelsleden. Het werkregime speelt hen parten.” Tot slot vraagt ze zich af of het misschien niet interessant is om kinderopvang te voorzien voor kinderen die ouder zijn dan twaalf: “Deze vallen nu uit de boot, maar ze zijn vaak niet in staat om alles zelfstandig te doen. Het zijn deze kinderen die soms gaan experimenteren en erg beïnvloedbaar zijn.”

Paul Meeus sloot zich daarna aan bij de twee voorgaande sprekers: “Wij zijn het zelden zo eens geweest met de groene fractie, want wij vinden ook dat buitenschoolse kinderopvang binnen het stedelijk kader geïntegreerd moet worden.”

Zes jaar stilstaan?

Schepen van sociale zaken Peter Segers (SP.a) zei daarop dat er nog geen begroting is goedgekeurd voor de vzw: “Een oplossing via kaskrediet is niet mogelijk omdat het inkomen van de vzw afhankelijk is van de prestaties, wat onvoldoende garanties geeft om zo’n krediet af te sluiten.” Over de nieuwe locatie voor de kinderopvang zei Segers dat het college binnenkort een gesprek zal hebben met de eigenaar van het pand in de Herentalsstraat: “De huurprijs is momenteel nog niet duidelijk: daarover moet nog onderhandeld worden”. Het vinden van die nieuwe locatie en de hele verhuis organiseren is voor Segers momenteel prioritair: “De principiële discussie over de vzw-structuur van de kinderopvang wordt uitgesteld tot na de verhuis, maar wij willen dit zeker bestuderen.” Dit laatste moet volgens de schepen evenwel kaderen binnen het kerntakendebat.

Astrid Wittebolle (Groen!) vroeg hierop wanneer dat kerntakendebat precies zal plaatsvinden. “Na de bespreking van de begroting”, antwoordde Segers. Waarop Wittebolle repliceerde: “Dan is mijn vraag precies dezelfde: wanneer is die bespreking van de begroting?” Segers antwoordde hierop: “Daar zijn we mee bezig.” Roel Druyts vroeg zich tot slot af of dit alles nog wel nodig is: “Het modewoord in de collegeverslagen is ‘standstill’: we gaan gewoon zes jaar stilstaan.”

“Ontvangsten verhogen is té gemakkelijk”

Daarna begon de gemeenteraad aan de bespreking van het ziekenhuisdossier – tijdens de vorige gemeenteraad werd immers afgesproken om dit dossier maandelijks op de agenda te plaatsen. Burgemeester Hendrickx stelde dat er de voorbije weken intens gewerkt en vergaderd is om het ziekenhuisdossier op een aanvaardbare wijze op te lossen: “Het verslag van de experten over de haalbaarheid van de vzw liet ons toe stappen te zetten om een overeenkomst te bereiken. We zijn bijna aan een oplossing toe.”

In een persbericht liet het college vorige week al weten dat de vzw Sint-Elisabethziekenhuis op 1 april van start gaat en dat een akkoord werd bereikt tussen alle betrokken partijen: “Dat akkoord bevat ook afspraken in verband met een mogelijke schaalvergroting”, aldus Hendrickx. Wel is er volgens hem nog nood aan een actualisering en een bijsturing van het oorspronkelijke businessplan: “Hierbij zal rekening worden gehouden met de meest recente cijfers.”

“De vereffening van de historische schuld was een moeilijke zaak”, vervolgde de burgemeester. Na de brief van minister Keulen ging het college op zoek naar een oplossing om deze grote bedragen in te passen in de begroting, waarbij de fiscaliteit onder controle zou blijven en de uitbouw van Turnhout niet in gevaar zou komen. “Op dit ogenblik laat alles zien dat dit zal lukken: van de 12,3 miljoen historische schuld zal 9,39 miljoen onmiddellijk worden afbetaald. Dit alles zal verlopen via de gewone dienst, zonder dat daarvoor een lening wordt aangegaan.” Volgens de burgemeester is hiervoor niet enkel een verhoging van de inkomsten nodig, maar moet er ook gesnoeid worden in de uitgaven: “Enkel de ontvangsten verhogen is een té gemakkelijke oplossing.”

Primeur over nieuwe inkomsten?

Roel Druyts was zeer verheugd over de start van de vzw: “Dit is momenteel de enige oplossing voor het ziekenhuisdossier.” Hij vroeg zich wel af waarom het rapport van de experten niet beschikbaar was voor de verschillende fractieleiders: “Ik had dit rapport graag eens gelezen om na te gaan wat er veranderd is ten aanzien van twee jaar geleden.” Volgens Druyts was dat rapport tijdsverspilling: “We weten al twee jaar dat de vzw momenteel de enige haalbare piste is.” Hij vindt het ook raar dat de vzw opeens op 1 april van start gaat: “Ik dacht dat die pas van start kon gaan indien er een begroting was. Mag ik daaruit afleiden dat er een begroting is? Ik neem aan dat er een vergevorderd document is.” Druyts stelde zich wel vragen bij de financiële oplossing voor het ziekenhuisdossier: “U zegt dat dit via de gewone dienst gaat verlopen. Dit brengt volgens mij met zich mee dat voor andere zaken leningen worden aangegaan die op veel langere termijn worden terugbetaald.” Volgens Druyts kan dit onderuit halen wat minister Keulen onlangs in zijn brief vooropstelde: “Ik hoop dat dit niet de bedoeling is.” Druyts is tot slot ook benieuwd op welke posten de stad gaat besparen en, voegde hij daaraan toe: “U zei ook dat de inkomsten van de stad gaan toenemen. Kan u vanavond de primeur geven over hoeveel deze verhoging precies zal zijn?”

Geen commentaar

Ook Paul Meeus betreurde dat het eindrapport van de experten niet aan de fractievoorzitters werd bezorgd. Hij vroeg zich verder af wat die verhoging van de inkomsten precies inhoudt: “Betekent dit dat de belastingen omhoog gaan?” Meeus stelt zich eveneens vragen over de aangehaalde schaalvergroting: “Wordt hiermee het klassieke fusieverhaal bedoeld, of denkt met aan samenwerkingsverbanden met andere ziekenhuizen in de Kempen?”

Peter Reniers (Turnhout Vooruit) wou voorlopig geen commentaar geven: “Ik had ook graag het rapport ingekeken om me voor te bereiden, maar u hebt me die kans ontnomen.” Wel stelde Reniers al enkele vragen: “Welke rol zal de OCMW-voorzitter spelen in de nieuwe vzw? Wat met de verhouding tussen stad en OCMW? Bestaat de kans dat de nieuwe OCMW-voorzitter alsnog wordt opgenomen in het schepencollege?”

Marc Clymans vond het jammer dat zijn fractie via de pers moest vernemen dat er een oplossing is voor het ziekenhuis. Eén zaak kwam volgens de fractieleider van Groen! bij de vorige sprekers nog niet aan bod: “De stad zou ten rade gaan bij een aantal ministers. Wat waren daarvan de resultaten?”

Ontwerp begroting begin april

Burgemeester Hendrickx kreeg vervolgens opnieuw het woord: “Het rapport van de experten werd grondig besproken en bekeken binnen het schepencollege. Nog deze week komen de experten opnieuw samen om het rapport verder uit te diepen. Van zodra het definitief is, zal een vertegenwoordiging van de experten dit komen toelichten in een commissie.” Op de vraag van Roel Druyts over de begroting zegt Hendrickx: “Het ontwerp van de begroting zal er begin april zijn.” Op de vraag van Paul Meeus over de mogelijke schaalvergroting repliceerde Hendrickx dat dit veel kan inhouden: “Dit kan zowel binnen Turnhout als binnen het arrondissement zijn.” Aan Peter Reniers vertrouwde de burgemeester tot slot toe dat een gespannen relatie tussen het stadsbestuur en het OCMW wel in meerdere centrumsteden voorkomt: “Dat is ingebouwd in het systeem, een OCMW is namelijk afhankelijk van een dotatie van de stad.” Dit neemt volgens Hendrickx echter niet weg dat de laatste tijd in goede sfeer werd samengewerkt met het OCMW rond een aantal dossiers.

Manna gezien?

Paul Meeus vroeg de burgemeester vervolgens opnieuw of die aangehaalde verhoging van de inkomsten van de stad nu betekent dat er een belastingsverhoging komt. Burgemeester Hendrickx antwoordde daarop dat in het evangelie ergens staat dat het manna uit de hemel valt: “Maar dat heb ik nog niet zien gebeuren. Er zal inderdaad een aanpassing komen, maar eerst is er nood aan een grondige doorlichting, want dit mag niet enkel langs de kant van de ontvangsten gebeuren.” Meeus leidde hieruit af dat de belastingen omhoog gaan en pleitte dan ook voor een spoedig kerntakendebat: “Het ziekenhuisdossier krijgt een oplossing via de vzw, maar er komt meer op ons af dan dat. Onze stad staat voor zeer grote uitdagingen, waar uw meerderheid verantwoordelijk voor is.”

Roel Druyts kwam daarna nog even terug op het feit dat het delgen van de schulden uit het verleden via de gewone dienst zal verlopen: “Ik zou de mensen van de pers willen aanraden om tijdens de gemeenteraad van april talrijk aanwezig te zijn. Dat zal een memorabele gemeenteraad worden.” Burgemeester Hendrickx vroeg hierop: “Zei u onlangs niet dat de stad genoeg geld had, meneer Druyts? Dat we die lening niet nodig hebben?” Waarop Druyts antwoordde: “Dat heb ik inderdaad gezegd, maar u moet ook aan de uitgavenkant beslissingen nemen. Ik heb momenteel de indruk dat u hier niet serieus mee bezig bent.”

Daarna wou Marc Clymans nog graag weten hoe het overleg van de stad met de verschillende ministers is geweest. “Wij wilden nog een overleg hebben met minister Keulen”, antwoordde burgemeester Hendrickx. “Ondanks dat er een absolute vraag aan hem is geweest, is het overleg is er nooit gekomen. We hadden wel informele gesprekken met andere ministers, waarbij een aantal aanbevelingen werden gegeven.”

Sneuvelt Slag van Turnhout?

Tot slot had Renaat Decoster (Vlaams Belang) nog een vraag over de herdenking van de Slag van Turnhout: “Het is erg stil rond dit voor onze stad en haar bezoekers waardevol en attractief evenement.” Decoster vroeg zich dan ook af of dit evenement nog doorgaat. Burgemeester Hendrickx antwoordde dat dit eigenlijk een vraag is voor de vzw Slag van Turnhout. Omdat hij evenwel voorzitter is van die vzw, wou hij er wel op ingaan: “De vorige herdenkingen van de Slag van Turnhout zijn inderdaad al eventjes voorbij. Van de mensen die dat toen gedaan hebben zijn er al enkele weggevallen en de regisseur van toen wil om diverse redenen niet meer meedoen.” Sinds vorig jaar is de vzw Slag van Turnhout op zoek naar een groep jonge mensen die dit evenement verder wil zetten: “Maar momenteel hebben we nog onvoldoende vrijwilligers en zijn we ook nog op zoek naar een nieuwe regisseur.”

Oeps. Verkeerde voorzet.

Vlak voor het einde van de openbare zitting, gooide Roel Druyts nog een variavraag op tafel: “Ik stel me vragen over de manier van rapporteren van de collegeverslagen. In het verleden las ik die niet, omdat ik er altijd aanwezig was. Wat me nu opvalt is dat passages over de begrotingsbespreking in die verslagen wel erg kort zijn.” Hierop antwoordde schepen Dimitri Gevers: “Ik las die verslagen vroeger wel en ik kan u verzekeren dat er nu al meer in staat dan toen.” Waarop Druyts ironisch repliceerde: “Ik had die voorzet niet mogen geven. Ik moet dat hier ook nog allemaal leren.”

Daarna ging de gemeenteraad in gesloten zitting verder.

Bestuurslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...