Verslag Gemeenteraad 4 oktober 2010: Zo simpel is het leven niet

Auteur: Dirk Raeymaekers
Bron: Gazet van Turnhout

“Zo simpel is het leven niet in het college,” zei schepen Dimitri Gevers (sp.a) tussen neus en lippen. Dat geloven we best. Enkele raadsleden uit de oppositie richtten wat pijlen op hem bij enkele mobiliteitsdossiers, maar ze schampten af zonder ook maar een schram achter te laten. Nee, dan moet het in het college soms andere koek zijn. 


Op deze gemeenteraad was raadslid Bart Cabanier (Groen!) verontschuldigd.


 
 1. In het kader van de hervorming van de brandweerdiensten kunnen operationele prezones opgericht worden: dat is een tussenstap tussen de huidige samenwerking binnen de hulpverleningzones en de toekomstige organisatie.
  De gemeenteraad stelt de hulpverleningszone Taxandria kandidaat als operationele prezone. De stad Turnhout wordt dan beherende gemeente.
   


 2. Elke gemeente moet een algemeen nood- en interventieplan opstellen om de civiele veiligheid te verzekeren. Dat plan is de opvolger van het vroegere gemeentelijke rampenplan. Daarin wordt de multidisciplinaire samenwerking en coördinatie tussen de verschillende hulpdiensten en de gemeente ibeschreven. De gemeenteraad keurde dat plan goed.
   


 3. De gemeenteraad gaat akkoord met het gewijzigde aankoopprogramma voor brandweermaterieel voor de periode 2002-2014.
   


 4. De gebruiksovereenkomst voor het gebruik van dompelpompen in Kasterlee, Ravels en Vosselaar wordt goedgekeurd.
   


 5. Met de gemeente Rijkevorsel wordt een gebruiksovereenkomst afgesloten voor het gebruik van persslangen.
   


 6. Bij de politie zorgde de combinatie van de sanctionerende en de bemiddelende functie voor deontologische problemen Nochtans is die bemiddeling verplicht bij minderjarige overtreders.Sinds 2010 maken, zo goed als alle politiezones in het arrondissement gebruik van de diensten van de bemiddelingsambtenaar voor gemeentelijke administratieve sancties. Het aantal bemiddelingsdossiers is in stijgende lijn, zodat die bemiddelingsdienst uitgebouwd moet worden. De gemeenteraad gaat akkoord met een nieuwe overeenkomst tussen de federale staat en de stad Turnhout daarover.

  Paul Meeus (Vlaams Belang) meldde dat zijn partij wel akkoord ging met dit punt, maar een vermelding wou laten optekenen over hun voorbehoud bij de federale aanpak van de jeugdcriminaliteit.
   


 7. De overeenkomst alternatieve strafrechtelijke maatregelen voor het werkingsjaar 2009 werd goedgekeurd.
   


 8. De stad wenst de projectzone ‘stationsomgeving-Diksmuidestraat’ te herontwikkelen tot een woon- en innovatiepark. Het gaat over de gronden tussen de de Merodelei, de spoorweg, Guldensporenlei, Prinsenstraat, Harmoniestraat en Diksmuidestraat. Zo wil de stad ruimte creëren voor kennis- en creatieve economie, die momenteel in Turnhout beperkt aanwezig is. De stad werkt voor de realisatie nauw samen met de K.H.Kempen en Janssen Pharmaceutica. Het project is circa 7 ha groot. Tegen juni 2011 wordt een ruimtelijk masterplan opgemaakt, waarvoor samengewerkt wordt met de Vlaams Bouwmeester via de procedure van de Open Oproep.
  De samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en AGB Turnhout wordt ter goedkeuring voorgelegd.

  Astrid Wittebolle (Groen!) vond het wat raar dat ze als lid van de Raad van Bestuur van de AGB nog niet op de hoogte was gebracht van deze overeenkomst. “Het AGB is nu al een ondoorzichtig kluwen, en dit maakt het er niet makkelijker op”.
  Paul Meeus (Vlaams Belang) wou hetzelfde opmerken en vond het een omgekeerde wereld. Hij had ook een technische opmerking: hij vond het deontologisch wat raar dat de overeenkomst voor de stad door de burgemeester en de stadssecretaris werd getekend, en voor het AGB door de burgemeester en soor schepen Dimitri Gevers. Een overeenkomst sluit je niet met jezelf. Hij vond dat de burgemeester zich in het AGB door iemand anders moest laten vertegenwoordigen bij zo’n overeenkomsten.
  Burgemeester Francis Stijnen (CD&V) dacht dat wel meer gebeurde, maar hij maakte er geen probleem van om voortaan schepen Eric Vos voor zo’n ondertekeningen in te schakelen. Hij zag er geen graten in dat de overeenkomst eerst op de gemeenteraad en later bij het AGB ter sprake kwam, maar hij beaamde dat het misschien beter was geweest om het informeel al aan te kondigen op de Raad van Bestuur.

  Groen! en Vlaams Belang onthielden zich bij de stemming.
   


 9. Voor de herinrichting van de Grote Markt worden de kosten geraamd op 3 865 855,44 euro. Dat dossier werd goedgekeurd. De werken worden openbaar aanbesteed.

  Eva Houet (Open Vld) stelde dat haar partij niet tegen de heraanleg van de Markt is, maar wel tegen de manier waarop de meerderheid dit dossier heeft aangepakt. Ze verwijst onder meer naar de verschillende recente faillissementen onder horeca-uitbaters. “Bij sommigen staat het water aan de lippen.” Haar partij ergert zich aan de manier waarop de verhuis van de zaterdagmarkt werd aangepakt, de onduidelijkheid over parkeerterreinen, de ‘soap rond het hekwerk’, … Ze stelt zich ook vragen bij de timing van het project. Open Vld zal zich onthouden, kondigt ze aan.
  Paul Meeus (Vlaams Belang) treedt haar bij. “We zouden het niet beter kunnen zeggen.” Toch vindt hij dat het hekwerkdossier een eerbaar compromis is. Ook zijn partij zal zich onthouden.
  Schepen Eric Vos (CD&V) vindt het prettig dat er over het concept op zich geen kritiek te horen was, maar eerder op de communicatie  die rond het plan gevoerd werd. Nochtans heeft de stad veel pogingen ondernam om regelmatig en bijdetijds zowel de handelaars als de bewoners te informeren. Ook rond de planning en de timing. Zo benadrukt hij dat in het dossier enkele bepalingen staan voor de aannemer die de ongemakken voor de horeca zo kort mogelijk moeten houden: het werk is uitgeschreven voor 365 kalenderdagen (zonder rekening te houden met weersomstandigheden); de mogelijke boete als die termijn overschreden wordt, bedraagt het dubbele van het normaal gangbare bedrag, de aannemer kan ook op zaterdag werken en op werkdagen vroeger starten en later doorwerken, …
  Eva Houet repliceert dat de historie rond het hekwerk inderdaad een soap was: zo heeft de stad er in totaal drie jaar over gedaan omdat ze geen ‘plan b’ had en de heraanleg vertraagd werd.
  Schepen Eric Vos belooft dat de horeca-uitbaters zo snel en zo goed mogelijk geïnformeerd zullen worden over de volgorde van de werken en de zones die aangepakt worden. Hij tracht om het openbaar domein in de vakantiemaanden terug ter beschikking te hebben.
  Eva Houet vraagt of hij het dan al over 2011 heeft. Eric Vos antwoordt: “Voor zover als mogelijk.”

  Vlaams Belang, LDD Turnhout en Open Vld onthouden zich.
   


 10. Voor het opmaken van het ontwerp van een voetgangers- en fietsbrug over het kanaal Dessel-Schoten en voor het ontwerp van de Hertog Hendrik I – lei werd een overheidsopdracht uitgeschreven. Op vraag van beide studiebureaus werd voorgesteld om voor de aanbesteding van de uitvoering van de werken beide dossiers samen te voegen. Het college van burgemeester en schepenen ging daarmee akkoord. De kosten worden voor het gedeelte Hertog Hendrik I-lei geraamd op 1.141.640,45 euro (incl. BTW) voor de wegenis en 346.825, 02 (excl. BTW) voor de riolering, en voor de fietsbrug op 1 713.633,88 euro. De opdracht wordt openbaar aanbesteed.

  Astrid Wittebolle (Groen!) zag liever dit punt in twee delen gesplitst: de fietsbrug is een puik plan, maar de Hertog Hendrik I-lei is niet het meest heilzame pad. Ze heeft haar bezwaren al 5.000 keer opgesomd. Ze staat ervan versteld dat tal van nieuwe ontwikkelingen (het Parkstad-plan, de studie die de provincie laat uitvoeren) geen invloed hebben op die aanleg.
  Het was evenmin duidelijk voor Paul Meeus (Vlaams Belang) waarom beide dossiers gekoppeld werden. Pierre Gladiné (Open Vld) zit met dezelfde vraag.
  Schepen Eric Vos (CD&V) stelt dat beide dossiers werden samengevoegd omdat het technisch en organisatorisch voordelen gaf om de werken door dezelfde aannemer uit te laten voeren. Vooral voor het grondverzet en de werfinrichting is dat interessant.

  Schepen Dimitri Gevers (sp.a) benadrukt dat hij de inhoudelijke argumenten van Astrid Wittebolle nog altijd niet kent. Hij verwijst naar de resultaten van het verkeersmodel, waaruit bleek dat de Hertog Hendrik I-lei (de zgn. Noordboulevard) een veel betere oplossing bood dan de Kanaalboulevard. Het college is ook niet tegen de principes van het plan Parkstad, zolang het de stad niet schaadt. “We zijn geen noodgedwongen believers”. Maar als meerderheid ziet hij het niet zitten om te wachten tot de NMBS over de brug wil komen met haar terreinen of om te wachten tot er een groter regionaal plan komt. Met de Noordboulevard pakken we heel wat mobiliteitsproblemen in dat deel van de stad aan. “Ons plan blokkeert geen andere opties van Parkstad.”

  Astrid Wittebolle (Groen!) vindt dat de schepen elke maand nieuwe dingen op de gemeenteraad brengt, waartussen ze de samenhang niet meer ziet. De ene maand zijn het de tellingen, dan gaat het over parkeren, dan over de ondertunneling van de ring, … De stad moet niet wachten tot de NMBS haar rangeerstation overhevelt, nee, de stad moet proactief iets doen om daar iets los te wrikken. Als het op gemeentelijk niveau niet gaat om dat voor mekaar te krijgen, moet je maar op een hoger niveau jullie mensen inschakelen.

  Even een steekspelletje, waarbij Dimitri Gevers vraagt: “En uw voorstel is…” en Wittebolle met wat stemverheffing: “Ik dacht dat jullie als meerderheid ons iets moeten voorstellen waarop we onze mening kunnen zeggen. Geef ons gewoon de samenhang!”.

  Paul Meeus herhaalt dat het Vlaams Belang voor de ontsluiting van het ‘noordoostkwartier’ altijd pleitte voor het doortrekken van de ring. Zijn partij heeft ook altijd gepleit voor samenhangende maatregelen. Hij heeft altijd iets onoprechts gezien in dit dossier. Hij verwijst naar de plannen voor de stationsomgeving en de Europese subsidies daarvoor. De Noordboulevard is er nodig voor de ontsluiting van dat project. “U hebt de mening van de buurt daarover gehoord.”

  Pierre Gladiné (Open Vld) stelt dat er nog hoop is met een schepen die wil bijleren. Hij raadt Dimitri Gevers aan om het bezwaarschrift van Open Vld er eens op na te lezen.

  Dimitri Gevers vindt het kras dat de Open Vld indertijd mee de plannen voor de boulevard toen ze eertijds inde meerderheid zat mee concipiëerde. “Jullie zouden daar nu beter over zwijgen.” De Noordboulevard is geen deel van het probleem, maar wel van de oplossing. Hij heeft respect voor mensen die oppositie voeren, maar “we moeten ook serieus zijn: als er glasheldere resultaten zijn uit wetenschappelijk onderbouwd onderzoek, moet je die ook aannemen.” Het Stedelijk Plateau is net als de Noordboulevard bedacht vóór er sprake was van Parkstad of de Noordzuidverbinding. Ze bieden allebei een snelle oplossing om het verkeer rond Turnhout ordentelijk te laten doorstromen in verkeersveilige omstandigheden. En tegen Paul Meeus: het plan dat de Open Vld indertijd mee opstelde voor de Noordboulevard hield evenmin rekening met het innovatiepark rond het station: dat kwam toen nog niet ter sprake.

  Astrid Wittebolle komt nog eens terug op het Parkstadplan: daarin wordt de ring verlegd naast de E34. Als je zo het verkeer van de huidige ring haalt en het er veiliger wordt voor voetgangers en fietsers, moeten we dan in het Stedelijk Plateau 25 miljoen investeren?

  Pierre Gladiné vindt dat Gevers nu niet moet doen alsof de plannen voor de Noordboulevard die van de VLD zijn; dat is wat makkelijk. Zo zou je ook kunnen beweren dat de leegloop van de Markt ook hun schuld is.

  Peter Reniers (LDD Turnhout) vindt dat de meerderheid eens objectief moet zijn. Als we dit plan eens in een geheime stemming zouden voorleggen, zou het geen meerderheid halen. Hij vindt dat Dimitri Gevers een attitudeprobleem heeft. “Als u in een zekere nervositeit geraakt, dan spreidt u een gedrag tentoon dat niet getolereerd kan worden. U moet leren luisteren. Alleen wat u zelf zegt, is blijkbaar juist.”

  Dimitri Gevers weet dat hij niet zo ideaal is. De stad wil wel samenwerken. Zo is er de intergemeentelijke mobiliteitsdienst, een samenwerkingsovereenkomst met de NMBS, … “we doen er echt wel iets aan, maar zo simpel is het leven niet in het college van Turnhout”. Hij wil het niet op zijn geweten hebben dat het stadsbestuur niets oploste omdat het niet alles in een keer kon oplossen.

  Astrid Wittebolle mist nog altijd de samenhang. “Het is niet oneerbaar om aan de andere (nvdr meerderheids-)kant ook eens van gedacht te veranderen.
  Schepen Dimitri Gevers zegt dat hij dagelijks van gedacht verandert. Als hij betere oplossingen hoorde, zou hij daar ook voor vechten om ze waar te maken.
  De burgemeester wil overgaan tot de stemming. Hij beklemtoont wel dat hij het dossier voor de stemming niet kan opsplitsen, het gaat om één lastenboek.

  Dan moeten we tegenstemmen, stelt Paul Meeus, maar wel met de opmerking dat we wel positief staan tegenover de fietsbrug. Peter Reniers, Groen! en Open Vld stemmen ook tegen.
  Er is even ontreddering als blijkt dat Luc Hermans en Annemie Derkinderen (beiden CD&V) de raadszaal vóór de stemming verlieten, zodat er even geen meerderheid dreigde te zijn. Maar Bart Cabanier (Groen!) was er evenmin, zodat alles goedgekeurd blijft.
   


 11. De aanwezige voetgangersbewegwijzering in het centrum voldoet niet langer. Er ligt een dossier op tafel voor een nieuwe bewegwijzering. De kosten worden geraamd op 320.650 euro.
  De gemeenteraad gaat daarmee akkoord.
   


 12. De restauratie van de glasramen van de Heilig Kruiskerk in het Begijnhof zullen 586.374,68 euro kosten voor de algemene restauratiewerken en 95.141,41 euro voor de gebrandschilderde ramen.
   


 13. Er wordt een huurovereenkomst goedgekeurd voor het gebruik van een turnzaal voor de Stedelijke Handelsschool.
   


 14. De gemeenteraad gaat akkoord met de aankoop van een multifunctioneel voertuig met een opbouwkolkenzuiger voor 133.000 euro.
   


 15. Bij de randmaatregelen voor de Warandeparking werd beslist dat de stad actief werk zou maken van de uitbouw van een dynamisch bewegwijzeringssysteem. Dat geeft informatie over alle parkings in de stad en zorgt voor een vlottere en gerichte doorstroming naar elke parking. De aankoop van een dynamische parkeerbewegwijzering zal de stad 580.800 euro kosten.

  Astrid Wittebolle (Groen!) vraagt zich af wie het beheer van het systeem op zich gaat nemen: de stad of de firma?
  Schepen Dimitri Gevers (sp.a) antwoordt dat beide opties mogelijk zijn. De stad opteert ervoor om het eerste jaar de firma het parkeersysteem te laten beheren. Die is er immers mee vertrouwd. Dat contract kan elk jaar herbevestigd worden.
   


 16. Voor de cofinanciering van het project Hertog Hendrik I-lei keurt de gemeenteraad goed om een module 14 van de mobiliteitsconvenant af te sluiten.

  De voltallige oppositie (Vlaams Belang, Groen!, LDD Turnhout en Open Vld) stemt hierbij tegen.
   


 17. De gemeenteraad gaat akkoord met de aankoop voor algemeen nut van twee percelen bouwland gelegen langs de Uitbreidingsstraat voor de aanleg van de fietsbrug over het kanaal Dessel-Schoten.
   


 18. De gemeenteraad gaat ook akkoord met de overeenkomst tussen de provincie Antwerpen, stad Turnhout en NV De Scheepvaart voor de financiering van die brug .
  De provincie en stad Turnhout dragen de kosten van de volgende werken:
  –  het bouwen van de brug. Het wegdek van deze brug heeft een nuttige breedte van 5,14 m, met centraal een fietspad van 3 m en aan weerszijden een rustzone van 1,07 m.
  –  de aansluiten van de brug op de openbare weg.
  De aanleg van de kokerbrug over de Uitbreidingsstraat en groenaanleg en -onderhoud vormen geen onderdeel van deze overeenkomst.
  In zitting van 16 september 2010 ging het college van burgemeester en schepenen principieel akkoord met de overeenkomst over de financiering van de brug tussen de provincie Antwerpen, stad Turnhout en NV De Scheepvaart. Die principiële goedkeuring gebeurde onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad.
  De financiering door de provincie betreft 100% van de werkelijke bouwkosten, met een maximum van 1,4 miljoen euro (incl. btw) van de aan te leggen brug en de aansluiting op de openbare weg.
  De totale raming bedraagt 1.416.226,35 euro excl. BTW
  Deze werken worden niet door de provincie gefinancierd:
  –  de aanleg van de brug over de uitbreidingsstraat (artikel 90-105) (159.719 euro excl. BTW)
  –  groenaanleg en –onderhoud (artikel 39-64) (21.960,85 euro excl. BTW)
   


 19. De stad sloot een stadscontract af met de Vlaamse regering over de realisatie van het project R13-stedelijk plateau. Dit project zal de ring ter hoogte van het stadspark herprofileren, met als doel om drie zwarte kruispunten weg te werken, nl. dat van de Steenweg op Zevendonk met de R13, de oversteek aan het stadspark en het kruispunt van de Steenweg op Tielen met de ring.
  Een masterplan werd opgemaakt. Een samenwerkingsovereenkomst met AWV, dat handelt rond de gezamenlijke aanbesteding van een vervolgstudie op het masterplan, ligt ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.

  Paul Meeus (Vlaams Belang) vroeg zich af of dit punt niet beter wat uitgesteld zou kunnen worden. Na de informatievergadering op het stadhuis afgelopen donderdag was het misschien beter om eerst dit plan eens ten gronde te bespreken met de mensen uit de buurt.

  Dimitri Gevers (sp.a) stelt dat dit om stadsontwikkeling gaat: het is een stadsproject, en geen buurtproject. Hij pleit ervoor om door te zetten: hij wil de bouwaanvraag in 2011 rond hebben. Het was op vraag van de Vlaamse Bouwmeester om niet alleen de weg op zich, maar om ook het stedelijk weefsel er rondomheen mee aan te passen.

  Vlaams Belang, Groen! en Open VLD onthouden zich.
  De burgemeester wil nog even aanstippen dat het niet de stad is die 24.000.000 euro betaalt voor de ondertunneling. Het is het Vlaams Gewest dat voor de ondertunneling van de ring en de berm betaalt.
   


 20. De stadssecretaris besliste op 2 september 2010 om de bevoegdheid om het proces-verbaal van het openbaar onderzoek in het kader van de stedenbouwkundige vergunningsprocedure te ondertekenen, over te dragen aan de door de gemeenteraad aangestelde stedenbouwkundige ambtenaren. De gemeenteraad neemt daar kennis van.

  Jan Maes (Open Vld) vraagt het college hoever de dienst Ruimtelijke Ordening al opgeschoten is met de ontvoogding zodat ze zelf vergunningen kan afleveren.
  Schepen Dimitri Gevers (sp.a) antwoordt dat dit op een volgende commissievergadering of gemeenteraad besproken zal worden.
   


 21. De gemeenteraad neemt kennis van de jaarrekening 2008 van het OCMW en zijn welzijnsinstellingen.
   


 22. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor taxicheques worden gewijzigd. Die wijziging aan het reglement keurde de gemeenteraad goed.
   


 23. Voor 1 december 2010 moet het Operationeel Plan Ontwikkelingssamenwerking 2011 ingediend worden bij de Vlaamse Regering. De gemeenteraad keurde dat plan goed.

  Er ontspon zich een cryptische discussie in drie bedrijven tussen Paul Meeus (Vlaams Belang) en schepen Peter Segers (sp.a). Paul Meeus had vorig jaar op een commissievergadering aangekondigd dat hij een voorstel wou bespreken voor de mogelijke subsidëring voor wat hij noemde ‘individugerichte acties’ op het vlak van ontwikkelingssamenwerking. Uiteindelijk werd afgesproken dat dit punt wordt behandeld op een latere commissie, als de wereldconsulente terug is uit bevallingsverlof én als de agenda van de commissie het toelaat.
   


 24. Het lestijden-, uren- en puntenpakket voor de Stedelijke Basisschool Turnhout voor het schooljaar 2010-2011 werd door de gemeenteraad vastgesteld en aangewend.
   

Vragen van raadsleden


24 bis a)
Vragen over vernieuwde samenstelling Gecoro
Volgens het verslag van het schepencollege van 5 augustus 2010 hebben jullie toen nogmaals het hoofd gebroken over de samenstelling van de Gecoro. De vernieuwde samenstelling zou voorgelegd worden aan de gemeenteraad van oktober, maar op de agenda van deze gemeenteraad was daar niets van terug te vinden. Daarom volgende vragen :
 • Wanneer wordt op de gemeenteraad deze vernieuwde samenstelling behandeld?


 • Gaan jullie bij de voorbereiding van deze vernieuwde samenstelling van de gecoro, de gemeenteraad weer volledig negeren met het risico dat jullie ons weer een ledenlijst ter goedkeuring voorleggen waarvan later blijkt dat enkele van deze mensen niet geïnteresseerd zijn, en hun mandaat bijgevolg niet opnemen?

Renaat Decoster-Vlaams Belang-29 september 2010

Schepen Dimitri Gevers schetst dat de Gecoro inderdaad wat te lijden heeft onder het ledenverloop. Zo is de voorzitter ontslagnemend, en wordt die opgevolgd door de ondervoorzitter die waarnemend voorzitter werd. Sindsdien zit de werking van de Gecoro wel op een hoger niveau. Maar er zijn ook een aantal geledingen (toerisme, bedrijven, …) die een ledenwissel willen doorvoeren. En die doen dat niet allemaal op hetzelfde moment.
Renaat Decoster antwoordt dat hij in het verleden al voorstellen daarrond heeft ingediend.
 
24 bis b)
Vraag naar stand van zaken ‘onderwijs en ondernemen’
Op 1 december 2009 werd op de vergadering van commissie 2 door ondergetekende een poging gedaan een fundamentele discussie te doen voeren aangaande ‘Onderwijs en ondernemen’. Zie hiervoor het bondige verslag ter zake. Er werden toen op basis van een aantal suggesties heel wat initiatieven in het vooruitzicht gesteld.
Hoe ver staat men daarmee in het perspectief van het lopende schooljaar nu de zomervakantie al een eind achter ons ligt en de herfstvakantie al in zicht komt?
Paul Meeus-Vlaams Belang-29 september 2010


Schepen Suzy Maes (CD&V) antwoordt dat er een structurele samenwerking is tussen verschillende partners uit onderwijs en bedrijfswereld rond het innovatieproject in de stationsomgeving. Ook nam de vzw Parkmanagment (een vzw waarin naast overheid, onderwijs en ondernemingen ook nog de sociale partners zetelen) een initiatief om Zevendonk voor Muco te ondersteunen. Verder komt er op 10 november nog een netwerkevenement en een nieuwjaarsreceptie.
Schepen van Onderwijs Katrien Van de Poel (CD&V) antwoordt dat ze op de commissie van september jl. al voorbeelden gaf van een aantal ondersteuningsinitiatieven.


Paul Meeus is nog niet tevreden met het antwoord. Hij stelt dat beide schepenen hun beleidsplan er beter eens op na zouden slaan.
Peter Segers
(sp.a) en Eric Vos (CD&V) brengen nog een aantal concrete projecten ter sprake waar jongeren bij betrokken zijn die Paul Meeus wel tevreden stemmen.
 
24 bis c)
Welke intentie(s) heeft het college om het door haar geïmplementeerde parkeerbeleid, het contract met APCOA en het werkgebied van de politie duidelijk(er) op elkaar af te stemmen?
Terwijl sommigen denken te moeten overgaan tot daden van ‘parkeerrebellie’, stellen wij als Groen!-fractie graag gewoon de vraag. Als we moeten vaststellen dat zowel het stadsbestuur als zijn eigen burgers ontevredenheid uiten over het handelen van APCOA – vb. Begeven ze zich in het vaarwater van de politie? En wie geeft hen daar de opdracht toe? – lijkt het ons hoog tijd om de puntjes op de i te zetten. Het lijkt ons daarenboven van belang de prioriteit die het college geeft voor de handhaving van haar eigen parkeerbeleid ook op politioneel vlak vast te leggen. Graag hadden wij vernomen welke stappen het college denkt te nemen om in de toekomst een complete parkeerchaos in onze stad te vermijden.  
Astrid Wittebolle-Groen!-29 september 2010 


Astrid Wittebolle vindt het leuk om dit punt ter sprake te brengen “in aanwezigheid van een echte parkeerrebel in ons midden”, nl. raadslid Toon Otten (die enkele weken terug zijn auto uit protest op de Markt stalde, nvdr).
Schepen Dimitri Gevers wil het eerst hebben over de dienstverlening van APCOA. Hij wil erkennen dat die ondermaats was tijdens de voorbije weken en het vraagt daarvoor excuses. In overleg zijn de puntjes nu op de i gezet.
De burgemeester stelt dat er nu afspraken werden gemaakt met de politie en APCOA. Vanaf 1 november gaat de politie samen met APCOA de straat op om niet-betalers of verkeersovertredingen te beboeten. Na drie maanden wordt dit project geëvalueerd. Er komt ook een communicatiecampagne om de bewoners hierop attent te maken. Die controles gebeuren zowel overdag, ’s avonds als in het weekend.
Astrid Wittebolle vraagt zich af of die politieagent niet alleen op pad zou kunnen gaan. 
Burgemeester Francis Stijnen antwoordt dat het gaat om de politiemensen die nu de schoolregeling en de kruispunten op het spitsuur doen. De praktische regeling moet nog wel afgesproken worden.

Bestuurslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...