Verslag Gemeenteraad 4 april 2011: Tussen kampioenen en eer

bron: Gazet van Turnhout
auteur: Dirk Raeymaekers

Naar goede gewoonte nemen we hier integraal het gemeenteraadsverslag over van de Turnhoutse elektronische krant ‘Gazet van Turnhout’. We plaatsten zelf in vet wat het Vlaams Belang betreft.

De gemeenteraad zonder meerderheid lokte heel wat nieuwsgierigen naar de publieksbanken in de raadzaal. Maar wie op spektakel hoopte, kwam een raad te laat. Nu aangevuld met het verslag van de agendapunten van de gemeenteraadsleden!
Voor de start van de gemeenteraad wilde Peter Reniers (LDD) wel even weten hoe het nu zit.
“Op 28 februari was er die bijzondere gemeenteraad waarna An Van Tornhout uit de fractie is gezet en Toon Otten uit CD&V. Maar zij vatten nog gewoon post bij CD&V. Als zo’n beslissing genomen is, moet die ook zichtbaar zijn in de raad. En ik lees hier en daar dat er gesprekken zijn aangeknoopt om een nieuwe meerderheid te vormen, maar verder weet ik nergens van. U heeft ook nagelaten om dit te bespreken tijdens een fractieoverleg.”
Ook Paul Meeus (Vlaams Belang) stelde zich vragen bij de meerderheid, minderheid en verhoudingen binnen de gemeenteraad en Astrid Wittebolle had graag vooraf een overleg gehad “om dit soort toestanden te vermijden”.
Maar het leek burgemeester Francis Stijnen (CD&V) om ondanks alles toch een gemeenteraad bij elkaar te roepen. “Ik heb bij het schepencollege en bij de ambtenaren afgetoetst welke zaken er lopende zijn en heb op basis daarvan een agenda samengesteld. In principe weet je vooraf nooit welke punten goedgekeurd zullen worden, dat hebben we de vorige keer gemerkt. We leggen elk punt voor en als het goedgekeurd wordt, wordt het goedgekeurd. Het is onze taak om de stad te besturen. En wat CD&V betreft: de procedure rond de raadsleden is nog lopende, dus we zien wel hoe het verder gaat wanneer die is afgerond.”
Ook An Van Tornout (CD&V) wilde als rechtstreeks betrokkene toch even reageren. “Ik ben rechtstreeks verkozen door CD&V-sympathisanten. Ik voel mij ook nog CD&V-er. En aangezien de procedure nog loopt, zoals de burgemeester al zei, vind ik het normaal dat ik vandaag in de CD&V-fractie zit. Ik zal vandaag ook de punten goedkeuren waar ik achter sta.”
Paul Meeus (Vlaams Belang) merkte ook nog op dat de passage van het mobiliteitsplan in de notulen van de vorige gemeenteraad verwarrend geformuleerd was. De stadssecretaris zal die nu aanpassen en volgende keer opnieuw ter goedkeuring voorleggen. En dan kan de raad echt van start gaan.
 1. De hulpverleningszone Taxandria stelt opnieuw haar kandidatuur tot operationele prezone en zal een onderliggende overeenkomst afsluiten waarin Turnhout wordt aangewezen als beherende gemeente en waar alle gemeenten van de zone zich akkoord verklaren om te participeren in de operationele prezone en mee te werken aan de realisatie van de vooropgestelde doelstellingen.

  Peter Reniers (Turnhout Vooruit) vindt dit de omgekeerde wereld. “De kandidatuur moest op 15 maart binnen zijn en is op 14 maart door het college goedgekeurd ‘onder voorbehoud van de goedkeuring van de gemeenteraad.’ De gemeenteraad staat alweer buitenspel.”
  Burgemeester Francis Stijnen (CD&V) vindt dit ook de omgekeerde wereld, maar dan omdat het gaat om een kandidatuur over 2011 die pas in 2001 wordt vrijgegeven. “In die tijdsspanne die wij gekregen hebben van de hogere overheid, was het niet mogelijk om alles volgens de normale stappen te laten verlopen. Ofwel moesten we al het geld laten vallen, ofwel moesten we stunt- en vliegwerk verrichten om de kandidatuur toch in te dienen. Dat was de enige manier en daar sta ik zelf ook niet achter. Maar het ging niet anders.”
  Het punt wordt goedgekeurd.
   


 2. De gemeenteraad wordt gevraagd de wervingsreserve voor een betrekking van beroepsbrandweerman, die loopt van 29 mei 2008 tot en met 28 mei 2011, te verlengen met een periode van twee jaar, nl. van 29 mei 2011 tot en met 28 mei 2013.
  De gemeenteraad keurt het punt goed.
   


 3. Artikel 262 van de rechtspositieregeling gewijzigd en wordt een bijlage XV betreffende de salarisschalen voor decretale graden ten persoonlijke titel toegevoegd. Artikel 262 van de rechtspositieregeling handelt over de overgangsbepalingen voor wat betreft de salarisschalen voor de gemeentesecretaris in dienst en de financieel beheerder van de gemeente in dienst. De huidige salarisschalen voor de stadssecretaris en financieel beheer zijn gunstiger dan deze die werden opgenomen in de bijlage II van de rechtspositieregeling. Het is derhalve aangewezen de salarisschalen “ten persoonlijke titel” voor de huidige stadssecretaris en financieel beheerder op te nemen in de rechtspositieregeling.
  De stadssecretaris moest hiervoor even de zaal verlaten, maar kwam al gauw terug binnen, want het punt werd zonder tussenkomsten goedgekeurd.
   


 4.   5.  


 6. Door het ontslag van de heer Bart Cabanier als gemeenteraadslid, moet hij vervangen worden in :
  -de Raad van Bestuur van het Samenwerkingsverband Stadsregio Turnhout
  -het college van commissarissen voor het AGB Turnhout
  -de bijzondere gemeenteraadscommissie voor de evaluatie van de Stadssecretaris en de financieel beheerder.
  Uit de telling, die voortaan aan het einde van de raad gebeurt, blijkt dat Astrid Wittebolle die eerste taak op zich zal nemen en Greet Box, allebei Groen!, de twee andere.
   


 7. Voor de aanleg en het onderhoud van stoepen en verkeerstechnische ingrepen worden de kosten geraamd op 662 957,65 euro. De opdracht zou kunnen gegund worden bij wijze van de openbare aanbesteding.
  Iedereen gaat akkoord.
   


 8. Voor de opdracht het reinigen, inspecteren en ontstoppen van riolering  – verwerken rioolslib voor het jaar 2011  bedraagt de kostenraming 72 294, euro (excl. btw).
  Deze opdracht kan gegund worden bij wijze van een algemene offerteaanvraag.
  Alle raadsleden gaan akkoord.
   


 9. Op 1 maart 2011 kreeg de aannemer bevel van aanvang voor de werken op de Grote Markt. Op dat moment waren er nog gesprekken gaande met Ruimte & Erfgoed omtrent de werkwijze voor de demontage, stockage en montage van het hekwerk en over de inrichting van de kerktuin. Daarnaast waren er gesprekken met het Centrum voor toegankelijkheid naar aanleiding van hun bemerkingen in de bouwaanvraag.
  Om aan de voorwaarden van Ruimte en Erfgoed te voldoen werd de uitvoeringswijze voor de werken aan het hekwerk op de Grote Markt gewijzigd. De aannemer diende een offerte in met nieuwe eenheidsprijzen voor de werken aan het hekwerk. De posten die voorzien waren in het originele bestek worden vervangen door de nieuwe offerte. Dit leidt tot werken in min en werken in meer.
  -Werken in min: 103 479,65 euro exclusief btw
  -Werken in meer: 172 932,74 euro exclusief btw
  Daarnaast zijn er een aantal aanpassingen nodig voor riolering en nutsleidingen. Hiervoor zijn werken in meer: 22 599 euro exclusief btw
  Totaal verrekening 1:  +  92 052,09 euro exclusief btw

  Open Vld, Vlaams Belang en LDD onthouden zich op dit punt. Maar Peter Reniers wilde dat toch nog even motiveren. “Het hekwerk is een beschermd monument. Daarvan weet je toch dat het demonteren door een gespecialiseerde firma moet gebeuren. Maar de offerte van de aannemer was al binnen toen de gesprekken met erfgoed nog bezig waren. De offerte liep gelijklopend met de offerte van de gespecialiseerde firma. En toch kost die laatste 32 procent meer. Waarom hebben jullie niet eerst de gesprekken met erfgoed tot het einde gevoerd om dan pas de offertes op te vragen? Ik denk dat de stad zich weer in het ootje heeft laten nemen. En als er toch iets misgaat, wie heeft dan de verantwoordelijkheid?”

  Schepen Eric Vos (CD&V) denkt daar anders over. “Wij hebben eerst een proef gedaan om het hekken te demonteren. Op basis daarvan heeft Erfgoed gekozen om verder te werken. En die prijzen zijn de inschatting die we vandaag hebben. De aannemer heeft de verantwoordelijkheid om de werkzaamheden goed uit te voeren. De precieze documenten daarrond zijn beschikbaar en ik zal ze u bezorgen.”
   


 10.  


 11. Ook in de Raad van Bestuur voor de Sport en het Beheersorgaan van de Stedelijke Openbare Bibliotheek moet Bart Cabanier vervangen worden. Greet Box neemt de eerste taak op zich, Astrid Wittebolle de tweede.
   


 12. Bij de herinrichting van de Grote Markt streeft de stad Turnhout naar een kwalitatieve ontwikkeling van de Grote Markt. De nieuwe Grote Markt is opgedeeld in drie delen: een levendige rand, het marktplein zelf en een intieme stadstuin. Alle technische opmerkingen vanwege de Kerkfabriek Sint-Pieter werden reeds vertaald in de definitieve bouwplannen van de Grote Markt. Immers, twee kadastrale percelen in eigendom van de Kerkraad gelegen rondom de Sint Pieterskerk op de Grote Markt worden geïntegreerd in de nieuwe plannen. Het betreft de percelen “kerktuin”, kadastraal gekend als sectie Q 245 L en Q 245 M, met een totale kadastrale oppervlakte van 3069 m². Voor de heraanleg en de ingebruikname van de percelen kerktuin werd een gebruiksovereenkomst voor algemeen nut onderhandeld met de Kerkraad Sint Pieter.
  Deze gebruiksovereenkomst ligt nu ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.

  Opnieuw neemt Peter Reniers (LDD) het woord. Niet over het dossier zelf, maar over de communicatie van de Turnhoutse schepenen. “Er kwam een brief van de kerkfabriek over dit dossier. Vijf maanden later richtte die persoon een herinneringsschrijven. Bij de stad was het stil. Maar toen kon het plots snel gaan. Binnen de week had die man een antwoord. Maar ook de burgemeester, schepen Hermans en schepen Gevers hebben nog niet geantwoord op mijn e-mails. En dan heb ik het nog niet over de kampioen van het niet-antwoorden op vragen van burgers: meneer Vos. Er blijven heel wat mensen op hun honger zitten. Mevrouw Van de Poel, gaat u daar eindelijk iets aan doen?”

  Paul Meeus (Vlaams Belang) voegt daaraan toe dat Peter Reniers er dan nog vanuit gaat dat de mails gelezen worden. “Ik heb hier een bericht dat collega Warpy aankreeg van schepen Gevers: dit bericht is gewist zonder gelezen te worden.”

  Schepen van communicatie Katrien Van de Poel (CD&V) stelt meteen orde op zaken. “Ik heb ervoor gezorgd dat mevrouw Warpy van een antwoord werd gediend door onze diensten. Wat de communicatie betreft: brieven die bij de stad aankomen, worden ingeschreven. Het secretariaat zorgt ervoor dat die op de juiste diensten terecht komen. Die zorgen dan voor een antwoord. Met de mails is dat tot op vandaag niet het geval. Misschien moeten we daar iets aan doen. Maar ik ga ook niet als een boze stiefmoeder achter elke schepen aanlopen om te vragen of die al heeft geantwoord op zijn mails. Misschien moeten we op een andere manier een oplossing zoeken.”

  De burgemeester treedt zijn schepen bij en ook schepen Vos wil toch ook even reageren: “Ik heb toch ook al van een buurt vernomen dat ik net kampioen ben in het antwoorden. In de ene wedstrijd ben je kampioen en in de andere niet, zeker?”
   


 13. De gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met het vestigen van een erfdienstbaarheid voor recht van doorgang voor de bewoners van de omgeving Lokerse Heide naar het buurt- en speelplein wat in eigendom is van Stad Turnhout, te verlenen door Vennootschap Heeren Holding. Zij hebben een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd voor het bouwen van een winkelcomplex op het terrein gelegen aan de Steenweg op Gierle 329 (binnengebied Steenweg op Gierle-Muizevenstraat- Slachthuisstraat). In de vergunning werden een aantal randvoorwaarden opgenomen, waaronder de verplichting tot het verlenen van recht van doorgang voor voetgangers en fietsers over het te ontwikkelen terrein om de toegankelijkheid voor de buurtbewoners naar het speelplein te optimaliseren en garanderen.
  De gemeenteraad keurt het punt goed.
   


 14. De lastenvoorwaarden van het samenaankoopdossier elektriciteit van Eandis liggen ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad. Voorgesteld wordt om voor 100% groene stroom te kiezen. Het contract loopt van 1 januari 2012 tot 31 december 2014. De reële energieprijs is vast gedurende 2012 en wordt dan jaarlijks aangepast in functie van de marktevolutie
  Het huidig contract loopt af op 31 december 2011. De stad Turnhout is verplicht om elektriciteit bij een door de VREG erkende leverancier aan te kopen. De afnamepunten en de verbruikerskarakteristieken van de stad Turnhout, de kerkfabrieken, het OCMW Turnhout, de politiezone Turnhout en het AGB Turnhout werden gebundeld in één bestek, maar de autonomie van elke organisatie wordt gerespecteerd. Een samenaankoop biedt het voordeel dat er een voordelige prijs bij de elektriciteitsleverancier bedongen kan worden. Bovendien biedt Eandis ondersteuning aan bij de organisatie en coördinatie van de samenaankoop wat een tijdsbesparing met zich meebrengt. Door voor 100% groene stroom te kiezen, engageert het stadsbestuur van Turnhout zich om het goede voorbeeld te geven inzake duurzaamheid. Bovendien ligt de kostprijs van groene stroom door de verminderde federale bijdrage lager dan de kostprijs voor grijze stroom.

  Peter Reniers (LDD) vindt dit een goede zaak, maar vindt dat het stadsbestuur een signaal moet geven aan Eandis dat men het geld moet halen waar het is. “Nu stijgen de energieprijzen en doet men uitschijnen dat dat de schuld is van particulieren die zonnepanelen leggen. Maar die zonnepanelen maken maar tien procent uit van de totale productie van groene stroom. Het zijn de bedrijven die duizenden panelen kunnen zetten die de groenestroomcertificaten zo duur maken.”

  Eric Vos (CD&V) deelt de bezorgdheid van de stijgende tarieven, maar vindt het probleem complexer dan dat. “Maar het lijkt me goed om met Eandis een gesprek te hebben.” Schepen Luc Hermans (CD&V) voegt daaraan toe dat Eandis ook heel wat verplichtingen opgelegd krijgt. “Ik vind het niet eerlijk om alleen Eandis met de vinger te wijzen. Eandis moet ook de energiesnoeiers en de energiescans bekostigen en kijkt toe dat de doelgroepbewoner stroom en aardgas blijft krijgen. Het klopt niet dat Europa enerzijds de liberalisering van de energiemarkt oplegt en anderzijds de leveranciers allerlei zaken oplegt.”
   


 15. Ook de lastenvoorwaarden van het samenaankoopdossier voor aardgas van Eandis liggen ter goedkeuring voor. Het contract loopt van 1 september 2011 tot 31 december 2014. Het huidig contract loopt immers af op 31 augustus 2011.
  De gemeenteraad keurt het dossier goed.
   


 16. De gemeenteraad van de stad Turnhout wordt gevraagd definitief akkoord te gaan met de minnelijke pachtbeëindiging van de gronden gelegen in de Heizijdse Velden.
  Ook dit dossier wordt goedgekeurd.
   


 17. De gemeenteraad wordt gevraagd een aantal wijzigingen aan de bestaande subsidiereglementen voor jeugdwerkinitiatieven goed te keuren.
  Het gaat om enkele kleine bijsturingen en verduidelijkingen.Dit reglement eindigt op 31 december 2011. De uitkering van de toelagen gebeurt steeds binnen de perken van de budgetten voorzien in de stadsbegroting.
  Iedereen gaat akkoord 
   


 18. Voor de bouw van de fuifzaal zal de Stad Turnhout optreden als bouwheer en het AGB Turnhout zal de toekomstige exploitatie van de fuifzaal op zich nemen. Hierbij wordt de structuur van de onroerende leasing vooropgesteld waarbij het AGB als leasingnemer optreedt en de Stad Turnhout als leasinggever handelend op instructie van voormeld AGB. Alvorens de definitieve werken worden aangevangen dient er, in afwachting van de uiteindelijke onroerende leasingovereenkomst, een kaderovereenkomst onroerende leasing tussen de stad en het AGB te worden afgesloten. In deze kaderovereenkomst worden een aantal belangrijke punten overeengekomen, o.m. met betrekking tot het voorwerp van de onroerende leasing, de duurtijd van de onroerende verhuur en het bedrag van de leasingvergoeding. Deze kaderovereenkomst bepaalt tevens dat de uiteindelijke onroerende leasingovereenkomst, bij authentieke akte, zal verleden worden binnen de 30 dagen na de ingebruikname van het betreffende gebouw. De definitieve overeenkomst zal de in deze kaderovereenkomst opgenomen bepalingen hernemen en zal aangevuld worden met een aantal bijkomende clausules en voorwaarden. Zo zullen hierin de periodieke leasevergoedingen en de aankoopoptie worden vastgesteld in functie van de uiteindelijke investeringskost.
  Deze kaderovereenkomst ligt ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.

  Vlaams Belang onthoudt zich en Eva Houet (Open Vld) vraagt wanneer de uitbating ten gronde besproken zal worden. “We willen niet dat dit dossier een diepe put zal achterlaten.” En ook An Van Tornout (CD&V) is bezorgd. “Ik ga akkoord met dit punt, maar wil toch een woord richten tot schepen Gevers. Na deze gemeenteraad gaan we naar de zoveelste crisisvergadering over het zwembad. Ik hoop dat u, nu u mobiliteit niet meer onder uw hoede heeft, tijd heeft genomen om een erezaak te maken van de goede afloop van dit dossier en dat we niet in een gelijkaardig rampscenario zullen terecht komen als het zwembad.”

  “Het is niet de bedoeling om er een bijzonder verlieslatend verhaal van te maken”, reageert schepen Dimitri Gevers (sp.a) op de vraag van Eva Houet. “En mevrouw Van Tornout, het woord eer valt zwaar uit uw mond. Maar ik neem de bekommernis mee.”
  Peter Reniers geeft nog even mee dat hij zich op dit punt onthoudt.
   


 19.  


 20. Tenslotte moet Bart Cabanier door zijn ontslag vervangen worden in:
  –    de Algemene Vergadering van vzw Kinderopvang Turnhout
  –    de Adviesgroep Lokaal Sociaal Beleid
  Tine De Wilde (Groen!) zal hem voor beide punten opvolgen.
   


 21. Om een goede uitbetaling van de start- en projectsubsidies in de toekomst te garanderen, is het wenselijk dat  de gemeenteraad zijn goedkeuring verleent aan het aangepaste reglement.
  Projecten kunnen ingediend worden door verenigingen, instellingen of organisaties die met diverse doelgroepen werken en actief zijn op het vlak van welzijn, gezondheid, geestelijke gezondheidszorg, opvoedingsondersteuning, sociaal-cultureel werk, maatschappelijke opbouwwerk, vorming, diversiteit, discriminatie,  sociale integratie, … De start- en projectsubsidies willen samenwerking tussen diverse partners stimuleren. Via de start- en projectsubsidies wil de stad Turnhout de ontwikkeling van laagdrempelige en toegankelijke projecten binnen Turnhout ondersteunen en activeren. Projecten ondersteund door deze subsidies moeten kaderen binnen de doelstellingen zoals geformuleerd in het algemeen beleidsplan. Hierdoor wil de stad Turnhout de levenskwaliteit  en sociale integratie van alle inwoners, met specifieke aandacht voor kansengroepen zoals bijvoorbeeld armen, migranten, jongeren, senioren, personen met een handicap,… op een duurzame wijze bevorderen.
  Het punt wordt goedgekeurd.
   


 22. De gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de opmerkingen geformuleerd door het Agentschap voor Binnenlands Bestuur, dienst Toezicht Financiën Gemeenten, n.a.v. het nazicht van het budget dienstjaar 2011 van de stad Turnhout.
  Pierre Gladiné (Open Vld) maakt zich nog altijd zorgen om het negatieve saldo op het eigen dienstjaar. “Tijdens de gemeenteraad van 15 december 2010 vonden wij al dat de meerderheid in de grond zou moeten zakken van schaamte voor een put van 6.5 miljoen euro in het eigen dienstjaar. En blijkbaar deelt men onze bekommernissen. Van hogerop vraagt men om het negatieve saldo van nabij op te volgen.”

  Schepen van financiën Suzy Maes (CD&V) bekommert zich ook om dat structureel tekort, maar plaatst enkele kanttekeningen bij het bedrag. “Je moet wel de nuance aanbrengen tussen het begrotings- en het rekeningcijfer. Daarnaast is het moeilijk in te schatten hoe de inkomsten zullen evolueren. Maar uiteraard zullen we dit voortdurend in de gaten houden. Concreet voeren wij ook al een voorzichtig personeelsbeleid uit en houden we de toelagen onder controle.”
   


 23. Voor de levering van kopieerapparaten bedraagt de kostenraming 192 000 euro (Excl. btw) voor 5 jaar. De opdracht kan gegund worden bij wijze van een algemene offerteaanvraag.
  Sinds 2006 worden de kopieerapparaten in leasing geplaatst op de diverse stedelijke diensten. Deze worden eveneens gebruikt als printer en scanner. Hiervoor wordt een bedrag per genomen kopie betaald met een minimum van 125.000 kopies/prints per maand.
  Het huidig contract voor het leasen van kopieerapparatuur op de verschillende stedelijke diensten loopt ten einde op 30 mei 2011. Bedoeling is om een nieuw contract aan te gaan voor een periode van vijf jaar met dezelfde formule. Dit betekent dat de stad een vast bedrag per jaar betaalt voor het plaatsen van minstens 24 kopieerapparaten op diverse stedelijke diensten. Dit bedrag vertegenwoordigt 125 000 kopies/prints op maandbasis (hierin is begrepen: huur apparaat, onderhoud en producten).
  Greet Box (Groen!) hoort dat er 1.5 miljoen kopieën per jaar worden gemaakt op Blairon en vindt dat wel wat veel.
  Schepen Katrien Van de Poel maakt duidelijk dat dat cijfer geldt voor het aantal afdrukken, niet voor het aantal bladen. “Rectverso zijn twee afdrukken, op één papier.”
  Schepen Luc Hermans (CD&V) werkt naar eigen zeggen prioritair aan duurzaamheid. “Maar ik ben ook schepen van burgerzaken. De regularisatiedossiers moeten we twee keer afdrukken: één exemplaar blijft hier, en één exemplaar gaat naar Brussel. Ook andere documenten moeten op papier meegegeven worden. Daar kunnen we niet onderuit.”
  Dan nog vindt Greet Box het een heel groot aantal: “Maar ik ben er zeker van dat jullie daar aandacht aan zullen besteden.”
   

Vragen van raadsleden


24 a)


Vragen over Gecoro


Artikel 4 van de uitvoeringsbesluiten van het decreet R.O. van 19/05/2000 betreffende de organisatie van de Gecoro stipuleert “De voorzitter brengt over het beheer van de werkingsmiddelen jaarlijks verslag uit aan de gemeenteraad en de leden van de commissie. Het verslag heeft betrekking op het afgelopen kalenderjaar en het wordt uitgebracht voor 1 april van het daaropvolgende jaar…”
Mogen wij nog verslagen verwachten of behoort deze materie ook tot de zo geroemde hardnekkig volgehouden beslotenheid van de Gecoro?
Bij een schrijven van 7 juni 2010 worden de gecoro-leden uitgenodigd op het vierde concluderend Turnhouts stadsdebat omtrent mobiliteit van 16 juni jl. met daarbij de vermelding, “De gebruikelijke vergoeding zal worden uitbetaald.”
– Over welke vergoeding spreekt men hier?
– Is deze vergoeding ook uitbetaald bij vorige stadsdebatten?
– Wie heeft er besloten tot het uitbetalen van een vergoeding?
Burgemeester, Schepenen, vermits wij al minstens 5 jaar verstoken blijven van enig inzicht in de aanwending van de werkingsmiddelen van de Gecoro moet ik mij wel op deze manier bevragen.


Renaat Decoster-Vlaams Belang-25 maart 2011


Schepen Dimitri Gevers (sp.a) antwoordt dat het financieel verslag is toegelicht en goedgekeurd, maar inderdaad alleen op de vergadering is uitgedeedl. “Ik wil gerust vanaf nu die zaken proactief bezorgen, ik heb daar geen probleem mee. Vorig jaar zijn er drie vergaderingen geannuleerd en twee bijzondere vergaderingen bijgekomen. Eén daarvan was het stadsdebat. Het studiebureau Tritel is daar een toelichting komen geven. Zij doen dat niet kosteloos. Dus hebben wij de Gecoro uitgenodigd om zich daar te informeren. Daarnaast vond er een tweede buitengewone Gecoro plaats met de Gecoro’s van de vier gemeenten van de Stadsregio over Parkstad. Ik heb ook een detail van de jaarrekening bij. In 2010 heeft de Gecoro 403 euro besteedt, waarvan het meeste aan drinken. In 2009 besteedde de raad 253 euro. Toen was de uitbating nog goedkoper.”

Toch vindt Renaat Decoster dat de voorzitter verslag zou moeten uitbrengen, zodat de raadsleden daarover ook vragen kunnen stellen. “En waarom worden de raadsleden niet betaald voor een stadsdebat. Moeten wij dan niet op de hoogte zijn?”

Dimitri Gevers
antwoordt dat hij graag heeft dat iedereen op de hoogte is. “Maar van de Gecoro hebben wij een advies nodig Die moet dus goed geïnformeerd zijn. Bij de bepaling van de geledingen is vastgelegd hoe en wanneer de zitpenningen verdeeld worden.”

Decoster meldt ook nog dat hij in het verslag leest dat de Gecoro een spaarpot heeft van meer dan 29.000 euro. “Hoe komt men aan dat bedrag? Het is niet zinvol om dat in tijden van budgettaire problemen te laten staan.”

Schepen Gevers zegt dat dat de verantwoordelijkheid is van de voorzitter en dat hij hem gerust wil uitnodigen op een commissie om een toelichting te geven over de plannen van de Gecoro met dat geld. “Maar, en ik zeg dat neutraal, u heeft een bovenmatige belangstelling in de werking van de Gecoro dan het gemiddeld raadslid. Ik wil de voorzitter uitnodigen, maar dan moeten de anderen daar ook zin in hebben. Maar ik sta daarvoor open als uw dienaar.”


24 b)


Herbespreking verkoop oude dekenij Begijnenstraat


Op de vergadering van commissie 4 van 22 februari jl. verzochten de raadsleden op aangeven van de commissievoorzitter unaniem om de beslissing van het college inzake de verkoop van de oude dekenij in de Begijnenstraat in herbespreking te nemen en gemotiveerd te onderzoeken of het in erfpacht geven van het pand aan particulieren of andere instanties al dan niet tot de mogelijkheden kan behoren.
Op de vergadering van commissie 4 van 29 maart jl. kwam de bevoegde schepen het eerdere standpunt van het college bevestigen en zei dat de zaak herbesproken was. De technische uitleg die werd gegeven, was onvolledig. De bevoegde schepen wilde er niet verder op ingaan en stelde dat de beslissing was genomen.
 • Op welke collegevergadering werd deze unaniem geadviseerde herbespreking gevoerd?


 • Welke is nu de precieze en gemotiveerde motivatie om het pand niet in erfpacht te geven?

Paul Meeus-Vlaams Belang-30 maart 2011


Volgens schepen Karel De Busser (CD&V) is dat heel simpel. “Op 28 februari heb ik aan het college mondeling de vraag gesteld of ere en mogelijkheid is om tot erfpacht over te gaan. Wij hebben daar niet lang over gediscussieerd. Van een erfpacht gaan we niet rijk worden. Waarom staat dat niet in de notulen? Omdat de beslissing die we op 10 februari genomen hadden, om over te gaan tot de verkoop, nog lopende was en geldig is. Zo simpel is dat.”

Paul Meeus vindt het toch jammer dat er geen deftig verslag is gemaakt van een herbespreking die de commissie unaniem, oppositie en meerderheid, gevraagd had. “Het is mijn vraag om dat te agenderen en op te nemen in het verslag. Jullie kunnen uiteindelijk vertellen wat jullie willen.”

Greet Box (Groen!) zit met hetzelfde gevoel. “Je had er minstens op de commissie even op kunnen terug komen. En ik heb daar de vraag gesteld over de schattingen. Daar had ik graag een antwoord op.”

“Voor de verkoop wordt de schatting niet bekend gemaakt”, besluit De Busser.


24 c)


Parkeerproblematiek aan het station


Allicht is het de leden van het schepencollege bekend dat het huidige parkeerbeleid in Turnhout de gemoedsrust van haar burgers beroert. Een onderdeel van de problematiek vormt de ondermaatse capaciteit aan langparkeermogelijkheden voor de werknemers die in Turnhout hun brood verdienen. Zij hebben enkel de mogelijkheid om mits betaling van een werkerskaart (25 euro/maand of 250 euro/jaar) op enkele perifere parkings hun wagen te stallen. Het gevolg hiervan is dat velen onder hen noodgedwongen een oneigenlijk gebruik maken van de gratis parking aan het station. Dit heeft dan weer tot gevolg dat de gebruikers van de trein nauwelijks nog terecht kunnen op deze parking.
Het gerucht gaat dat de NMBS hierdoor genoodzaakt zal worden om op korte termijn haar gratis parking betalend te maken.
 • Kan het college dit gerucht bevestigen?


 • Zijn er desgevallend al details bekend bij het college over dit voornemen van de NMBS?


 • Aanpalend aan de NMBS-parking heeft de stad recent via het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) de gronden en de werkhal van de voormalige ijzergieterij NV Atelfond verworven, dit in het licht van een toekomstige ontwikkeling van deze gronden als wetenschapspark. Vermits deze gewenste ontwikkeling naar aloude goede traditie in Turnhout nog wel enkele jaren in beslag zal nemen, lijkt het te overwegen om dit terrein tijdelijk in te richten als parking voor langparkeerders/werknemers. Is het college bereid om de gronden van de NV Atelfond ter beschikking te stellen van de langparkeerders/werknemers in Turnhout en hierdoor een impuls te geven aan de ambitie om van Turnhout een dynamisch en bruisend handels- en tewerkstellingscentrum te maken?

An Van Tornout-CD&V-30 maart 2011


Burgemeester Francis Stijnen (CD&V) weet dat de parkeerproblematiek iedereen na aan het hart ligt. “Toch even verduidelijken dat de perifere parkings ook voor werknemers gratis zijn. Maar er zijn ook parkings in het centrum waar werknemers kunnen parkeren, maar daarvoor moeten betalen. Dat kost 250 euro per jaar, maar klinkt al helemaal anders als je zegt: 1,2 euro per dag. Maar die prijs is zeker een element dat we moeten herbekijken. Dat het betalend parkeren leidt tot een conflict met de NMBS hadden we verwahct. Iedereen die gratis kan parkeren, zal dat proberen. Van de NMBS hebben we nog geen officiële vraag gekregen, maar op andere vergaderingen heeft die wel geopperd dat we daarover eens moeten praten omdat de reizigers nog weinig mogelijkheden hebben om te parkeren. Ik begrijp dat het probleem zich stelt.”

De gronden van Atelfond zijn voorlopig niet bruikbaar. “Die worden momenteel nog verhuurd aan een bedrijf dat daar nog activiteiten uitvoert. Dat zal nog zeker tot volgend jaar het geval zijn. Daarna zullen we dat moeten bekijken.”

An Van Tornout vindt het positief om te horen dat een eventuele herinrichting van de terreinen van Atelfond volgend jaar kunnen gebeuren. “Daarnaast hoorde ik op de commissie dat het parkeren onder de bomen nu plots wel zou kunnen, terwijl Paul Meeus daar vorig jaar een vraag over had gesteld en dat toen niet mogelijk was. Nu zou dat wel gaan omdat de struiken weg zijn. Ik vind dat quatsch. Ik kom er elke dag en daar is niets veranderd. Maar in jullie hoofden kan er blijkbaar heel wat veranderen op één jaar tijd.”

Astrid Wittebolle (Groen!) wil toch ook even aankaarten dat er een schizofrene situatie is ontstaan. “Groen! heeft bewust geen vragen ingediend omdat we neit weten met wie we aan het praten zijn. Nu komt er een vraag van iemand die eigenlijk nog in CD&V zit en een discussie aangaat met een partijgenoot. Ik vind dat verwarrend. Alle respect voor de vraag van An, maar ik heb het graag netjes en niet te anarchistisch.”

An Van Tornou
t reageert dat ze freedom of speech heeft gekregen. “Ik heb elk punt mee goedgekeurd, omdat ik er mee achter sta. Dit is inderdaad geen comfortabele situatie, maar ik vind dat ik me goed uit de slag trek vandaag.”


24 d)


Vragen over de gevolgen van het niet goedkeuren van het mobiliteitsplan


In de notulen van het college van burgemeester en schepenen van 21 maart 2011 heeft men het over de verregaande gevolgen van de niet-goedkeuring van het mobiliteitsplan. Meer nog, navraag bij het Vlaams Gewest leert ons dat Turnhout op dit moment überhaupt geen mobiliteitsplan meer heeft. Ook het oude mobiliteitsplan is niet meer geldig. In deze context had ik graag de voorzitter van de gemeenteraad, tevens burgemeester en ondertussen ook schepen van mobiliteit en verkeer, volgende vragen willen voorleggen:
 • Welke verstrekkende gevolgen heeft dit op financieel vlak voor de stad?


 • Heeft de niet-goedkeuring ook gevolgen voor de Stadsregio Turnhout?


 • Kan men in de huidige omstandigheden lopende projecten zoals bijvoorbeeld de Noordboulevard en het Stedelijk Plateau, nog uit dit plan lichten en ter goedkeuring voorleggen aan de gemeenteraad?

Peter Reniers-Turnhout Vooruit-30 maart 2011Burgemeester Stijnen bevestigt dat een stad een mobiliteitsplan moet hebben om bepaalde subsidies te kunnen krijgen. “Zo is er het dossier van de fietspaden op de Kastelein binnen de ring. Daarvoor lopen we 112.000 euro mis. Voor de aanleg van de fietspaden op de Steenweg op Zondereigen kregen we 1,4 miljoen euro en nog eens 63.000 euro subsidies voor studiekosten. Voor de fietspaden van de Steenweg op Oosthoven lopen we 22.000 euro subsidies voor studiekosten mis en nog eens 210.000 euro voor de heraanleg. Ook de 75.000 euro studiekosten voor het mobiliteitsplan en 25.000 euro flankerende maatregelen zijn we kwijt. In het totaal gaat het om 2 miljoen euro dat we niet trekken van Vlaanderen. Daarnaast zijn er ook mobiliteitspartners die geen investeringen meer kunnen doen in Turnhout, zoals De Lijn die het aantal bussen in de Gasthuisstraat wilde verminderen, de NMBS, AWV dat de herinrichting van gevaarlijke kruispunten en de steenweg op Gierle zou doen, en de aanpassingen aan de ring voor het bedrijventerrein bentel, en de Provincie. Daarnaast heeft het ontbreken van een mobiliteitsplan ook gevolgen voor de regio en kreeg de Stadsregio een serieuze deuk in het positieve imago dat het intussen bij Vlaanderen had opgebouwd.”

De Noordboulevard en het Stedelijk Plateau zijn dossiers die in principe uit het mobiliteitsplan gelicht kunnen worden. “De noordboulevard is nog aangevraagd conform het oude mobiliteitsplan en het Stedelijk Plateau is niet gebonden aan een lokaal mobiliteitsplan”, verklaart burgemeester Stijnen. “Maar anderzijds is het geen evidentie om tot uitvoering over te gaan. En er gaan een aantal mobiliteitsvragen mee gepaard. AWV zal de situatie voor het Stedelijk Plateau verder onderzoeken. Het staat vast dat dit voor de Stad Turnhout geen goede zaak is, maar we zoeken een manier om toch vooruit te kunnen gaan.”

Peter Reniers vraagt ook nog naar een timing. “Ik ga geen timing geven, want ik wil vooral komen tot een goed en gedragen plan”, reageeert de burgemeester. “Het is te voorbarig om daar een uitspraak over te doen.”

En waarom denkt de burgemeester daarin te slagen waar Gevers niet in geslaagd is? “Daar gaat het niet om. Het zal moeilijk zijn om de goede kwaliteiten van het plan nog te verbeteren.”

Na deze woorden worden er koppeltjes gevormd die de stemmen moeten tellen voor de punten 4, 5, 6, 10, 11, 19, 20. Maar die uitslagen kon u daaronder al terugvinden. De einde van de openbare zitting was voor veel raadsleden nog niet het einde van de avond. Want daarna kwam het AGB nog in spoedzitting samen rond de zwembadperikelen.

Bestuurslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...