Verslag Gemeenteraad 30 juni 2008 DEEL 2

Bron: Gazet van Turnhout (www.turnhoutblogt.be)
Auteur: Marian Michielsen

Naar goede gewoonte nemen we het uitstekende en objectieve verslag van de gemeenteraad integraal over van de Turnhoutse blog “Gazet van Turnhout” (www.turnhoutblogt.be). Enkel de passages die betrekking hebben op de VB-tussenkomsten worden door ons in vet geplaatst.


Voila: het tweede deel van het gemeenteraadsverslag. De gemeenteraad waarin werd gepalaverd over voetpaden, bedrijventerreinen en de vervuiler. Waarin een schepen onder vuur lag over de wijze van communiceren en waarin zowel oppositie als meerderheid afscheid nam van Marcel Hendrickx als burgemeester.Onderhoud voetpaden


Voor het onderhoud van de voetpaden bedraagt de kostenraming voor het jaar 2008 343.047,10 euro. De gunning kan gebeuren via de openbare aanbesteding.


Peter Reniers (LDD) heeft een heel kort vraagje. “Met dit bedrag willen jullie 1 kilometer voetpad herstellen. Dat is niet veel, als je weet dat 25 procent van de voetpaden in een min of meer bedenkelijke staat is. Dus: mogen wij meer kredieten verwachten? En is de prioriteitenlijst stilaan afgerond?”


“Toch niet zo’n kort vraagje”, antwoordt schepen Vos (CD&V), “alhoewel, naar uw doen misschien wel.” Hij vertelt dat de berekening ervan uitgaat om 4 tot 5 kilometer voetpad te realiseren. “Ondertussen heeft de dienst een schitterende analyse gemaakt op zeer korte tijd over de staat van de voetpaden. Daarmee bewandelen we een tweesporenbeleid: enerzijds het aanpakken van acute situaties. Anderzijds het ontwikkelen van een meerjarenplan voor stoepen. Dat willen we in het najaar voorleggen. Er is ook een filosofie om de helling van de stoepen minder hellend te maken in straten waar veel mensen met een rolstoel of buggy passeren. Wat het aantal kilometers betreft, wachten we de aanbesteding af.”


Alle partijen gaan akkoord.


GSM-mast


Voor het plaatsen van een GSM-mast op de sportterreinen Leemshoeve moet een huuroveenkomst worden goedgekeurd. De jaarlijkse huurprijs bedraagt 4.000 euro.


Schepen Vos (CD&V) stelt voor om dit punt te hernemen in de zitting van september omdat het nog niet in commissie is besproken en het advies van de sportdienst nog niet is toegevoegd.


Marc Clymans (Groen!) stelt voor dat de commissie dan ook beter wordt voorbereid. “Er staat nergens in dat dossier dat je infrastructuur voorziet om met alle operatoren iets te kunnen doen. Het is eigendom van Base en die palmen dat helemaal in. Maar als je voor een gsm-mast gaat, moeten alle operatoren daarin terecht kunnen. Wij moeten daar als gemeenteraad een regulator in zijn.”


Schepen Vos zegt dat de optie is opengelaten in de bundel.


Bedrijventerrein Veedijk


Er werd door het Aankoopcomité Antwerpen een ontwerpakte van minnelijke onteigening opgesteld voor de onteigening van vier delen stadseigendom (deels privé en deels openbare wegenis) in het kader van het “Gemengd Regionaal Bedrijventerrein Veedijk”. De Stad Turnhout wordt voor een totale oppervlakte van 13.863 m² onteigend tegen de totale vergoeding van 86.921,01 euro. Er zijn uiteraard geen verdere kosten verbonden aan de onteigening.
Marc Clymans (Groen!) stelt zich vragen bij de duurzame invulling van het terrein. “Het is leuk om daarmee uit te pakken, maar hoe concreet gaat dat worden?”
Schepen Stijnen (CD&V) zegt dat nu kan overgegaan worden tot het ontwikkelen van het terrein. “Daarbij zullen stad en IOK zeker initiatieven nemen om er een duurzaam bedrijventerrein van te maken. In de FRAC zagen we al goede voorbeelden van gekoppelde bebouwing, het gezamenlijk organiseren van parkings, centraliseren van groenbeheer. Er zal ook permanent overleg zijn met de bedrijven die daar naartoe zullen komen. Van zodra de zaken meer concreet zijn, zullen we die op de gemeenteraad uitvoerig bespreken.”


“In Zevendonk leeft vanalles”, antwoordt Clymans (Groen!). “Naar ’t schijnt leeft u daar ook en ik weet niet of het waar is, maar u zou de windmolen tegenhouden die daar gepland is. U zou gezegd hebben: ‘niet voor mijn deur’.”


“Samen met IOK bekijken we wat de beste inplantingsplaatsen zijn”, zegt schepen Stijnen (CD&V) nog. “Of dat nu voor of achter mijn deur is, ik denk dat dat niet relevant is.”


De vervuiler betaalt


Om het principe ‘de vervuiler betaalt’ correcter toe te passen worden enkele tarieven van het containerpark, zoals grofvuil, aangepast. Maximum 4 autobanden en asbest onder 1 m³ kan je voortaan gratis afleveren.


Sonja Warpy (Vlaams Belang) weet echter dat veel mensen van buiten Turnhout gebruik maken van het containerpark, maar wel onder dezelfde voorwaarden. “Heel wat huisvuil komt in Turnhout terecht, en wij betalen ervoor. Een consequente vraag naar de identiteit is wenselijk. Mocht dat een probleem geven voor de privacy, dan kan het afleveren van een beurten- of strippenkaart aan de Turnhoutse bevolking een oplossing zijn. Is het college op de hoogte van die problematiek en kan dit voorstel in overweging genomen worden?”


Ook Groen! heeft een probleem. “We moeten de mensen geld vragen voor iets dat groen is”, zegt Marc Clymans. “Aan de ene kant moedigen we de mensen aan om hagen te planten, maar aan de andere kant moeten we zeggen ‘je moet er wel voor betalen’. We weten dat het geld kost om groenafval te verwerken, maar er zijn wel nieuwe dingen op komst. Er bestaan firma’s die biogas onttrekken aan groenafval. Het zou tof zijn dat we daar iets mee gaan doen in plaats van er geld voor te vragen. Dit is dus een beetje een opdracht aan IOK om eens na te denken over hoe we dat groenafval kunnen valoriseren.”


Peter Reniers (LDD) vraagt zich nog af of het gratis binnen brengen van vier banden en asbest éénmalig is of op jaarbasis. En of de stad tussenkomt bij een ophaling van oud materiaal bij mensen die het niet zo breed hebben.


Schepen Hermans (CD&V) geeft Warpy gelijk. “Het klopt dat er meer controle moet gebeuren. We onderzoeken mogelijkheden om een kaartlezer te installeren zodat de woonplaats van de betrokkenen kan worden nagetrokken. Het kan wel zijn dat de persoon die de wagen bestuurt, niet van Turnhout is, maar bijvoorbeeld het afval van zijn Turnhoutse ouders aanlevert. Daar zullen we dan soepel mee om moeten gaan.”


Hij vindt het voorstel van Marc Clymans goed. “In het verleden hebben we onderzoek gedaan naar het verwerken van bermmaaisel, maar die piste hebben we moeten verlaten. Dat sluit echter alternatieven niet uit. Ik wil de vraag overbrengen aan IOK.”


De schepen weet ook dat je, telkens je je op het containerpark aanmeldt, 4 banden mag binnenbrengen. “We moeten daar realistisch in zijn. Bedrijven die banden gestockeerd hebben, hebben een opgave kunnen doen van het aantal banden dat zij hebben. Op een zekere termijn kunnen die verwerkt wordt. Bijna alle landbouwers hebben zich voor die actie ingeschreven.” Hij geeft ook mee dat de Turnhoutenaar 1 m³ asbest per keer gratis kan binnenbrengen.


Voor minder gegoeden bestaat er geen actie. “Maar het is zo dat de WIGW’s van de nieuwe gemeentebelasting zijn vrijgesteld.” Hij vindt het ook een goede suggestie om de lijst van asbesthoudende materialen in de stadskrant te vermelden.


“Geldt dat gratis binnenbrengen ook voor beschadigd asbest?”, vraagt Pierre Gladiné (Open VLD) zich af. “Dat moet wel door een erkende firma opgehaald worden. Als je dat zomaar op je remorque laadt, komt er wel wat asbest in de lucht. Dat kan toch niet.”


“Op dat vlak is er niet direct een reglementering”, antwoordt schepen Hermans (CD&V), “maar ik denk dat iedere mens met voldoende gezond verstand weet dat hij met dergelijke materialen een stofmasker moet dragen en handschoenen.”


Peter Reniers vindt dat mensen moeten weten wanneer ze met asbest geconfronteerd worden en in welke situaties. “Ik denk dat de stad daarin ook een verantwoordelijkheid heeft. Het is niet het aanbrengen van het asbest, maar ook op welke manier het aangebracht moet worden.”


Schepen Stijnen (CD&V) wil nog even aangeven dat de milieudienst de mensen daarover informeert. Maar ook burgemeester Marcel Hendrickx (CD&V) vindt dat er niet zomaar met asbest kan omgegaan worden. “Ik heb indertijd als schepen het dossier opgevolgd van de Warande die asbestvrij is gemaakt. Als ik zie hoeveel geld en moeite daarin is gekropen, vind ik dat we hier ook niet tekort mogen komen. Daarom wil ik ook aandringen bij collega’s dat er zeer goede communicatie gevoerd wordt naar de bevolking. Dit is te ernstig.”


Kerkraad


Verschillende kerkraden vragen de gemeenteraad advies te verstrekken over de rekening over het dienstjaar 2007.


Groen! onthoudt zich en hoopt op meer uitleg in de commissie in september.


Peter Reniers (LDD) heeft een opmerking van andere aard. “Er is op één of andere manier weer een miscommunicatie gebeurd. Mevrouw de schepen, ik zou u willen vragen om in de toekomst te voorkomen dat u uw eigen ambtenaren in de frontlinie plaatst en blootstelt aan de opmerkingen van de oppositie. Dat mensen geconfronteerd worden met vragen die ik niet graag aan een ambtenaar stel, maar liever aan de bevoegde schepen.”


Paul Meeus (Vlaams Belang) sluit zich volledig aan bij het exposé van collega Reniers. “Ik vind het ook vervelend om vragen te stellen aan de ambtenaar. Bovendien was het in het verleden zo dat uw collega’s zelf hun toelichting bij hun dossiers gaven en zich pas beriepen op een ambtenaar als er iets technisch moest toegelicht worden. Ik voel een zekere gêne om een ambtenaar aan te pakken voor een beleid waar hij eigenlijk niet voor verantwoordelijk is. Ik vind, net als Reniers, dat u in naam van uw ambtenaar moet spreken, en niet omgekeerd.”


Schepen Suzy Maes (CD&V) antwoordt daarop dat het ging over de rekeningen “en de vragen waren vooral over het budget dat al een hele tijd geleden goedgekeurd is.” Bovendien was er volgens haar geen tegenstrijdigheid in de antwoorden. “De ambtenaar heeft daar gewezen dat we in een overgangsperiode zitten. Vroeger was het zo dat men de overschotten als ontvangsten kon doorrekenen voor het jaar erop. Vanaf 2008 mag dat niet meer. Dat wil zeggen dat de kerkraden een extra hebben voorzien in hun begrotingen. Maar dat wil ook zeggen dat bij het opstellen van het budget van 2009 de overschot van 2007 in mindering wordt gebracht. Ik heb daarbij aangevuld dat een aantal kerkraden onderhoudswerken dienden uit te voeren aan hun patrimonium.”


Daar gaat het nu niet om, vindt Paul Meeus (Vlaams Belang). “Het gaat erom hoe u als schepen met deze gemeenteraad communiceert. En ik vind dat u daar grondiger werk van moet maken.”


“Daar wil ik de volgende keer mee rekening houden”, aldus schepen Maes (CD&V).


Kasnazicht


Vlaams Belang onthoudt zich op het proces-verbaal van kasnazicht van het derde en vierde kwartaal 2007 van de algemene diensten. “Het kasnazicht gebeurt ook met raadsleden”, zegt Paul Meeus (Vlaams Belang). “En aangezien de tweedegrootste fractie van deze gemeenteraad bij dat kasnazicht niet aanwezig is, vind ik dat dat wel had moeten kunnen.”


Marc Clymans (Groen!) onderbreekt de burgemeester die het volgende punt al begon voor te lezen. “Ik zou wel eens graag willen weten waar meneer Meeus het over heeft.”


“Er werden toch raadsleden aangeduid om dat na te zien”, zegt die. Waarop Clymans antwoordt dat dat over de pensioenkas ging.


“Het wordt inderdaad nagekeken door de ontvanger”, zegt schepen Suzy Maes (CD&V). “En ik heb dat ook ondertekend.” Ze nemen het kasnazicht erbij om verdere verwarring te voorkomen. “Er zijn geen andere mensen bij betrokken”, besluit Maes.


“Dat is dus uw verantwoordelijkheid”, concludeert Meeus. “Awel, dan is dat nog een reden om ons te onthouden.”


Jaarrekening


De jaarrekening 2007 van de algemene diensten van de stad Turnhout ligt ter voorlopige goedkeuring voor.


Marc Clymans (Groen!) zou dat graag samen willen bespreken met het volgende agendapunt: de lijst van gewijzigde en nieuwe toelagen 2008. “Wij willen ons op die punten onthouden. Wij voelen ons totaal niet betrokken bij wat er de vorige jaren gebeurd is.”


Paul Meeus (Vlaams Belang) nam een kijkje in de reservefondsen. “Ik stel vast dat in het gewone reservefonds 8,1 miljoen steekt en in het buitengewoon reservefonds 4,1 miljoen. Wat is de concrete bestemming van die gelden?”


Pierre Gladiné (Open VLD) wenst de financiële dienst proficiat. “Ze wist een groot bedrag aan intresten binnen te krijgen, ondanks de lage rente. We stellen vast in de rekening dat er veel meer is ontvangen dan oorspronkelijk begroot. U kan niet ontkennen dat door de belastingverhoging van deze coalitie dergelijk resultaat kon bekomen worden. De opslag is 100 euro per inwoner en komt jaarlijks terug.”


De fractie heeft ook nog vragen bij de rekening: “De rekening voorziet 960 euro aan inkomsten op terrassen terwijl er 23.000 euro werd begroot. Hoe komt dit? Wat de valse alarmmeldingen betreft, werd er 1500 euro voorzien als ontvangsten. Er werd 0 euro ingevorderd. Kwamen er dan geen valse alarmmeldingen binnen of stelt de politie daarvoor geen pv meer op? De rekening maakt ook duidelijk dat onze veiligheidsdiensten 200 euro per inwoner kosten. Het resultaat loopt verkeerd af. Er is wel een verzachtende omstandigheid, omdat het historisch tekort van het ziekenhuis in deze rekening is verwerkt. Maar de prognoses op eigen dienstjaar blijft negatief. Hoe gaat de schepen van financiën dit oplossen? Wanneer je niets doet zullen de reserves als sneeuw voor de zon verdwijnen, wat niets te maken heeft met de opwarming van de aarde.”


“Een reserve is wat ze is”, antwoordt schepen Suzy Maes (CD&V) op de vraag van Meneer Meeus. “Het is een buffer die aangewend wordt wanneer die nodig is. Meer kan ik daarover niet zeggen.”


“Als dat uw antwoord is”, zegt Paul Meeus (Vlaams Belang). “Dan vraag ik mij af waarom die stad met zo’n grote reserve zo’n grote belasting blijft heffen. Dat is geld van de burger dat opzij wordt gezet, maar waar geen bestemming voor is. Ik zou kunnen aannemen als van dat bedrag een deel opzij wordt gezet voor een bepaald project. Dat zou ook in de meerjarenplanning kunnen opgenomen worden zoals dat in vergelijkbare steden gebeurt. Wij zijn van oordeel dat een reservefonds ergens toe moet dienen. Zoniet heeft de burger recht op zijn centen.”


“Er zijn geregeld bewegingen in de loop van het jaar. Dat is een kwestie van aftasten”, antwoordt Maes (CD&V). Als Meeus (Vlaams Belang) haar erop wijst dat deze cijfers het resultaat zijn van al die bewegingen, gaat ze voort: “U weet ook dat wij nog heel wat gelden gaan nodig hebben. Voor de buitengewone dienst weet u dat er heel wat projecten op stapel staan. Er is 7 miljoen euro voorzien, en we gaan die ook nodig hebben. Het zou niet verstandig zijn om geen buffer te voorzien. Ook voor de gewone dienst moeten we een buffer hebben, die er is. Maar er zijn dus voortdurend bewegingen van het reservefonds naar de gewone dienst.”


“U spreekt nu van grote projecten. Daarstraks vroeg ik ernaar en toen waren er geen”, zegt Meeus (Vlaams Belang). “Noem mij eens één groot project waarvoor deze middelen uit deze projecten gebruikt zullen worden.”


Er zijn tal van projecten die op stapel staan, volgens schepen Maes (CD&V). “Het is niet zo dat die 8 miljoen gaat naar één project. Zo werkt dat niet, hè. De projecten worden aangesteld, daar worden al dan niet leningen voor aangegaan en het reservefonds eventueel voor aangewend. Maar dat is nogal technisch. Als u daar meer over wil weten, wil ik dat wel opvragen bij de ontvanger en zal ik u daarop een antwoord geven.” Waarop Meeus (Vlaams Belang) belooft dat hij er nog op terug komt.


De burgemeester wil toch ook nog even kwijt dat het al enkele jaren de politiek is om de meevallers niet direct op te souperen. Hij verwijst ook naar enkele projecten: “We gaan de academies moeten bouwen, we gaan de Grote Markt moeten heraanleggen, de Noordboulevard. We moeten daarvoor middelen aanleggen en het zou nogal jammer zijn als we op dat moment moeten vaststellen dat we niets hebben. Maar dat is dus een moeilijke oefening: wat doe je met leningen, wat doe je met eigen middelen? Dus het is moeilijk om te zeggen ‘dat gaan we nu daar specifiek voor gebruiken’.”


“Ik ben toch blij dat je een paar voorbeelden hebt gegeven”, antwoordt Paul Meeus (Vlaams Belang). Waarop schepen Dimitri Gevers (sp.a) de burgemeester erop wijst dat hij de fuifzaal is vergeten. “God…verdomme toch”, klinkt er uit de CD&V-mond.


Schepen Maes (CD&V) gaat nog in op de tussenkomst van Pierre Gladiné (Open VLD). “Het is inderdaad zo dat er extra inkomsten zijn dankzij onder andere de onroerende voorheffing en met de belastingverhoging. Ik ben er mij van bewust dat het tekort op eigen dienstjaar is toegenomen. Als u mij de vraag stelt wat ik eraan ga doen, wil ik je erop wijzen dat wij een serieuze buffer hebben dankzij het positieve resultaat van 2007. U weet ook dat de rekening doorgaans meevalt, dus ik denk dat het van belang is dat we het tekort op eigen dienstjaar toetsen aan de rekening. Het is niet evident om daar sluitende prognoses over te maken. Er zijn ook heel vaak ongebruikte kredieten. In 2007 spreken we toch van 1 800 000 euro ongebruikte kredieten. Maar het structureel tekort op eigen dienstjaar blijft inderdaad een enorme bekommernis. Als daar niets mee gebeurt, eten we onze reserves op.”


“In het verleden waren er ook overschotten”, geeft Gladiné (Open VLD) toe, “maar die hebben we lange tijd in de pensioenskas gestoken.”


En in verband met de toelagen wil Groen! nog vragen om parameters in te lassen volgens dewelke de toelages worden toegekend. “Op zich is er niks mis mee, maar het zou wel doorzichtiger zijn om te weten hoe die toelages worden toegekend”, zegt Astrid Wittebolle (Groen!). Schepen Suzy Maes (CD&V) deelt naar eigen zeggen de bekommernis. Ook schepen Peter Segers (sp.a) zegt nog even dat ook voor de sociale toelagen parameters zullen opgesteld worden.


Begrotingswijziging


De gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan budgetwijziging 3 van de gewone dienst 2008, budgetwijziging 4 van de buitengewone dienst 2008 en aan de actualisering van het meerjarig financieel beleidsplan 2008-2012.


Groen! vindt dat een beleidsplan vooral duidelijk moet maken waar het college naartoe wil. “Ik vind dat document te zwak”, zegt Marc Clymans (Groen!). “In het document zouden alle antwoorden moeten staan op de vragen die Meneer Meeus daarstraks gesteld heeft. Ik denk dat we naar discussies moeten gaan over het beleidsplan en minder over punten en komma’s die dan achter ons geprojecteerd worden. We moeten discussies over financiën anders aanpakken en dan zal het voor jullie minstens zo duidelijk worden als voor ons. We voelen ons bij dit budget helemaal niet betrokken, dus willen ook niet ‘voor’ stemmen.”


Peter Reniers (LDD) sluit zich volledig aan bij Marc Clymans. “Ik wilde ook nog even de vraag stellen naar de invulling van die verenigde commissies. Voor mij is dat een maat voor niets. Er komt enorm veel informatie op je af. En als de voorzitter daar dan nog eens met de snelheid van een TGV doorfietst, terwijl de snelheid van een boemeltrein voor de meesten onder ons al te hoog gegrepen is, denk ik dat de meerderheid zich eens moet beraden om dat op een andere manier aan te pakken. Zou u, schepen Maes (CD&V) misschien een synthesenota kunnen maken waarin de wijzigingen van het budget zijn opgenomen met een korte motivering. Zo wordt er ruimte gelaten voor discussie, want dat is er nu niet. Ik wil van meet af aan weten waar u naartoe wil, dan kan ik mijn replieken des te beter onderbouwen.”


Ook Open VLD zegt ‘neen’ tegen de begrotingswijziging. “Er staan een paar zaken in waarmee we hoegenaamd niet mee akkoord gaan”, aldus Pierre Gladiné (Open VLD). “In de verenigde commissie heb ik gezegd dat vooral de frankeringskosten de pan uitrijzen. De schepen heeft dat bevestigd. Ik heb 335.000 euro, nu vraagt men 40.000 euro bij, dat is meer dan tien procent en dat was vorig jaar ook al zo. We moeten daar iets aan doen. De schepen verwijst naar de werkgroep ‘Evenwicht’, maar onze fractie voelt niet aan dat je daar je best voor doet. Je moet dat echt in de hand houden dat die kost niet stijgt. Je speelt met het geld van de burger, hè.”


Schepen van financiën Suzy Maes (CD&V) pikt eerst in op de vragen van Groen! en LDD. “De rekeningen zijn een financiële vertaling van het beleid. Ik kan u perfect volgen: we zouden moeten komen tot een verhaal waarin duidelijk is waarop het beleid wil inzetten. Dat de verenigde commissie op een andere manier moet gestructureerd worden, daar kan ik mij in vinden. Dat moeten we eens in het college bekijken.”


Marc Clymans (Groen!) pikt daar nog even op in. “Ik had begrepen dat we met beleidsplannen zeggen tegen de ambtenaren van de stad dat zij een bepaalde opdracht voor ons moeten vervullen. Nu liggen wij hier te discussiëren over frankeringskosten. Ik wil die controle wel doen, maar wij hebben een managementteam enzo. Ik zou verwachten dat er meer dingen gebeuren uit zichzelf. Wij zouden moeten zeggen, daar willen we naartoe, los dat op. Maar nu gaan we terug naar vroegere tijden. Je mag dat wel melden, die kosten, maar ik denk niet dat dat nog onze taak is.”


“Klopt”, antwoordt schepen Maes (CD&V). “Die kosten zijn besproken op het college en ik vind dat ook niet meer dan normaal dat er een vraag wordt gesteld als werkingskosten stijgen met meer dan 10 procent.”


Vragen van de gemeenteraadsleden: loslopende honden


Bas Bax (sp.a) wil een terrein waar zijn hond los kan rondlopen. “Het is niet evident in Turnhout te gaan wandelen met je hond zonder dat hij aangelijnd is. Niet alleen laten verschillende wandelroutes in Turnhout het niet toe, maar ook op braakliggende terreinen is dit volgens het politiereglement niet toegelaten”, zegt hij.


Hij heeft al een paar plekken in gedachten. “Concreet had ik gedacht aan de zone Parkwijk, namelijk het grote gedeelte langs de Parkring aan de kant van de industrie waar die kleine heuvels staan en het grote stuk dat bijna aan het Stadspark ligt. Een andere locatie waar dit kan ingericht worden, zijn de terreinen van de FRAC en misschien zijn er nog andere opties. Kan dit onderzocht worden?”


Schepen Vos (CD&V) antwoordt: “Een paar weken geleden is er een heel duidelijke vraag gekomen van mensen uit de Parkwijk om een weide te creëren waar honden los kunnen lopen. We hebben dat in het college besproken en besloten dat het nuttig is om verder te onderzoeken.”


De FRAC is wel degelijk een optie. “U weet dat er interesse is van een aantal hondenverenigingen om daar een club op te richten. Het lijkt ons logisch om daar iets aan te bieden voor de mensen uit de ruime omgeving die hun hond uitlaten.”


Maar twee plekken is te weinig voor Vos. Hij wil een aantal plaatsen creëren voor loslopende honden, zodat elke hondeneigenaar in zijn buurt terecht kan.


Peter Reniers (LDD) vraagt daarop of er al resultaten bekend zijn rond de controle op het gebruik van hondenpoepzakjes.


“Ik heb de cijfers niet bij de hand”, antwoordt burgemeester Marcel Hendrickx (CD&V), “maar ze zijn wel gepubliceerd op de website van de politie regio Turnhout (www.politieregioturnhout.be).”


Hij stelt vast dat er over het algemeen weinig inbreuken zijn. “Is dit door het feit dat de controles vooraf waren aangekondigd of is het gedrag van hondenbezitters gewijzigd? Feit is dat er bitter weinig overtredingen waren. In juni heeft men nog eens een actie gedaan op 2 plaatsen en in een buitengemeente. Daarbij had men een 20 tot 30 bezitters gecontroleerd en er was 1 overtreding.”


Rapport jeugdbeleid


Open VLD stelt vanavond het allereerste rapport over het Turnhoutse jeugdbeleid voor. “Het grote moment is aangebroken”, vertelt Eva Huet (Open VLD). “Vooraleer u de zaal hier kan verlaten en van twee maanden relatieve vakantie kan genieten, moeten er nog punten worden uitgedeeld. Gezien het uw eerste jeugdrapport is, is de deliberatiecommissie behoorlijk mild geweest. Niettemin is het aantal buizen zeer hoog.”


Zo scoort het college zeer zwak inzake de samenwerking tussen de jeugd-, sport- en cultuursector. “Denken we maar aan het negatieve advies van de jeugdraad over het beleidsplan “Turnhout Troef”, de manke communicatie met Warande en zwembad, het slecht functioneren van de VZW Dienstverlening, het gebrek aan inspraak vanuit de jongeren over de VRIJ-dagen, enzovoort.”


Ook op de rol van de jonge zwakke weggebruiker en de plaats van jongeren in het verkeer en de stad zijn nog pijnpunten vindt Open VLD. “De deliberatiecommissie verwacht voor deze onderwerpen dringend stevige inspanningen.”


Diezelfde deliberatiecommissie wil er nogmaals op aandringen dat er dringend werk gemaakt moet worden van extra speel- en stookmogelijkheden in de Turnhoutse bossen. “De locaties waar reglementair gespeeld of een vuurtje gestookt kan worden, voldoen helemaal niet voor het grote aantal jeugdbewegingen in Turnhout.”


“Anderzijds is de deliberatiecommissie is zeer positief over de open houding van de schepen van jeugd naar de jeugdraad en de jongeren toe. Het enthousiasme waarmee de schepen van jeugd strijdt, compenseert ruimschoots zijn beperktere aanwezigheid op het veld. De commissie stelt zich echter wel vragen over het engagement van andere schepenen naar jeugd toe.”


De fractie is ook enthousiast over de investeringen in de jeugdinfrastructuur. “Zo is het lokalenfonds stevig gespijsd, is er eindelijk schot gekomen in de renovatie van “Het Paradijs” en kunnen de jeugdverenigingen die in de toekomst hun lokalen gaan betrekken in de FRAC nu eindelijk aan het echte werk beginnen. Ook de fuifzaal levert goede punten op. Toch zouden we willen benadrukken dat de financiële consequenties van de bouw en de uitbating niet uit het oog verloren mogen worden. Aangezien de fuifzaal maar een viertal meter in de grond mag steken, willen we dus ten allen tijden een bodemloze (financiële) put vermijden.”


Resultaat? “U bent geslaagd, maar met de hakken over de sloot. De slechte scores op de samenwerking met cultuur en sport, het gebrek aan grotere speelruimtes voor jongeren en de rol van de jonge zwakke weggebruiker hebben de punten stevig omlaag getrokken. Daarom zeggen we ook met enig leedvermaak: “kom in september nog maar eens terug”, maar wij vermoeden dat jullie dat sowieso al van plan waren.”


Schepen van jeugd Dimitri Gevers (sp.a) komt naar eigen zeggen met graagte terug, als de juffrouw dan even charmant en mild is.


Drugproblematiek


Paul Meeus (Vlaams Belang) is bezorgd om de drugproblematiek in Turnhout. “In een artikel in Gazet van Antwerpen van 20 juni vernamen we dat de Turnhoutse politie twee weken geleden de anonieme bewering in een Vlaams weekblad bevestigde dat er honderden jongeren cocaïne kopen in Turnhout. Drughulpverleners bevestigen daarbij dat er een evolutie is in het soort harddrugs dat jongeren gebruiken. Zo wordt er nu inderdaad meer cocaïne gebruikt.”


“Tegelijk relativeerde de politie een en ander door te beweren dat het probleem zich ook in andere gemeentes voordoet, dat ook daar de groep druggebruikers aangroeit en dat het probleem niet noodzakelijk groter is dan in andere gemeentes”, gaat Meeus verder. “Daarnaast zei iemand van het drugteam dan weer dat men die uitspraak met een korrel zout moeten nemen, want de politie zou de zaak goed onder controle hebben.”


Vandaar zijn vragen: “Maakt het stadsbestuur zich zorgen over de evolutie van het probleem van het dealen van cocaïne? Blijft het preventief én repressief optreden tegen alle vormen van drugsoverlast een prioriteit van het beleid? Hoewel op de webstek van de politie van de regio Turnhout beweerd wordt dat de hoge drugscijfers weinig zeggen over de omvang van het drugsprobleem in de samenleving, maar wel over de activiteiten van de politie in haar aanpak van het fenomeen, staan dit soort relativerende uitspraken haaks daarop. Is er geen nood aan duidelijke en eenduidige communicatie ter zake ten aanzien van de burgers?”


Burgemeester Marcel Hendrickx (CD&V) herinnert Meeus aan talrijke toespraken waarin hij zijn bezorgdheid zou geuit hebben over het toenemend druggebruik bij steeds jongere mensen. “Het drugprobleem is een gesel voor onze maatschappij. De gewijzigde wetgeving heeft dat volgens mij niet verbeterd. Op je eerste vraag antwoordt ik dus volmondig ja. Maar ik durf wel zeggen dat het gebruik van cocaïne in deze regio gelukkig eerder klein is. Maar meerdere andere en ook gevaarlijke drugs zijn populair.”
Hij verwijst ook naar het nieuwe zonale veiligheidsplan. “Het preventief en repressief optreden tegen alle vormen van drugsoverlast blijft een prioriteit. Het accent blijft liggen op de lokale drugsdealers. Ik moet hier wel bij stellen dat het individueel gebruik van softdrugs thuis niet prioritair is en niet actief wordt opgespoord.”


De burgemeester wil toch ook nog iets zeggen over de hoge drugcijfers in relatie met het drugprobleem op zich. “Het aantal drugsdossier is rechtevenredig met de inzet van politie in deze materie. In drugs wordt er zelden reactief opgetreden, wel proactief.”


Ongetwijfeld is er een toename, zegt de burgemeester. “Maar de cijfers duiden er ook op dat de politie zich inzet in de strijd tegen drugs. Wel opvallend is ook dat de problematiek zich verplaatst naar andere gemeenten. Beerse bijvoorbeeld kent een sterke toename van cijfers. Ook in Kasterlee, Lille en Vosselaar gaan de cijfers in stijgende lijn.”


De relativerende uitspraken van de teamchef van het Team Drugs moeten volgens hem juist geïnterpreteerd worden. “De opsporingen van de politie zijn sterk informatiegestuurd. Daar waar de problemen het grootst zijn, wordt er intensief op gewerkt en worden er regelmatig dealers gepakt. In verhouding was het probleem van dealers in Beerse groter dan in Turnhout. Dus daar werd intensief op gewerkt. Maar daaruit mag je zeker niet besluiten dat de aandacht hier in Turnhout verslapt.”


Samenstelling GECORO


En Renaat Decoster (Vlaams Belang) stelt zich vragen over de samenstelling van de GECORO. “Op de commissie 5 van donderdag 19 juni jl. ondervroeg ik de bevoegde schepen over de problematiek van de installatie en de samenstelling van de GECORO. Zijn antwoorden bleven ruim in het vage en hij suggereerde dat ik ‘ergens naartoe wilde’. Niets is minder waar. Ik wil enkel op de hoogte gesteld worden van de wijze waarop het stadsbestuur de decretale bepalingen opvolgt en er aan tegemoet komt.”


Hij vraagt dan ook wanneer de gemeenteraad voor het laatst goedkeuring heeft gegeven aan de samenstelling van, en de maatschappelijke geledingen in, de GECORO.


Schepen Dimitri Gevers (sp.a) geeft de naakte feiten: “De GECORO die nu nog zit, is opgericht op 5 november 2001. Dat maakt dat de 6 jaren over waren op 5 november 2007. Toen stonden we op minder dan een halfjaar van het structuurplan. Toen is ervoor gekozen om de zetelende GECORO te laten zitten tot het behandelen van de bezwaarschriften afgelopen was. Dat is nu een paar maanden geleden. We zouden graag deze zomer de brieven naar de geledingen te sturen. Vandaar vroeg ik me af of u een bepaald verlangen hebt hierin.”


Hij leest de geledingen voor: “5 deskundigen in ruimtelijke ordening, 1 vertegenwoordiger van socio-culturele organisaties, ééntje van de jeugdverenigingen, ééntje van de landbouworganisaties, ééntje van de werkgevers, één van de handelaars, één van de werknemers, één van de sociale huisvestigingsmaatschappijen, één van de sportverenigingen, één van de toerismesector, één van de bewonersgroepen en één van de vastgoedsector.”


Maar men is er niet helemaal zeker van of deze geledingen ook elke 6 jaar moeten voorgelegd worden. “Dat is een juridische kwestie, die zoeken we uit. Maar als iemand politiek gezien een probleem heeft met één van deze geledingen dan had ik dat graag geweten, dan zullen we die geledingen alsnog in de raad te brengen.”


“Als u van plan bent om die geledingen te houden, zou u dat dan niet aan de gemeenteraad kunnen laten horen”, antwoordt Renaat Decoster (Vlaams Belang). “En ik ga nog even verder: er is op de commissie ook gesproken over evenwichten. Mogen wij die dan ook kennen? Want dat is leuk om die te kennen.”


“Dat is een uitspraak die niet uit mijn mond is gekomen”, antwoordt schepen Gevers (sp.a), “maar ik wil het best eens navragen.”


“Het is toch logisch dat u ons informeert. Ik heb de lijst die u net heeft voorgelezen gevraagd en het heeft bijna drie maanden geduurd vooraleer ik die lijst had. Dat maakt het toch geheimzinnig”, zegt Decoster nog.


“Ik begrijp dat dat een effect is geweest en ik wil nogmaals mijn excuses aanbieden”, zegt Gevers. “Voor ons was het eigenlijk een vanzelfsprekendheid en dachten we niet dat die geledingen ter discussie zouden liggen. En ik wil daarmee rekening houden in het vervolg.”


“Ik hoop dat u dat doet”, besluit Decoster.


Toekomst lerarenopleiding


Toon Otten (CD&V) maakt zich zorgen om de toekomst van de lerarenopleiding in Turnhout nu de KHK heeft bekend gemaakt een deel ervan te verhuizen naar Vorselaar. “Het is zo dat een divers aanbod aan opleidingen heel belangrijk is om turnhout als onderwijsstad verder op te bouwen. Ten tweede is er de bereikbaarheid van Turnhout. Er wordt gevreesd dat leerlingen naar Antwerpen zouden trekken om een lerarenopleiding te volgen. Belangrijk is dat bijna 10 procent van de huidige studenten uit Turnhout zelf komt. Daarnaast zijn er de faciliteiten voor studenten.”


Hij vraagt de resultaten van een gesprek tussen de stad en de KHK. “Kan het stadsbestuur inspanningen doen om de communicatie met de KHK nog te verbeteren, desniettegenstaande dat er nu nog een goede communicatie is. Want we zouden toch moeten vermijden dat er in de toekomst verdere afslankingen komen.”


Schepen van onderwijs Francis Stijnen (CD&V) overloopt de uitkomst van het gesprek op 2 juni. “KHK blijft voorstander van een gedecentraliseerd model en Turnhout zal één van de belangrijkste polen worden. De campus heeft ook de intentie om nieuwe richtingen en leerlingen aan te trekken. Verder werd ook aangehaald dat KHK zal blijven inzetten op de samenwerkingsverbanden in het sociale veld.”


De stad heeft na het gesprek gevraagd om die conclusies schriftelijk vanuit de raad van bestuur te bevestigen. “Er is een schrijven teruggekomen vanuit de Raad van Bestuur die ons wel wat op onze honger laat”, gaat Stijnen verder. “De beslissing wordt niet hernomen. En we krijgen ook geen formele bevestiging van wat er werd afgesproken in het gesprek van 2 juni. Ik denk dat we verder in onderhandeling moeten gaan zodat we in de toekomst hoger onderwijs in turnhout kunnen blijven behouden. We zullen daar als stad voor blijven gaan.”


Toon Otten (CD&V) vindt dat het schepencollege en de schepen van onderwijs in het bijzonder heel alert en goed heeft gereageerd. “Mocht ik u een rapport geven dan was u cum laude geslaagd. Desniettegenstaande hoop ik dat u terugkomt in september.”


Marc Clymans (Groen!) herinnert het college nog aan het mobiliteitsprobleem dat er mogelijks komt met de bouw van de KHK-campus op Blairon. “Als de campus er komt, zou ik wel graag weten hoe die verkeersafwikkeling er gaat gebeuren? Het zou ook plezant zijn voor die mensen om dat te weten. Want als je goede infrastructuur hebt, ben je ook rapper geneigd om te investeren in die plaats.”


Schepen Stijnen (CD&V) geeft aan dat er binnen KHK geen discussie bestaat over investeren op de Campus Blairon. “Ten tweede is de mobiliteitskwestie al meermaals ter sprake gekomen. De KHK heeft een mobiliteitsnota gemaakt. Dat neemt natuurlijk niet weg dat dat meer beweging met zich meebrengt en dat we moeten zien dat het op een goede manier gekanaliseerd wordt. Maar zeker met de mogelijkheden van het openbaar vervoer in die omgeving is het een troef om meer hogeschoolstudenten naar Turnhout te krijgen.”


“Ik kan er naast zijn”, zegt Clymans (Groen!) nog, “Maar is er dan al een beslissing genomen over de rijrichting? Er waren toch verschillende scenario’s en ik kan me niet voorstellen dat een school mag kiezen het welke.”


Dat is nog niet beslist, weet Stijnen. Maar hij wil niet in de eerste plaats bekijken hoe je daar met de auto kan geraken. “We moeten stimuleren om mensen daar te krijgen met het openbaar vervoer en met de fiets. De omliggende straten zijn inderdaad een bevoegdheid van het stadsbestuur en we zullen daar tijdig een knoop over doorhakken.”


This is the end


Dit was de laatste gemeenteraad voor Marcel Hendrickx in de hoedanigheid van burgemeester. Op 1 september stapt hij op. Hijzelf en de fractieleiders van alle partijen namen even het woord. Vooral de oneman-shows, de stedenbanden en de evenementen van Marcel zullen bij zowel meerderheid als oppositie nog lang blijven nazinderen. We nemen –om uw nieuwsgierigheid optimaal te bedienen- de speeches integraal over.


Afscheidsspeech Marcel


“Ik heb hier 17 jaar als journalist de gemeenteraad gevolgd, en nu 26 jaar als schepen en burgemeester. Ik heb nog de tijd van de dorpspolitiek meegemaakt. Ik heb heftige perioden meegemaakt. Ik heb pijnlijke momenten geweten. En ik dacht, tot voor deze avond, dat ik alles had meegemaakt, maar ik had nog nooit een schorsing van de gemeenteraad moeten doen. Dat hebben we dan ook meegemaakt.


Vandaag is zoals u weet mijn laatste gemeenteraad in deze functie. Ik denk dat er nog wel een gelegenheid zal komen om een woordje te doen over de voorbije 26 jaar. Maar in dit vertrouwd midden wil ik niet vertrekken zonder boodschap.
Maar laat me eerst toe mijn waardering te uiten ten overstaan van u allen. Ik weet best dat we al eens wederzijds scherp waren, maar deze gemeenteraad kan best getiteld worden als een gemeenteraad op een zeer behoorlijk niveau. De debatten getuigen daarvan en het respect voor eenieders inzet is er ook. Het model van onze gemeenteraden kan best model staan voor andere gemeenten en steden waar men de kwantiteit, dit wil zeggen de duur van de zitting, verkiest boven de kwaliteit. Door het feit dat wij zeer veel in openbare commissiezittingen behandelen, is dit mogelijk geworden. We hebben in Turnhout ook andere tijden meegemaakt.


Collega’s, ik denk dat ondanks alles het samenspel tussen de bestuurscoalitie en de leden van de minderheid vlot verliep en dat er vaak een constructieve inbreng kwam van de minderheid. In een moderne samenleving kan het immers niet dat niet zou geluisterd worden naar de argumenten van minderheidsgroepen. Heel wat beslissingen uit het verleden werden dan ook aangepast aan tussenkomsten van de raadsleden, van welke partij dan ook.


Ik houd me eraan u allen te bedanken voor de samenwerking die meestal prettig en constructief was. Ik verlaat deze gemeenteraad met zeer aangename herinneringen en ik laat geen 32 vrienden en vriendinnen achter, maar ik hoop dat ik jullie allemaal nog dikwijls mag ontmoeten.


Nogmaals, er zal nog wel een moment komen dat ik over de voorbije 26 jaar meer kan zeggen en dan zal ik ook de personeelsleden van de stad betrekken in mijn dankwoord. Maar vandaag wil ik dat ook doen ten overstaan van de getrouwen in de raad: de stadssecretaris, de mensen van het secretariaat en de techniek.


En dan past het dat ik bij dit afscheid een boodschap meegeef. Ze is velerlei. Ten eerste zou ik jullie willen vragen dat jullie verder blijven bouwen aan het stedelijk karakter van Turnhout, maar dan wel een stad op mensenmaat. De erkenning als centrumstad houdt meerdere aspecten in. Men zal Turnhout beoordelen op zijn centrumfunctie en zijn stedelijk weefsel. Als we de stadsmonitor bekijken, hoeven we niet te blozen in vergelijking met andere centrumsteden. Al moeten we toch vaststellen dat op sommige domeinen nog een hele weg afgelegd moet worden.


Turnhout moet ook een bruisende stad zijn en blijven. Daarom moet veel aandacht gaan naar cultuur, sport en evenementen. Maar Turnhout moet ook een sociaalgerichte stad blijven waar iedereen aan bod komt, ook zij die het niet zo gemakkelijk hebben in het leven.


Turnhout moet een stad blijven waar het bestuur in dialoog gaat met zijn inwoners. Hoe moeilijk die dialoog soms ook mag zijn. Turnhout moet een stad zijn waar jonge mensen kansen krijgen via onderwijs en ontspanning en niet in het hoekje worden gedrumd. Maar bescherm de jongeren van vernietiging wegens druggebruik, van welke aard ook.


Denk toch ook aan het belang van een sterke netwerkvorming. Regionaal, gewestelijk, landelijk, internationaal. En mag ik heel specifiek vragen om inzet in de uitbouw van de stadsregio. Ik weet het, het is een minder goede variante op hetgeen wij allemaal zouden willen. Maar in de huidige omstandigheden is het een noodzaak om stand te houden en kan het ons een voorsprong laten houden op andere steden die de omvang van Turnhout hebben en graag de erkenning als centrumstad zouden krijgen.


Beste collega’s, mag ik ook uitdrukkelijk vragen om vertrouwen te geven aan mijn opvolger. Ik heb zonder dat hij het wist een zeer symbolische datum gekozen om hem de sjerp over te laten. 1 september is niet alleen de start van het nieuwe werkjaar, maar is ook zijn verjaardag.


Ik zou zeggen, ik wens jullie allemaal een heel prettige vakantie. Bedankt voor de samenwerking. Het ga jullie en Turnhout goed. Ik zal op afstand blijven volgen hoe het loopt. Maar niet als schoonmoeder. Dankjewel.”


Afscheidsspeech Paul Meeus (Vlaams Belang)


“Of we het nu willen of niet, of we ons al dan niet willen onttrekken aan de gedachte alleen al, we zijn allemaal – de een al wat langer dan de ander en los van alle mogelijke partijscheidslijnen – een beetje vergroeid met Marcel Hendrickx. Of beter: ieder van ons moest er willens nillens altijd wel min of meer rekening mee houden. Marcel was een denk-criterium, volgens boze tongen zelfs een denk-obstakel…


Men kon geen vraag voorbereiden voor een gemeenteraad of commissie, men kon geen initiatief nemen in de stad, men kon geen uitspraken doen over het beleid zonder zich af te vragen hoe Marcel er op zou reageren, of hij er mee kon lachen of niet. Vooral de oppositiepartijen trokken zich daar in regel weinig of niets van aan, maar toch… het speelde altijd wel in ieders hoofd. En voor de op de korrel genomen meerderheid was hij meer dan eens – en tot hun grote bevrijding – de Deus ex machina, de man die op een beslissend ogenblik als ‘t ware uit het niets en als een Griekse god tevoorschijn kwam en de oplossing uit de mouw schudde…
Marcel was altijd de alom aanwezige. Om maar te zeggen dat Turnhout en Marcel Hendrickx bijna altijd in één adem moesten genoemd worden. En dat zal, weliswaar in afnemende mate, nog wel zo een tijdje blijven, ook al zal hij uit het beeld verdwijnen. Maar vergeten zal men hem uiteindelijk niet. Hij zal immers in de annalen en de geschiedenis van de stad de plaats krijgen die hij verdient, namelijk deze van een politieke verantwoordelijke die voor zijn stad iets heeft willen en kunnen realiseren. Ik zeg dit ongeveinsd en onbevangen.


Of hij dat altijd op een voor iedereen aanvaardbare wijze heeft gedaan en tot ieders voldoening, is een andere vraag. Hierover zullen de meningen in het algemeen en die van de meerderheid en oppositie in het bijzonder altijd wel verdeeld blijven. Hoge bomen vangen immers veel wind. Ook wij hebben méér dan eens de wenkbrauwen gefronst bij de wijze waarop Marcel ‘zijn ding deed’. Afgezien van zijn grote en onmiskenbare dynamiek, blijft het zo voor ons vreemd dat hij niet meteen de grootste en beste ploegspeler was. Wellicht daarom dat de communicatie in deze stad tussen oppositie en meerderheid en naar verluidt ook tussen de meerderheid onderling niet altijd vlot liep. Wij zijn er van overtuigd dat meer samenwerking en open debat over alle mogelijke grenzen heen tot nog meer voordeel voor onze burgers zou kunnen geleid hebben.


Anderzijds hebben wij Marcel ook zien groeien in zijn job als burgemeester, die het strikt lokale vlak oversteeg. Hij was begaan met het Turnhoutse ommeland, het economische hinterland en het grensoverschrijdend overleg met Nederland. Het moet gezegd: Turnhout raakte in de voorbije 25 jaar uit de Kempense beslotenheid door een gedreven inzet voor de ontplooiing van stad en regio op cultureel, toeristisch, muzikaal en economisch gebied. De Warande, de Vrijdagen, een goed ondernemersklimaat, de aandacht voor ons historisch erfgoed, de toeristische uitstraling,…het zijn enkele troeven van onze stad waarvoor Marcel zich ingezet heeft. Turnhout werd zelfs een Vlaamse centrumstad. In veel gevallen was Marcel ook hierin de eigenzinnige motor die vooruit denderde en wel eens iemand die wat in de weg liep onderweg verschrikt in de kant deed springen. Het doel was hem vaak heilig en daar ging hij altijd resoluut voor, soms erop en erover.


Ook zijn duidelijke keuze voor Vlaanderen – waarvan we getuigen mochten zijn op 11 juli-vieringen – na zijn ervaringen met Franstalige onredelijkheid in het federale parlement, siert hem. En zoals we weten was Vlaanderen uiteindelijk te klein voor hem. Hij moest de grenzen over als was het een ‘Drang nach Osten’: Hammelburg, Gödöllö en Hanzhong. Had ons toch eens meegenomen, Marcel, dan had het vuur om die stedenbanden verder aan te wakkeren wellicht groter geweest.


Twee legislaturen was hij schepen en twee volle legislaturen burgemeester. Voeg daarbij nog het afgelopen anderhalf jaar en men kan gewag maken van een kwarteeuw – zeg maar een generatie lang – dragen van bestuursverantwoordelijkheid. Het is niet iedereen gegeven en het wordt ook lang niet door iedereen volgehouden.


In het vuur van de woordenstrijd kon het er wel eens hevig aan toe gaan. Niet alleen tegenover tegenstanders, maar ook in eigen rangen. Soms met harde woorden en soms bitsig, maar gelukkig nadien altijd weer afkoelend en opnieuw de synthese en nieuwe evenwichten zoekend. Ook dat geeft adel aan iemand.


Ja, natuurlijk kunnen wij en anderen nu opsommingen gaan geven van wat in het Marcel-tijdperk niet is gerealiseerd, of onvoldoende is gerealiseerd of slecht is gerealiseerd. We zouden kunnen herinneringen ophalen aan de heroïsche discussies over de Turnhoutse ring, de pijnlijke fusiegeschiedenis van onze ziekenhuizen of de lange lijdensweg van de oude Brepolssite. We gaan daar vandaag niet langer meer bij stilstaan. We moeten daar hic et nunc niet definitief over oordelen; dat zal de geschiedenis wel doen.


Ik herinner ook heel even aan de donkerste dagen van het ondemocratische cordon sanitaire, waarvan het Vlaams Blok en nadien ook het Vlaams Belang het slachtoffer werden, ook in Turnhout. Hoezeer het hem misschien ook speet dat zoveel kiezers hun toevlucht tot onze partij zochten, toch heeft Marcel in de loop der jaren aanvaard dat wij deel uitmaken van het politieke bestel en dat wij recht hebben op de plaats die de kiezer wilde. Wij hebben die evolutie altijd geapprecieerd.


Ondanks alle verschillen in inzichten, karakters, politieke berekeningen, nemen wij afscheid van een bijzonder man die hoe dan ook altijd en in alle omstandigheden ons aller burgervader was. Want ook in momenten van nood en onheil, rampen en tegenslagen stond hij aan de kant van al zijn burgers.


Dit afscheid is dan ook een scharniermoment in de Turnhoutse geschiedenis en afscheid nemen heeft altijd iets vreemds.


Namens de Vlaams Belang – fractie wens ik u, Marcel – burgemeester, van over diepe politieke kloven en als fractievoorzitter van de tweede grootste partij in Turnhout het allerbeste toe voor de toekomst. In de eerste plaats is dat een goede gezondheid, want daartegenover is àlles relatief. We hopen dat u in de tijd die nog voor u ligt met de mensen die u dierbaar zijn voldoening mag blijven vinden in de dingen die u bezig houden en die u kunnen beroeren. Nog vele schone jaren dus, in Turnhout, in China of elders.”


Afscheidsspeech Pierre Gladiné (Open VLD)


“Beste Marcel, januari ‘83 is een mijlpaal in ons beider politiek leven. We hadden meegedaan aan de gemeenteraadsverkiezingen van oktober ’82 en zijn allebei verkozen in de gemeenteraad. Voor eerst werd de absolute cvp-meerderheid doorbroken en de pvv kwam mee in meerderheid. U werd schepen van burgerlijke stand. Het was geen gemakkelijke periode want de stadsfinanciën moesten gesaneerd worden – waar hebben we dat nog eens gehoord-. In 1989 werd u terug schepen en werd toerisme toegewezen. Het is in die periode dat u het straattheater startte en u wist dat dit een ongeziene public relationcampagne was voor de stad Turnhout. Aan deze campagne is geen einde gekomen. Ik denk daarbij aan de Vrij-Dagen, turnhout in my name enzovoort. De podiumacts op de Turnhoutse Vrij-Dagen zijn ondertussen tot ver buiten de stadsgrenzen gekend.


In 1995 werd ik schepen en ik leerde u beter kennen. U kon als burgemeester niet ideaal starten want u moest een beginnende staking van de politie de kop indrukken. Ik weet dat u de eerste weken van uw ambt als burgemeester heel wat tijd en energie hebt gestoken in overleg met de politie. En ik wil een alinea uit één van uw speeches overnemen. U zegt voor mij is het besef gekomen dat er ook bij de beleidsverantwoordelijken een nieuwe cultuur moet groeien voor benaderingen van nieuwe uitingen in een maatschappij. Een cultuur gebaseerd op respect en overleg. Overleg in respect met elkaar is bij u altijd aanwezig geweest en dat siert u.


Tevens zijn bij u de stedenbanden altijd belangrijk geweest. Er was reeds de jarenlange vriendschap met de stad Hammelburg. Nadien zijn daar Vinatori, Gödöllö en Hanzhong bijgekomen. En ik heb onlangs gelezen dat men ook bezig is met Tilburg.


De erkenning van Turnhout als centrumstad was voor de burgemeester een belangrijke stap. Het liefst had hij een fusie gezien met de verschillende gemeentes, maar ik denk dat hij met het stedelijk samenlevingsconcept ook een tijdje kan leven. Marcel, er is in een periode van 25 jaar heel wat voor Turnhout gerealiseerd. Wij hebben daar graag aan meegewerkt. Ik wens je nog vele vitale jaren met je kleinkinderen, het gaat u goed.”


En de fractie geeft hem nog een cadeau met een ‘Grote Smurf’ op.


Afscheidsspeech Marc Clymans (Groen!)


“Wij vermoeden dat je ooit al eens geleefd hebt, op een eilandje. En toen dachten ze: we moeten die mens een naam geven. ‘Vrijdag’ zou dan een goed idee kunnen geweest zijn. Want dat is inderdaad de belichaming voor een stuk waar jij voor staat. In het begin als schepen was dat niet voldoende voor u. Je wou heel ambitieus zijn, en je wou burgemeester worden van deze stad. Een stad waarvan jij vond dat ze terug op de kaart moest geplaatst worden. Je dossierkennis is sterk en ook op hogere niveaus trok jij terug de kaart van Turnhout. We hebben het altijd spijtig gevonden dat je die iets teveel alleen wou trekken, zonder de oppositie. We willen je bedanken voor je inzet, we wensen je nog een goede gezondheid en een heel fijn leven verder.”


Afscheidsspeech Dimitri Gevers (sp.a)


“Ook onze fractie wil zich nog even tot u richten. U die de afgelopen kwarteeuw op zo een bepalende wijze uw stempel op onze stad heeft gezet.


Mijnheer de burgemeester, na anderhalf jaar leven in de meerderheid mogen we het bekennen, u heeft ook goéde dingen gedaan voor Turnhout, zeker het afgelopen anderhalf jaar…


Er zijn er al vele genoemd, ik pik er 3 belangrijke uit:


U heeft als eerste gezien – en dat ik vind ik persoonlijk uw belangrijkste verdienste – dat de toekomst van Turnhout ligt in haar stedelijkheid en u heeft hemel en aarde bewogen én verkregen dat we erkend werden als centrumstad. Op de schouders van uw opvolgers rust de verpletterende verantwoordelijkheid om onze stad en stadsregio verder in die door u gekozen richting te stuwen.


U heeft als eerste het belang van toerisme en evenementen, het belang van een bruisende stad ingezien, met het gekende, schitterende resultaat.


En ook al is een afscheid in schoonheid van dit dossier u deze avond ontnomen, ook de Brepols-herkansing heeft u met twee handen aangegrepen en zo mee de basis gelegd voor wat waarschijnlijk het meeste bepalende project voor Turnhout in de komende decennia zal zijn. Burgemeester, wees gerust, het dossier is in goede handen, en als er iets is, zullen we het u zeker komen vragen (Don’t call us, we’ll call you…)


Beste Marcel, je was een fijne burgemeester. Ik weet dat de verleden tijd die ik gebruik jou minstens even ‘raar doet’ dan dat het ons allemaal doet.
Zelfs op dit moment kan niemand hier aanwezig zich een raad inbeelden zonder jou. Zelden of nooit verloor je je greep op het ‘democratisch geschil’ in deze raad. Je liet ruimte voor debat en verkoos barmhartigheid en humor als favoriete wapens, maar je kon ook vlijmscherp uithalen, als dat nodig was om heer en meester te blijven van dit plenum. Daar kan ik je als politieker en als mens alleen maar oprecht voor bewonderen.


Burgemeester, u was een atypisch man, you did it Sinatra-gewijs Your Way.


In de tien jaar dat ik me in politiek Turnhout begeef, heb ik je – zowel fysiek als mentaal – er alleen maar op vooruit weten gaan. Of er een oorzakelijk verband is weet ik niet, maar sinds je een aantal kilo’s achter je hebt gelaten, lijk je mentaal nog sneller in tijd en ruimte te bewegen.
Dat maakt dit afscheid zo bijzonder. U verlaat de scène ruim op tijd, terwijl veel heersers maar aftreden geregen aan de degen van hun kroonprins.


Maar – en hiermee sluit ik op mijn beurt wat atypisch af – u was ook atypisch in minder goede zin. Dat moet me – nu wij hier na 100 jaren op de reservebank eindelijk op het plein staan – toch van het hart. Als u – om een van onze voorgangers Paul Huybrechts te citeren – ‘zoals elke jonge gast die uit het Atheneum kwam gewoon naar de BWP was gekomen’ – dan had onze partaai geen 100 jaar moeten wachten om een gooi te kunnen doen naar het burgemeesterschap van Turnhout…


Marcel, kameraad, … Bedankt voor alles en het ga u goed.”


Afscheidsspeech Luc Debondt (CD&V)


Als laatste in rij moet ik al heel wat tekst schrappen. Vandaag sluiten we in Turnhout een belangrijke politieke periode af. Na vele jaren als schepen heb je gedurende nog eens 13,5 jaar het burgemeesterschap waargenomen. De bestuursperiode van onze burgemeester zal in de toekomst bekeken worden als het op de kaart zetten van Turnhout. De erkenning van Turnhout als centrumstad zal één van de belangrijkste verwezenlijkingen blijven. Het heeft heel wat inspanningen gekost om erkend te worden. Vooral de financiële erkenning door het stedenfonds heeft tot gevolg dat Turnhout eindelijk wordt vergoed voor de dienstverlening in de brede omgeving van Turnhout.


Verder is tijdens zijn bestuursperiode de samenwerking met de stadsregio opgestart. Diverse initiatieven tussen Beerse, Oud-Turnhout, Turnhout en Vosselaar tonen aan dat samenwerking tussen de gemeenten voordelen kan bieden voor alle partners. De magische kaap van 40.000 inwoners werd zopas overschreden. En in versneld tempo gaan we richting 50.000.


De inspanningen op het vlak van woonbeleid en de uitbouw van het winkelcentrum beginnen duidelijk vruchten af te werpen. Ook op internationaal vlak werden tijdens zijn bestuursperiode de vriendschapsbanden aangehouden tussen Vinatori in Roemenië, Gödöllö in Hongarije en Hanzhong in China. Niet te ontkennen zijn de impulsen om van Turnhout een belevenisstad te maken. De uitstraling van onder andere de Warande, de Vrij-Dagen, het Terras Theater zorgen ervoor dat heel wat bezoekers Turnhout weten te vinden en dit tot ver buiten de stadsgrenzen.


Als geen ander wist onze burgemeester hoe je dossiers aanbracht en ook realiseerde. Zijn werkkracht, inzet, inzicht en doorzettingsvermogen kan je gerust legendarisch noemen. Evenals zijn dossierkennis. Leeftijdsgenoten houden er zeker een ander dagschema op na, een voorbeeld voor heel wat jongeren. Van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat aan een haastig tempo dat ook voor zijn naaste medewerkers moeilijk te volgen was. Daarbij nog bereikbaar en aanspreekbaar zijn voor iedere Turnhoutenaar op elk moment van de dag of de nacht behoorde tot zijn kwaliteiten. Het zal zeker niet eenvoudig zijn dergelijk monument op te volgen. Toch gelove

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...