Verslag Gemeenteraad 30 juni 2008 DEEL 1

Bron: Gazet van Turnhout (www.turnhoutblogt.be)
Auteur: Marian Michielsen
“Dan schors ik de zitting”

Naar goede gewoonte nemen we het uitstekende en objectieve verslag van de gemeenteraad integraal over van de Turnhoutse blog “Gazet van Turnhout” (www.turnhoutblogt.be). Enkel de passages die betrekking hebben op de VB-tussenkomsten worden door ons in vet geplaatst.


 

Omdat we het twee maanden zonder gemeenteraad moeten stellen, splitsen we het laatste verslag in tweeën. In dit eerste deel van het kan je lezen hoe Marcel Hendrickx voor het eerst en het laatst in zijn carrière een zitting schorst. De chiro van Zevendonk stond erbij en keek ernaar. 


Chiro Zevendonk
Op bezoek in de gemeenteraad is Chiro Zevendonk. Met een affiche achter een groot glasraam, want op die manier mogen ze van het uniform gemeentelijk politiereglement (UGP) wél reclame maken voor hun fuif. De aanleiding van hun actie was een boete die ze moesten betalen omdat ze een infobord hadden geplaatst op privé-terrein.


Matthias De Maeyer bedankt de raad voor de tijd die hij krijgt en steekt zijn betoog van wal. “We hebben een boete van 75 euro moeten betalen omdat we met twee infoborden op privaatdomein onze fuif aankondigden. Eén van die borden hing onder het bord van een immobiliënkantoor dat er al maanden hing. Wij willen gerust een rondleiding rond Turnhout geven langs borden van aannemers, scholen en bedrijven. Moeten zij ook een boete betalen of zijn zij in orde met vergunning?” vraagt De Maeyer zich af.


De chiro begrijpt het reglement wel, maar vindt het spijtig dat voorafgaandelijk geen communicatie was naar verenigingen toe. “Dit komt bij ons over als een ondermijning van de vrijwilligerswerking en we betwijfelen of dat jullie bedoeling was met dit reglement.” Chiro Zevendonk roept alle verenigingen op zich aan te sluiten bij hun vraag om reclame te kunnen blijven maken in de lokale gemeenschap voor hun activiteiten. “Dat moet kunnen via infoborden en spandoeken op voorwaarde dat die ordelijk zijn, het zicht voor het verkeer niet belemmeren en beperkt zijn in tijd en aantal.”


Schorsing
Marcel Hendrickx (CD&V) stelt voor om bij punt twee van de agenda, waarin het gewijzigd UGP voor ligt, over de Chirokwestie van gedachten te wisselen. Al kwam dat punt twee wellicht later dan hij zelf had gedacht.


Want jawel, Francis Stijnen (CD&V) had nog maar net iedereen uitgenodigd op de receptie na deze laatste gemeenteraad van Marcel, of daar spreekt Marc Clymans (Groen!) al de onheilspellende woorden. “Het is een vervelend moment omdat hier een groep achter ons staat, maar de verenigde oppositie merkt dat er te weinig mensen van de meerderheid aanwezig zijn.”


Het wordt er niet beter op. “Als wij buiten gaan, kan er niet meer vergaderd worden. Wij willen op een andere manier gehoord worden, want wij voelen dat jullie ons kleinzielig behandelen. Daarom willen wij nu het been stijf houden. Voor mij mag de gemeenteraad nu stoppen tot schepen Hermans (CD&V) aanwezig is of we stoppen er helemaal mee. Uit respect voor de groep van Zevendonk willen we wel overleggen of we dat punt nog kunnen behandelen.”


Marcel Hendrickx (CD&V) deelt mee dat schepen Luc Hermans (CD&V) over tien minuten zal verschijnen en vraagt om punt twee toch te behandelen uit respect voor de chiro. Maar Paul Meeus (Vlaams Belang) vraagt toch een overleg over de orde van de werkzaamheden. “Want uiteindelijk moet er gestemd worden en dan komen we met de afwezigheid van schepen Hermans (CD&V) in de problemen.” Hendrickx schorst de vergadering.


20 minuten later…
sijpelen de raadsleden weer binnen. Hermans (CD&V) is gearriveerd en Hendrickx (CD&V) heropent de zitting: “Er is nogal wat te doen geweest rond een bepaald politiereglement. (Dat waarin staat dat kinderen onder de twaalf niet na de twaalven alleen op straat mogen, nvdr) We hebben dit op verschillende colleges en raden voorgesteld. Op geen enkel ogenblik is er reactie gekomen. Daarna is het onder aandacht gekomen, maar in persberichten kwam niet volledig tot uiting wat bedoeling is.”


Wat die bedoeling is? “10-11-jarigen uit het uitgangsleven weg te houden. Wij vinden dit vorm van kinderverwaarlozing. En we willen dat straffen met een mogelijke administratieve boete of verplichte bemiddeling. Dat vinden wij bijzonder belangrijk en is naar de toekomst gericht.”


De toekomstige ex-burgemeester stelt voor om het gewijzigd UGP goed te keuren om het direct na de vakantie te evalueren, ook door de adviesraden. De gezinsraad had haar gedacht namelijk nog niet kunnen zeggen. Een eventuele wijziging op vraag van de chiro van Zevendonk kan dan ook in het reglement opgenomen worden. De commerciële borden zijn intussen ook onderzocht, weet Hendrickx. “Voor die borden is een bouwvergunning nodig. De borden zonder vergunning worden vandaag of morgen nog verwijderd, anders wordt een PV opgesteld.”


Bart Cabanier (Groen!) vindt dat de communicatie rond het UGP beter kon. “Bij de voorstelling van het UGP hebben wij gezegd: communiceer dat naar burger. Dat de chiro hier staat, is daar het beste voorbeeld van. Niemand wist dat dat erin stond. Je kan het de politie of GAS-ambtenaar niet verwijten dat ze daarop controleren en boetes uitschrijven. De stad had de communicatie beter moeten voeren.”


Ook bij het bewuste 12-jarigenreglement. “Ik vond het raar dat er op de website van de stad niet stond waar het eigenlijk over ging. In de pers werd gesproken over een samenscholingsverbod of uitgaansverbod. Nu kan je veel zeggen over dat reglement, maar niet dat het een samenscholingsverbod is. Het is ook jammer dat de politie geen cijfermateriaal kan voorleggen van jongeren die betrapt zijn.”


Een tweede vraag gaat over de kinderverwaarlozing zelf. “Als je dat wil aanpakken, is een politiereglement dan wel de goede manier? Ik twijfel daaraan, zeker als de preventieraad niet geraadpleegd is. Zij hebben flankerende maatregelen als de opvoedingswinkel en gezinsbegeleiding.”


Hij vraagt zich ook af waarom het punt persé nu goedgekeurd moet worden. “Laat eerst die adviesraden daar hun licht over schijnen en breng het dan voor op de gemeenteraad.”


Paul Meeus (Vlaams Belang) sluit zich aan bij Bart Cabanier (Groen!) wat de communicatie betreft. Maar hij steunt het voorstel wel. “Ik begrijp niet waarom je zowat in het defensief gaat. De mensen in de straten zijn het er voor een groot deel mee eens. Ik denk dat filosofie die u erachter steekt, de juiste is.”


Hij komt wel nog even terug op het verbod voor mosquito’s dat ook in het UGP is opgenomen. “We zijn geen vragende partij om die toestellen te hangen, nog minder dat private rechtspersonen daarmee afkomen. Maar wij vinden dat het debat eerst moet gevoerd worden. En dat er eerst een wetgeving rond moet komen, alvorens wij ons daarover uitspreken.” VB onthoudt zich op dat punt, met de rest van het UGP gaat de partij akkoord.


Eva Huet (Open VLD) gaat akkoord met het UGP. Zij waarschuwt het schepencollege wel voor overreglementering.


Ook Peter Reniers (LDD) feliciteert de burgemeester voor de maatregel. Maar hij vraagt meer overleg. “De chirojongeren had je ook via informeel contact op de hoogte kunnen brengen vooraleer je ze met een boete confronteerde. Ze moeten al met weinig geld rondkomen. Ik denk dat elke euro bij hen welgekomen is.”


De burgemeester weet dat er geen correcte cijfers over het aantal -12jarigen alleen op straat zijn, omdat dat vroeger geen overtreding was. “Maar er zijn wel indrukken en die laten toe om te zeggen dat er een hoop kinderen van die leeftijd in de uitgaansbuurten zijn. Ik vind het jammer dat deze maatregel in het politiereglement komt. Eigenlijk zou die in de wet tegen kinderverwaarlozing moeten staan, maar vermits er niets ander voorhanden is, willen wij dat zo oplossen.”


“De bemiddeling is niet vrijwillig in dit geval”, zegt hij nog. “Omdat het minderjarigen betreft, is bemiddeling voorzien.”


“Maar als de ouders in fout zijn, kan de ambtenaar hen eventueel gewoon een boete geven”, aldus Cabanier (Groen!). “Het is geen recht van die ouders om bemiddeling te krijgen?”


“Neen”, antwoordt de burgemeester (CD&V). “Vermits het een overtreding betreft waar minderjarigen bij zijn, is er bemiddeling.” Volgens Cabanier kreeg hij andere info van de ambtenaar. “Vervelend dat hij tegen jou iets anders zegt.”


De meeste andere gemeentes stemmen het UGP pas in september. “Maar”, zegt Hendrickx (CD&V). “Er is toch een duidelijk verschil tussen Turnhout en Baarle-Hertog en Oud-Turnhout ook, want die komen allemaal naar Turnhout. De feiten doen zich hier voor.”


Aan Paul Meeus (Vlaams Belang) zegt hij nog dat hij zich geen zorgen maakt. “We hebben gezien aan de enquêtes en reacties dat de overgrote meerderheid dit reglement toejuicht. Maar we willen het ook democratisch spelen. De preventieraad was op de hoogte, de gezinsraad niet.”


Ook hier hoort Cabanier weer twee verschillende geluiden. Hij hoorde dat de preventiedienst niet op de hoogte was. “Ik wil dat na de zitting wel eens bespreken”, antwoordt Hendrickx (CD&V).


En hij gaat nog even door. “We moeten ons inderdaad behoeden voor overreglementering, maar we zullen die zaken op commissie bespreken om dat te voorkomen.” En ook Peter Reniers (LDD) volgt hij, met uitzondering van wat de communicatie betreft in het geval Zevendonk. “Op het ogenblik dat de feiten bekend waren, is het kwaad geschied. En die mensen moeten wij in alle vrijheid laten werken. De politiek moet daarvan gescheiden blijven.”


Astrid Wittebolle (Groen!) wil de schepen van jeugd ook even de kans geven om woordje te placeren.


Die zegt dat hij zich achter het standpunt van de voorzitter schaart. “Het UGP heeft de laatste dagen de indruk gegeven dat alleen repressief met jongeren wordt omgegaan en dat is niet waar”, wil schepen Gevers (sp.a) wel nog kwijt. “Wij doen veel dingen preventief.”


Groen! vraagt een minuutje overleg en wil daarna nog weten welke dienst de aanvragen voor zulke reclameborden gaat opvolgen. “Blijkbaar is er een chaos om die aan te vragen en wordt die daarna toch geweigerd. De diensten moeten zorgen dat er duidelijke regelingen komen”, zegt Marc Clymans (Groen!)


Voor borden van vaste orde moet je bij dienst Ruimtelijke Ordening zijn, voor die van tijdelijke aard bij Stadspromotie, weet Hendrickx (CD&V). “Deze voormiddag hebben diverse diensten samen gezeten om dat te bekijken.”


Bart Cabanier (Groen!) vraagt nog of de sociale diensten zijn samengekomen om de ouders deskundig te begeleiden? Dat is niet het geval. De leden van de Groen!-fractie stemmen tegen. De rest stemde voor, inclusief Walter Vanhoutven (sp.a) van wie de burgemeester even de naam vergat “nondedomme”.


TurNOva
De agendapunten 10 tot en met 13 gaan over het Turnova-project. Die weet de oppositie uit te stellen. “We betreuren het, maar we hebben respect voor het democratisch spel. Op vraag van de oppositie willen we de punten 9, 10, 11, 12 en 13 uitstellen”, was alles wat de burgemeester daarover kwijt wou.


Noordboulevard
Voor de aanleg van de Noordelijke Boulevardweg moet een ontwerp worden opgemaakt. De kostenraming bedraagt 100.000 euro. Als gunningswijze wordt de algemene offerteaanvraag voorgesteld.


Renaat Decoster (Vlaams Belang) wil daar wel iets over kwijt, al begint hij met de tussenkomst van een ander punt. “Sorry, ik heb mij vergist”. Tweede poging: “Ik vind dat het nogal raar is gegaan met de Noordelijke Boulevard. Er is niets over gezegd tijdens de jongste commissie 5. Dan kwam er de gezamenlijke commissie waarbij de boulevard wel werd aangekondigd. Iemand vroeg om daar eens uitvoerig over te praten, maar eigenlijk wist de commissie van niets. Wij zijn dus slecht ingelicht.”


“Desniettegenstaande”, jawel, dat woord bestaat, “zijn wij blij met die Noordelijke Boulevard. Alleen hebben wij onze vragen bij bijvoorbeeld de Hollandsestraat. En wij denken ook dat die boulevard geen oplossing biedt zonder een ronde ring.”


En Peter Reniers (LDD) vraagt zich af of het nieuw ontwerp zich kan baseren op een eerder gemaakt ontwerp door studiebureau Omgeving. “Als het een andere studiebureau wordt, moet dat dan weer from scratch beginnen of kan dat zich baseren op het andere ontwerp? Ik weet niet hoeveel het kan kosten om tot een voorontwerp te komen.”


Schepen van Mobiliteit Dimitri Gevers (sp.a) slaat een mea culpa. “Ik ben het stomweg vergeten te behandelen op commissie 5. Ik heb me daar in de verenigde commissie al voor verontschuldigd. Blij dat u tevreden bent alleszins. De Noordboulevard zal het mobiliteitsprobleem in Turnhout niet oplossen, maar het zal wel helpen.”


Peter Reniers spreekt hij aan met Lijst Dedecker “een nieuwe branding, nietwaar”. “Ondertussen hebben we, hiphiphoera, een structuurplan, dus we zaten sowieso met een nieuwe procedure. Maar uiteraard kan het nieuw studiebureau zich baseren op het werk van Omgeving. En het kost wat het moet kosten uiteraard.”


Renaat Decoster (Vlaams Belang) is niet helemaal tevreden met het antwoord. “We hebben de excuses genoteerd. Desniettegenstaande is het voor mij niet duidelijk waar de Noorderboulevard loopt. We zitten ook nog in ons maag met die situatie in het noorden, ik kom nog eens terug op die ring. Op het plannetje zag ik iets vaags, met zelfs een brug over het kanaal. Die is wel voor fietsers. Ik zie het niet zitten, maar misschien ben ik niet verstandig genoeg.”


“Dat het tracé niet 100 procent vast ligt op de plannen, kan kloppen. En je bent daar uiteraard slim genoeg voor om dat te vatten” stelt schepen Gevers (sp.a) hem gerust. “Want we gaan net een ontwerper aanstellen om dat tracé te tekenen. Het zal alleszins een fameuze verbetering zijn voor de mobiliteit in het noorden van Turnhout. U blijft terugkomen op de ronde ring. Ik stel voor dat u zich kandidaat stelt voor de Vlaamse verkiezingen. Laat ons hopen dat u minister van Ruimtelijke Ordening kan worden en dan kan u meteen het tracé terug vrijwaren.”


Marc Clymans (Groen!) begint naar aanleiding van het ring-of-niet-spel over het mobiliteitsplan. “Kunnen we een stand van zaken krijgen over wie er op de mobiliteitsdienst werkt, of die al bezig zijn en met hoeveel dat ze er gaan werken. Dan is het ook logisch dat we het mobiliteitsrapport kunnen evalueren. In andere gemeentes leeft dat, maar in Turnhout geraakt het niet verder dan binnen de ambtenarij en het college.”


“Er is iemand uit de tweede ronde van de sollicitatie gekomen. Die kan in november aan de slag gaan”, vertelt schepen Gevers (sp.a). “Daarna wordt het gemakkelijker om het mobiliteitsplan te evalueren. En ík ben niet over ring begonnen.”


Vlaams Belang en LDD onthouden zich. De rest gaat akkoord.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...