Verslag Gemeenteraad 3 oktober 2007

Bron: Gazet van Turnhout
Auteur: Jef Verheyen

Naar goede gewoonte nemen we het uitstekende en objectieve verslag van de gemeenteraad integraal over van de Turnhoutse blog “Gazet van Turnhout” (www.turnhoutblogt.be). Enkel de passages die betrekking hebben op de VB-tussenkomsten worden door ons in vet geplaatst.

Een groot deel van de gemeenteraad van 1 oktober was gewijd aan bewonersonrust op diverse plekken in Turnhout: de Steenweg op Gierle, de omgeving van de Bruyne Strijd en de voormalige Ford-garage aan de Steenweg op Antwerpen kregen ruime aandacht.

Tussen de bedrijven door wist Wim Peeters (Vlaams Belang) de vergadering te verrassen met de suggestie dat hij niet moeders mooiste is.

Handtekening is politiek onverantwoord

De vergadering begint met de eedaflegging van Myriam Van de Heyning (Open Vld). Zij volgt Roel Druyts op die zijn ontslag gaf als gemeenteraadslid.

De raden van bestuur van het Sint Elisabethziekenhuis en het Algemeen Ziekenhuis Sint Jozef ondertekenden een intentieverklaring waarin ze zich engageren om uiterlijk in 2010 te fuseren. Paul Meeus (Vlaams Belang) kondigt aan dat zijn partij die verklaring niet zal goedkeuren en zich bij de stemming zal onthouden. Hij vindt het een goede zaak dat er een bereidheid is om samen te werken en om de samenwerking in een ruimer regionaal verband uit te bouwen. Zijn partij, zo stelt hij, is ook nooit tegen de fusie geweest. Meeus stelt echter dat de vragen die zijn partij hierover in het verleden stelde nog altijd onbeantwoord zijn en dat de intentieverklaring er volgens hem een is vol ‘ronkende volzinnen’ die allerlei interpretaties toelaten en die een bron van onenigheid kunnen zijn.
Verder klaagt Meeus het feit aan dat Robert Stouthuysen als vertegenwoordiger van de stad en van de gemeenteraad zijn handtekening heeft geplaatst onder de intentieverklaring en dit zonder dat die verklaring al besproken werd door die gemeenteraad. ‘Ik vind dat hoogst onfatsoenlijk.’

Burgemeester Hendrickx (CD&V) antwoordt dat het logisch is dat een aantal vragen rond de fusie nog niet zijn opgehelderd, dat is volgens hem net de essentie van een intentieverklaring. Hij stelt wel dat er nu – in tegenstelling tot wat vroeger het geval was – bij de verschillende betrokkenen een duidelijk engagement is om de fusie daadwerkelijk te realiseren, wat hem hoopvol stemt. Maar, ‘er is geen enkele zaak definitief geregeld.’ Verder stelt Hendrickx verrast te zijn dat Stouthuysen de verklaring reeds ondertekende. Hijzelf en schepen Peter Segers (sp.a) hebben tijdens het overleg met de ziekenhuizen gezegd dat ze dat ze verklaring niet konden ondertekenen omdat de gemeenteraad die eerst moet goedkeuren. ‘Ik ben verrast en ga daarover een vraag stellen aan mijnheer Stouthuysen, hij heeft dat waarschijnlijk gedaan in de functie van expert die meegewerkt heeft aan de voorbereiding van de tekst. Ik heb heel veel respect voor mijnheer Stouthuysen, maar het is inderdaad politiek onverantwoord dat hij die verklaring reeds tekende.’ Paul Meeus is blij met deze verklaring en wijst er nog op dat hij met zijn bezwaar geen afbreuk heeft willen doen aan de inhoudelijke inbreng van Stouthuysen.

Marc Clymans (Groen!) stelt dat de fusie eigenlijk bedoeld is om zo het hartcentrum naar de Kempen te halen. Zelfs als dit niet lukt, vindt hij, kan het misschien de aanzet zijn voor een koepel van Kempense ziekenhuizen.

Schepen Segers sluit hierbij aan met de mededeling het voorlopig koffiedik kijken is of dat hartcentrum er zal komen in de Kempen. Voorts meldt hij dat een Nederlandse deskundige de haalbaarheid van en de voorwaarden voor een samenwerkingsverband onderzoekt, al kadert dat onderzoek in de eerste plaats in de hartcentrumproblematiek.

Segers herinnert er Paul Meeus terloops aan dat diens partij in de OCMW-raad tegen de fusie stemde terwijl ze zich nu onthoudt. Meeus vindt dit terecht omdat zijn partij geen antwoord kreeg op haar vragen. Bovendien, ‘het behoort tot het democratische spel dat mensen hun mening kunnen bijsturen.’

Vlaams Belang onthoudt zich, de andere partijen keuren de intentieverklaring goed.

Geen controle op vergunningen?

Naar aanleiding van de vervallen vergunning van een frituur in de Rubensstraat vraagt Peter Reniers (Turnhout Vooruit) of de stadsdiensten dergelijke vergunningen wel voldoende alert opvolgen, ook een vergunning voor een stelling in de Begijnenstraat bleek immers al vervallen te zijn. Volgens de burgemeester is de frituurvergunning een alleenstaand feit. Wat de vergunningen voor stellingen en schutsels betreft, komt er spoedig een coördinatievergadering om hierover concrete afspraken tussen de stadsdiensten te maken.

De burgemeester stelt Reniers ook gerust naar aanleiding van diens zorg dat Ethias de verzekeringspremies van de stad zal verhogen en dit naar aanleiding van een brand in het Heilig Graf waarvoor de stad aansprakelijk is gesteld. De verzekeringstatistieken van de stad blijken immers zo gunstig te zijn dat ze in de meeste sectoren een premievermindering heeft gekregen.

De mensen met de centen zijn nog niet overtuigd

De stad Turnhout zal samen met de andere centrumsteden een stadscontract afsluiten waarin het thema ‘wonen’ prioritair wordt gesteld. Daarnaast zal het contract nog een specifiek luik bevatten rond de realisatie van het stedelijk plateau, waarbij de ring-verkeersinfrastructuur ter hoogte van het Stadspark ingrijpend zal worden aangepast.

Marc Clymans wil nog eens een aantal zaken duidelijk stellen: onder meer over het betaalbaar wonen. Niet alleen nieuwe inwoners hebben recht op fatsoenlijk wonen, maar ook de mensen die nu reeds in Turnhout wonen hebben dit recht. Nu is er een tendens naar fraaie initiatieven en soms zijn de bestaande inwoners daarvan de dupe. Hij verwijst daarbij naar het geplande project aan de Steenweg op Antwerpen. Het bestuur moet hierin zijn verantwoordelijkheid nemen. Clymans vindt verder dat het stadsbestuur heel veel inzet op het stedelijk plateau en vraagt het college of er een plan B is indien het plateau er niet komt, bijvoorbeeld omdat er geen fondsen voor vrijkomen.

Schepen Gevers (sp.a) vindt dat de fractieleider van Groen! een punt heeft wat de woonkwaliteit betreft maar ‘we mogen niet vergeten dat we in een stad wonen en niet op de boerenbuiten. Het is een illusie hier eindeloze vergezichten te bieden.’ Daarom moet de eerste zorg van het bestuur gaan naar het creëren van nieuwe publieke groenruimtes en niet naar privé-woningen. Er is voor het plateau geen plan B, het zal dat worden of niets, volgens Gevers. Als het plateau er niet komt resten er het bestuur volgens Gevers alleen ‘waanzinnigheden’.

Marc Clymans vraagt zich af of de Vlaamse regering weet hoe belangrijk dit project is voor Turnhout. Volgens de burgemeester is dat inderdaad het geval. ‘We hebben heel wat medestanders, maar voorlopig ook nog tegenstanders, en dat zijn degenen die voor het geld moeten zorgen.’ Omdat het om een erg groot bedrag gaat, moet de stad nu het voorstel indienen om klaar te zijn tegen de tijd dat er een volgend financieel programma wordt opgemaakt, aldus Hendrickx.

Weg met de verdwijnpalen?

De verdwijnpalen aan de Zeshoek moeten worden hersteld. De voorziene kost is ruim15.000 euro. Peter Reniers gaat tegenstemmen: hij vindt het een gekke en kromme redenering dat men aan de verdwijnpalen vasthoudt. Andere steden hebben hiervan meer leed dan lief, volgens hem. Reniers stelt daarna het hele mobiliteitsplan rond de Zeshoek in vraag. Hij vindt dat er voldoende alternatieven zijn zonder de verdwijnpalen waarmee volgens hem binnen de kortste keren toch weer iets mis zal gaan.
Schepen Vos (CD&V) antwoordt dat het systeem met de verdwijnpalen zijn deugdelijkheid heeft bewezen en dat op sommige plaatsen nu eenmaal geleiding voorzien moet worden om het naleven van de verkeersregels te verzekeren. De waterpartij op de Zeshoek, die door Reniers ook in vraag werd gesteld, zal volgens Vos geïntegreerd worden met het kunstwerk. Schepen Gevers zegt dat hij uitkijkt naar de goedkope en haalbare alternatieven van Reniers, ‘Ik heb ze niet gehoord, maar ze zijn altijd welkom.’

Peter Reniers stelt zich ook vragen bij de renovatiewerken aan de buitengevels van de Leemshoeve. Het bestuur stelt volgens hem een aannemer aan die de voegen te diep uitslijpt en omdat het geen gerechtelijke procedure wil opstarten ‘draait dat bestuur nog eens op voor de opgelopen schade’. Schepenen De Busser (CD&V) en Vos stellen dat dit bij de oplevering zal worden uitgeklaard ‘maar ondertussen moeten we zorgen dat het gebouw geen verdere schade oploopt’. Vos stelt dat er in dat dossier nog andere knelpunten zijn, ‘maar we zullen tot een regeling komen waarin de stad zijn rechten vrijwaart, lukt dat niet dat zullen de gerechtelijke stappen er wel komen.’

Grachten rond de Bruyne Strijd?

Met het project Bruyne Strijd wil het stadsbestuur een nieuw type woonvorm uitbouwen, met een evenwicht tussen kwalitatief wonen en waardevol groen. Hannes Anaf (sp.a) weet dat de buurt zich zorgen maakt over mogelijke ernstige wateroverlast als gevolg van de eventuele ophoging bij het realiseren van dit project. Het water zal volgens hem niet meer wegkunnen. Experts stellen een drainagesysteem voor, de bewoners verkiezen open grachten. Daarom moet er volgens hem een buurtvergadering komen om een en ander toe te lichten en om de bewoners mee te krijgen in de gekozen optie.

Schepen Hermans (CD&V) antwoordt dat er op die plaats geen ruimingsmogelijkheden van open grachten zijn omdat de grachten ingesloten zouden liggen. Het alternatief met infiltratiebuizen garandeert volgens hem echter een ‘deftige afloop’. ‘We zullen dit graag in een gesprek met de buurt toelichten.’

Marc Clymans wijst erop dat het globale plaatje rond dit project momenteel voor niemand duidelijk is. Hij stelt dat de groenstructuur eerst moet worden ingevuld, ‘want anders komen we ermee te laat.’ Hij wijst in dit verband op de gesprekken rond het mogelijke inplanten van een kribbe en een bejaardentehuis. Clymans betreurt dat er nog geen duidelijke structuur vastligt voor dit project, terwijl zijn fractie had gehoopt eindelijk van het ad-hocbeleid af te kunnen.

Schepen Gevers antwoordt dat het bestuur nu alleen de principes rond het project kan vastleggen, en dat de groene vinger daarbij de eerste prioriteit is. De kribbe en het bejaardentehuis zijn volgens hem nog maar vage ideeën.

Groen! onthoudt zich bij de stemming over het rooilijnenplan van de Bruyne Strijd.

Een bijna-liquidatie van 59 sociale woningen?

Recent is gebleken dat een aantal woningen aan de Steenweg op Gierle zonevreemd zijn omdat de zone waarin ze liggen sinds juni 2004 als zone voor grootschalige kleinhandel is ingekleurd. Het stadsbestuur wil de eigenaars van deze woningen extra bescherming geven door middel van een bijzonder plan van aanleg (bpa). Net voor de gemeenteraad heeft Gevers de gemeenteraadsleden een bijlage bij dit plan van aanleg bezorgd. Gevers vraagt de raad welwillendheid om de bijlage ondanks de late bezorging toch mee in de discussie op te nemen omdat hier volgens hem de leefbaarheid van de buurt op het spel staat.

Dit zint Turnhout Vooruit en Vlaams Belang niet. Peter Reniers vindt dat de bewoners eerst over de wijzigingen uit de bijlage hadden geïnformeerd moeten worden. Renaat Decoster (Vlaams Belang) is verontwaardigd omdat de huizen ineens zonevreemd zijn en omdat de bewoners zolang in onwetendheid zijn gehouden. Hij vindt dat het niet kan dat de bewoners pas twee dagen na de gemeenteraad geïnformeerd zullen worden. ‘Het was ons niet toegestaan om de bewoners zelf te informeren en toch moet hierover gestemd worden.’ Hij vraagt dan ook de verdaging van het punt.
Schepen Gevers zegt dat dit eventueel kan maar ‘u weet welke de gevolgen zullen zijn. Wij proberen de bewoners te beschermen en als u dat tegen wil houden zijn de gevolgen voor u.’
Dit verbaast Decoster: ‘U heeft meer dan drie jaar de tijd gehad om de woningen te beschermen.’ Hij vindt het ook sterk dat het college verklaarde geen ruchtbaarheid aan dit dossier wilde geven om kapers op de kust te voorkomen en dit terwijl het al drie jaar op het internet staat.

Schepen Gevers stelt, ‘met alle permissie’, dat hij dit dossier heeft geërfd en dat men hemzelf moeilijk kan aanwrijven dat daarover niet gecommuniceerd werd.

Paul Meeus vindt dat het college eerst naar de buurt had moeten gaan om te horen wat daar leeft, ‘u had dat verleden week kunnen doen, dan hadden we het kunnen stemmen. We klagen hier aan dat u als bestuur de informatieplicht niet is nagekomen. We nemen het ook niet dat wij dit allemaal in de krant hebben moeten lezen.’ Hij neemt het ook niet dat de bijlage slechts op het laatste moment werd bedeeld. Daarom wil hij de discussie niet tijdens deze gemeenteraad voeren.

Burgemeester Hendrickx zegt dat het de intentie was om door met deze bijlage een bescherming in te bouwen voor de bewoners. Indien de raad de nota niet aanvaardt zal het punt worden verdaagd. Hij wil immers niet de kans lopen dat een van de gemeenteraadsleden of een burger hierover een klacht zal indienen bij het provinciebestuur.

Schepen Gevers beaamt dat er in de communicatie rond dit probleem fouten zijn gemaakt, maar vindt dat de raad nu wel de discussie ten gronde kan voeren, want ‘zolang dit niet gestemd is blijven de oude voorwaarden voor ontwikkeling gelden en die zijn minder gunstig voor de bewoners.’ Wat het bestuur volgens hem wil, is de zaak betoneren door de bewoners de zekerheid te geven dat hun woningen in woonzone liggen. Bovendien mogen eventuele handelszaken zich alleen laten bevoorraden via de nieuw aan te leggen ventweg. De bewoners, zo stelt hij verder, mogen er wonen zolang ze zelf willen. Eventuele projectontwikkelaars zullen pas kunnen ontwikkelen als zij hele clusters huizen opkopen, ‘Als één van de bewoners neen zegt, dan komt er geen handelszaak.’

Jan Maes (Open Vld) stelt zich vragen bij de manier waarop het stadsbestuur omgaat met sociale woningbouw en spreekt over ‘een bijna liquidatie van 59 sociale woningen’. Hij vreest voor een verkommerde buurt aan een van de hoofdinvalswegen van de stad. ‘De stad moet een tweede Brepolssite voorkomen door een actieve rol te spelen. Nu valt de woonkwaliteit in deze buurt als een kaartenhuisje in mekaar. Deze burgers hebben geen enkel perspectief, nog wat woonkwaliteit noch wat de waarde van hun eigendom betreft.’ Daarom zal Open Vld pas meegaan in de discussie als eerst de burgers zijn gehoord.

Burgemeester Hendrickx herhaalt zijn voorstel om het punt te verdagen. Terloops merkt hij voor Jan Maes op dat het Open Vld-minister is die de kleinhandelszone heeft goedgekeurd.
Later tijdens de vergadering stelt Peter Reniers dat dit een ongepaste opmerking is. Burgemeester Hendrickx antwoordt dat hij voorzitter van de vergadering is en burgemeester van alle Turnhouters, ‘maar ik zit hier ook als politieker en heb dus het recht om dergelijke uitspraken te doen.’ Hendrickx zegt dat Reniers hem de les niet moet spellen.

Een decreet voor grotere efficiëntie

Het nieuwe gemeentedecreet legt steden en gemeenten een aantal verplichtingen op. Een daarvan is het opzetten van een interne controle van de activiteiten. Paul Meeus wil weten hoe dit in Turnhout zal gebeuren en welke de rol van de gemeenteraad hierbij zal zijn. Marc Clymans wil weten of het – zoals het decreet stelt – ook in Turnhout de bedoeling is dat aanwervingen worden gedelegeerd aan de secretaris. Als oppositielid bevreest het hem dat de kloof tussen de gemeenteraad enerzijds en het managementteam en dagelijks bestuur anderzijds alsmaar groter wordt.

Pierre Gladiné (Open Vld) deelt de mening dat de al te grote delegatie van bevoegdheden een slechte keuze zou zijn.

Schepen Stijnen stelt duidelijk dat de controle bij de gemeenteraad blijft. Het gemeentedecreet wil trouwens bewerken dat de fundamentele discussie op de raad gevoerd wordt. ‘Het overgrote deel van de agenda van vandaag zou trouwens in de gemeenteraad besproken blijven.’ Turnhout heeft een grote traditie van openheid en wil de besprekingen dan ook blijven voeren in de openbare commissies. Schepenen zullen hun beleid blijven toelichten op de commissies en ook dossiers die in bespreking zijn in het college zullen eraan toegevoegd worden. Verder moet de vraag nog worden besproken of personeelszaken gedelegeerd zullen worden. ‘De regelgever heeft getracht de efficiëntie van het bestuur te vergroten, dat willen we doen zonder de controle door de gemeenteraad te verliezen.’

Toch vindt Marc Clymans dat de begrotingsbespreking in de toekomst ‘het enige moment wordt dat we in een aantal belangrijke zaken kunnen tussenkomen.’ Hij vraagt dan ook om goede afspraken zodat dit op een gedegen manier kan gebeuren.

Paul Meeus wil dit goedkeuren maar zal het college er telkens aan herinneren dat er momenten moeten gecreëerd worden om de controle door alle raadsleden effectief te laten plaatshebben.

Astrid Wittebolle (Groen!) stelt dat er ook deontologische codes aankomen met dit decreet. Ze wil dat de raad op tijd in deze discussie wordt betrokken. ‘Het zou spijtig zijn dat we gewoon een resem regels krijgen waarover niet is gediscussieerd.’ Voor burgemeester Hendrickx is het evident dat dit in gezamenlijk overleg wordt bekeken.

Open Vld stemt tegen het plan voor de uitwerking van een intern controlesysteem, Turnhout Vooruit onthoudt zich, de andere partijen zijn akkoord

Over het financiële paard getild?

Er komt een herschikking van het stedelijke organogram. Pierre Gladiné kan hiermee niet akkoord gaan: hij heeft geen moeite met de toepassing van het prinicpe van gelijk werk, gelijk loon, maar wil geen nieuwe functies creëren die al te veel zullen kosten. Er worden zelfs functies gecreëerd die niet door de beoordelingscommissies gevraagd worden. Dit punt is voor hem meteen ook de kans om het beleid van schepen Maes (CD&V) in vraag te stellen. ‘Ze werd op het financiële paard gezet zonder teugels en het paard gaat zijn eigen richting zonder dat de ruiter er iets aan kan doen.’ Bovendien citeert hij schepen Segers die pleit voor het optimale inzetten van de middelen om zo de scheve financiële situatie recht te trekken. ‘Met de belastingsverhoging heeft u gewoon een spaarpot gecreëerd om nog meer uit te geven.’

Schepen Stijnen begint met te stellen dat de reactie van Gladiné niet gaat over wat ter stemming ligt. Investeren in personeel kost volgens Stijnen geld, voor een kwalitatieve dienstverlening is er kwalitatief personeel nodig. Bovendien zijn er in het organogram ook verschuivingen.

Schminkkamers in het stadhuis?

Pierre Gladiné agendeerde de vraag of er nog parkeerplaatsen voor gehandicapten bijkomen.
Schepen Gevers antwoordt hierop dat er voor openbare parkings normen zijn, waaraan de stad voldoet. In de woonstraten reageert het bestuur in functie van concrete vragen. Legitieme vragen die verkeerstechnisch haalbaar zijn, worden zoveel als mogelijk gehonoreerd. Myriam Van de Heyning vraagt op deze plaatsen controle op mensen die ‘vrolijk en dartel uit de auto springen en dat zijn geen gehandicapten.’.

Astrid Wittebolle agendeerde de vraag of de gemeenteraad via het internet kan worden uitgezonden, zoals dat in Leuven gebeurt. Dit kost niet veel en Turnhout kan hierin volgens haar een voortrekkersrol spelen.

Schepen Stijnen antwoordt dat hierover wordt nagedacht, onder meer binnen het overleg tussen de centrumsteden. Wel stelt hij vragen bij de interesse hiervoor bij het publiek en bij de technische haalbaarheid. Hierover moet een en ander nog worden uitgeklaard.
Wittebolle gelooft in de interesse van het publiek en stelt dat kijkers/luisteraars fragmenten uit de bespreking kunnen selecteren in functie van hun eigen interesse en dat dergelijk project niet duur hoeft te zijn, de StadsTV kost immers ook geld.

Wim Peeters (Vlaams Belang) vraagt schminkkamers: ‘Ik zou er toch iets beter willen voorkomen als het zover is.’

Op Wittebolles vraag of de gemeenteraad eventueel met een camera kan worden opgenomen, stelt burgemeester Hendrickx dat het bestuur altijd een open houding heeft gehad tegenover de pers en dat ook zo wil houden. Over eventuele beeldopnames moeten vooraf wel duidelijke afspraken gemaakt volgens hem.

Renaat Decoster agendeerde een aantal vragen over het bouwproject op de plaats van de voormalige Ford-garage. Hij vindt onder meer dat de stedenbouwkundige vergunning om dit gebouw in de L-vorm op te trekken beter niet was verleend en stelt ook de communicatie rond dit project sterk in vraag.

Schepen Gevers verdedigt het concept van dit inbreidingsproject en stelt dat de stedenbouwkundige vergunning hiervoor reeds jaren geleden werd afgeleverd. Toen was er geen bezwaar tegen. Schepen Stijnen overloopt grondig de historiek waarop de communicatie is verlopen en stelt dat hierover binnen de communicatieraad grondig is nagedacht

Waarna de vergadering verder gaat in besloten zitting.

Bestuurslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...