Verslag Gemeenteraad 3 mei 2010

Volgend verslag is een letterlijke overname van de verslaggeving op www.turnhoutblogt.be, ook bekend als Gazet van Turnhout. Enkel de passages die het Vlaams Belang vermelden of de tussenkomsten van onze mandatarissen werden door ons in vet geplaatst.

Tot 22 uur duurde de gemeenteraad. Het was op voorhand wat zoeken naar de volledige agenda, maar die vonden we gelukkig  op de perstafel zelf.


1.  Task Force en brandweer


De wet van 15 mei 2007 over de civiele veiligheid hervormt de werking van de brandweer grondig. Er komen nieuwe juridische entiteiten op het supralokale niveau: de hulpverleningszones. Die zullen de opdrachten van de civiele veiligheid verzekeren via de brandweer- en hulpverleningsposten. De gemeenten van zo’n toekomstige hulpverleningszone moeten dat voorbereiden.
Daarvoor komt er een Task Force. Binnen de gemeentelijke administratie van de toekomstige hulpverleningszone Taxandria kan er te weinig ondersteuning komen op het vlak van administratie, juridische zaken, personeelsmanagement, projectmanagement en communicatiemanagement. De stad sluit daarom een overeenkomst af met IOK om die expertise te leveren.


2. Begroting Task Force


Om de werking van de Task Force in het jaar 2010 mogelijk te maken, is er geld nodig.
De gemeenteraad keurt de overeenkomst goed over de minibegroting voor de werking van Task Froce van de brandweerzone Taxandria én de bijhorende verdeelsleutel.


3. Ladderwagen verkast


Sinds enkele jaren wordt in de hulpverleningszone Taxandria een meerjarenplan voor aankoop van gesubsidieerd materiaal gebruikt. Volgens dit plan schuift de huidige ladderwagen door naar een ander korps in de zone, als Brandweer Turnhout een nieuwe ladderwagen aankoopt. De huidige schuift door naar het  korps van Merksplas.


4. Voorbehouden parkeerplaatsen


Er kwamen verschillende aanvragen voor een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap. Die werden onderzocht. Zo komen er nieuwe plaatsen in de Molenstraat, de Onze Lieve Vrouwstraat, de Merodelei, de Collegestraat, de Schippersstraat, de Boomgaardstraat, de Ieperstraat en de Grimstedestraat. In een aantal straten werden er plaatsen extra voorzien, geschrapt of verplaatst.


5.  Afvaardiging 1


Het samenwerkingsverband Stadsregio Turnhout vraagt de gemeenteraad om een kandidaat-bestuurder aan te duiden voor hun raad van bestuur. Dat werd Myriam Van de Heyning.


6.Afvaardiging 2


IOK organiseert op 18 mei een algemene vergadering. Zij vragen om inname van standpunten over de dagorde en aanduiding van een volmachtdrager en plaatsvervangend volmachtdrager. Dat worden resp. Tom Daniels en Eddy De Wachter.


7 . Afvaardiging 3


Ook IOK Afvalbeheer houdt dan een algemene vergadering. Zij vragen ook om inname van standpunten over de dagorde en aanduiding van een volmachtdrager en plaatsvervangend volmachtdrager.
Turnhout zal op de dagorde reageren op de verschillende prijsstijgingen die IOK het voorbije jaar doorvoerde door de dalende recyclagemarkt. Nu lijkt die markt echter terug beter te werken. Turnhout zal polsen wat IOK in dat geval met het extra geld zal doen.
Volmachtdrager en plaatsvervangend volmachtdrager worden resp. Tom Daniels en Eddy De Wachter.


8. Standgeld kermis


De gemeenteraad van de Stad Turnhout keurt het retributiereglement goed voor de standgelden van de kermisattracties. Dat werd uitgebreid met een retributie voor de publiciteitsvoering voor Turnhout Kermis.


9. Turnhout Feest


De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst goed tussen de vzw Turnhout Feest en het stadsbestuur van Turnhout voor de organisatie van enkele zomerevenementen in 2010.  De convenant loopt tot en met 30 september 2010.
Astrid Wittebolle (Groen!) herinnerde de burgemeester er aan dat die op de laatste commissie een embargo wou op het nieuws dat de VRT in Turnhout een show zou presenteren. De dag nadien stond het echter breeduit in de pers, en dat vond ze niet erg netjes. Ze vroeg ook hoe het nu precies zat met dat contract waar Turnhout 85.000 euro voor zou betalen.
Paul Meeus (Vlaams Belang) wou weten hoe het zat met de sponsoring voor de 85.000 euro die de stad voor de VRT-show moet betalen. Op die commissie ging het ook over de tweede pensioenpijler voor het Turnhoutse stadspersoneel. Eén van de pistes daarbij zou de stad 125.000 euro kosten, maar dat lag wat moeilijk. Meeus vond het een vreemd contrast, een wrange samenloop van omstandigheden.
Burgemeester Francis Stijnen (CD&V) weet de persartikels aan de loslippigheid van de VRT die het persbericht eerst uitbracht. De stad heeft dan zelf ook maar een persbericht verstuurd. Dat was een samenloop van omstandigheden. Er is nu een voorlopig akkoord met de VRT. Dat wordt binnenkort uitgepraat. Dan kunnen we op basis van de details beslissen. Alle sponsoring is volgens hem welkom. De sponsorbrief vertrekt nog deze week. Hij vond de vergelijking van Paul Meeus met de pensioenbesprekingen wat kort door de bocht. Hij houdt de commissie op de hoogte van de verdere programmavoorstellen.
Astrid Wittebolle waarschuwde de burgemeester om in de sponsorbrief niet te schermen met VRT- of VTM-aandacht: die hebben voor hun programma’s toch al vaste sponsors. De burgemeester beaamde dat: het wordt creatief zoeken in de reeks andere zomeractiviteiten.


10. Aanpak jeugdcriminaliteit


De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst goed tussen de stad Turnhout en de gemeenten die deel uitmaken van de politiezone Kempen Noord Oost in het kader van het veiligheidsbeleid en de aanpak van de federale regering m.b.t. de jeugdcriminaliteit. Die loopt van 1 mei tot 31 december 2010.
De Vlaams Belangfractie keurt de overeenkomst goed, al is ze niet altijd tevreden met de federale aanpak van de jeugdcriminaliteit. VLD en Peter Reniers onthouden zich.


11. Activeringsheffing


De gemeenteraad keurt de activeringsheffing goed op onbebouwde bouwgronden in woongebied of onbebouwde kavels. Dat is een van de Vlaamse instrumenten om het lokaal woonbeleid vorm te geven. De drie andere gemeenten van de stadsregio keurden die al eerder goed.
De laatste decennia is wonen heel duur geworden.  Niet enkel mensen met lagere inkomens hebben het moeilijk om een betaalbare en kwaliteitsvolle woning te vinden. Ook een groeiende middenklasse ondervindt problemen bij het vinden van een geschikte woning.
Peter Reniers (Turnhout Vooruit) vond dat de activeringsheffing indruiste tegen het fundamenteel recht om met gekochte grond te doen wat men wil. Hij vroeg zich af of de gemeente verplicht is om die heffing op te leggen. Hij vond het beter om de huidige belastingsreglementen te handhaven. Hij porde de stad aan om eerst werk te maken van een goede invulling van de projecten die nu al op tafel liggen.
Schepen Karel De Busser (CD&V) haalde de resultaten aan van de migratieonderzoek dat een vijftal jaar geleden door IOK werd gevoerd. Dat toonde de grote stadsvlucht aan van de middenklasse. Sinds 1992 is de prijs van een bouwgrond verviervoudigd. Er staan nog vele huisvestingsprojecten op stapel. Hij vond de activeringsheffing een prima instrument. Hij werd bijgesprongen door schepen Luc Hermans (CD&V) en schepen Dimitri Gevers (sp.a). Die laatste vindt dat we er als centrumstad alles moeten doen om mensen in de stad te komen laten wonen. In de stad wonen is fijner, betaalbaarder en duurzamer.
Peter Reniers stemt tegen; Vlaams Belang en Open VLD onthouden zich.


12. Stadspremie afgeschaft


De stadspremie Wonen boven Winkels kent geen groot succes. Daarnaast is ze overlappend met premies van andere overheden. De gemeenteraad beslist om die stadspremie in te trekken.
Paul Meeus vindt dat jammer. Hij vond de argumentatie van de vorige beleidsploeg om de premie in te voeren erg overtuigend. Daarom zal de Vlaams Belangfractie tegenstemmen.
Eva Houet (Open VLD) vond het aspect van de sociale controle goed.
Peter Reniers (Turnhout Vooruit) vroeg zich af waarom er niet eerst een alternatief voorstel werd uitgezocht, voordat de premie werd afgeschaft.
Schepen De Busser (CD&V) licht toe dat er maar vier aanvragen zijn geweest, waarvan er dan nog twee werden afgekeurd. Voor de premie zijn er inderdaad alternatieven.
Open VLD, Groen! en Peter Reniers onthouden zich; Vlaams Belang stemt tegen.


13.  Huurovereenkomst


De huurovereenkomst van de stadswoning Wouwerstraat 150 bus 5 wordt gewijzigd


14. Verkoop


De stad geeft toelating aan de eigenaar om het bedrijfsgebouw Ambachtstraat 2 te verkopen.


15.  Gabbers wordt gerenoveerd


De kosten voor de renovatie van de gebouwen van de kinderopvang Gabbers & Co worden geraamd op 345.000 euro.
Greet Bockx (Groen!) herinnert het college aan de belofte dat de duurzaamheidsambtenaar betrokken zou worden bij zulke stadsprojecten. Dat was bij dit dossier niet het geval. Schepen Luc Hermans (CD&V) zegt dat die ambtenaar structureel betrokken is bij verschillende dossiers.


16. Rooilijnplannen


Het rooilijnplan voor het project Anco(fase III), de fietsbrug en de Noordboulevard worden vastgesteld.
Open VLD, Groen! en het Vlaams Belang onthielden zich bij de stemming over het rooilijnplan voor de Noordboulevard.
Astrid Wittebolle (Groen!) vindt de Noordboulevard nog altijd niet te rijmen met het mobiliteitsverhaal. Ze hoopt op meer overtuigingskracht op een volgende commissievergadering. Vlaams Belang ziet de Noordboulevard ook liever besproken in een mobiliteitsplan.


17. Fietsbrug


Voor die fietsbrug werd de rooilijn aangepast. Er komt een ‘dijklichaam’ om het hoogteverschil tussen de twee oevers geleidelijk te overbruggen Zo kunnen fietsers veilig over. Het onteigeningsplan daarvoor wordt voorlopig goedgekeurd.
Astrid Wittebolle polst nog naar de plannen voor de aanleg van een Finse piste langs de kanaaldijk. Schepen Eric Vos (CD&V) zegt dat het terrein daarvoor niet geschikt is. Die piste komt elders. Wel hoopt hij een pilootproject in de wacht te slepen om tussen Brug 1 en Brug 2 verlichting te krijgen die op zonne-energie werkt.


18. Open oproep


De gemeenteraad geeft de Vlaams Bouwmeester het mandaat om de opdracht voor de ontwikkeling van het masterplan voor het project ‘stationsomgeving – innovatiepark’ op te nemen in een Open Oproep. Dat deed de stad eerder al voor het project ‘R13-stedelijk plateau’ en dat was een positieve ervaring.


19. Handtekeningen


De stadssecretaris besliste op 15 april om de nieuwe stedenbouwkundige ambtenaar bevoegdheid te geven om brieven over stedenbouwkundige vergunningen te ondertekenen. De drie andere stedenbouwkundige ambtenaren hebben die ook. De gemeenteraad neemt daar kennis van.


20.  Nieuwe straatnamen


De nieuwe straatnamen in de projecten Melkhoek, Nieuwe Erven, Noordboulevard en Meuletiende worden definitief goedgekeurd.
Vlaams Belang, Groen! en Open VLD onthielden zich bij de naamgeving van de Noordboulevard.


21. Openbaar onderzoek


Momenteel loopt het openbaar onderzoek over de tweede herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. De gemeenteraad kan daarbij vragen en opmerkingen formuleren.
Bart Cabanier (Groen!) verwijst naar de landschappelijke waarde van de N119 tussen Turnhout en Baarle en vraagt om die weg te downloaden tot lokale weg en om de alternatieve Noord-Zuidverbinding tussen Turnhout en Tilburg via Reusel te onderzoeken.
Dimitri Gevers (sp.a) deelt dezelfde bezorgdheid. Die is dan ook opgenomen in de bemerkingen van de stad.
Astrid Wittebolle (Groen!) vraagt zich af of de stadsregio zich niet achter dit voorstel kan zetten. Dimitri Gevers zegt dat het hierover vooral moeilijk praten is met de hogere overheid.
Het Vlaams Belang onthoudt zich.


22. AudiO


Er is een nieuwe vereniging, AudiO, die audits voor OCMW’s kan uitbesteden.
De gemeenteraad keurt de beslissing goed van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn om toe te treden tot die vereniging.


Vragen van gemeenteraadsleden


22. bis a) Fietsstallingen op de zaterdagmarkt


Op zaterdag 25 april opende in de Gasthuisstraat het Fietshuis: voortaan kunnen fietsers daar hun fiets stallen. Een prima initiatief, maar jammer genoeg is het één van de weinige lichtpuntjes in het stedelijke fietsbeleid. Zo is er voor de mensen die de zaterdagse markt aan de parking tegenover het Stadspark nauwelijks iets voorzien om de fiets te stallen. De fietser moet er zijn plan trekken: fietsen worden gestald tussen de struiken in de bermen naast de Papenbruggestraat. Groen! vraagt dat tijdens de zaterdagmarkten voldoende fietsstallingen voorzien worden: bijvoorbeeld op de niet door de zaterdagmarkt gebruikte parkeerplaatsen aan de kant van de Graatakker en aan de kant van de Rubensstraat. De zaterdagmarkten zijn misschien ook een moment om mensen de kans te geven hun fiets te laten graveren.
Bart Cabanier (Groen!) haalt bij zijn agendapunt ook een onderzoek dat Groen! op een zaterdagactie hield. Daaruit blijkt dat fietsers Turnhout gevaarlijk vinden, de fietsparkings niet toereikend en de wegen ondermaats.
Schepen Dimitri  Gevers herhaalt wat hij op de laatste commissie zei: de fietsstallingen van de Markt worden verplaatst naar de parking Stadspark. Hij wist niet dat Bart Cabanier de hele fietsproblematiek wou bespreken, en is dus niet voorbereid om daarop te antwoorden. Schepen Eric Vos (CD&V) somt de verschillende realisaties op die de stad ondertussen deed voor fietsers: het vrijliggend fietspad Everdongenlaan en dat tussen de Ring en het Bels Lijntje, de fietsbrug, de fietsvriendelijke inrichting van de nieuwe Spoorwegstraat, …
Astrid Wittebolle (Groen!) kaderde de Groen!-actie: als raadsleden luisterden ze naar de ervaren problemen van de bevolking, en speelden die nu door naar de gemeenteraad.


22 bis c)  De communicatie rond het ontwerp voor de Grote Markt verliep niet optimaal.


Raadsleden van een ad hoc werkgroep dienden achterna te hinken op informatie die al eerder in de pers verscheen en een actiecomité van burgers met een pleidooi voor het behoud van het hekwerk rond de Sint¬Pieterskerk werd met een kluitje in het riet gestuurd.
1. De communicatie met de gemeenteraad gedaan niet opgenomen in het samenvattende bundel?
  • Waarom werd de ad hoc werkgroep van raadsleden niet ernstig genomen door eerst verklaringen aan de pers af te leggen en werden de voorstellen die in deze werkgroep werden gedaan niet opgenomen in het samenvattende bundel?


  • Waarom werd de gemeenteraad – alvorens op 30 maart het plan werd voorgesteld aan de bevolking – niet in zijn geheel gedetailleerd geïnformeerd en bevraagd middels een werkvergadering of een verenigde commissie, zodat alle fracties formeel hun opmerkingen/suggesties hadden kunnen geven? Tenslotte is het toch de gemeenteraad die zijn groen licht zal moeten geven voor het financiële luik van de zaak…

De communicatie met het actiecomité ‘Behoud het hekken’
  • Waarom werd niet ingegaan op de vraag van het actiecomité om reeds op 8 februari te vergaderen teneinde kennis te nemen van hun bedenkingen?


  • Waarom werd er pas een vergadering belegd op 25 maart, 5 dagen voor het plan publiek zou worden voorgesteld? Welke zijn de inhoudelijke argumenten om met een aantal voorstellen geen rekening te hebben gehouden en op welke wijze werden deze geëvalueerd? Bijvoorbeeld: verwerking contouren historische gebouwen en plaatsen, behoud van het hekwerk,…

Paul Meeus (Vlaams Belang)
Schepen Eric Vos gaf toelichting op de verschillende agendapunten van de ad hoc werkgroep. Paul Meeus was daar blij mee. Toch vond hij het vervelend dat hij soms dingen in de pers zag waarover hij twee dagen later zou vergaderen, of dat het actiecomité het project pas te zien kreeg toen het vijf dagen later aan het publiek werd voorgesteld. Dat leek op mensen aan het lijntje houden.
Dat was alleszins niet de bedoeling, zei schepen Vos.
Astrid Wittebolle (Groen!) vroeg of er nu al duidelijkheid was of het hek behouden moest worden op de plaats waar het nu staat, of dat dat ook elders zou mogen. Ze vond het raar dat de stad daarnaar nog niet vóór de gemeenteraad naar had geïnformeerd. De burgemeester reageerde vrij kribbig: “Het is raar dat Vlaanderen eerst naar de pers belt, en dat we dat dan zo moeten vernemen.” Schepen Vos: “Er is contact geweest met Monumenten en Landschappen, maar die waren deze namiddag niet bereikbaar.”


22 bis d) Vragen over Turnova-Magazine


De voorbije weken werd een eerste nummer van Turnova-Magazine in alle Turnhoutse brievenbussen verspreid.
  • Wat is het kostenplaatje van dit initiatief in het algemeen en van dit nummer in het bijzonder?


  • Welke respons heeft het schepencollege hierop al gekregen van de bevolking?


  • Had deze propagandabrochure van het schepencollege inhoudelijk niet verder democratisch kunnen opengetrokken worden

Renaat Decoster-Vlaams Belang-28 april


Het leek wel of er verkiezingen in aantocht waren, aldus Renaat Decoster. Tenslotte had de hele gemeenteraad dit dossier goedgekeurd, en niet enkel het college.
Burgemeester Stijnen stelde dat er tegenover de Vlaamse subsidies de eis stond om ook een communicatiebudget op te nemen. De halfjaarlijkse magazine kostte voor het drukwerk een 5.500 euro en voor de verdeling 2.200 euro. De privépartner zorgde voor de redactie en de lay-out. Het hele college kwam in het magazine aan bod om aan te tonen dat Turnova alle beleidsterreinen bestrijkt. Die keuze werd gemaakt door de redactie.


22 bis e)  Welke stappen onderneemt het college om het Meduceum – zo snel als mogelijk – te ontsluiten?


In november van vorig jaar (2009) kreeg het Meduceum (Medisch Educatief Centrum) haar voor-opening. Het museum is een initiatief van de stad Turnhout, het OCMW en Janssen Pharmaceutica. Vandaag, een kleine zes maand later, horen we van wie het museum al te zien kreeg niets dan lof. Helaas, heeft de individuele geïnteresseerde bezoeker vooralsnog geen toegang tot dit fraaie staaltje medisch erfgoed. Groen!Turnhout vraagt zich af welke stappen het college onderneemt om – zo snel als mogelijk – het museum voor iedereen te ontsluiten zodat het zijn terechte plaats kan innemen in TRAM 41.
Astrid Wittebolle-Groen!
Schepen Eric Vos (CD&V) antwoordde dat er werk van gemaakt wordt om het Meduceum onder de vleugels te krijgen van TRAM 41. Dat kan al in volgende beleidsperiode van TRAM 41. Binnenkort wordt een princiepsovereenkomst besproken over de exploitatie en de collectie. In juni wordt dat dossier op de gemeenteraad verder besproken.


22 bis f) Verzoek om het project Peuterspeelpunt via de eigen begroting structureel in te bedden


Onlangs kregen heel wat adviesraden en/of instellingen die nauw aanleunen bij de stad een brief met de vraag om het project Peuterspeelpunt (financieel) te ondersteunen. Dit project was oorspronkelijk voor één jaar gesubsidieerd. Nu dit jaar voorbij is en men het Peuterspeelpunt positief evalueert, is men vanuit het college op zoek gegaan naar centen om het project structureel in te bedden. Groen!Turnhout onderschrijft dat dit een waardevol project is. We stellen ons echter de vraag of er – bij begrotingswijziging – niet gedacht kan worden in de eigen begroting ruimte te vinden in plaats van beroep te doen op heel wat ingewikkeldere formules om het project te bestendigen. Onder de noemer ‘constructief meedenken’: Waarom niet het verschil tussen de begrote 125.000 € voor vzw Turnhout feest en de toegekende 85.000 € = 40.000 € toewijzen aan het Peuterspeelpunt?
Astrid Wittebolle-Groen!
Wittebolle vond naar eigen zeggen inspiratie in de aanzet die An Van Tornout op vorige gemeenteraad gaf om begrotingsideeën te lanceren.
Schepen Peter Segers (sp.a) schetste de ontstaansgeschiedenis van het Peuterspeelpunt. De stad had altijd gesteld dat dat project moest kunnen buigen op externe middelen. Nu de subsidies wegvallen, is de stad echt op zoek naar nieuwe partners. Dat is ingewikkeld, maar afspraak is afspraak. Op termijn wil de stad het project structureel inbedden, en liefst bij de Vlaamse Gemeenschap.
Astrid Wittebolle tracht een stemming uit te lokken over de toewijzing van de begrotingsgelden, maar de burgemeester gaat daar niet op in: “Dat is niet de gebruikelijke manier van werken.”

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...