Verslag Gemeenteraad 3 maart 2008

Bron: Gazet van Turnhout (www.turnhoutblogt.be)
Auteur: Marian Michielsen

Naar goede gewoonte nemen we het uitstekende en objectieve verslag van de gemeenteraad integraal over van de Turnhoutse blog “Gazet van Turnhout” (www.turnhoutblogt.be). Enkel de passages die betrekking hebben op de VB-tussenkomsten worden door ons in vet geplaatst.

De Groen!-fractie heeft zo zijn bedenkingen gegeven over bovengronds én ondergronds parkeren. Hondenpoep en zwerfvuil ontsnapten dan weer niet aan het alziende oog van Toon Otten. Daarnaast was de gemeenteraad vooral bijzonder educatief. Lees hier hoe Marc Clymans een nieuw woord leerde.

De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan het aangepaste retributiereglement op het parkeren vanaf april en het intrekken van het vorig retributiereglement. Schepen Peter Segers (sp.a) voegt er op de gemeenteraad zelf nog een wijziging aan toe. Hij vraagt om een gratis gemeentelijke parkeerkaart voor verzorgers goed te keuren, in plaats van één voor 35 euro per maand. “Eerst wilden we een grote eenvormigheid in het systeem”, zegt de schepen. “maar na overleg met de sector leek het ons aangewezen een nultarief te hanteren. Voor een thuisverplegingsorganisatie zou het vorige tarief neerkomen op een kost van 25.000 euro per jaar. Daarvoor kunnen zij een extra werknemer aanwerven, of moeten ze er één ontslaan.” Ook andere gemeentes zouden het nultarief voor verzorgers hanteren.

Renaat Decoster (Vlaams Belang) had zo al zijn commentaar klaar voor dit puntje. “Maar u maait het gras voor mijn voeten. Wij zouden zelf nooit zo ver gegaan zijn, maar laat het maar zo, hoor.”

Toch heeft hij nog zo zijn kritiek. “Zelfstandigen of werknemers die een chauffage moeten gaan aanleggen ofzo, waar krijgen die hun wagens kwijt? Er zijn werknemersparkings, maar je kan toch moeilijk met een radiator op de rug vijf straten verder gaan?”

Schepen Dimitri Gevers (sp.a) geeft dat toe. “Maar je moet ergens een lijn trekken. Die mensen zullen parkeren zoals iedereen en ook betalen zoals iedereen. Tenzij zij een werknemerskaart hebben. Maar dan is het nog moeilijk om vijf straten verder te lopen met een chauffage op je rug.”

Het verschil met de zorgsector ligt het hem in het doorrekenen naar de klanten. “Zelfstandigen en werknemers kunnen het parkeertarief in hun prijs verwerken”, aldus Gevers. “Maar om te vermijden dat dit extra kosten genereert voor patiënten, willen we dit nultarief beperken tot verzorgers.”

Op vraag van Renaat Decoster, weet de schepen nog te zeggen dat er een tussentijdse evaluatie volgt na een half jaar. Na één jaar gebeurt die ten gronde.

Marc Clymans (Groen!) benadrukt ook nog enkele pijnpunten aan het parkeerreglement. “Er komt nog altijd signaal vanuit verschillende buurten om het parkeren met bewonerskaart uit te breiden. Zij voelen nu al dat zij de dupe gaan worden van de beslissingen die genomen zijn.”

Ook de communicatie kon volgens hem beter. “In de stadskrant worden een aantal dingen naar voren gebracht die je in de volgende weer moet herroepen. Voor mij was het ook moeilijk om het plannetje in de krant te vergelijken met dat wat we op de commissie te zien kregen. Hopelijk worden beslissingen die jullie nu gaan goedkeuren, fatsoenlijk naar bevolking gecommuniceerd.”

De Groen!-fractie begrijpt wel dat verzorgers voordeel krijgen. “Maar ik vermoed dat er in de toekomst andere groepen met argumenten naar voor gaan komen om ook een uitzondering te krijgen. Ik denk dat je die argumenten moet beoordelen naar hun waarde. Ik begrijp dat jullie deze prioriteit nemen, maar ik hoop dat jullie ook andere vragen op hun correctheid bekijken.”

Groen!, Turnhout Vooruit en Vlaams Belang onthouden zich.

Ondergronds parkeren met de fiets

Punt 10 van de dagorde gaat over de nieuwe ondergrondse parkeergarage aan de Warande. Astrid Wittebolle (Groen!) wil weten hoe hoe die ondergrondse parking er zal uitzien. “Ik heb nog geen algemeen beeld van wat het gaat worden. Alles wordt in schijfjes gehakt. Er is ook een stalling voorzien voor fietsen, maar er is een tricky situatie. Je kan niet via autohelling naar binnen, maar je moet met een trap naar beneden daveren als je als fietser gepakt met boeken van de bib.”

Ook het plan rond het plein is aan dezelfde orde, volgens Wittebolle. “Er wordt vanalles gesuggereerd. Het kan interessant zijn om eens samen te zitten en daarover te praten. Het zou ook tof zijn als het een publiek forum kan hebben. Wij vragen dus meer helderheid.”

Schepen Dimitri Gevers (sp.a) geeft toe dat het plan in fases verloopt. “Het dossier zat al even in de schuif, maar we wilden geen tijd verliezen. En we zijn er zelf nog niet uit wat er op het plein komt. Die discussie moet nog gevoerd worden.”

Marc Clymans (Groen!) dringt nog even aan voor de fietsers. “Iedereen is blij dat je je fiets nu droog kan wegzetten. Maar als je hem te voet moet binnenleiden, geeft dat toch een ander gevoel dan voor een wagen die netjes op zijn plaats kan rijden. Mijn pleidooi zou dan zijn om ter compensatie bovengronds een fietsenstalling te blijven voorzien.”

Schepen Dimitri Gevers (sp.a) legt uit dat het te maken heeft met de aanloop. “Anders is de aanloop te steil, ga je veel te snel en zetten de boeken zich vanzelf in de rekken.”

Clymans begrijpt dat maar vraagt om die fietsenstalling toch te overwegen, zeker als er ook een fuifzaal zit aan te komen.

Alle fracties keuren het punt goed.

Bruyne strijd

Het rooilijnplan van de verkaveling “Bruyne strijd” ligt voor op de gemeenteraad. Marc Clymans (Groen!) waarschuwt dat studiebureaus niet alles weten. ‘Wij waren ervan overtuigd door studiebureaus en ambtenaren dat er geen problemen zouden zijn met de waterhuishouding. Zij argumenteerden dat de beek goed werkt, dat we water afvoeren. Maar als je het terrein ziet, dan is het daar nog steeds heel nat. Het was er niet aan te merken dat die wei droger kwam te staan. Kunnen we aan de mensen die lager wonen garanderen dat zij geen problemen gaan krijgen? En kunnen we een verhaal hebben als blijkt dat de studiebureaus ongelijk hadden? Er zijn zeker een aantal goede dingen voorgesteld, alleen heb ik na een gesprek met een geoloog beseft dat dat water niet door die kleilaag kan. Ik wil er niet negatief over doen, maar we moeten onszelf daarin zeker stellen.’

Schepen Eric Vos (CD&V) legt die twijfels nog eens voor bij het studiebureau. “Maar ik denk dat we ervan uit moeten gaan dat die aannames gecheckt en onderzocht zijn.”

En de garanties zijn een aspect van verantwoordelijkheid dat geregeld is door de wet, weet de burgemeester (CD&V): ‘Die zaken liggen wettelijk vast. Als zij een fout maken, moeten zij ervoor opdraaien. We kunnen misschien wel eens vragen aan VVSG of wij aan zo’n studiebureaus kunnen opleggen dat hun verzekeringspolis toereikend is.’

Schepen Luc Hermans (CD&V) voegt daar nog aan toe: ‘Normaal gesproken worden de grondlagen ook onderzocht bij een watertoets. Het zou mij verbazen dat het studiebureau er niet bij is uitgekomen hoe diep die kleilagen zijn. De drainering die wordt aangelegd tussen de perceelsgrenzen op de achterliggende kavels van de Bruyne Strijd en de Eénmeistraat moet volstaan om het water dat op 70 cm onder het maaiveld stroomt, vlot te laten lopen naar de gracht van de Heizijdse velden. Wat de hoger of lager gelegen percelen betreft, zegt de stedenbouwkundige vergunning ook dat het maaiveld niet hoger mag liggen dan reeds bestaande kavels van de Eénmeistraat en de Waterloopstraat.’

Marc Clymans (Groen!) gelooft dat maar wil gewoon meegeven dat het er enkele weken geleden, toen het een tijd niet geregend had, nog blank stond.

‘Als je de terreinen nu bekijkt’, antwoordt schepen Hermans, ‘merk je inderdaad structuurbederf. Er zijn bepaalde werken geweest waardoor de waterdoorlaatbaarheid slecht is. Dit moment is een slechte referentie om te zeggen dat er naar de toekomst toe problemen zullen zijn.’

Clymans dankt Hermans voor het nieuwe begrip: ‘structuur…?’

‘Structuurbederf’, dus.

Alle partijen gaan akkoord

Hondenpoep

Toon Otten (CD&V) brengt de hondenuitwerpselen nog eens onder de aandacht van de gemeenteraad: ‘De laatste maanden neemt deze last weer gevoelig toe in de binnenstad. De politie maakt niet meer systematisch werk van dit probleem en de speciale zakjes in de zuilen zijn vaak op. Bij de politie zit het probleem duidelijk bij de taakopdeling, waardoor dit aspect enkel behandeld wordt door de milieupolitie. De kleine bezetting van deze dienst laat echter geen systematische controle toe. De firma die de speciale zakjes levert, beweert dat ze regelmatig en zelfs meer dan contractueel verplicht, de zuilen bijvult. Men vermoedt dat deze zakjes voor andere oneigenlijke doeleinden worden gebruikt. De gemeenschapswachten stellen regelmatig vast dat er geen voorraad is.’

Hij heeft dus twee vragen voor het stadsbestuur: ‘Kan het stadsbestuur bij de lokale politie aandringen op een systematische controle om na te gaan of mensen met honden in het stadscentrum ook een hondenpoepzakje bij zich hebben en zo niet onverbiddelijk een GAS-pv opmaken? En kan de stad een overleg hebben met de firma om na te gaan hoe het tekort aan hondenpoepzakjes ondervangen worden?’

De burgemeester Marcel Hendrickx (CD&V) heeft hoopvol nieuws: “De politie voert voor een lange periode in de maand april controle op het hondenpoepprobleem. Overdag controleren 8 agenten of mensen met een hond een zakje bijhebben. Op werkdagen ’s avonds doen er 4 dat. Als ze geen zakje kunnen bovenhalen, wordt er meteen een PV opgesteld. De gemeenschapswachten stellen grote problemen vast in de Elfnovemberlaan, Vredestraat, Elisabethlei in de Plantsoentjes, Jef van Eupenstraat, Hofpoort, Barreelstraat, Diksmuidestraat. Daar zal men die controle gaan doen, maar ik heb ook gevraagd om het centrum te viseren.’

De burgemeester dat de dag nadat de firma is langs geweest om de zakjes te verdelen, er sommige zuilen al terug leeg zijn. ‘Wij hebben al eens aan de firma gevraagd om het logo van de stad op de zakjes te zetten. Zo valt het op als ze voor andere doeleinden gebruikt worden. Ik zal er bij de firma sterk op aandringen daar werk van te maken.’

Jobstudenten tegen zwerfvuil

Toon Otten (CD&V) heeft nog een vraag: ‘Herentals zal dit jaar voor het zesde jaar op rij 16-jarigen uitnodigen om een weekje als jobstudenten mee te helpen bij het opruimen van zwerfvuil. Dit project heeft zijn nut de voorbije jaren bewezen. De studenten krijgen de kans om werkervaring op te doen, en iets bij te verdienen. Voor de stad heeft dit als voordeel dat de nood aan extra inzet bij het opruimen van zwerfvuil tijdens de zomermaanden zo wordt opgevangen. Kan een dergelijk project ook in Turnhout opgestart worden?’

Schepen Eric Vos (CD&V) vindt dat een goed idee en wil het onderzoek naar veiligheid daarrond voeren. Dat idee wil hij meteen opentrekken naar jaaropdrachten voor buurten. ‘We kijken ook of het mogelijk is om een organisatie of persoon aan te stellen die zijn eigen wijk proper houdt. Die krijgt daar dan een vergoeding voor.’

Op vraag van Marc Clymans (Groen!) neemt de schepen ook contact op met VVSG. Die vereniging weet of bedrijven die deels verantwoordelijk zijn voor het zwerfvuil voor de kosten kunnen opdraaien.

Bouw- en verbouwpremies voor verenigingen?

Toon Otten vraagt ook een uitbreiding van bouw- en verbouwpremies naar verenigingen. ‘Particulieren en scholen kunnen bouw- en verbouwpremies aanvragen voor milieuvriendelijke en energiebesparende maatregelen bij de aanpassing aan hun gebouwen. Zo bestaat er een premie van 15% voor de aankoop van een zonneboiler, een premie van 6000 euro voor passiefhuizen, voor een hemelwaterput bestaat er een premie van €250, en voor groendaken kan men een premie krijgen van maximaal 90% van de totale kostprijs. Kunnen we het reglement zo aanpassen dat ook verenigingen in aanmerking komen voor deze premies en ze hiervan ook op de hoogte stellen?’

Schepen Luc Hermans (CD&V) geeft toe dat er een hiaat is. Hij wil nu alle reglementen eens samen leggen. ‘Ik wil het wel opentrekken. Voor lokalen, preventie en investeringen die te maken hebben met zonne-energie moeten zij een premie krijgen. Hergebruik van het hemelwater wil ik daar ook bij betrekken. En voor rioleringen hebben we niet zo lang geleden afkoppelingstoelage voor particulieren goedgekeurd. Dat kunnen we ook uitbreiden naar verenigingen. We leggen die reglementen samen en bespreken het verder in het college en in de commissie.’

En schepen Dimitri Gevers neemt het laatste woord: ‘In het lokalenfonds zijn wij van 30.000 naar 66.000 euro gegaan voor jeugd in Turnhout. En dat weet u, meneer Otten.’

Einde van de openbare zitting.

Bestuurslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...