Verslag Gemeenteraad 29 november 2010: Inhoud is de beste saus

Auteur: Dirk Raeymaekers
Bron: Gazet van Turnhout


Een weinig belovende gemeenteraadsagenda was het deze maandag: niet minder dan vier stemmingen over volmachtdragers en plaatsvervangers die de gemeenteraad zou afvaardigen naar enkele vergaderingen. Dat betekent telkens minutenlang gedoe: stemformulieren worden rondgedeeld, gecheckt en vervolgens nageteld. Maar toch sloop er –  gelukkig maar – ook nog wat inhoud tussen het vertoon. 1. De gemeenteraad keurde het voortgangsrapport 2010 voor het Stedenfonds goed.

  Het decreet op het stedenfonds voorziet in een tussentijdse (zelf)evaluatie die gevolgd wordt door een bezoek van een visitatiecommissie. Deze zelfevaluatie moet worden voorgelegd aan de gemeenteraad. In het voorjaar 2011 komt dan de visitatiecommissie langs.
   

 2. Op 1 november 2011 gaat huidige stadssecretaris Staf Lauwerysen met pensioen. Een nieuwe secretaris kan ten vroegste op 1 mei beginnen. De gemeenteraad verklaart nu al de plaats vacant.
   

 3. De personeelsformatie wordt gewijzigd.  

  Paul Meeus (Vlaams Belang) kreeg op commissie 1 hierover een ‘nogal technische uitleg’. Blijkbaar worden er een aantal functies geschrapt of uitgedoofd. Die kaderen in besparingsmaatregelen voor de begroting. ‘Leggen we dan niet teveel werkdruk op de schouders van de overblijvers?’, vraagt hij zich af. Of heeft de stad dan ook niet te lang boven haar capaciteit geleefd?

  Burgemeester Francis Stijnen (CD&V) stelt dat het college keek naar de functionaliteit van de organisatie. Per dienst werd gekeken waar er gewerkt kon worden met meer of minder personeel. Hij stelt ook dat het doel niet vooral een besparing was: het gaat immers maar om een klein financieel voordeel van 18.000 euro. Het ging om meer efficiëntie: zo werden er een aantal functies uitgedoofd en bijgecreëerd bij de dienst Financiën of bij de bibliotheek.
  De burgemeester vindt ook niet dat de stad boven haar capaciteiten leefde: dit gaat om een bijsturing. Zowel burgers als de overheid leggen de stad nieuwe taken op.

  Open VLD en Vlaams Belang onthouden zich.
   

 4. Verschillende intercommunales organiseren in december een algemene vergadering. De stad moet daar telkens een volmachtdrager en een plaatsvervangend volmachtdrager aanduiden.

  Paul Meeus (Vlaams Belang) had hierbij een bijkomende vraag. Hij las in het verslag van het College van 8 november dat De Lijn een aandeelhoudersvergadering bijeenriep en dat ook de stad daarop was uitgenodigd. Het College besliste echter om niemand af te vaardigen. Hij vraagt zich af waarom.

  Burgemeester Francis Stijnen (CD&V) antwoordt dat de uitnodiging laat kwam en dat het praktisch niet meer mogelijk was om iemand daar naartoe te sturen. Hij zei ook dat het College eerst de agenda had bekeken en dat er geen agendapunten waren die de aanwezigheid van de stad nodig maakten.

  Paul Meeus: “Ik ga ook wel naar vergaderingen waarvan de agenda zeer mager is.” Hij vindt dat de stad zijn verantwoordelijkheid moet opnemen. Het College kan trouwens uit heel de gemeenteraad iemand vragen om de stad te vertegenwoordigen.

  De burgemeester: “Wij zullen het in overweging nemen.”

  Tijdens de stemming vraagt Peter Reniers (LDD) naar de criteria waarop het college zich baseert om volmachtdragers aan te duiden.

  De burgemeester zegt dat de stad daarbij uitgaat van een zekere continuïteit. In de mate van het mogelijke stuurt de stad altijd dezelfde volmachtdrager, omdat die de ervaring dan meeheeft.

  Bas Bax en Peter Segers (allebei sp.a) worden verkozen als volmachtdrager en plaatsvervanger voor de algemene vergadering van Cipal op 10 december.
   

 5. Voor de algemene vergadering van de Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer in de Provincie Antwerpen vaardigt de raad resp. Toon Otten en Eddy De Wachter (beiden CD&V) af.

  Astrid Wittebolle (Groen!) verwijst naar de groeiende tendens waarbij begrafenisondernemers meer en meer zorgen voor het totale pakket. Blijkbaar vraagt ze zich af hoelang het nog zou duren eer die begrafenisondernemers ook zelf een uitvaartaula zouden bouwen. Een tweede aula bouwen in de Kempen is een serieuze investering voor een openbaar bestuur. Naast zo’n zaal is er immers ook nog randaccomodatie nodig.

  Luc Debondt (CD&V, ook lid van het directiecomité van de IVCA) merkt op dat die vraag naar een eigen aula van begrafenisondernemers zich vooral situeert rond Antwerpen. De ring zorgt vaak voor problemen bij crematies. In de Kempen zijn ze wel vragende partij voor een tweede aula. De vraag naar crematies stijgt nog altijd in de Kempen, terwijl die rond Antwerpen zich stabiliseert. Hij vermoedt dat er rond 2014 in Turnhout bijkomende faciliteiten komen. Daarvoor komt er binnenkort een masterplan, dat hij op een commissievergadering wel wil toelichten.
  Hij vult nog aan dat een crematie voor inwoners van aangesloten gemeenten momenteel een 500 euro kost, met inbegrip van de uitvaartdienst.
   

 6. Peter Segers en Dimitri Gevers (beiden sp.a) worden volmachtdrager en plaatsvervanger voor de algemene vergadering van Pidpa.

  Paul Meeus (Vlaams Belang) hoorde op de commissievergadering dat de bedrijfswinst van Pidpa erg groot is. Die wordt normaal verdeeld onder de vennoten, waaronder de gemeentebesturen. Hij vraagt zich af of de burger niet rechtstreeks zo’n voordeel zou kunnen ervaren.

  De burgemeester vindt het belangrijk dat de stad blijft investeren in water en watertransport. De middelen daarvoor komen ondermeer via een omweg van dat Pidpa-geld.

  Paul Meeus zou het een symbolisch, klein signaal kunnen betekenen om de burger rechtstreeks te belonen. Het Vlaams Belang zal daarom voor een keer “uitzonderlijk” tegenstemmen. Hij vindt dat de stad constructieve voorstellen uit de oppositie zou moeten steunen.

  “Dat hebben we in het verleden al vaker gedaan,” zegt de burgemeester.
   

 7. Voor de algemene vergadering van IOK vaardigt de stad Tom Daniels of evt. An Van Tornout (beiden CD&V) af.
  Het Vlaams Belang onthoudt zich bij de stemming.
   

 8. Die stuurt de stad ook naar de algemene vergadering van IOK Afvalbeheer.  
  Het Vlaams Belang onthoudt zich bij de stemming.
   

 9. De gemeenteraad neemt kennis van de budgetwijziging nr. 6 van het exploitatiebudget die de Raad voor Maatschappelijk Welzijn eerder goedkeurde.
   

Vragen van raadsleden 


10 a) en 10 b)


Vragen over wateroverlast


Het stormweer dat het voorbije weekend over ons land trok, heeft ook in de Kempen heel wat wateroverlast veroorzaakt. In Turnhout moest de brandweer zandzakjes leggen aan een aantal woningen in Zevendonk.
In de Eén Meistraat ging de brandweer zaterdag ter plaatse om water weg te pompen . Van zodra de hulpdiensten de pomp weghaalde, steeg het waterniveau weer aanzienlijk.
We lazen in de krant dat het college op donderdag 18 november bijeenkomt daar ze de technische dienst de opdracht heeft gegeven met de nodige plannen en gegevens naar het schepencollege te komen.
Heeft het college een evaluatie gemaakt over de gevolgen van de watersnood.
Moeten er bijkomende maatregelen getroffen worden inzake waterafvoer in de verkaveling Bruyne strijd.


Pierre Gladiné-Open VLD-16 november 2010


In het lange weekeinde van 11 tot 14 november waren er grote problemen met wateroverlast n.a.v. de veelvuldige regen in de onmiddellijke omgeving van de Een Meistraat en het verkavelingsgebied De Bruyne Strijd. 1. Was het te verwachten dat de nieuwe verkaveling oorzaak zou kunnen zijn van wateroverlast in de reeds bebouwde gebieden?

 2. Is er een probleem met de ophoging in De Bruyne Strijd? Waarom werd een ophoging in het reeds bewoonde gedeelte destijds verboden?

 3. Welke instanties werden ingeschakeld om hulp te bieden teneinde het probleem onder controle te houden?

 4. Welke praktische en structurele conclusies heeft het schepencollege uit deze situatie getrokken en welke oplossingen worden voorzien om dergelijke toestanden te voorkomen?

 5. Hoe wordt de problematiek van wateroverlast ingeschat in andere nog te ontwikkelen verkavelingen als de Meuletiende en de Melkhoek (waarvan algemeen geweten is dat dit een erg watergevoelige zone is)?

 6. Tijdens de probleemsituatie van de wateroverlast in het genoemde gebied werden meerdere gemeenteraadsleden uit diverse fracties gevat door burgers met concrete vragen. Waarom bleef enige communicatie m.b.t. informatieverstrekking ter zake vanuit het stadsbestuur uit?

Paul Meeus-Vlaams Belang-17 november 2010
 


Paul Meeus (Vlaams Belang) herinnert het College er aan dat in 2009 deze problematiek al aan de orde was. Toen beloofde Dimitri Gevers (sp.a) dat het studiebureau dat de capaciteit van het waterbekken berekende in De Bruyne Strijd later de commissie zou toelichten.


Astrid Wittebolle (Groen!) had ‘nog een grotere flashback’. Ze herinnerde de gemeenteraad aan een vroegere tussenkomst in 2008 van toenmalig Groen!-gemeenteraadslid Marc Clymans. “Noah bouwde ook zijn vlot lang vóór er water kwam.” 


Burgemeester Francis Stijnen (CD&V): “Gelukkig bouwden we al al die jaren aan die boot.” Hij stelt dat de waterellende in Turnhout gelukkig niet de omvang van een ramp aannam. Turnhout heeft altijd ingezet op drie maatregelen: het aanmoedigen om water te hergebruiken, het zoveel mogelijk lokaal laten infiltreren (zoals het bekken onder de Markt) en het voorzien van de nodige buffers.


Schepen Luc Hermans (CD&V) treedt hem bij. De gebeurtenissen toonden aan dat zo’n integraal waterbeleid nodig is. Hij somt de verschillende maatregelen op die in het Nete-bekken werden genomen om de waterbuffering te spreiden over het hele traject. Zo heeft hij het over de stuwen op de Aa die afhankelijk van de weersverwachting zullen werken, of de studie die door de VLM gemaakt wordt over de buffermogelijkheid van Mazel, over het retentiebekken in het Stadspark, de buffering aan de Koningin Astridlaan en op Broekzijde.
Hij vindt dat de stad moet blijven inzetten op de infiltratie op het openbaar domein. Hij benadrukt ook dat het uitzonderlijke omstandigheden waren dat weekend: zo steeg het water met meer dan twintig centimeter boven het alarmpeil van de Aa.

Paul Meeus kwam nog even terug op de ophogingen in de 1Mei-straat. Blijkbaar hadden door de jaren heen verschillende bewoners hun tuin opgehoogd. Wie dat niet deed, leed nu waterschade. De stad zou – zei de burgemeester – dit mee bespreken als ze met de bewoners ging praten.


De stad zou ook overwegen om daar een put te graven die als pompput zou kunnen fungeren bij overstromingen.

Vervolgens deed ook nog schepen Karel De Busser  (CD&V – tijdens dat weekend waarnemend burgemeester) verslag over de genomen maatregelen. Hij gaf een pluim aan de brandweerdiensten die in barre omstandigheden prima werk leverden.


Schepen Katrien Van de Poel (CD&V) had het nog even over de communicatie. Ze benadrukte dat er vanuit de veiligheidscel informatie vertrok naar de rechtstreeks betrokkenen. Blijkbaar stonden de raadsleden niet mee op de lijst van de te verwittigen personen. De burgemeester vulde aan dat de raadsleden normaal samen met de pers worden verwittigd.


De burgemeester besloot dit punt met de melding dat er die vrijdag drie oproepen waren bij de brandweerdienst, en op zaterdag vijftien.


10 c)


Graag toelichting bij opzegging lidmaatschap Benego


Ik heb gelezen in de notulen van het college dd 28 oktober laatstleden dat het college besloten heeft een brief te schrijven naar Benego om het lidmaatschap van Turnhout in Benego op te zeggen, vanwege de veel te beperkte output van dit samenwerkingsverband. Kan U dit toelichten?


Eva Houet-Open VLD-23 november 2010


Burgemeester Francis Stijnen stelt dat de stad ondubbelzinnig vóór intergemeentelijke samenwerking is, ook over de landsgrenzen heen. Hij wil niet afdoen aan de verdiensten van het Belgisch-Nederlands GrensOverleg, maar de laatste jaren was de werking sterk afgenomen. Vroeger waren er nog vaste medewerkers in dienst, terwijl er nu geen professionele ondersteuning meer is voor het secretariaat. Er is evenmin een degelijke structuur.
Op het vlak van veiligheid en orde is er nochtans door de komst van de politie- en brandweerzones wel samenwerking. Daarbuiten is er geen overleg. Grootsteden als Tilburg en Breda zijn ook niet langer betrokken in het overleg. Dat situeert zich vooral tussen kleinere gemeenten in de zone rond Kalmthout en Essen. De meerwaarde voor de stad is dus erg beperkt.


De burgemeester vindt overleg nog altijd zinvol: daarvoor zijn er nog genoeg mogelijkheden en thema’s. Dat moet misschien op het niveau van de Noorderkempen. Hij wil zeker mee een voortrekkersrol opnemen om zo’n overleg op gang te krijgen.


10 d)


Welke visie zal de meerderheid in het dossier Bentel ontwikkelen? Wordt er in een oplossing voorzien voor het tekort aan containerpark? Zal – opnieuw – worden onderzocht hoe groot de behoefte aan bijkomende bedrijventerreinen in de stadsregio Turnhout is?


De Raad van State heeft de omzetting van landbouwgebied naar bedrijventerreinen in het gebied Bentel vernietigd. Dat gebeurde na klachten van buurtbewoners. De Vlaamse regering besliste om de procedure te hernemen vanaf het openbaar onderzoek. De ontwikkeling van Bentel, zo lezen we, moet kaderen in een visie over de toekomst van het regionaalstedelijk gebied Turnhout.Op dit moment worden er – zo blijkt uit een antwoord van minister-president Kris Peeters op een vraag van Vlaams parlementslid Dirk Peeters (Groen!) – in Vlaanderen 12.000 ha aan bedrijventerreinen niet benut. In de provincie Antwerpen alleen gaat het om 2.953 hectare.
Groen! Turnhout vraagt zich daarom af welke visie de meerderheid rond het dossier Bentel zal ontwikkelen? Wordt er in een oplossing voorzien voor het tekort aan containerpark? Zal – opnieuw – worden onderzocht hoe groot de behoefte aan bijkomende bedrijventerreinen in de stadsregio Turnhout is?


Astrid Wittebolle-Groen!-24 november 2010


De burgemeester antwoordt dat de behoefte aan lokale bedrijventerreinen overduidelijk is: voor de FRAC-terreinen was de vraag groter dan het aanbod. Ook Bentel-Zuid raakte snel vol. 
Schepen Luc Hermans (CD&V) beaamt dit. Hij vindt het zinvol om bij nieuwe ontwikkelingen een duurzaamheidstoets in te bouwen, net zoals Parkmanagement nu al doet. Hij vindt dat de bebouwingspercentages gehaald moeten worden. Zijn persoonlijke overtuiging is dat Bentel-Noord best zo rendabel mogelijk ontwikkeld wordt. Een IOK-studie toonde eerder al aan dat de vaste kosten te groot zijn om het gebied zoals het er nu bijligt te ontwikkelen. Dat heeft te maken met de aanwezigheid van land- en tuinbouw in dat gebied. Hij wil aftoetsen of Vlaanderen toelaat om de groene vinger smaller te maken.


De gemeente Oud-Turnhout is volgens hem geen vragende partij meer om een containerpark ginder te vestigen: de gemeente kreeg een verlenging van de huidige vergunning.


Hij pleit voor meer inbreiding op de huidige terreinen. Als die verloren ruimte opnieuw kan gebruikt worden, is dat een win-winsituatie voor de hele totaliteit.  

Naar gewoonte nemen we hier het verslag van de gemeenteraad over van de elektronische krant ‘Gazet van Turnhout’. Onze eigen tussenkomsten plaatsten we zelf in vet.


Een weinig belovende gemeenteraadsagenda was het deze maandag: niet minder dan vier stemmingen over volmachtdragers en plaatsvervangers die de gemeenteraad zou afvaardigen naar enkele vergaderingen. Dat betekent telkens minutenlang gedoe: stemformulieren worden rondgedeeld, gecheckt en vervolgens nageteld. Maar toch sloop er –  gelukkig maar – ook nog wat inhoud tussen het vertoon.
 1. De gemeenteraad keurde het voortgangsrapport 2010 voor het Stedenfonds goed.

  Het decreet op het stedenfonds voorziet in een tussentijdse (zelf)evaluatie die gevolgd wordt door een bezoek van een visitatiecommissie. Deze zelfevaluatie moet worden voorgelegd aan de gemeenteraad. In het voorjaar 2011 komt dan de visitatiecommissie langs.
   


 2. Op 1 november 2011 gaat huidige stadssecretaris Staf Lauwerysen met pensioen. Een nieuwe secretaris kan ten vroegste op 1 mei beginnen. De gemeenteraad verklaart nu al de plaats vacant.
   


 3. De personeelsformatie wordt gewijzigd.  

  Paul Meeus (Vlaams Belang) kreeg op commissie 1 hierover een ‘nogal technische uitleg’. Blijkbaar worden er een aantal functies geschrapt of uitgedoofd. Die kaderen in besparingsmaatregelen voor de begroting. ‘Leggen we dan niet teveel werkdruk op de schouders van de overblijvers?’, vraagt hij zich af. Of heeft de stad dan ook niet te lang boven haar capaciteit geleefd?

  Burgemeester Francis Stijnen
  (CD&V) stelt dat het college keek naar de functionaliteit van de organisatie. Per dienst werd gekeken waar er gewerkt kon worden met meer of minder personeel. Hij stelt ook dat het doel niet vooral een besparing was: het gaat immers maar om een klein financieel voordeel van 18.000 euro. Het ging om meer efficiëntie: zo werden er een aantal functies uitgedoofd en bijgecreëerd bij de dienst Financiën of bij de bibliotheek.
  De burgemeester vindt ook niet dat de stad boven haar capaciteiten leefde: dit gaat om een bijsturing. Zowel burgers als de overheid leggen de stad nieuwe taken op.

  Open VLD en Vlaams Belang onthouden zich.
   


 4. Verschillende intercommunales organiseren in december een algemene vergadering. De stad moet daar telkens een volmachtdrager en een plaatsvervangend volmachtdrager aanduiden.

  Paul Meeus (Vlaams Belang) had hierbij een bijkomende vraag. Hij las in het verslag van het College van 8 november dat De Lijn een aandeelhoudersvergadering bijeenriep en dat ook de stad daarop was uitgenodigd. Het College besliste echter om niemand af te vaardigen. Hij vraagt zich af waarom.

  Burgemeester Francis Stijnen (CD&V) antwoordt dat de uitnodiging laat kwam en dat het praktisch niet meer mogelijk was om iemand daar naartoe te sturen. Hij zei ook dat het College eerst de agenda had bekeken en dat er geen agendapunten waren die de aanwezigheid van de stad nodig maakten.

  Paul Meeus: “Ik ga ook wel naar vergaderingen waarvan de agenda zeer mager is.” Hij vindt dat de stad zijn verantwoordelijkheid moet opnemen. Het College kan trouwens uit heel de gemeenteraad iemand vragen om de stad te vertegenwoordigen.

  De burgemeester
  : “Wij zullen het in overweging nemen.”

  Tijdens de stemming vraagt Peter Reniers (LDD) naar de criteria waarop het college zich baseert om volmachtdragers aan te duiden.

  De burgemeester zegt dat de stad daarbij uitgaat van een zekere continuïteit. In de mate van het mogelijke stuurt de stad altijd dezelfde volmachtdrager, omdat die de ervaring dan meeheeft.

  Bas Bax en Peter Segers (allebei sp.a) worden verkozen als volmachtdrager en plaatsvervanger voor de algemene vergadering van Cipal op 10 december.
   


 5. Voor de algemene vergadering van de Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer in de Provincie Antwerpen vaardigt de raad resp. Toon Otten en Eddy De Wachter (beiden CD&V) af.

  Astrid Wittebolle (Groen!) verwijst naar de groeiende tendens waarbij begrafenisondernemers meer en meer zorgen voor het totale pakket. Blijkbaar vraagt ze zich af hoelang het nog zou duren eer die begrafenisondernemers ook zelf een uitvaartaula zouden bouwen. Een tweede aula bouwen in de Kempen is een serieuze investering voor een openbaar bestuur. Naast zo’n zaal is er immers ook nog randaccomodatie nodig.

  Luc Debondt (CD&V, ook lid van het directiecomité van de IVCA) merkt op dat die vraag naar een eigen aula van begrafenisondernemers zich vooral situeert rond Antwerpen. De ring zorgt vaak voor problemen bij crematies. In de Kempen zijn ze wel vragende partij voor een tweede aula. De vraag naar crematies stijgt nog altijd in de Kempen, terwijl die rond Antwerpen zich stabiliseert. Hij vermoedt dat er rond 2014 in Turnhout bijkomende faciliteiten komen. Daarvoor komt er binnenkort een masterplan, dat hij op een commissievergadering wel wil toelichten.
  Hij vult nog aan dat een crematie voor inwoners van aangesloten gemeenten momenteel een 500 euro kost, met inbegrip van de uitvaartdienst.
   


 6. Peter Segers en Dimitri Gevers (beiden sp.a) worden volmachtdrager en plaatsvervanger voor de algemene vergadering van Pidpa.

  Paul Meeus (Vlaams Belang) hoorde op de commissievergadering dat de bedrijfswinst van Pidpa erg groot is. Die wordt normaal verdeeld onder de vennoten, waaronder de gemeentebesturen. Hij vraagt zich af of de burger niet rechtstreeks zo’n voordeel zou kunnen ervaren.

  De burgemeester
  vindt het belangrijk dat de stad blijft investeren in water en watertransport. De middelen daarvoor komen ondermeer via een omweg van dat Pidpa-geld.

  Paul Meeus zou het een symbolisch, klein signaal kunnen betekenen om de burger rechtstreeks te belonen. Het Vlaams Belang zal daarom voor een keer “uitzonderlijk” tegenstemmen. Hij vindt dat de stad constructieve voorstellen uit de oppositie zou moeten steunen.

  “Dat hebben we in het verleden al vaker gedaan,” zegt de burgemeester.
   


 7. Voor de algemene vergadering van IOK vaardigt de stad Tom Daniels of evt. An Van Tornout (beiden CD&V) af.
  Het Vlaams Belang onthoudt zich bij de stemming.
   


 8. Die stuurt de stad ook naar de algemene vergadering van IOK Afvalbeheer.  
  Het Vlaams Belang onthoudt zich bij de stemming.
   


 9. De gemeenteraad neemt kennis van de budgetwijziging nr. 6 van het exploitatiebudget die de Raad voor Maatschappelijk Welzijn eerder goedkeurde.
   

Vragen van raadsleden 


10 a) en 10 b)


Vragen over wateroverlast


Het stormweer dat het voorbije weekend over ons land trok, heeft ook in de Kempen heel wat wateroverlast veroorzaakt. In Turnhout moest de brandweer zandzakjes leggen aan een aantal woningen in Zevendonk.
In de Eén Meistraat ging de brandweer zaterdag ter plaatse om water weg te pompen . Van zodra de hulpdiensten de pomp weghaalde, steeg het waterniveau weer aanzienlijk.
We lazen in de krant dat het college op donderdag 18 november bijeenkomt daar ze de technische dienst de opdracht heeft gegeven met de nodige plannen en gegevens naar het schepencollege te komen.
Heeft het college een evaluatie gemaakt over de gevolgen van de watersnood.
Moeten er bijkomende maatregelen getroffen worden inzake waterafvoer in de verkaveling Bruyne strijd.


Pierre Gladiné-Open VLD-16 november 2010


In het lange weekeinde van 11 tot 14 november waren er grote problemen met wateroverlast n.a.v. de veelvuldige regen in de onmiddellijke omgeving van de Een Meistraat en het verkavelingsgebied De Bruyne Strijd.
 1. Was het te verwachten dat de nieuwe verkaveling oorzaak zou kunnen zijn van wateroverlast in de reeds bebouwde gebieden?


 2. Is er een probleem met de ophoging in De Bruyne Strijd? Waarom werd een ophoging in het reeds bewoonde gedeelte destijds verboden?


 3. Welke instanties werden ingeschakeld om hulp te bieden teneinde het probleem onder controle te houden?


 4. Welke praktische en structurele conclusies heeft het schepencollege uit deze situatie getrokken en welke oplossingen worden voorzien om dergelijke toestanden te voorkomen?


 5. Hoe wordt de problematiek van wateroverlast ingeschat in andere nog te ontwikkelen verkavelingen als de Meuletiende en de Melkhoek (waarvan algemeen geweten is dat dit een erg watergevoelige zone is)?


 6. Tijdens de probleemsituatie van de wateroverlast in het genoemde gebied werden meerdere gemeenteraadsleden uit diverse fracties gevat door burgers met concrete vragen. Waarom bleef enige communicatie m.b.t. informatieverstrekking ter zake vanuit het stadsbestuur uit?

Paul Meeus-Vlaams Belang-17 november 2010
 


Paul Meeus (Vlaams Belang) herinnert het College er aan dat in 2009 deze problematiek al aan de orde was. Toen beloofde Dimitri Gevers (sp.a) dat het studiebureau dat de capaciteit van het waterbekken berekende in De Bruyne Strijd later de commissie zou toelichten.


Astrid Wittebolle (Groen!) had ‘nog een grotere flashback’. Ze herinnerde de gemeenteraad aan een vroegere tussenkomst in 2008 van toenmalig Groen!-gemeenteraadslid Marc Clymans. “Noah bouwde ook zijn vlot lang vóór er water kwam.” 


Burgemeester Francis Stijnen (CD&V): “Gelukkig bouwden we al al die jaren aan die boot.” Hij stelt dat de waterellende in Turnhout gelukkig niet de omvang van een ramp aannam. Turnhout heeft altijd ingezet op drie maatregelen: het aanmoedigen om water te hergebruiken, het zoveel mogelijk lokaal laten infiltreren (zoals het bekken onder de Markt) en het voorzien van de nodige buffers.


Schepen Luc Hermans (CD&V) treedt hem bij. De gebeurtenissen toonden aan dat zo’n integraal waterbeleid nodig is. Hij somt de verschillende maatregelen op die in het Nete-bekken werden genomen om de waterbuffering te spreiden over het hele traject. Zo heeft hij het over de stuwen op de Aa die afhankelijk van de weersverwachting zullen werken, of de studie die door de VLM gemaakt wordt over de buffermogelijkheid van Mazel, over het retentiebekken in het Stadspark, de buffering aan de Koningin Astridlaan en op Broekzijde.
Hij vindt dat de stad moet blijven inzetten op de infiltratie op het openbaar domein. Hij benadrukt ook dat het uitzonderlijke omstandigheden waren dat weekend: zo steeg het water met meer dan twintig centimeter boven het alarmpeil van de Aa.

Paul Meeus kwam nog even terug op de ophogingen in de 1Mei-straat. Blijkbaar hadden door de jaren heen verschillende bewoners hun tuin opgehoogd. Wie dat niet deed, leed nu waterschade. De stad zou – zei de burgemeester – dit mee bespreken als ze met de bewoners ging praten.


De stad zou ook overwegen om daar een put te graven die als pompput zou kunnen fungeren bij overstromingen.

Vervolgens deed ook nog schepen Karel De Busser  (CD&V – tijdens dat weekend waarnemend burgemeester) verslag over de genomen maatregelen. Hij gaf een pluim aan de brandweerdiensten die in barre omstandigheden prima werk leverden.


Schepen Katrien Van de Poel (CD&V) had het nog even over de communicatie. Ze benadrukte dat er vanuit de veiligheidscel informatie vertrok naar de rechtstreeks betrokkenen. Blijkbaar stonden de raadsleden niet mee op de lijst van de te verwittigen personen. De burgemeester vulde aan dat de raadsleden normaal samen met de pers worden verwittigd.


De burgemeester besloot dit punt met de melding dat er die vrijdag drie oproepen waren bij de brandweerdienst, en op zaterdag vijftien.


10 c)


Graag toelichting bij opzegging lidmaatschap Benego


Ik heb gelezen in de notulen van het college dd 28 oktober laatstleden dat het college besloten heeft een brief te schrijven naar Benego om het lidmaatschap van Turnhout in Benego op te zeggen, vanwege de veel te beperkte output van dit samenwerkingsverband. Kan U dit toelichten?


Eva Houet-Open VLD-23 november 2010


Burgemeester Francis Stijnen stelt dat de stad ondubbelzinnig vóór intergemeentelijke samenwerking is, ook over de landsgrenzen heen. Hij wil niet afdoen aan de verdiensten van het Belgisch-Nederlands GrensOverleg, maar de laatste jaren was de werking sterk afgenomen. Vroeger waren er nog vaste medewerkers in dienst, terwijl er nu geen professionele ondersteuning meer is voor het secretariaat. Er is evenmin een degelijke structuur.
Op het vlak van veiligheid en orde is er nochtans door de komst van de politie- en brandweerzones wel samenwerking. Daarbuiten is er geen overleg. Grootsteden als Tilburg en Breda zijn ook niet langer betrokken in het overleg. Dat situeert zich vooral tussen kleinere gemeenten in de zone rond Kalmthout en Essen. De meerwaarde voor de stad is dus erg beperkt.


De burgemeester vindt overleg nog altijd zinvol: daarvoor zijn er nog genoeg mogelijkheden en thema’s. Dat moet misschien op het niveau van de Noorderkempen. Hij wil zeker mee een voortrekkersrol opnemen om zo’n overleg op gang te krijgen.


10 d)


Welke visie zal de meerderheid in het dossier Bentel ontwikkelen? Wordt er in een oplossing voorzien voor het tekort aan containerpark? Zal – opnieuw – worden onderzocht hoe groot de behoefte aan bijkomende bedrijventerreinen in de stadsregio Turnhout is?


De Raad van State heeft de omzetting van landbouwgebied naar bedrijventerreinen in het gebied Bentel vernietigd. Dat gebeurde na klachten van buurtbewoners. De Vlaamse regering besliste om de procedure te hernemen vanaf het openbaar onderzoek. De ontwikkeling van Bentel, zo lezen we, moet kaderen in een visie over de toekomst van het regionaalstedelijk gebied Turnhout.Op dit moment worden er – zo blijkt uit een antwoord van minister-president Kris Peeters op een vraag van Vlaams parlementslid Dirk Peeters (Groen!) – in Vlaanderen 12.000 ha aan bedrijventerreinen niet benut. In de provincie Antwerpen alleen gaat het om 2.953 hectare.
Groen! Turnhout vraagt zich daarom af welke visie de meerderheid rond het dossier Bentel zal ontwikkelen? Wordt er in een oplossing voorzien voor het tekort aan containerpark? Zal – opnieuw – worden onderzocht hoe groot de behoefte aan bijkomende bedrijventerreinen in de stadsregio Turnhout is?


Astrid Wittebolle-Groen!-24 november 2010


De burgemeester antwoordt dat de behoefte aan lokale bedrijventerreinen overduidelijk is: voor de FRAC-terreinen was de vraag groter dan het aanbod. Ook Bentel-Zuid raakte snel vol. 
Schepen Luc Hermans (CD&V) beaamt dit. Hij vindt het zinvol om bij nieuwe ontwikkelingen een duurzaamheidstoets in te bouwen, net zoals Parkmanagement nu al doet. Hij vindt dat de bebouwingspercentages gehaald moeten worden. Zijn persoonlijke overtuiging is dat Bentel-Noord best zo rendabel mogelijk ontwikkeld wordt. Een IOK-studie toonde eerder al aan dat de vaste kosten te groot zijn om het gebied zoals het er nu bijligt te ontwikkelen. Dat heeft te maken met de aanwezigheid van land- en tuinbouw in dat gebied. Hij wil aftoetsen of Vlaanderen toelaat om de groene vinger smaller te maken.


De gemeente Oud-Turnhout is volgens hem geen vragende partij meer om een containerpark ginder te vestigen: de gemeente kreeg een verlenging van de huidige vergunning.


Hij pleit voor meer inbreiding op de huidige terreinen. Als die verloren ruimte opnieuw kan gebruikt worden, is dat een win-winsituatie voor de hele totaliteit.  


 

Bestuurslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...