Verslag Gemeenteraad 29 mei 2008

Bron: Gazet van Turnhout (www.turnhoutblogt.be)
Auteur: Marian Michielsen

Gemeenteraadsverslag: “Je weet dat ik een slecht karakter heb”


Naar goede gewoonte nemen we het uitstekende en objectieve verslag van de gemeenteraad integraal over van de Turnhoutse blog “Gazet van Turnhout” (www.turnhoutblogt.be). Enkel de passages die betrekking hebben op de VB-tussenkomsten worden door ons in vet geplaatst.


 

Nieuwe namen, andere afvalzakken, zonnige zwembaden en crisis in de kinderopvang. Je leest er alles over in een vers verslag van de gemeenteraad. Alstublieft! 


De gemeenteraad wordt gevraagd 9 nieuwe straatnamen goed te keuren in de projectzones Anco, Jacobsmarkt, KTA – Steenweg op Oosthoven, Bruyne Strijd, Hellegat en de Frac.

Project Anco

is de verbinding tussen Guldensporenlei en Tichelarijstraat, een plein tussen straat en kanaal, een privaat binnenplein en een tweede parkzone met plein. Later komt hier nog een verkaveling met een echte zijstraat. Bij de straatnaamgeving wordt de voorkeur gegeven om erfgoed te behouden maar het gaat over een merknaam. Er wordt voorgesteld deze nieuwe straat de naam Antoine Coppenslaan te geven.

Project Jacobsmarkt

Dit project situeert zich aan de Warandestraat – Grote Markt. De bedoeling is een verbinding te maken naar de Grote Markt via de parking van de KBC om zo terug een wandelcircuit te bekomen. Het Gasthuismuurke liep vroeger tot in de Leopoldstraat. De werknaam van het project op het binnenplein is ‘Jacobsmarkt’, een verwijzing naar de vroegere zondagschool voor jongens ‘Jacobsschool’. Omdat ‘Jacobsmarkt’ reeds een begrip is in Turnhout wordt voorgesteld deze naam voor het binnenplein te behouden en het vroegere Gasthuismuurke de naam ‘t Muurke te geven. Gasthuismuurke zou verwarring kunnen scheppen met Gasthuisstraat.

Project KTA – Steenweg op Oosthoven

Dit project ligt aan de Elf Novemberlaan – Steenweg op Oosthoven – Vredestraat – de aanzet van de Bloemfonteinstraat. De doodlopende insteekweg vanuit de Steenweg op Oosthoven naar het plein is de Dokter Paul Janssenlaan genoemd. Er komt nog een nieuwe straat tegenover de Wilgenstraat, gesitueerd rond het plein. Deze twee straten zullen niet verbonden worden voor auto’s. Er wordt voorgesteld om deze nieuwe straat de naam Clara Dresselaarslaan te geven..

Project Bruyne Strijd

De Bruyne Strijd is een verkaveling gelegen aan Plamaten – Eén Meistraat – Rood Kruisstraat. Het betreft een rondweg die al Plamaten als naam kreeg, met vier zijstraten (woonerven) die op het einde verbonden zijn door een vijfde straat. Er wordt voorgesteld – naar aanleiding van de publicatie van het werk van Jos Aerts – deze vier straten de naam te geven van moerasplanten. De verbindende straatstukjes achteraan krijgen geen aparte naam, omdat er maar twee huizen zijn die niet rechtstreeks aan een apart benoemd erf palen. Het nieuwe stuk dat afbuigt van het kanaal krijgt geen nieuwe naam en blijft Plamaten. De verlenging van de Eenmeistraat blijft die naam dragen. De milieuambtenaar stelt volgende namen voor: Lisdodde, Egelskop, Pitrus en Sleedoorn. Dat zijn planten die in deze omgeving voorkomen of -kwamen. De laatste is een verwijzing naar het recent bijna volledig gerooide ‘oud’ Sleedoornstruweel op deze plek. Voor het gemak wordt er geen –straat, of –plein of –erf achter bijgevoegd.

Project Hellegat

Project Hellegat is gelegen aan de Jubileumlaan – Hoveniersstraat – Ring. De aanzetten van de nieuwe straten zijn al aangelegd en hebben vroeger al een straatnaam gekregen. Joris De Hozestraat en Goswin de Fierlantstraat. De brandweer en de politie zien er geen probleem in om de Goswin de Fierlantstraat gewoon te laten doorlopen richting Tijl-en-Nelestraat en Joris de Hozestraat. mits bordjes met huisnummers geplaatst worden. Dan is geen nieuwe straatnaam voor een klein stukje verbindingsstraat nodig.

Project Frac

is een KMO-zone gelegen aan de Muizenvenstraat. Er wordt voorgesteld om het stuk Muizenvenstraat zo te blijven noemen. De beide straten van de nieuwe zone kunnen wegens hun korte lengte één naam krijgen: voorstel Koei(y)bleuken, zoals een oude kadastrale benaming in deze omgeving was. Als schrijfwijze wordt voorgesteld Koeybleuken.
Vooral de voorgestelde naam Koeybleuken in die laatste projectzone wekt wrevel op bij Vlaams Belang. “We hebben die discussie al eens gevoerd en toen werd beslist om namen zo eenvoudig mogelijk te schrijven indien mogelijk”, zegt Paul Meeus (Vlaams Belang). “Bij Koeybleuken zullen de bewoners altijd moeten zeggen dat dat met een ‘y’ geschreven wordt. Dat is toch iets waar men rekening mee kan houden?”
Peter Reniers (LDD) vraagt zich af of de huidige Ancolaan haar naam kan behouden. Die krijgt normaal gezien de naam Antoine Coppenslaan. “Namen van personen aan straten geven, ligt nogal gevoelig. Zijn daar voorwaarden voor en welke zijn die?”
Schepen Luc Hermans (CD&V) antwoordt dat het niet de bedoeling is om een merknaam aan een straat te koppelen. Ancolaan komt dus niet meer in aanmerking. “En wat de verbinding van een persoonsnaam aan een straat betreft, hebben wij aan Binnenlandse Zaken een specifieke nota opgevraagd over wie voor straatnamen in aanmerking komt. Daar hebben we voorlopig nog niets van gehoord. Als ik meer weet, zullen we dat op commissie 5 bespreken.”
“En Koeybleuken is een oude kadastrale benaming”, gaat hij verder. “Er is ook een Koeybleukenloop. Als we de schrijfwijze gaan veranderen, gaat dat verwarring scheppen. Bovendien gaat het om een KMO-zone. Maar als de meerderheid van de raadsleden de naam ‘Koeibleuken’ beter lijkt, wil ik dat wel ter overweging nemen.”
Paul Meeus (Vlaams Belang) vraagt nog eens om het de burger niet te moeilijk te maken. Waarop burgemeester Marcel Hendrickx (CD&V) zegt dat het dossier ter definitieve goedkeuring in de gemeenteraad komt. “Er is iets voor te zeggen om het met een ‘i’ te schrijven, maar die naam is ook een stuk erfgoed.”
Een uitspraak waarmee hij de tussenkomst van Bart Cabanier (Groen!) meteen overbodig maakt. “U neemt me de interventie uit de mond. Ik ging ook iets erfgoeds zeggen. Ik denk trouwens dat ze die naam sowieso moeten spellen. ‘Koeybleuken, is dat met ck?’”

Het Paradijs

Het proeftuinproject van het gebouw ‘Het Paradijs’ in het Raadsherenpark, zoals voorgesteld in de subsidievraag, wordt door de Technische Werkgroep van de provincie goed onthaald. Maar volgens cofinancieringcriterium 1 uit de regelgeving, moet er een overeenkomst afgesloten worden tussen de vzw Raadsherenpark en de stad Turnhout omdat de vzw minder dan 15 % van de kosten in het project inbrengt. Die samenwerkingsovereenkomst ligt ter goedkeuring voor.


Bart Cabanier, die vandaag als enige Groen! vertegenwoordigt, zegt dat de groene fractie zich als één man achter dit punt scharen. “Wij ijveren al jaren voor een betere ondersteuning van Het Paradijs. Door Cameleon en de speelpleinwerking is er twee jaar geleden een nieuw dak gekomen. Wij zijn blij dat onder impuls van VOKA er geld is gevonden voor het duurzaam ondersteunen van Het Paradijs.”


Schepen Dimitri Gevers (sp.a) wil nog even kwijt dat VOKA het project niet zal trekken. “Die rol zal nu overgedragen op de scholen. We hebben vandaag ook het bericht gekregen dat we 161.000 euro exclusief btw krijgen. Als u dus dit punt goedkeurt, brengt dat 161.000 euro op aan de stad. Het Paradijs uiteraard.”


Lokaal jeugdwerk/holebinota
De erkenningsvoorwaarden en subsidiereglementen voor lokaal jeugdwerk liggen voor. Maar Bart Cabanier (Groen!) begint over de holebinota. “Ik vind het goed dat het stadsbestuur die nota heeft opgemaakt. Zeker omdat het in samenspraak is gebeurd met holebiverenigingen, scholen en jeugdverenigingen”, zegt hij tot schepen Dimitri Gevers (sp.a) hem onderbreekt. “Ik denk dat u over het volgende punt bezig bent.” Waarop een welgemeende “Oh fuck” volgt. En daarna: “Excuseert u mijn taalgebruik. Dat was met ‘ck’ in ieder geval.”


Punt 16 wordt goedgekeurd. En Paul Meeus (Vlaams Belang) zegt nog dat zijn fractie zich onthoudt bij dit punt. “Waarom zal blijken uit het verslag van commissie 4.”


Bart Cabanier (Groen!) wil zijn tussenkomst nog afmaken. “Het is goed dat die nota er is, maar wij hebben een probleem met de toon ervan. De tekst gebruikt een bijna verontschuldigende taal. Het mag wat krachtiger en vooral positiever omschreven mogen worden. En dan nog een technisch aspect. In de nota staat dat holebi’s 5 à 10 procent van de bevolking uitmaken. Ik denk dat veel holebi’s daarvan dromen, want als ik een studie van het steunpunt gelijke kansenbeleid erop natrek, zegt die dat het over 3,6 tot 5 procent van de bevolking gaat.”


Schepen Peter Segers (sp.a) wil daar toch nog even op in gaan. “Deze nota is een herwerking van de vroegere nota die al is goedgekeurd. Ik neem aan dat de holebiverenigingen bij het bespreken van deze nota wel hadden ingegrepen als de toon niet goed zou zitten. Ik denk dat wij daar als gemeenteraad niet te hard aan moeten tillen. Dat cijfer zullen we bekijken. Mocht het niet kloppen, dan passen we het aan.”


Huisvuilbelasting
Als tussenkomst in de algemene uitgaven van de stad zal, mits goedkeuring van de gemeenteraad, een jaarlijkse algemene gemeentebelasting worden ingevoerd, met ingang van 1 januari 2008 en voor een periode eindigend op 31 december 2013. De gemeenteraad wordt wel gevraagd om een tussenkomst voor W.I.G.W.’s, gerechtigden op een leefloon en gerechtigden op financiële hulp van het OCMW in de algemene gemeentebelasting goed te keuren. Dat hangt samen met de toetreding tot het lokaal pact met de Vlaamse Regering. In ruil voor het afschaffen van een aantal belastingen, waaronder de huisvuilbelasting, zal de Vlaamse Regering stadsschulden inlossen tot 100 euro per inwoner.
Bart Cabanier (Groen!) zegt dat voor een doorsnee gezin het huisvuil 5 procent duurder wordt. Hij vraagt zich af of de stad misschien alsnog in het DIFTAR-systeem wil instappen.


Pierre Gladiné (Open VLD) ergert zich dan weer aan de manier waarop dit gecommuniceerd werd. “Om 14.11 uur kreeg ik een persnota waar in stond dat dit punt al is goedgekeurd door de gemeenteraad. Om 15.07 uur kreeg ik een mail waarin stond dat het vorige bericht onder embargo was verstuurd. Ik vraag me af of er nog coördinatie is in de communicatie.”


Los daarvan kan Open VLD zich wel vinden in de beslissing om de belasting af te schaffen. “Maar de meerderheid laat een kans liggen om terug een discussie te voeren over het afvalbeleid. Nochtans is er een probleem van zwerfvuil en sluikstorten. Open VLD eist dat de discussie wordt open getrokken, niet alleen het fiscale aspect, maar ook over de gevolgen van de wijziging van tarieven.”


En Open VLD betreurt dat er niets van de 100 per inwoner naar de burger gaat. “Schepen van financiën, heeft u al becijferd hoeveel dat dat de stad opbrengt? U hoeft nu geen antwoord te geven, maar ik zou wel eens graag hebben dat je óóit een antwoord geeft op mijn vragen. Want dit is een geschenk van de Vlaamse regering. Dit is een gigantische hulp om de begroting in evenwicht te brengen. Je krijgt 4 miljoen euro en er vloeit niets terug naar de Turnhoutse burger, dan is die begroting in evenwicht wel het minste dat je kan voorleggen.”


Dat de huisvuilbelasting wordt afgeschaft, vindt ook Peter Reniers (LDD) een goed idee. “Maar ik had ook gehoopt dat een deel van die 100 euro recht in de zak van de Turnhoutenaar zou gaan. U voorziet twee zaken. Eén, een verhoging van de huisvuilzakken wat u een 300.000 euro zou moeten opbrengen. Maar bij het Lokaal Pact zat ook een schrijven dat de stad de kans krijgt om een niet-forfaitaire belasting in te voegen. Dat zou het leeuwenaandeel moeten zijn van ‘de vervuiler betaalt’. En mevrouw, u moet mij eens duidelijk maken wat een gezin is. Een gezin is een eenheid die in dezelfde woning woont. Wat is dan de definitie een alleenstaande?”


Met het invoeren van een nieuwe belasting moet de gemeente een engagement aangaan om met betrekking tot 2009 geen nieuwe forfaitaire belasting in te voeren. “Maar u doet dat wel, want u voert een belasting in vanaf 1 januari 2008 tot 2013.”


“Ik vind het jammer dat de stad wederom een kans laat liggen voor eventuele besparingsmogelijkheden. Wat ik wel moet vaststellen is dat de Turnhoutenaar met verhogingen wordt geconfronteerd, en dat verhaal wordt eentonig.”


Paul Meeus (Vlaams Belang) zit ongeveer op dezelfde lijn als Open VLD, dat is ooit anders geweest. “Alleen zijn wij altijd op dezelfde lijn gebleven”, voegt Meeus daaraan toe. “Het Lokaal Pact werd door onze fractie reeds ter sprake gebracht in onze jongste begrotingstussenkomst. Toen pleitten wij ervoor om ook de Turnhoutse burger een signaal te geven dat hij zijn voordeel zou halen bij dit onverwachte extraatje dat door de Vlaamse regering aan de stad wordt geschonken, zij het dan voor de afbouw van de leninglasten. Er kon toen nog niets beloofd worden. Vandaag ook niet, zo blijkt.”


“De burger zal het geweten hebben”, gaat Meeus verder. “Niet alleen mag hij voortaan meer betalen voor zijn huisvuilzakken, tegelijk zal er ook een nieuwe zogenaamde algemene belasting geheven worden die de oude huisvuilbelasting mee moet opvangen. Voor de stad wordt het gat gedicht, eens te meer dankzij de burger. Wat wordt voorgesteld als een quasi nuloperatie, blijk in werkelijkheid enkel een fiscaal manoeuvre te zijn waarbij maar één persoon in de kou blijft staan: de burger; diezelfde burger die vorig ook jaar al eens getrakteerd werd op belastingverhogingen, mede ‘dank zij’ de socialisten die hier jaren mee gestreden hebben tegen élke belastingverhoging.”


Meeus berekent dat de burger méér zal betalen. “Laten we het voorbeeld van een doorsnee-gezin nemen met enkele kinderen. De huisvuilbelasting van 60 euro wordt afgeschaft. Er wordt een algemene belasting ingevoerd van 40 euro. Netto-voordeel: 20 euro. Dat gezin zet op de gestelde tijdstippen één vuilniszak buiten als zuinige vervuiler (al weet iedereen dat dat in de praktijk méér zal zijn). Daarnaast plaatst dat gezin ook nog een groencontainer buiten om de veertien dagen. Voor beide betaalt het gezin telkens een halve euro meer. Dat wordt dan 26 keer 1 euro meer te betalen dan nu het geval is. Het verschil met het netto-voordeel van daarnet is een opleg van 6 euro minimum (250 oude franken!), denk maar aan de extra vuilniszakken. In nota’s van de diensten zelf wordt immers ook gesproken van ‘extra kosten’… De zuinige vervuiler wordt dus niet beloond, tenzij hij geen vuilnis meer buiten zet en het gaat sluikstorten… En dat kan toch niet de bedoeling zijn?!”


“Los daarvan en voor alle duidelijkheid herhaal ik het ook nog maar eens: het geld van de Vlaamse overheid – de honderd euro per burger – komt niet uit het niets. Door het Lambermontakkoord kreeg Vlaanderen meer middelen van de federale overheid. Het is met een deel van dat geld – 612 miljoen – dat de schuldreductie van de gemeenten wordt aangepakt. Het is dus geld van de belastingbetaler dat via een federale omweg terugkeert via Vlaanderen naar de gemeenten. De burger ont-last de stad, maar wordt als dank opnieuw be-last.”


“In het Lokaal Pact wordt ook duidelijk gesteld dat er alles aan moet gedaan worden om in de gemeenten een bedrijfsvriendelijk lokaal fiscaal klimaat te creëren. Dat is niet alleen in het belang van de bedrijven, maar ook van de gemeenten. Een gezonde wisselwerking en samenwerking, zeker in een centrumstad als Turnhout heeft zijn goede invloed op de ganse samenleving in het algemeen en op tewerkstellingsmogelijkheden in het bijzonder. Op het Vlaamse niveau wordt er dan ook voor gepleit om bedrijfsonvriendelijke belastingen weg te werken. In die zin zou de gemeentelijke belasting op drijfkracht volgens ons tot het verleden mogen behoren. Op vorige gemeenteraad kaartte collega Decoster dit nog aan, zonder succes. Dat mochten ook de collega’s van de Open VLD ondervinden.”


“Het fiscaal pact op zich is principieel een goede zaak en het zou onverstandig zijn zich daartegen te keren. Wel valt het te betreuren dat de Turnhoutse burger niet echt mee kan of mag genieten van dit geschenk. Nochtans verdient die burger beter. Het pact is dus goed, maar de lokale invulling niet.”


Pierre Gladiné (Open VLD) repliceert even: “Meneer Meeus, het is een eeuwigheid en enkele belastingverhogingen geleden dat wij in de meerderheid zaten. Met het afsluiten van het Lokaal Pact krijgt men een andere situatie.”


Meeus (Vlaams Belang): “Dat klopt, maar je weet dat ik slecht karakter heb.”


“Dat weet ik, meneer Meeus”, aldus Gladiné (Open VLD).


Schepen Luc Hermans (CD&V) betreurt de communicatiefout. “Het was niet de bedoeling om welk raadslid dan ook buiten spel te zetten. Het zou kunnen dat het voorbeeld duurder was. Maar het principe van ‘vervuiler betaalt’, moet sterker doorwegen. De acties van sluikstorten en Turnhout ’t kan net worden dienstoverschrijdend bijgestuurd. De tarifering is berekend op basis van de verwerkingskost. Als we de verwerkingskost voor een GFT container van 120 liter, namelijk 3 euro, zouden doorrekenen, zouden we juist sluikstorten in de hand werken. Van sorteren zou niet veel meer in huis komen. Dit brengt 300.000 euro meer op dan in het huidige systeem. Het leeuwenaandeel komt uit inkomsten van bandjes en huisvuilzakken. Er moet gesorteerd worden, en waar de kans bestaat, moet men instappen in thuis composteren. Het debat over Diftar ga ik niet heropenen. We hebben toen unaniem een goede beslissing genomen.”


Op vraag van Paul Meeus (Vlaams Belang) zegt hij nog eens dat dit géén verhoging is van de belasting op de burger. “Ik zeg niet dat die berekeningen fout zijn, maar die zijn van uw persoon. We willen duidelijk meegeven dat je het aankoopgedrag moet aanpassen en beter moet sorteren en als u er de kans toe ziet, kan u thuis composteren.”


“Maar een aantal mensen hebben geen tuin”, repliceert Meeus. “Je gaat ervan uit ‘als de mensen dat doen, dan’, maar sommige mensen hebben daar geen mogelijkheden toe. Er zijn al veel mensen dat zoveel moeite doen, zelfs met dit systeem moeten ze nog meer betalen. Dat is niet logisch.”


“Dat zal de praktijk moeten uitwijzen”, volgens Hermans (CD&V). “Ik denk dat je de praktijk eens moet gaan bekijken”, antwoordt Meeus.


Bart Cabanier (Groen!) vraagt nog naar bijkomende maatregelen. “Krijgen we nu allemaal een compostbak voor in onze tuin of een wormenbak voor in het appartement? Zijn er concrete plannen om dat te promoten?”


“3/4 van de kosten voor een compostbak neemt de stad al op zich”, zegt schepen Hermans. “Die promoties lopen het hele jaar door via de stadskrant, bloemenmarkt, knollenmarkt. Ik denk dat we op dat vlak voldoende acties ondernemen.”


“Het komt erop neer”, vat Cabanier samen. “Het wordt 5% duurder, de forfaitaire kosten zakken, hetgeen mensen aan bandjes en zakken uitgeven, stijgt. Maar zou je dat niet zo kunnen laten stijgen dat het dan uiteindelijk een nuloperatie wordt? Nu is het 1,1 miljoen die die mensen betalen. Maar als je 5% van die 1,1 aftrekt, dan heb je nog altijd meer dan die 700.000 euro dat er vroeger was.”


Schepen Suzy Maes (CD&V) weerlegt dat het Lokaal Pact een cadeau is van de Overheid. “Het is de bedoeling om een hand naar gemeenten uit te reiken omdat zij financiële problemen hebben. Dat zal een positieve invloed hebben, onrechtstreeks ook op de burger. Het gaat ons meer ademruimte geven, wat de bedoeling was van Vlaanderen.”


“Maar de burger rekent heel eenvoudig: die kijkt in zijn portemonnee en stelt vast dat hij meer moet betalen”, aldus Meeus. “Niemand kan dat uitleggen dat dat hem ten goede komt. We krijgen een cadeau van de Vlaamse regering, maar je zal er niets van voelen. Je moet alleen beter sorteren.”


Marcel Hendrickx (CD&V) onderbreekt even: “Wat heeft de overheid de gemeenten afgenomen de voorbije jaren? Dit is maar een klein deel dat we nu terug krijgen.”


Bart Cabanier blijft met een rekensom zitten. “De totale afvalverwerkingskost met zwerfvuil enzovoort kost 2.600.000 euro. Als je rekent dat dat 5% duurder zou worden, komt dat neer op 2.370.000 euro. Waarom kan dat verschil niet afgetrokken worden van de forfaitaire belasting? Dan kan je het voor de burger gelijk houden. Of is dat te eenvoudig?


“Ik denk dat het 0-operatie is”, antwoordt Maes.


“Dat is geen nuloperatie, hè”, bijt Pierre Gladiné (Open VLD) terug. “Het zou voor Turnhout iets positief zijn, als je 4.000.000 euro krijgt. Twee: ik hoor geen engagement om over afvalproblematiek van gedachten te wisselen. Er zijn 80 gemeenten doen terug een belastingsverhoging, er zijn er ook andere die andere prioriteiten voor burger opstellen. Het brengt iéts op, maar niets voor de burger.”


Schepen Maes (CD&V) zegt dat ze met die 0-operatie voortging op de vraag van meneer Cabanier. “Of de burger meer zal betalen met het systeem ‘de vervuiler betaalt’, zal de tijd moeten uitwijzen. Uiteindelijk komt het de burger wel ten goede omwille van het feit dat de gemeenten meer ademruimte krijgen.”


Maar Peter Reniers (LDD) kreeg ook nog geen antwoord op zijn vraag. “Eén van de engagementen om te kunnen toetreden aan het pakt, is om tot het einde van de legislatuur geen nieuwe forfaitaire gezinsbelasting in te voeren. U doet het wel.”


“Er is gezegd dat er een forfaitaire sokkel mocht blijven bestaan”, antwoordt schepen Maes (CD&V). We voldoen absoluut aan het pakt, dat is absoluut helemaal uitgevlooid.”


“Het is maar hoe je het naam geeft”, zegt Reniers. “Dit is een nieuwe forfaitaire gezinsbelasting.”


“Het is en blijft een forfaitaire sokkel”, geeft schepen Maes toe. “Op die manier kunnen we het sluikstorten tegengaan en een sociale correctie toevoegen. U weet dat mensen die het statuut van WIGW hebben, helemaal niets moeten betalen.”


Schepen Dimitri Gevers (sp.a) wil ook nog wat kwijt: “U zegt dat wij samen zij aan zij tegen belastingverhogingen hebben gevochten. Ik heb absoluut veel sympathie voor de oppositie, er zit nog altijd een opposant in mij, maar ik denk dat u daar de bal misslaat. Onze voormalige fractieleider heeft altijd gezegd dat een belastingverhoging geen doel mag zijn, maar een middel om dingen waar te maken.”


Gevers ergert zich ook aan de termen de stad en de mensen. “Wat is het verschil tussen de stad en de mensen? Als we stemmen ‘de renovatie van het Paradijs’ dan is iedereen voor. Maar wij gaan zelf niet in het Paradijs colleges houden. Het is voor de mensen dat we het doen.”


Hij geeft ook nog twee voorbeelden van persoonlijke gevallen. “Ik ben zelf een alleenstaande vader. Ik ben dus een gezin en ga van 60 naar 40. Ik win dus 20 euro. Ik zet om de 14 dagen 1 vuilzak buiten, dus dat wil zeggen dat ik 13 euro meer aan vuilzakken moet betalen. Dus ik ga 7 euro verdienen in dit systeem omdat ik probeer te sorteren. Mijn moeder is een zogenaamde WIGW. Die zet ook 1 zak per veertien dagen buiten. Wel, zij zal er met 13 euro per jaar vanaf zijn. Ik denk dat dat billijk is. Diegenen die willen volgen in het systeem, en die het het meest nodig hebben, die gaan er goedkoper vanaf komen.”


“En hun GFT-afval”, vraagt Cabanier (Groen!), “Schilt een WIGW geen patatten?”


Die heeft een wormenbak volgens Gevers, waarvoor Cabanier haar feliciteert.


Pierre Gladiné (Open VLD) wil nog even iets checken: “Krijg ik in juni in antwoord op mijn vraag?”


“Ik heb het antwoord gehad en ik ben het vergeten door te mailen, maar er is geen enkel bedrijf die de vrijstelling het heeft aangevraagd?” antwoordt Maes.


“Zou ik nog mogen voorstellen dat de stad, wij dus allemaal samen, ook meer het composteren zal promoten?” vraagt Cabanier nog. Schepen Hermans wil daar zeker dingen voor onder nemen.


De stemming is verdeeld:
-Afschaffing huisvuilbelasting: Groen! en Open VLD onthouden zich; Vlaams Belang en LDD stemmen tegen.
-Invoering jaarlijkse algemene gemeentebelasting: Open VLD, LDD en Vlaams Belang stemmen tegen; Groen! onthoudt zich
-Met de tussenkomst voor WIGW’s gaat iedereen akkoord.
-En met de toetreding tot het Lokaal Pact van de Vlaamse Regering stemmen Open VLD en LDD voor; Groen! en Vlaams Belang onthouden zich.


Op naar de vragen van de raadsleden!


Bedenkingen bij het nieuwe parkeerbeleid
”Het nieuwe parkeerbeleid in Turnhout blijft een veelbesproken onderwerp”, volgens Renaat Decoster (Vlaams Belang). “Tal van individuele burgers, maar ook buurten maken er hun bedenkingen bij. Op de jongste communicatieraad spraken vertegenwoordigers van de buurtcomités zelfs over een mogelijk barstende bom als oplossingen op korte termijn uitblijven.”


“Niettegenstaande de belofte van het schepencollege om na de zomer een eerste evaluatie te organiseren, dringt zich volgens velen nog voor de zomervakantie een eerste oplijsting van de stand van zaken op.”


Decoster stelt zich een paar vragen: “Wat zijn de belangrijkste opmerkingen die de bevoegde schepen ontvangen heeft en hoe worden die beoordeeld? Hoe verloopt de communicatie met de burgers daarover? Zijn er zaken die op korte termijn al kunnen bijgestuurd worden? We denken bijvoorbeeld aan de problematiek in de ‘verdeelde’ Oude Vaartstraat, en de “aanpalende” straten zoals de Wouwerstraat, de Hollandsestraat en de Vellekens. En kan het voorstel om in de aanpalende straten van de betaalzone, gratis parkeren in te voeren van beperkte duur met borden “schijf verplicht” – en voor de bewoners natuurlijk een bewonerskaart – overwogen worden?”


Schepen Dimitri Gevers (sp.a) antwoordt zonder aan de opmerkingen gewicht te geven: “Vanuit de bewoners komt: positief: de kaart, eventueel tweede kaart en er is effectief weer plaats in de straat, wat de bedoeling is. En alle fracties onderschrijven dat dat gelukt is, daar ben ik wel blij mee. Negatief: zijn de randen. Zij hebben geen kaart. Er is vraag voor een bezoekerskaart. De ondernemers zijn blij met het kwartiertje en de pendelbus op zaterdag. Maar zij zijn wel vragende partij voor een bewonerskaart voor ondernemers. En bij de werknemers merken we een ander mobiliteitsgebruik. Ze gaan effectief randparkeren en nemen de vouwfiets, bus, of gaan te voet naar het werk . Minder positief: de werknemerskaart wordt als duur ervaren. Maar dat is gekoppeld aan het bustarief. De auto moet duurder zijn dan de bus. Concreet vraagt men ook om de parking aan het speelkaartenmuseum ook op te nemen in het werknemerskaartenverhaal.”


Communicatie dan. “Op dit moment communiceren wij niet zoveel. Na een halfjaar zullen we met de communicatieraad een communicatieplan opstellen met publicaties, buurtvergaderingen enzovoort. Op korte termijn kan er weinig bijgestuurd worden, want dat is een hele mallemolen. Er zijn evaluatiedata nodig, ontwerpplannen, naar college, raad enzovoort. Dus zelfs als we vandaag zouden beginnen, zou dat nog niet morgen klaar zijn. Als je het toch sneller kan doen, moet je opletten dat voldoende globaal beeld hebt over de problematiek. Uw voorstel om het systeem uit te breiden met een parkeerschijf, zal onderzocht worden.”


“Ik ben ervan overtuigd dat u erin geslaagd bent de straten gedeeltelijk aan de bewoners terug te geven”, zegt Decoster (Vlaams Belang), “maar in de aanpalende straten staan ze te wachten tot de bewoners wegrijden. En ’s avonds is het andersom. Het is niet simpel, maar u heeft het niet simpel gemaakt. Wij zijn ervan overtuigd dat u nu moet handelen. Sneller dan de beloofde evaluatie. In de Oude Vaartstraat wachten ze al anderhalf jaar op evaluatie. Dat was het ongeveer. Ik had nog iets anders willen zeggen, maar dat ben ik ondertussen vergeten.”


“U zegt dat wij nu moeten handelen”, antwoordt Gevers. “Maar wij handelen al sinds 16 april.”


“Als je de pijnpunten van nu snel kan behandelen, kan je die mee evalueren in oktober”, zegt Decoster weer. “Dat is mijn uitgangspunt.”


“Nog één keer”, zegt Gevers. “Dat kan allemaal zo snel niet. We moeten kijken waar problemen zijn, hoe groot die zijn? Waar moeten we parkeervakken zetten? Dan gaan we met die parkeervakken naar de buurt. Die moet je ook uitnodigen en zullen hun gedacht zeggen. Daar gaat tijd over. Dan moet het nog goedgekeurd worden op het college, en worden reglement aangepast door politie. Daarna zijn er nog de schilders en de commissie. U snapt dat dat niet op 2 minuten kan.”


“Ik vind dat er geen parkeerhavens moeten zijn in die straten”, antwoordt Decoster nog. “Dat was vroeger ook niet met de blauwe zones. Waarom zou nu niet meer kunnen?”


“Waar we dat zo gedaan hebben, komt men na 2, 3 jaar vragen om toch vakken te schilderen. Iedereen wil toch vakken op het einde van de rit”, vertelt Gevers. “Akkoord, maar die kunnen ook later ingevoerd worden”, zegt Decoster nog.


Vragen over openstelling buitenzwembaden en tennispleinen stadspark
”Vanaf het verlengde weekend van Hemelvaart tot en met het verlengde pinksterweekend hebben we kunnen genieten van prachtig zomerweer” begint An Van Tornout (CD&V) haar vraag. “Ideale dagen om er met het gezin of met vrienden op uit te trekken…”
”De gerenommeerde stadsparkfeesten die elk jaar plaatsvinden tijdens het pinksterweekend kenden dan ook mede dankzij het mooie weer en de goede organisatie een enorm succes. Toch verliep niet alles op rolletjes in het stadspark. Wie dacht een partijtje tennis te kunnen spelen of pootje te kunnen baden in één van de buitenzwembaden kwam helaas van een kale reis terug.”


De vragen: “Hoe komt het dat de stad, de warme lente van vorig jaar indachtig, niet heeft geanticipeerd op het mooie weer? Waarom werd dit aan de bevolking niet op gepaste wijze gecommuniceerd? De eerste twee van de zes tennispleinen werden vorig weekend opengesteld. Aan de tennispleinen heeft echter een brief gehangen waarop stond meegedeeld dat men vanaf 1 mei een tennisplein kon reserveren. Hoe verklaart de schepen van sport dit? En wanneer zullen de buitenzwembaden en de twee nog niet geopende tennispleinen voor het publiek opengesteld worden?”


Schepen van sport Eric Vos (CD&V) bedankt An voor de vraag “Bij het openluchtgedeelte van het zwembad hebben we een buitenspeeltuin gerealiseerd. En het beachvolleybalterrein wordt ook opengesteld.”


“Het economische aspect is hier niet van toepassing”, zegt Vos nog. “Buitenzwemmen kost meer dan binnenzwemmen. Het is een dienstverlening naar het publiek toe. Het klaarmaken van buitenbaden hebben we drie dagen voor nodig. Op moment dat je dat doet, moet je dat quasi doen tot einde zomerseizoen. Om het zwembad operationeel te houden, moeten we constant chloreren, filters spoelen enzovoort. Nu zijn we beland in een schoolperiode en zal het zwembad alleen in het weekend gebruikt worden. Als je dan periode van slecht weer hebt, heb je weinig rendement. Maar ik wil dit in de commissie ter sprake brengen.”


Ook personeel is een probleem. “Het buitenzwembad doen wij open met extra inzet van personeel. Daarvoor werken we met jobstudenten. Maar in mei en juni hebben zij examens. Vanaf 1 juni doen we open in de weekends, en op weekdagen alleen in de namiddag open doen. Als je dan plots geconfronteerd wordt met goed weer, is het moeilijk om dat alles rond te maken.”


Turnhout is trouwens geen buitenbeentje wat de datum van openstelling van het buitenzwembad betreft, beweert Vos. “In Herentals opent men 15 juni, in Geel ook, in Mol op 31 mei en alleen in de weekends. Dit gaat over zwembadinfrastructuren, dat ligt anders in zwemvijvers waar personeel onmiddellijk kan ingezet worden als toezichter of redder.”


Met de openstelling van de tennisvelden is de stad absoluut te laat, geeft Vos toe. “We openen half mei. Dat is telkens later dan de tennisclubs, maar zij bereiden velden voor voor opstarten van trainingen. Er zijn wat verzachtende omstandigheden, maar ik wil me daar niet achter verschuilen. Zo was de periode voor het goede weer een natte periode, waardoor het klaarmaken van velden niet vlot kon verlopen. De tractor is nog even defect geweest. En onze ploegen hebben zowel de tennisvelden en nieuwe speeltuigen moeten klaarmaken. Het personeel in de sportsector zijn we aan het herbekijken om de beheersstructuur te verbeteren. De Leemshoeve, de parkploeg, het zwembad en het team van de sporthal zijn daarbij betrokken. Maar het is nog te vroeg om daar enig vooruitzicht te geven.”


Situatie kinderopvang Turnhout
Als lid van de gemeenteraad en lid van de Raad van Bestuur van Gabbers & co, maar vooral ook als jonge ouder stelt Annemie Der Kinderen een vraag over de situatie van de kinderopvang in Turnhout.
”Als we als Turnhout willen groeien en hierbij zelfs inzetten op jonge gezinnen,vormt kinderopvang zeker een bijkomende factor om hier te komen of te blijven wonen. Het ontbreken van voldoende buitenschoolse kinderopvang en kinderdagopvang kan een hinderpaal vormen voor de tewerkstelling van de ouders. Omdat er meer en meer ouders voltijds uit gaan werken, is er een noodzaak aan voldoende en bereikbare kinderopvang. De creatie van extra plaatsen in de kinderopvang creëert daarbij ook bijkomende tewerkstelling.”


”Vanuit deze overwegingen, wil ik volgende vragen voorleggen: Zijn er nog uitbreidingen voorzien van de diverse vormen van kinderopvang in Turnhout, of vanuit de Stad of vanuit privé-initiatief? Wat is de stand van zaken van de locatie in de Begijnenstraat: worden er bedragen voorzien in de begroting voor de buitenschoolse kinderopvang en voor de renovatie van het gebouw in de Begijnenstraat? Wat is het standpunt van het schepencollege hierin? Zijn er nog bijkomende locaties voor de buitenschoolse kinderopvang voorzien daar er toch nog basisscholen in Turnhout zijn waar een gebrek is aan kinderopvang, meer bepaald aan het Stokt en in de omgeving van de Jubileumlaan?”


Schepen van sociale zaken Peter Segers (sp.a) vindt de stellingen van Annemie Der Kinderen terecht. “Er is recent een aanvraag geweest van 5 plaatsen door kinderdagverblijf Kind Jezus. Dat is positief geadviseerd, maar of ze toegekend worden, is in handen van Kind en Gezin. We hebben weet van een aantal privé-initiatieven: 2 in het noorden van turnhout. Aan de Heizijde onder andere. Daar zijn vragen naar vergunningen. Nu moeten we nog nagaan of de locaties stedenbouwkundig geschikt zijn. Ook dat initiatief is afhankelijk van de goedkeuring van Kind en Gezin. De stad is alleszins bereid om de privé-initiatieven mee te ondersteunen. In Turnhout is er weinig privé-initiatief in tegenstelling tot andere gemeenten. Verder hebben we in de eigen kinderopvang in de Druivenstraat van 48 naar 69 plaatsen. En dan is er nog het dossier buurtgerichte kinderopvang. Het zijn 10 plaatsen die we toegekend gekregen hebben, maar waarvan het uitvoeringsbesluit pas in mei is goedgekeurd. Nu kunnen we daaraan verder werken. De aangeworven coördinatrice moet eerst nog opzeg doen op haar vorig werk. Er is ook een bijkomende procedure voor sociale tewerkstelling. Dan zouden we in het najaar in de Druivenstraat ook 10 extra plaatsen kunnen invullen.”


“Daarnaast heeft minister Vanackere plaatsen opengeschreven. Voor het arrondissement Turnhout gaat het over 55 plaatsen, wat niet zoveel is. Wij staan op de ranglijst op de 8ste plaats in het arrondissement. We gaan een aanvraag doen voor 23 plaatsen en hopen dat we daar resultaat van halen. Elke plaats die we krijgen, is gewonnen. We doen dat vanuit Gabbers en co, en niet vanuit de stad. Er zijn ook plaatsen vrijgegeven voor opvanggezinnen, maar ik heb geen weet van initiatieven daarover in Turnhout.”


“Het pand in de Begijnenstraat is in slechte staat. De gaskachels moeten we vervangen. We hebben al een raming laten maken, maar die viel tegen: 400.000 euro. 300.000 euro om te voldoen aan de normen en basisingrepen. En 100.000 euro verhoogt de functionaliteit van het gebouw. In begrotingswijziging is dat niet gelukt, want het pand is van het gemeenschapsonderwijs. We proberen om daar een recht van opstal op te krijgen. Als we dat hebben, is dat in principe voor 13 jaar gegarandeerd. En dan is dat wel de moeite om in te investeren. Als de renovatie er komt, hebben we wel een alternatief voorzien op dezelfde locatie. Het 2de schoolverblijf achterin de grond staat leeg. Daar kunnen we een verdieping van gebruiken.”


De bijkomende locaties ligt moeilijker. “4 locaties zijn moeilijk gevonden. In Schorvoort zijn we uiteindelijk in school terecht gekomen waar we geen subsidies voor krijgen. Daar zijn we naar aan het kijken. We hebben een voorzichtig 1ste contact op ‘t Stokt met het college. Zij zijn bereid om te praten om op de gronden iets te doen, want de stad heeft daar niets.”


“Voor de andere scholen hebben we voor een eerste keer aan tafel gezeten om te kijken wat daar mogelijk is.” In Zevendonk is er ook nog overbezetting. “We stellen nu vast dat we daar regelmatig boven capaciteit gaan. Zowel naar de regels van Kind en Gezin kan dat niet, en voor het personeel is dat heel zwaar. De coördinatoren praten met de directeur van de basisschool om daar tijdelijk een oplossing te voorzien. Als we het hebben over bijkomende locaties, is het mijn betrachting om principiële akkoorden vast te leggen dat we locaties hebben. Dan kunnen we op het moment dat er plaatsen worden opengeschreven, we meteen een dossier kunnen indienen. Er wordt dus aan gewerkt.”


Einde van de openbare zitting.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...