Verslag Gemeenteraad 28 juni 2019: Let it be.

Auteur: Dirk Raeymaekers
Bron: Gazet van Turnhout

Volgend verslag is een letterlijke overname van de verslaggeving op www.turnhoutblogt.be, ook bekend als Gazet van Turnhout. Enkel de passages die het Vlaams Belang vermelden of de tussenkomsten van onze mandatarissen werden door ons in vet geplaatst.

De gemeenteraad ging samen met het beiaardconcert van start. ‘Don’t cry for me, Argentina’, klonk het.  Eva Perón vraagt daarin het volk om begrip voor haar populaire status: ze heeft nooit gevraagd om roem en geld, maar ze ziet wel in dat zo zou kunnen overkomen. Zo’n klaagzang hoorden we in de raadzaal niet.


Al goed dat we er waren, want de stad had de verzending van de Inktagenda over het hoofd gezien.
 1. In afwachting van de brandweerhervorming sloten de gemeenten van hulpverleningszone 5 Taxandria een raamovereenkomst voor het aanschaffen van materieel met een ‘zonale meerwaarde’.Nu is er echter een nieuwe raamovereenkomst, waarbij ook de gemeenten Hoogstraten en Rijkevorsel betrokken werden. De gemeenteraad keurt deze gewijzigde raamovereenkomst goed.
   


 2. Bij de oorspronkelijke beleidsovereenkomst stedenfonds wordt er een bijlage gevoegd. Die kwam er om twee redenen:  • Er moeten een aantal middelen toegewezen worden uit het reservefonds stedenfonds.


  • Het OCMW vraagt om de toegewezen middelen voor de renovatie van doorgangswoningen voor de periode 2012-2013 nu al helemaal uit te keren in het jaar 2011.
    


 3. Bij de beroepsbrandweer wordt een betrekking van sergeant bij bevordering vacant verklaard.
   


 4. De gemeenteraad keurt het gewijzigde retributiereglement op het parkeren goed. Zo komt ereen uitbreiding van de betaalzone waardoor ook de Antoine Coppenslaan wordt opgenomen in die bewonerszone E.

  Renaat Decoster (Vlaams Belang) vond het eenvoudiger en socialer om van heel de betaalzone een blauwe zone te maken. Hij wacht ook nog altijd op een kostenbatenanalyse van het huidige parkeerbeleid. Als blauwe zones in andere steden kunnen, moet dat zeker ook in Turnhout kunnen.
  Schepen van mobiliteit Dimitri Gevers (sp.a)  stelde dat deze discussie al enkele keren gevoerd werd, maar dat het college bij zijn standpunt blijft.
  Astrid Wittebolle (Groen!) oppert dat een parkeerreglment een maat voor niets blijft zonder doeltreffende controle. Daar ontbreekt het aan.
  Peter Reniers (LDD) ziet dat het betalend parkeren zich steeds verder uitbreidt. Hij vermoedt dat Dimitri Gevers op termijn van het hele gebied binnen de ring een betaalzone wil maken. Hij vraagt het college of het Turnhouts Kwartiertje niet uitgebreid kan worden tot een half uur. De Turnhoutse handelaars dringen daar op aan. Hij vroeg zich ook af of het gerucht waar was dat de stad meer moest betalen aan Vinci omdat een aantal parkeerplaatsen terug betalend waren geworden na een recente gemeenteraadsbeslissing.

  Schepen Dimitri Gevers antwoordt Astrid Wittebolle dat er veel controle is door Apcoa, misschien zelfs teveel. Waarschijnlijk alludeert Astrid Wittebolle op het gebrek aan politiecontrole. Hij stelt met haar vast dat het niet altijd blijkbaar de hoogste prioriteit heeft. Dat moet ze op de politieraad aankaarten.
  Volgens hem vinden bewoners parkeerautomaten ook beter werken dan parkeerkaarten.
  Hij is in principe niet tegen de uitbreiding van de betaalzone tot het hele gebied binnen de ring. Het hangt enkel van de noodzaak af. De recente aanpassingen volgen de parkeertoestand.
  Een uitbreiding van het Turnhouts Kwartiertje wil hij wel even voorleggen aan Apcoa. Die hebben dan minder inkomsten, en dat kostenplaatje wil hij wel terug in een commissie bespreken. Het Turnhouts Kwartiertje is ook oorspronkelijk bedoeld voor korte boodschappen, en niet voor een bezoek aan de C&A of de Zeeman.
  Dee bijkomende betalende parkeerplaatsen in de Renier Sniedersstraat werden inderdaad verrekend met Vinci. Daardoor hadden ze theoretisch inmmers minder betalende klanten in de Warandeparking. Toch bleven door een aantal min- en meerkosten het bedrag ongeveer hetzelfde.
  Astrid Wittebolle tipte Dimitri Gevers om de nieuwe parkeerschijf voor het Turnhoutse Kwartiertje nog niet te laten drukken in afwachting van de bespreking.
  Burgemeester Francis Stijnen (CD&V) zou de cijfers van de politiecontroles later op een commissie te berde brengen.

  Het retributiereglement wordt goedgekeurd. Vlaams Belang stemde tegen, Peter Reniers en Open VLD onthielden zich.
   


 5. Verschillende aanvullende reglementen op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg werden goedgekeurd.
  De stemming verliep zoals bij punt 4.
   


 6. De gemeenteraad keurt enkele wijzigingen aan de Uniform Gemeentelijke Politieverordening (UGP) goed.

  Bart Cabanier (Groen!) wil zich hier met zijn partij, net zoals op de Politieraad, onthouden. Destijds pleitte hij voor een grondige evaluatie van al die verordeningen. Het aantal reglementen deint maar uit, terwijl de vraag zich stelt of die allemaal zo zinvol zijn. Op de commissievergadering werd de kans niet geboden om die reglementen eens degelijk uit te mesten.

  Paul Meeus (Vlaams Belang) wilde het bundel reglementen wel goedkeuren, behalve hoofdstuk 15 over de nachtwinkels. Hij vindt de inkrimping van de zone te groot, al vindt hij het verplichte moraliteitsonderzoek een goede zaak.

  Burgemeester Stijnen stelt dat er ruimte was voor evaluatie van de reglementen. Daarop ontspint zich een korte discussie met Bart Cabanier of dat voor iedereen zo duidelijk was.

  Groen! onthoudt zich, Vlaams Belang enkel voor hoofdstuk 15.
   


 7. Bij het protocol over de Gemeentelijke Administratieve Sancties wordt een bijlage toegevoegd over de financiële verdeelsleutel.
   


 8. De jaarrekening en het jaarverslag 2009 van het Samenwerkingsverband Stadsregio Turnhout wordt door de gemeenteraad goedgekeurd.
   


 9. Voor de nieuwe Grote Markt werd een reglement opgemaakt voor het plaatsen van terrassen. Dat reglement werd door de gemeenteraad goedgekeurd.

  Eva Houet (Open VLD) vond dat de handelaars te laat en te weinig betrokken werden bij de opmaak van het reglement. Ook vond ze het raar dat het reglement verbiedt om terrasvloeren te maken. Dat zou volgens haar de stookkosten merkelijk verhogen. Ze vond ook dat de verplichting om glazen terraswanden te gebruiken wat raar. Er zou wel een gezandstraalde strook onderaan van 40 cm hoog toegelaten worden, maar voor de vrouwelijke klanten zorgt zo’n glazen wand voor wat minder comfort.
  Astrid Wittebolle (Groen!) vraagt of de stad het gebruik van FSC-gelabeld hout niet financieel aangemoedigd zou kunnen worden.

  Schepen Eric Vos (CD&V) stelt dat er heel wat contacten waren met de handelaars en uitbaters van de Markt.  Er zijn een flink aantal bijsturingen gebeurd op vraag van de uitbaters. Zonder de terrasvloeren en de transparante wanden wordt het zicht op de hele Markt mogelijk gemaakt. Een subsidie voor FSC-gelabeld hout vindt hij wat raar: het prijsverschil is immers niet zo groot.

  Het Vlaams Belang, Peter Reniers en Open VLD onthouden zich.
   


 10. De woning Wouwerstraat 142 bus 3 wordt uitzonderlijk toegewezen aan een nieuwe kandidaat-huurder.
   


 11. Door de asbestverwijdering in het Warandegebouw moet de bibliotheek tijdelijk een ander onderkomen zoeken. De gemeenteraad keurt daarvoor de huurovereenkomst voor delen van de gebouwen van Sint Victor goed.

  Peter Reniers (LDD) vindt Eric Vos misschien wel een goede schepen, maar is hij ook wel een goede onderhandelaar? De vorige huurder, het KHK, betaalde immers veel minder voor die lokalen.
  Schepen Eric Vos wijst Peter Reniers er op dat dat om een nooit geactualiseerde historische huurprijs ging. Bij navraag bleek de nieuwe huurprijs niet te hoog en zeer acceptabel. De werken voor een betere toegankelijkheid kan de stad later terug recupereren.
  Volgens Peter Reniers is het financieel voor de stad het best als ze de lokalen voor vijf jaar kan huren. Verhuist de bibliotheek dan al na twee jaar, of zijn er nog andere opties?
  Schepen Vos zegt dat er dan eventueel herlokaties kunnen gebeuren: Maar die denkoefening kan later nog.
   


 12. De gemeenteraad neemt kennis van de brief van de Vlaamse overheid dat voor de verlegging van buurtweg 197 geen ministerieel besluit nodig is.
   


 13. De stad koopt een bandenkraan aan voor zo’n 128 099,17 euro.
   


 14. De tarieven op het containerpark zijn al sinds 2002 dezelfde. Die worden nu opgetrokken.

  Paul Meeus (Vlaams Belang) vindt dat gezien de gunstige stadsrekening niet nodig. Ook gaat de tariefverhoging in tegen de bedrijfsvriendelijke maatregelen die de Vlaamse regering bepleit worden.
  Schepen Luc Hermans (CD&V)
  stelt dat de stad altijd 80% van de kosten worden betaald door de vervuiler, en dat de stad de overige 20% bijdraagt. Door de lage tarieven van het containerpark is die verhouding scheefgetrokken. Die wordt nu rechtgezet.
  Astrid Wittebolle (Groen!) vraagt zich af wat er geworden is van de vraag aan IOK wat er met de mogelijke winst gebeurt die gemaakt kan worden door recyclage. Daarop is volgens Luc Hermans nog geen volledig antwoord gekomen. Als dat er is, wordt het besproken op een commissievergadering.

  Vlaams Belang stemt tegen, Peter Reniers en Open VLD onthouden zich.
   


 15. De gemeenteraad keurde 2 gewijzigde belastingsreglementen goed:
  a) een aanpassing voor de dossiertaksen voor springstoffen (zoals vuurwerkopslag) werd nog geen dossiertaks geheven.
  b) Het belastingreglement op de ophaling en verwerking, recyclage, nuttige toepassing en verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en daarmee gelijkgestelde bedrijfsafvalstoffen.

  Vlaams Belang stemt tegen, Peter Reniers en Open VLD onthouden zich.
   


 16. De gemeenteraad keurt een beheersovereenkomst goed met distributienetbeheerder Iveka. Vanaf dit jaar biedt Iveka aan lokale overheden nieuwe energiediensten aan: het energiebeheer in de stadsgebouwen  en van de openbare verlichting. Iveka biedt een zo volledig mogelijke ondersteuning aan, zowel op technisch als op administratief vlak, maar ook op het vlak van projectondersteuning, opvolging van de gerealiseerde besparingen en sensibilisatie. Iveka biedt ook de mogelijkheid aan om de energiebesparende investeringen te prefinancieren via derdepartijfinanciering.

  Greet Bockx (Groen!) vindt het goed dat er een studie gebeurt, maar ze wil ook dat er iets mee gedaan wordt.
  Jan Maes (Open VLD) vindt het raar dat er enkel bij Iveka ten rade wordt gegaan: liefst had hij ook andere studiebureaus laten meedingen. Iveka is immers geen liefdadigheidsinstelling.
  Schepen Luc Hermans geeft een overzicht van verschillende dingen die onderzocht moeten worden: de voorkant van het stadhuis, het stadskantoor, de verbouwing van de bibliotheek, de isolatie van de scholen, de zonnepanelen op de Stedelijke Handelsschool… Die energiediensten worden door de hogere overheid aan Eandis opgedragen. Iveka zorgt niet enkel voor een doorlichting, maar maakt ook samenaankopen en dus ook investeringen goedkoper. De praktijk zal de besparing uitwijzen.

  Open VLD nthoudt zich.
   


 17. De gemeenteraad geeft een advies over de nieuwe en af te schaffen wegen, afwateringen en de daarbijhorende kunstwerken voor de ruilverkaveling Zondereigen.
   


 18. De gemeenteraad gaat principieel akkoord met een subsidiëring voor de beplanting binnen de ruilverkaveling Merksplas, op grondgebied van de stad. Die wordt geraamd op 10 751,84 euro.
   


 19. De gemeenteraad keurt het onteigeningsplan goed voor de fietsbrug over het kanaal Dessel-Schoten.
   


 20. Er loopt een openbaar onderzoek over de herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen. De gemeenteraad heeft daarbij wat opmerkingen.
   


 21. De gemeenteraad keurt de gebruiksovereenkomst tussen de stad en Natuurwerk vzw goed voor het sociaal tewerkstellingsproject lokale diensteneconomie Klein Engelandhoeve.
   


 22. De gemeenteraad neemt kennis van de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn over de goedkeuring van de budgetwijziging en het investeringsbudget 2010 van het OCMW.
   


 23. De gemeenteraad keurt de wijziging van het stedelijk reglement voor de subsidiëring van instellingen die bijkomende vakantieopvang organiseren voor kinderen met een handicap goed.
   


 24. De gemeenteraad neemt kennis van de opmerkingen van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur bij het nazicht van het budget 2010.

  Bart Cabanier (Groen!) vond dat die opmerkingen niet zo positief waren.  Het Agentschap vond dat het structureel tekort niet houdbaar was op termijn en dat de inkomsten van de onroerende voorheffing te genereus berekend werden.
  Suzy Maes (schepen CD&V) stelde dat er een groot verschil was tussen begrotingscijfers en de rekening. Zo zwaar moesten we daar niet aan tillen. Burgemeester Stijnen stelde dat 50% van de Vlaamse gemeenten zo’n structureel tekort heeft.

  Omdat dit punt over een kennisname ging, moest er niet over gestemd worden.
   


 25. Verschillende kerkraden vragen advies over hun jaarrekening 2009.
   


 26. Het AGB Turnhout legt zijn jaarrekening 2009 ter kennisname voor.
   


 27. De gemeenteraad keurt het proces-verbaal van kasnazicht over het vierde kwartaal 2009 goed.
   


 28. Dat doet ze ook met de jaarrekening 2009 van de stad.
  Vlaams Belang stemt tegen, Peter Reniers en Open VLD onthouden zich.
   


 29. De gemeenteraad geeft haar goedkeuring over de begrotingswijzigingen voor de gewone en de buitengewone dienst 2010 en voor de actualisering van het meerjarig financieel beleidsplan 2010-2013.
  Groen! onthoudt zich; Peter Reniers, Open VLD en Vlaams Belang stemmen tegen.


 30. Tenslotte stemt ze ook in met de nieuwe en gewijzigde toelagen voor het dienstjaar 2010.

  Hierbij onthield het Vlaams Belang zich enkel voor de toelage voor Turnhout Feest, omdat de vzw te weinig de sponsormogelijkheden onderzocht.
  Peter Reniers en Groen! onthouden zich ook,
   


 31. Het aangepast subsidiereglement voor de Turnhoutse buurt- en wijkwerken wordt goedgekeurd.
   


 32. De glasvezelverbinding voor het stedelijk netwerk wordt uitgebreid. Dat kost zo’n 160 000 euro.
   


 33. Het schoolreglement 2010-2011 voor de Stedelijke Handelsschool wordt goedgekeurd.

Vragen van raadsleden


34 a) Rapport jeugdbeleid schooljaar 2009-2010 Naar goede gewoonte geeft Open VLD op het einde van het schooljaar een rapport aan het schepencollege aangaande het jeugdbeleid. Ook dit jaar hebben we dit beleid geëvalueerd.
Eva Houet-Open VLD-15 juni 2010
Eva Houet bracht een genuanceerd rapport. De vooruitgang die geboekt werd aan het fuifzaaldossier en de tijdelijke skatehal kregen goede punten. De rode balpen werd bovengehaald voor de manklopende communicatie tussen cultuur, jeugd en sport.
Enkele schepenen gaven zichzelf nog goede punten voor thema’s die Eva over het hoofd had gezien.

34 b)
Is er in Turnhout een acuut plaatsgebrek in kleuter- en lagere scholen?
In grote steden als Brussel, Antwerpen en Gent kampt men met een acuut plaatsgebrek op kleuter- en lagere scholen. De belangrijkste reden hiervoor is het stijgende aantal geboorten. Voor de stad Turnhout geldt bijkomend dat de stad sterk inzet op het aantrekken van jonge gezinnen, ondermeer met een aantal (op stapel staande of reeds in uitvoering zijnde) ontwikkelingen zoals Nieuwe Erven, Meuletiende fase II, Bruyne Strijd, Begijneveldekens, de Anco-site, …
Dreigen we in Turnhout ook met dergelijk plaatsgebrek geconfronteerd te worden? En heeft de stad hieromtrent reeds overleg gepleegd met de onderwijssector?
Hannes Anaf-sp.a-23 juni 2010

Schepen van onderwijs Katrien Van de Poel (CD&V) gaf de cijfers die laatst op de Onderwijsraad waren besproken, en voor Turnhout stellen zich in de toekomst geen capaciteitsproblemen. De invloed van nieuwe bouwprojecten zorgt evenmin voor problemen.
Paul Meeus vroeg of er ook een terugloop was van het leerlingenaantal in kleuter- en lagere scholen. Dat zou de schepen op een latere commissievergadering toelichten.
 


De gemeenteraad eindigde ongeveer samen met de beiaard-Beatlesmedley. ‘Let it be’, en zo ging de zomervakantie in.

Bestuurslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...