Verslag Gemeenteraad 28 februari 2011: Turnhout lijkt onbestuurbaar

Auteur: Dirk Raeymaekers
Bron: Gazet van Turnhout

We nemen naar goede gewoonte letterlijk het gemeenteraadsverslag van Gazet van Turnhout over.
Het werd gisteren een historische gemeenteraad. Daardoor ging in dit verslag alle aandacht naar de breuk in de meerderheid. Volledigheidshalve vermelden we nog dat fractievoorzitter Paul Meeus ook nog vragen stelde over het restauratiedossier van de H. Hart kerk en daarbij ernstig in de clinch ging met de schepenen Maes, De Busser en Vos. Ook vroeg hij naar de stand van zaken van het geplande windmolenpark.

De avond is nog jong, maar voor vele gemeenteraadsleden wordt de nacht nog lang. Bij de definitieve stemming over het mobiliteitsplan voor de stadsregio onthielden drie CD&V’ers zich: Toon Otten, Annemie Derkinderen en An Van Tornout. Daardoor was er staking van stemmen: 15 voor en 15 tegen. Zo was het voorstel  onmiddellijk verworpen. Erg voor het plan, maar nog desastreuzer voor de partijen die tot daarnet de meerderheid uitmaakten.

Vreemde noot


Nochtans leek het voor waarnemers een onbeduidende gemeenteraadszitting te worden. Die begon met twee laureaten van de arbeid die op een korte receptie in de bloemetjes werden gezet. Kersvers Groen!-gemeenteraadslid Tine De Wilde werd ingezworen en kreeg handgeklap. De eerste keer dat toeschouwers merkten dat er misschien iets aan de hand was, was toen het samenwerkingscontract met ‘Turnawt Daanst’ besproken werd. Paul Meeus (Vlaams Belang) peilde of de stad ook met andere organisaties wou samenwerken om een degelijke zomerprogammatie te kunnen presenteren, ‘bbijvoorbeeld met Kaaipot”. Burgemeester Francis Stijnen (CD&V) antwoordde dat dat zeker de bedoeling was.


Toon Otten (CD&V) vroeg daarop snel het woord. “U rekent op andere organisaties om zich aan te sluiten bij Turnhout Zomert. Als dat enkel is om de activiteiten te promoten, is Aaipot! niet geïnteresseerd zonder financiële compensatie, net als andere verenigingen zoals Tune-In. Ons aanbod is er sowieso. Wij zorgen ervoor dat 4.000 bezoekers kunnen genieten zonder dat dat weegt op de begroting.”


Astrid Wittebolle (Groen!) vond het een vreemd spektakel. Ze vroeg of dat zo in de noturlen werd opgenomen. Burgemeester Stijnen: “Als u dat zegt, is dat zo genotuleerd.”


Mobiliteitsplan


De gemeenteraad kabbelde verder naar punt 15 dat zou gaan over de definitieve goedkeuring van het Mobiliteitsplan voor de stadsregio.


Astrid Wiitebolle (Groen!) had het gevoel dat het – net zoals de goedkeuring van het voorlopige mobiliteitsplan – snel door de strot werd geramd. Ze kloeg over die snelheid en over de manier waarop dit punt in de agenda werd gezet. Het was pas in de laatste versie van de agenda van deze raad duidelijk dat het om een definitieve goedkeuring ging. Daarnaast herhaalde ze de bezwaren die ze voor Groen! al eerder formuleerde: vooral de gebrekkige manier waarop bevolking en raadsleden betrokken werden bij de totstandkoming vanhet plan stootten haar nog altijd tegen de borst. Ze vindt het ook een gemiste kans dat er niet gewacht wordt op de resultaten van de provinciale mobiliteitsstudie.


Renaat Decoster (Vlaams Belang) verkondigde dat er voor de goedkeuring van dit plan geen breed maatschappelijk draagvlak bestond. Zelfs binnen de huidige meerderheid zorgen ACV en Unizo voor onenigheid. “Wat rest er nog van jullie meerderheid? Dit zal jullie nog zuur opbreken.’


Jan Maes (Open VLD) zei dat zijn partij nog altijd dezelfde bezwaren tegen het plan had als in december. Ondertussen groeide wel de weerstand. “Die weerstand is groter dan de Open VLD of de oppositie: ze gaat nu uit van buurten, handelaars, werknemersorganisaties. Het is het parkeerbeleid dat ervoor zorgt dat het winkelcentrum bloedt, dat de horeca kreunt, dat de eerste slachtoffers vallen. Het is daardoor dat het centrum ’s avonds leegloopt, dat het uitgaansleven verkommert, dat de criminaliteit stijgt. Of zien we echt spoken?”. Hij vindt ook dat er in het mobiliteitsplan te weinig aandacht gaat naar de 2.000 geplande woningen in het noorden van Turnhout. Het biedt geen antwoord op de vraag hoe we in de toekomst het verkeer opvangen in een stad van 50.000 inwoners. Open VLD vindt het communicatieve aspect ondermaats. De stad verwarde inspraak met het inventariseren van problemen. Het mobiliteitsplan was in haar voorlopige vorm voor de partij onaanvaardbaar, en nu nog steeds.


Schepen van mobiliteit Dimitri Gevers (sp.a) wilde daarop antwoorden met de betrachting zo weinig mogelijk polemisch te zijn. Hij beaamde dat de uitnodigingen inderdaad verschillend luidden. Maar om het over het plan te hebben: hij geeft toe dat in het plan nog niet alles tot in de puntjes is uitgeschreven, maar de visie en de grote lijnen wel. “Niet iedereen is ermee akkoord, oké, maar met welke visie dan wel?” De stadsdebatten waren volgens hem een goede aanzet. “Nadien is er niet gestopt: eerst werden de burgers gehoord, dat werd vertaald in documenten, die kwamen op de gemeenteraad, en dan zal er pas communicatie volgen over de manier waarop het plan in elkaar zit. Als we nu al het plan zouden toelichten, zonder dat het op de gemeenteraad werd goedgekeurd, zouden we net het verwijt krijgen dat het niet eerst op de gemeenteraad kwam.”


Hij is opgetogen dat de timing van het plan gehaald werd: normaal moest het in maart op de gemeenteraad komen. “De Vlaamse auditor en de Deputatie hebben het plan laten passeren; er staat ons dus niets in de weg om het goed te laten keuren.” “Jullie kunnen nog een rondje zwartepiet spelen om de kop van Gevers er af te laten schieten, maar dit plan is de grootste gemene deler. Als jullie het niet goedkeuren, dreigt er inertie. Gaat de stad dan ooit nog uit de winterslaap geraken?. Er is keihard aan het plan gewerkt, het is academisch ondersteund. Ik ken geen beter plan.’


Paul Meeus (Vlaams Belang) vroeg daarop de hoofdelijke stemming.


Astrid Wittebolle (Groen!) antwoordt Dimitri Gevers dat het er voor haar niet om gaat om hem de kop af te hakken. Voor haar gaat het erover dat al die mensen die tegen het mobiliteitsplan zijn, allemaal hetzelfde gevoel delen, dat ze ongeveer allemaal hetzelfde denken. “Ik doe een oproep om te horen wat wij zeggen.”


Dat begrijpt Dimitri Gevers (sp.a), maar hij denkt niet dar er een ander totaalplan is.


Geen vuiltje


Dan volgde de stemming. Clara Calis (sp.a) was geloot als eerste raadslid en trok als ja-stemmer de sp.a-ploeg op gang. Toon Otten onthield zich als eerste CD&V’er, snel opgevolgd door resp. An Van Tornout en Annemie Derkinderen. Vlaams Belang, LDD , Groen! en Open VLD stemden tegen.


Even leek er geen vuiltje aan de lucht. Burgemeester Stijnen ging al over naar het volgende agendapunt terwijl er op de persbank en elders nog duchtig nageteld werd. Paul Meeus onderbrak en vroeg naar de uitslag van de stemming. Secretaris Staf Lauwerysen telde 15 voor-, 15 tegenstemmen en drie onthoudingen. Staking van stemmen dus, waardoor het mobiliteitsplan verworpen werd.


Barst lijkt enorm


De gemeenteraad besprak nog alle agendapunten op een drafje, maar het was zowel voor publiek als voor de raadsleden wachten op het einde van de geheime zitting om elkaar te vertellen wat ze samen hadden meegemaakt. Over één ding was iedereen het eens: niet alleen het mobiliteitsplan werd verworpen, maar de Turnhoutse meerderheid vertoont een ernstige breuk.


Het was even uitkijken naar een reactie van de drie, maar die kwam er niet. Toon Otten stapte resoluut iedereen voorbij naar de uitgang. An Van Tornout brieste nog even over haar partij ‘dat die nu wel naar haar wou luisteren, maar vroeger nooit’. Annemie Derkinderen bleef even nababbelen in de raadszaal, maar vertrok dan wat beduusd in het gezelschap van Pierre Gladiné (Open VLD).


Addergebroed


Door het stemgedrag van de jonge CD&V’ers (die alledrie bij de ACW-vleugel horen) lijkt hun toekomst binnen de partij zo goed als voorbij. Al is vergeving een grote deugd, dan nog is het twijfelachtig dat de partij hen binnenkort terug aan de borst zou drukken.


Het is zeer de vraag of de drie heel bewust de coalitie torpeteerden. Eerder in december (maar ja, toen waren Bart Cabanier én Greet Bockx van Groen! afwezig) keurden ze het voorlopige mobiliteitsplan mee goed. Na een onthouding verwacht je dan wel een woordje uitleg.


De kans is dus groot dat ze volgende maand als onafhankelijke verder blijven zetelen. Dan wordt de coalitie helemaal afhankelijk van hun stemgedrag.


De sp.a is na dit voorval ongetwijfeld sterk teleurgesteld in haar coalitiepartner. Dimitri Gevers heeft de laatste maanden op zijn eentje telkens het mobiliteitsplan moeten verdedigen, en nu zorgt partner CD&V voor de doodssteek. Dat vraagt om compensaties en dure eden.


Er resten de meerderheid verder weinig opties. Een (gedoog)meerderheid met Groen! of Open VLD behoren theoretisch tot de mogelijkheden, maar de vraag is of die partijen nu vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 de meerderheid die ze bevochten nog even willen depanneren. Dat krijg je moeilijk verkocht in deze broeierige tijden.


Referendum


Tenslotte wordt door deze stemming ook de handtekeningenactie voor het referendum onderuit gehaald. Het voorwerp van het referendum bestaat nu immers niet meer. Daarenboven speelt ook de tijd in het nadeel: het referendum mag ten laatste in september plaatsvinden. Stel (al lijkt dat hoogst onwaarschijnlijk) dat het mobiliteitsplan binnen enkele maanden wél wordt goedgekeurd, dan is het een hele klus om de hele procedure op die enkele maanden te doorlopen.


Waar eerst 4.100 handtekeningen voor nodig waren, wordt nu door drie verkozenen des volks gerealiseerd. Al wordt elke beslissing die de volgende 22 maanden moet genomen worden sinds vanavond gehypothekeerd door wispelturig gedrag.


Turnhout heeft op dit cruciaal moment geen meerderheid meer, geen ploeg noch een gezicht. Een stad ligt op apegapen.    


NootArt.34 van het Gemeentedecreet: De besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen. Onder volstrekte meerderheid van stemmen wordt verstaan, meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen, onthoudingen niet meegerekend. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Bestuurslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...