Verslag Gemeenteraad 24 januari 2011: De betrouwbaarheid van persberichten

Auteur: Dirk Raeymaekers
Bron: Gazet van Turnhout

Soms worden gemeenteraden op basis van de agenda vooraf te kort ingeschat. Een langgerekte stemming kan dan danig de pret bederven. Het ging deze keer vaak over de rol van gemeenteraadslid en schepen, over de manier waarop een vraag heelhuids op de agenda kan geraken of over de voorstelling van zaken.


 


Openbare zitting


Pierre Gladiné (Open VLD) was verontschuldigd; Bart Cabanier (Groen!) was afwezig op deze gemeenteraad.
 1. An Van Tornout (CD1V) vroeg om vervangen te worden als voorzitter van gemeenteraadscommissie 1. De gemeenteraad koos Tom Daniels (CD&V) als nieuwe voorzitter.

  Dat lokte nochtans wat onvrede uit bij de oppositie. Zowel Paul Meeus (Vlaams Belang) als Peter Reniers (LDD) herhaalden hun vroegere vraag om eens iemand uit de oppositie tot voorzitter te laten kiezen. Astrid Wittebolle (Groen!) wist dat binnen het laatste fractievoorzitteroverleg afgesproken was om binnenkort die voorzittersrol onder de loupe te nemen, onafhankelijk van de personen die die rol momenteel uitoefenen. Ze stelde ook dat het een legitieme vraag was van alle fractievoorzitters.
  Burgemeester Francis Stijnen (CD&V) zei dat hij zich aan die afspraak zou houden.
   


 2. De gemeenteraad hernieuwde de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en de gemeenten van de politiezones Geel-Laakdal-Meerhout, Neteland, Zuiderkempen en Balen-Dessel-Mol over het veiligheidsbeleid en de aanpak van de federale regering van de jeugdcriminaliteit.


 3. Een andere overeenkomst wordt afgesloten met de gemeenten van de politiezone Kempen Noord-Oost. Ze lopen allebei in 2011.

  Het Vlaams Belang keurde die overeenkomsten mee goed, hoewel Paul Meeus de reserves beklemtoonde die zijn partij heeft over de aanpak van de jeugdcriminaliteit door de federale overheid.
   


 4. De stad sluit een dienstverleningsovereenkomst af met het Autonoom Gemeentebedrijf, dat zo de stad logistiek kan ondersteunen met schoonmaak, keukenhulp, licht administratief werk,…) en eventueel tijdelijk personeel uit te lenen.
   


 5. De gemeenteraad betaalt vanaf 1 januari 2011 als toelage vanuit de stedelijke pensioenkas aan RSZPPO 7% van het jaarsalaris van het statutair personeel.
   


 6. Het ontwerpbureau bvba Architectenteam maakte een definitief ontwerp op voor restauratiewerken aan de Onze Lieve Vrouw Middelareskerk. Die zijn onderverdeeld in 3 fasen.
  De gemeenteraad ging akkoord met het definitief ontwerp van fase 2 – percelen 1 en 2.

  Greet Bockx (Groen!) hoorde op Commissie 4 dat schepen Suzy Maes al verschillende gesprekken had gevoerd met kerkfabrieken over de verschillende functies die de kerkgebouwen in de toekomst kunnen vervullen. Ze vroeg zich af wanneer daar duidelijkheid over kwam.

  Paul Meeus polste bij schepen Suzy Maes naar het aandeel dat de kerk financieel bijdroeg bij de restauratie. Hij vond ook dat – als de gemeenschap zoveel investeert – de kerkfabriek duidelijkheid moet kunnen scheppen over de bestemming van het gebouw op korte termijn, en daar vond hij in het dossier niets van terug.

  Schepen Suzy Maes (CD&V) antwoordde dat de bijdrage van de kerkfabrieken aan de restauratiekosten geval per geval moeten bekeken worden. Sommige kerkfabrieken, zoals in dit dossier met de Middelareskerk, hebben niet zoveel meer op hun rekening staan. In dit geval zou het gaan om een 30.000 euro, die evenwel best als buffer voor mogelijke dringende werkzaamheden gehanteerd wordt. Andere kerkfabrieken beheren nog onroerend goed. Dat debat zal de stad nog aangaan.
  Tegen Astrid Wittebolle zei ze dat verschillende kerkfabrieken al initiatieven nemen om hun gebouw multifunctioneel te gebruiken. Zo is er een structurele samenwerking tussen de Heilig Hartkerk en de Warande, in de Schorvoortse Sint-Franciscuskerk waren er recent repetities voor Turnhout Zingt, …

  Paul Meeus stelt dat hij niet per se pleit voor een multifunctioneel gebruik van de gebouwen, maar enkel duidelijkheid wil over de bestemming van die gebouwen op korte termijn.

  Astrid Wittebolle ergert zich aan het feit dat het verhaal dat de schepen brengt al jarenlang meegaat: er moet dringend klaarheid komen. Ze stelt voor dat de schepen eens een verslag opmaakt over de gesprekken die ze voerde en dat voorstelt op een commissievergadering.

  Suzy Maes wil daar op ingaan.
   


 7. De stad sluit een samenwerkingsovereenkomst 2011 af met de vzw Jeugdprogrammatie.
  Daarin wordt een inhoudelijke en financieel kader gecreëerd waarbinnen de vzw Jep de organisatie van gemeentelijke jeugdwerkprogramma’s (grabbbelpas, swap, speelpleinwerking), projectwerkingen, buurtgericht jeugdwerk en het beheer van het investeringsfonds voor private jeugdwerkinfrastructuur kan opnemen.De werking van de vaste commissie van advies voor de gemeentelijke jeugdinfrastructuur (raad van bestuur jeugdinfrastructuur) blijft geïntegreerd in de vzw-werking.

   


 8. De gemeenteraad gaat akkoord met het definitief ontwerp van het rooilijnplan voor het project Clarissenklooster aan de Heizijde.
  Er komt binnenkort een bouwaanvraag voor de bouw van een kinderdagverblijf en een woon- en zorgcentrum.  In februari dit jaar werd er al een gunstig stedenbouwkundig attest afgeleverd, met een aantal voorwaarden. 
   


 9. De gemeenteraad keurde een beheersovereenkomst goed over een gracht van de voetgangers- en fietsbrug.
  Om fietsers ten noorden van het kanaal Dessel-Schoten op een veilige manier – volgens de normen van het fietsvademecum – van de fietsbrug naar het Bels Lijntje en de kanaaldijk te voeren, moet een dijklichaam aangelegd worden dat het hoogteverschil geleidelijk aan overbrugt. De rooilijn wordt daarvoor aangepast.
   


 10. De gemeenteraad van 30 maart 2009 keurde de samenstelling van de GECORO goed.
  Ondertussen heeft de voorzitter ontslag genomen, en wensen een aantal maatschappelijke geledingen wisselingen in hun vertegenwoordigers door te voeren.

  Het Vlaams Belang distantieerde zich van de stemming en zou de discussie op een ander echelon voeren: ze wil de Raad van State hierover raadplegen omdat ze zich vragen stellen bij de duidelijke politieke signatuur die verschillende kandidaten dragen.
  Ook stelt de partij zich vragen over de openbaarheid van de Gemeentelijke commissie: die kan volgens het Vlaams Belang veel ruimer.

  De gemeenteraad stemde om de samenstelling goed te keuren. Dat nam flink wat tijd in beslag, zeker toen bleek dat de twee tellers niet tot hetzelfde resultaat kwam over een kandidaat. Die stemming werd dan nog eens herteld door een schepen en een ander raadslid.
  Peter Reniers (LDD) vroeg zich in de marge hiervan af of die telling niet op een andere manier kon gebeuren. Dat gesprek werd versast naar de volgende fractievoorzitterbijeenkomst.
   


 11. De gemeenteraad neemt kennis van enkele budgetwijzigingen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn voor het dienstjaar 2010.
   


 12. De gemeenteraad neemt ook kennis van de goedkeuring van de OCMW-raad van haar exploitatie- en investeringsbudget 2011.
   


 13. De gemeenteraad keurde de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn goed
  a.     van 18 november 2010 houdende goedkeuring van het strategisch meerjarenplan 2008-2013 van het OCMW – versie 2011
  b.    18 november 2010 houdende goedkeuring van het financieel meerjarenplan 2011-2015 van het OCMW

  Het Vlaams Belang onthield zich over punt a) en stemde tegen bij punt b). Groen! en Open VLD keurden het punt a) dan weer goed en onthielden zich bij punt b).

Vragen van raadsleden


13.bis. a)


Op de jongste commissie 1 werd de werking en de omkadering van het systeem van de Gemeenschapswachten toegelicht. Hieruit bleek dat hierin nog meer mogelijkheden zitten dan nu het geval is in het kader van preventie met betrekking tot de toenemende agressie in de binnenstad. Een van de taken zou kunnen zijn om nog meer zichtbaar aanwezig te zijn op plaatsen waar en momenten wanneer de burgers zich onveilig voelen als zij alleen over straat lopen.
De Preventiedienst moest evenwel in 2009 inleveren op het personeel van de Gemeenschapswachten omdat er moest bespaard worden. Daardoor wordt het principieel voorziene contingent Gemeenschapswachten lang niet maximaal ingevuld.
 • Is het schepencollege het met ons eens dat in het kader van de toenemende agressie in onze stad de Gemeenschapswachten een nog sterkere preventieve rol kunnen spelen?


 • Is het schepencollege er zich van bewust dat wij in vergelijking tot omliggende gemeenten en vergelijkbare steden ernstig achterop hinken?


 • Is het schepencollege bereid om dit jaar nog en in het belang van de burgers de besparingen m.b.t. de Gemeenschapswachten ongedaan te maken en naar het maximumcontingent te streven?

Paul Meeus, Vlaams Belang, 18 januari 2011


Burgemeester Francis Stijnen stelde voor om ook volgend agendapunt samen hiermee te bespreken:


13.bis.b)


Hoe gaat het college de toegenomen onveiligheid in Turnhout aanpakken?


Eva Houet, Open VLD, 18 januari 2011


Eva Houet (Open VLD) vulde eerst haar vraag aan. Zo stelde ze dat de stad door haar parkeerbeleid de middenstand raakt, de leegstand in de centrumstraten verhoogt en de sociale controle zo vermindert. Ze vroeg zich af wat de stad daaraan ging doen. Ze hoorde ook dat de provincie via Koen Helsen 172.000 euro zou investeren in het aantrekkelijker maken van Turnhout als winkelstad.
Ze vroeg zich ook af of de nieuwe locatie van de kermis de criminaliteit niet in de hand zou werken. Er is immers geen horeca in de buurt, die de sociale controle vergroot. Zag de stad ook niets in het laten vallen van de standplaatsgelden voor de foorkramers, als ze in ruil een private beveiligingsfirma zouden inschakelen? En waarom kan de kermis daar nu wel terecht en moest de zaterdagse markt verkassen? En waren de buurt en de foorkramers wel tijdig ingelicht?


De burgemeester gaf in de commissie al uitleg over het uitgebreide veiligheidsrapport dat de politie op zijn vraag opmaakte. Dat Turnhout al jarenlang een probleemstad is, vindt hij overtrokken. Hij lijstte de maatregelen op die de stad, stadsdiensten, politie, welzijnsinstellingen, andere organisaties… nam op het vlak van preventie en zorg, ontrading, opheldering en vaststellingen, beteugeling en strafuitvoering. De gemeenschapswachten hebben daarbij een rol te vervullen. Toch wil de stad vooral meer zichtbare politieagenten inzetten op straat. Die zijn beter opgeleid en uitgerust. Gemeenschapswachten hebben immers minder ervaring in het omgaan met agressie. Men mag ook niet uit het oog verliezen dat de gemeenschapswachten binnen een tewerkstellingsproject voor langdurig werklozen functioneren. De stad wil wel bekijken of die gemeenschapswachten niet kunnen ingeschakeld worden in die straten waar problemen zich voordoen, en of hun uurroosters in die zin kunnen aangepast worden.


De burgemeester liet ook uitzoeken of in de omliggende gemeenten meer gemeenschapswachten worden ingeschakeld. Dat blijkt niet het geval. Hij vergeleek de preventiediensten, waar in Turnhout 12,1 voltijds equivalenten werken, terwijl dat er in Mol en Herentals 6, in Geel 9,5 en in Hoogstraten 0,5 bedragen. We scoren wel lager dan in andere vergelijkbare centrumsteden: zo tellen Aalst en Sint-Niklaas er 23.


Er bestaan dus al heel wat initiatieven, stelt de burgemeester. Er werd een werkgroep samengesteld om voorstellen te doen om alles beter op elkaar af te stemmen. Die zou tegen 23 februari beleidsaanbevelingen formuleren.


Paul Meeus (Vlaams Belang) was ervan overtuigd dat de burgemeester dat cijferonderzoek op vraag van zijn partij had opgevraagd, maar daar werd nog even over geredetwist.


De burgemeester antwoordde nog op de vraag van Eva Houet dat ook de stad de aantrekkingskracht van het centrum wil verhogen met een winkelbeleidsplan.


Paul Meeus sneerde nog even over de vraag van Eva Houet. Hij had zich met zijn agendapunt bij de vraag gehouden, en hij wou dat voor de toekomst ook zo vragen aan zijn collega’s. De burgemeester: “Ik deel uw mening.”
Eva Houet vocht nog even aan dat ze wel een vraag op de agenda over de kermis had gezet – maar de burgemeester zei dat ze die enkel had aangekondigd. Officieel was er geen vraag daarover ingediend.


13.bis.c)


Op het einde van verleden jaar kregen alle raadsleden een brief van ARMADA. In dit schrijven gaf men uiting aan hun ongenoegen over een aantal bepalingen opgenomen in het nieuwe mobiliteitsplan.
Zij riepen toen ook op om tegen bepaalde aspecten in het mobiliteitsplan te stemmen.
De dag van de gemeenteraad ontvingen de raadsleden een tweede schrijven van de private partner van het Turnova project.
De plooien waren blijkbaar gladgestreken en ARMADA kreeg voldoende toezeggingen waaruit moest blijken dat de stad zijn aangegane verplichtingen en verbintenissen, opgenomen in de PPS overeenkomst, zou nakomen.
 
 • Welke toezeggingen heeft de stad gedaan aan de private partner van het Turnova project zodat zij in de gebeurlijke situatie zouden afzien van verdere (gerechtelijke) stappen?


 • Op welke manier reflecteren deze toezeggingen zich in het voorlopig goedgekeurde mobiliteitsplan?


 • Wat zijn de resultaten van de minnelijke gesprekken die de laatste tijd zijn gevoerd tussen de stad en de private partner?

Peter Reniers, LDD, 19 januari 2011


Peter Reniers vulde nog even aan door te stellen dat de stad nadien ook nog een advocaat had ingeschakeld om de juridische gevolgen te onderzoeken. Hij wou ook nog even peilen naar het resultaat van dat onderzoek.


Schepen Dimitri Gevers (sp.a) minimaliseerde de hele heisa door te stellen dat de private partner te snel had geoordeeld op basis van onvolledige informatie. De brief kwam nadat Armada een schets had gezien uit het ontwerp voor het mobiliteitsplan. De stad heeft nadien de private partner volledig geïnformeerd over alle details van het plan. Die was ondertussen ervan overtuigd dat de stad dezelfde bekommernissen deelde rond de economische leefbaarheid. Dat bracht grotendeels geruststelling. Hij was ervan overtuigd dat binnen het partnerschap de plannen verder op een volwassen manier konden uitgepraat worden. In dat kader moet ook het polsen van een advocaat gezien worden. Schepen Gevers ziet het mobiliteitsplan als een kapstok, als een visie die constant evolueert. Dat plan maakt afspraken binnen het projectgebied. Eventuele partners kunnen er zich niet op beroepen om daar ook hun zeg te hebben over bijvoorbeeld de aanleg of de plaats van toegangswegen: dat hoort toe aan de gemeenteraad.


Astrid Wittebolle (Groen!) repliceerde dat de schepen over dat laatste gelijk heeft, maar natuurlijk moeten de mensen in en uit Turnova kunnen.


Schepen Dimitri Gevers (sp.a) stelt dat zijn argumentatie vooral de juridische krijtlijnen trekt waaruit de stad vertrekt.


13.bis.d)


Een perstekst van de hand van de schepen van ruimtelijke ordening, verkeer, mobiliteit en jeugd is eerder een uitzondering dan regel. Op 3 januari 2011 werd door bewuste schepen een perscommuniqué de wereld ingestuurd met de melding dat de bouwvergunning voor de Noordboulevard was geweigerd. Tegenwoordig heet dat kreng de Hertog Hendrik I-Lei.


Voor de buurtwerking Gulden Vellekens was dit nieuws een hele opluchting, voor de stad een dossier in mineur. De realisatie van deze weg loopt hierdoor zonder meer vertraging op. Na lezing van de persnota en het weigeringbesluit wil ik de schepen graag volgende vraag voorleggen:
 • In welke mate loopt de inhoud van uw perscommuniqué parallel met de inhoud van het weigeringsbesluit?

Peter Reniers, Turnhout Vooruit, 19 januari 2011


Ook raadslid Jan Maes (Open VLD) stelde een gelijkaardige vraag. Die was tijdig verstuurd voor het samenstellen van de gemeenteraadsagenda, maar was verstrikt geraakt in de misschien wat te strenge spamfilter van de stad.


Allebei hekelden ze de weergave van het weigeringsbesluit van de Vlaamse overheid in het persbericht dat schepen Gevers verstuurde.


In zijn antwoord haalde Dimitri Gevers wat onverstaanbaar uit naar de publicatie van dat weigeringsbesluit in deze Gazet van Turnhout die de bevoegde ambtenaar misschien ook wat ongelukkig vond. De schepen had ondertussen al overleg gehad met de bevoegde diensten. De stad wil vooral aan oplossingen werken. In het dossier zaten inderdaad wel wat lacunes, maar de functies en de doelstellingen van de nieuwe weg zijn duidelijk beschreven in het mobiliteitsplan. En dat plan werd nu net door Vlaanderen conform verklaard. Dat mobiliteitsplan kan dus uitgevoerd worden. Er is wel nog overleg nodig over flankerende maatregelen. Die werden in het dossier beperkt tot positieve maatregelen, tot verkeersgeleiding. De vraag was of de stad daar nog verder in moest gaan, en ook nog strengere maatregelen moest opnemen die eerder verzurend werkten.
Een aantal kritieken deed hij af als het werk van een ambtenaar die de ontstaansgeschiedenis en de situatie ter plekke niet zo goed kende: het is immers wat raar te stellen dat de nieuwe weg een barrière zou vormen, terwijl daar nu een rangeerstation ligt. Of dat de weg op het plan recht ligt en misschien wat uitnodigt tot een hogere snelheid, maar dat dat te wijten is aan de onwil van de NMBS die geen extra overweg wou op het tracé.


Jan Maes (Open VLD) vroeg zich af hoe de schepen tegemoet kon komen aan alle fundamentele kritieken. Hij was ook benieuwd welke inputparameters nu toegevoegd zouden worden aan het computermodel om de gewenste resultaten bij elkaar te krijgen. Ook probeerde hij nog uit te leggen dat mensen die uit Tilburg kwamen voortaan de Noordboulevard moesten nemen als ze hun auto in de Warandeparking wilden stallen.


Dimitri Gevers: “Dat klopt niet wat ge zegt, nee, dat klopt gewoon niet. Ik weet niet wat ik daarop moet zeggen.”


Peter Reniers (LDD) vond dat de schepen niet was ingegaan op de grond van zijn vraag. “Moet ik voortaan elk persbericht van de stad met een andere bril gaan bekijken?” De schepen van communicatie moet er volgens hem op toezien dat alle nuttige elementen in een persbericht staan.


Schepen Gevers stelt dat er in het persbericht niet gelogen werd en dat er geen onwaarheden instonden. Het gaat om een vertaling. Hij heeft het niet zelf geschreven, maar hij wil het persbericht wel politiek dekken.


Astrid Wittebolle (Groen!) polste tenslotte naar de verdere timing van het project.


Schepen Gevers stelt dat het dossier op een twee- à drietal weken klaar moet zijn. Dan nog overleggen met Ruimtelijke Ordening, en dan kan het naar het college en verder naar de commissie en de gemeenteraad. Misschien al iets voor volgende maand, dus.


Reactie van Paul MeeusDirk Raeymaekers 2011-01-25 13:14


Paul Meeus (Vlaams Belang) stuurde ons nog een “een kleine nuancering: onze demarche om naar de Raad van State te stappen in het Gecoro-dossier, heeft niks te maken met de politieke vertegenwoordig ing die wij vaststellen, maar wel omdat wij blijven vinden dat er procedureel aangaande de samenstelling van de Gecoro fouten werden gemaakt.”

Bestuurslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...