Verslag Gemeenteraad 22 januari

Bron: Gazet van Turnhout (www.turnhoutblogt.be)
Auteur: Kobe Verheyen

Sinds enkele maanden brengt de Turnhoutse webstek www.turnhoutblogt.be een duidelijk verslag van de gemeenteraden. Een goed initiatief, vinden we. De burger kan er maar wel bij varen. (De tekst in vet is door onszelf zo gezet.)

“Waar gaat de meerderheid het geld halen?”

De raadszitting van maandag 22 januari staat grotendeels in het teken van het nieuwe bestuursakkoord. Dat akkoord werd op de Verenigde Commissie van 16 januari door burgemeester Hendrickx (CD&V) en zijn nieuwe bestuursploeg voorgesteld. Tijdens de gemeenteraad krijgen de oppositiepartijen de kans om het nieuwe akkoord de evalueren. Roel Druyts (VLD) en Astrid Wittebolle (Groen!) waren verontschuldigd.

“Het lijkt wel de goednieuwsshow van Paars”

Paul Meeus (Vlaams Belang) vindt het nieuwe bestuursakkoord zeer algemeen en voluntaristisch: “Het is een opeenstapeling van open deuren die worden ingetrapt.” Het valt volgens Meeus dan ook af te wachten hoe de schepenen dit akkoord verder zullen invullen met hun beleidsnota’s. De fractieleider van het Vlaams Belang vraagt zich verder af wat er – gelet op de moeilijke financiële situatie van de stad – daadwerkelijk in huis zal komen van het nieuwe akkoord: “Het lijkt wel de goednieuwsshow van Paars.” Meeus betreurt ook de volgens hem weinig vernieuwende politieke aanpak van de nieuwe bestuursploeg: zo blijft de burgemeester voorzitter van de gemeenteraad, blijven de voorzitters van de commissies uitsluitend leden van de meerderheid en wordt de OCMW-voorzitter niet opgenomen in het schepencollege. Verder vindt de voorman van het Vlaams Belang het jammer dat de machtspelletjes tussen de traditionele partijen intact blijven: “Nochtans heeft de kiezer op 8 oktober een duidelijk signaal gegeven.”

Vervolgens vraagt Meeus voor een aantal punten bijzondere aandacht:

– veiligheid moet een prioriteit blijven;
– bij het Brepolsproject moet bijzondere aandacht uitgaan naar de bouw van de academies;
– voor het ziekenhuisdossier is er nood aan een goed financieel plan;
– voor de mobiliteitsproblematiek moeten er definitieve oplossingen komen;
– de meerderheid moet zorgvuldig nagaan welke punten uit het bestuursakkoord voor de stad en de burger prioritair zijn;
– een kerntakendebat is noodzakelijk om de juiste beleidskeuzes te maken.

In het nieuwe bestuursakkoord gaat veel aandacht uit naar communicatie, merkt Meeus verder op, maar dat betekent volgens hem meer dan enkel maar praten met de burgers: “De burgers zijn hier vandaag aanwezig via de vertegenwoordigers die zij op 8 oktober kozen. Wij hopen dat de communicatie met de burger dus ook in de gemeenteraad zal plaatsvinden.” Tot slot citeert Paul Meeus wat voor hem de sleutelzin is uit het nieuwe bestuursakkoord: “De uitstraling en de belevingswaarde van een stad wordt in grote mate bepaald door het gevoel dat een stad bij zijn bewoners en zijn bezoekers opwekt.” Dit is volgens Meeus een erg ambitieus plan: “We wensen de meerderheid dan ook veel moed toe, maar we zullen het beleid kritisch opvolgen en daar waar nodig constructief oppositie voeren.”

“Pure virtuele realiteit, wensdromerij”

Marc Clymans (Groen!) vindt in het nieuwe bestuursakkoord vijf van de tien groene thema’s terug waarmee zijn partij in oktober naar de verkiezingen trok: groenvoorzieningen op wandelafstand, Turnhout fietsstad, aandacht voor kansengroepen, ruimte voor jongeren en tot slot een oplossing voor het ziekenhuis en de bouw van een nieuw rusthuis. Toch is het nieuwe bestuursakkoord volgens de fractieleider van Groen! niet meer dan een nieuwjaarsbrief vol vrome wensen: “Sterker zelfs: het is pure virtuele realiteit, wensdromerij.” Groen! maakt zich ook ernstig zorgen over de financiële situatie van de stad en pleit daarom voor een externe audit van de stadsfinanciën: “Het is van het allergrootste belang dat de gemeenteraad de financiële situatie op de voet kan volgen.”

De groene fractie zit ook nog met een aantal concrete vragen over het nieuwe bestuursakkoord:

– Hoe zal de goede en snelle communicatie tussen de burger en de politiek enerzijds en de politiek en de administratie anderzijds worden gerealiseerd?
– Wat met de 15 procent sociale woningen in elk nieuw woonproject?
– Hoe wordt het mobiliteitsbeleid geëvalueerd?
– Hoe rijmt men de verhoogde aandacht voor de jeugd met de schrijnende situatie op de jeugddienst?
– Is de afschaffing van de onderhoudsplicht een prioriteit?
– Is er een langetermijnvisie inzake de veelbesproken duurzaamheid?
– Zijn afvalcontainers écht beter dan huisvuilzakken?
– Waarom is er geen duidelijk integratiebeleid?
– Hoe gaat de nieuwe bestuursploeg huisjesmelkerij aanpakken?
– Komen er eindelijk openbare toiletten in Turnhout?
– Wat met de rechten van kinderen van allochtone illegalen?
– Wanneer komt er daadwerkelijk een ambitieus museumplan?

Tot slot stelt Clymans dat hij hoopt dat de vage toekomstplannen van dit college snel concreter worden: “Zo kan Turnhout écht een stad voor de mens worden.”

“Er hangt een prijskaartje aan vast”

Pierre Gladine (VLD) noemt het nieuwe bestuursakkoord zeer oppervlakkig: “Ik hoop dat de beleidsplannen van de individuele schepenen meer duidelijkheid zullen brengen.” Gladine denkt ook dat het onmogelijk is om alle beloftes uit het bestuursakkoord op één legislatuur te verwezenlijken. Ter verduidelijking somt hij even de hele reeks op: de verbouwing van het voormalig stadhuis, de heraanleg van de Grote Markt, de uitbouw van fiets- en wandelroutes, de aanleg van sportinfrastructuur voor jongeren, de renovatie van het Paradijs, een nieuwe fuifzaal voor jongeren, nieuwe tentoonstellingsinfrastructuur, de bouw van de academies en de vernieuwing van de wegeninfrastructuur. Dat kost miljoenen euro’s volgens Gladine: “Waar gaat de meerderheid het geld halen?.” Hij vindt het jammer dat de meerderheid geen ramingen maakte van de kosten: “De VLD zou dit wel hebben gedaan en zou daarna als een goede huisvader de verschillende keuzes maken.”

Peter Reniers (Turnhout Vooruit) vindt dat het nieuwe akkoord boordevol goede intenties staat. Wel merkt Reniers op dat hier een prijskaartje aan vasthangt. Hij stelt zich ook vragen over de spaarpot van 25 miljoen euro die de stad nog zou hebben en die op verschillende rekeningen van de stad zou staan: “Kan dit geld niet van de rekening worden gehaald om de huidige financiële problemen op te lossen?”, vraagt Reniers aan de nieuwe schepen van financiën Suzy Maes (CD&V). Maes stelt hierop dat ze vandaag nog over onvoldoende kennis van zaken beschikt om hier uitgebreid op te antwoorden: “Maar het is wel zeker niet zo dat er zomaar 25 miljoen op een rekening staat om uit te geven.”

“We zijn revolutionair”

Luc Debondt (CD&V) noemt het nieuwe bestuursakkoord de eerste stap in het beleid voor de volgende zes jaar. Dat beleid kan volgens hem worden samengevat in twee kernopdrachten. Een eerste daarvan is welzijn van de ganse bevolking. Hierbij moet de aandacht onder meer uitgaan naar een goed sociaal beleid en naar maatschappelijke veiligheid. Een tweede kernopdracht is het verzekeren van de duurzaamheid van de stad. Voldoende aandacht voor het leefmilieu en de mobiliteitsproblematiek zijn daarbij zeer belangrijk. Debondt kijkt de nieuwe legislatuur alvast optimistisch tegemoet: “Wanneer we blijven geloven in onze kracht en zorgen voor een goede politieke samenwerking, zullen we in staat zijn om de uitdagingen tijdens de volgende jaren op een verantwoorde wijze aan te pakken.”

Schepen Francis Stijnen (CD&V) is tevreden over de reacties van de verschillende partijen: “Ik heb kunnen vaststellen dat er een vrij breed draagvlak is voor het nieuwe bestuursakkoord.” Stijnen geeft toe dat het akkoord vrij algemeen is, maar dat algemene karakter kadert in een vernieuwende aanpak om tot een beleidsplan te komen: “We vertrekken vanuit een algemeen akkoord waarbinnen dan de verschillende beleidsnota’s van de schepenen tot stand kunnen komen.” Stijnen wil via een open dialoog – die ook met de gemeenteraad gevoerd zal worden – het beleid verder invullen: “We zijn nu misschien minder concreet, maar deze werkwijze is zeker revolutionair.” De schepen geeft ook toe dat de stad in een moeilijke financiële situatie verkeert: “Maar dit wil niet zeggen dat we geen visie mogen hebben op te toekomst.” Het is volgens Stijnen tot slot belangrijk om Turnhout als centrumstad op de kaart van Vlaanderen te zetten: “We zijn dé centrumstad bij uitstek die op mensenmaat geschreven is. Die troef moeten we uitspelen.”

Burgemeester Hendrickx (CD&V) gaat in op het door Paul Meeus aangehaalde punt dat veiligheid té weinig aandacht zou krijgen in het nieuwe bestuursakkoord. Uit de statistieken van 2006 blijkt volgens Hendrickx dat het arrondissement Turnhout goede cijfers kan voorleggen op het vlak van veiligheid: “U moet het dus niet voorstellen alsof wij hier in een onveilige regio leven.” Vervolgens benadrukt de burgemeester dat de bouw van de academies op Brepols – ondanks de moeilijke financiële situatie – de eerste prioriteit blijft van het schepencollege. “Ook aan het ziekenhuisdossier wordt ernstig gewerkt”, gaat Hendrickx verder. De oplossing hiervoor moet volgens hem gezocht worden in een vzw-structuur: “Een openbaar ziekenhuis is geen opdracht meer voor een stadsbestuur.”

Tot slot geeft burgemeester Hendrickx extra toelichting over de 25 miljoen euro waarover de stad nog beschikt. Door het drastisch verminderen van de dividenden zit Turnhout volgens hem met een probleem: “Er wordt ons jaarlijks 4 à 5 miljoen afgenomen aan dividenden.” De 25 miljoen euro die in de stadskas zit kan volgens Hendrickx daarom niet aangewend worden om het historisch verlies van het ziekenhuis te delven: “We zullen dit geld uitsluitend nodig hebben om het meerjarenplan sluitend te maken.”

“Ik zou blij zijn in uw geval”

Daarna neemt schepen Dimitri Gevers (SP.a) het woord. Hij maakt Pierre Gladine erop attent dat het laatste bestuursakkoord van de VLD ook niet gepaard ging met een raming van de kosten: “Ik zou dus gematigd zijn in uw uitspraken daarover.” Aan Paul Meeus verzekert de nieuwe schepen dat het college rekening zal houden met alle ‘redelijke’ voorstellen van de oppositie. Aan Marc Clymans belooft Gevers dat de personeelssituatie op de jeugddienst uitgeklaard zal worden. Een brede evaluatie van het mobiliteitsbeleid zal ook plaatsvinden. De 15 procent sociale woningen kan volgens hem echter niet via vergunningen worden afgedwongen: “Wel staan er een aantal hefbomen in het bestuursakkoord die dit kunnen verwezenlijken.” Tot slot komt de schepen nog even terug op de opmerking van Clymans dat het nieuwe bestuursakkoord ‘wensdromerij’ zou zijn: “Laat ons proberen te blijven dromen in deze gemeenteraad, meneer Clymans. U vindt 5 van uw verkiezingspunten terug in het bestuursakkoord en u had geen 50 procent van de stemmen. Ik zou blij zijn in uw geval.”

“Meer ga ik daar niet over zeggen”

Na de bespreking van het bestuursakkoord gaat de vergadering verder over het aanduiden van twee gemeenteraadsleden voor het college van commissarissen van het Autonoom Gemeentebedrijf.

Peter Reniers stelt voor om de agendapunten over het Autonoom Gemeentebedrijf te verdagen omdat er tegenstrijdigheden zijn tussen het nieuwe gemeentedecreet en de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf. Hij vraagt dan ook om de twee agendapunten te verdagen: “Dan kunnen we van bij het begin een goede start maken.”

Burgemeester Hendrickx antwoordt hierop dat het Autonoom Gemeentebedrijf in alle ernst werd opgericht onder de deskundige leiding van twee professoren. Daarbij werd het nieuwe gemeentedecreet zo goed mogelijk geïnterpreteerd. Hendrickx gaat daarom niet in op het verzoek van Reniers: “We willen van het Autonoom Gemeentebedrijf een werkbaar instrument maken.”

De voorman van Turnhout Vooruit maakt daarvan akte en speelt de bal daarna door naar de SP.a. In de voorbije legislatuur heeft de SP.a volgens Reniers als enige partij tegengestemd inzake het Autonoom Gemeentebedrijf: “Lau Devries was toen niet mals: hij sprak over een perversheid die de democratie aantast.” Reniers vraagt daarom aan fractieleider Bas Bax (SP.a) of zijn partij nu wel zonder meer akkoord gaat met het AGB. Bax antwoordt: “We zitten ondertussen in de meerderheid. We hebben dat toen gezegd als oppositiepartij. Meer ga ik daar niet over zeggen.”

Vooraleer de stemming plaatsvindt over de twee gemeenteraadsleden voor het college van commissarissen, wil Paul Meeus verduidelijken waarom het Vlaams Belang Renaat Decoster als kandidaat heeft voorgedragen. In de raden van de stad moeten volgens Meeus zoveel mogelijk mensen van de stad vertegenwoordigd zijn. Daarom stelt hij voor om één lid van de meerderheid en één lid van de grootste oppositiepartij – het Vlaams Belang – af te vaardigen: “Zo is 25/33ste van de Turnhoutse bevolking vertegenwoordigd.” Meeus kondigt ook aan dat zijn partij consequent kandidaten naar voor zal blijven schuiven: “Het Vlaams Belang is dan ook bijna even groot dan alle andere oppositiepartijen samen.” Toch haalt de partij van Meeus haar slag niet thuis: Luc Debondt en Marc Clymans worden verkozen.

Er worden ook 5 gemeenteraadsleden aangeduid voor de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf. Elke fractie van minstens twee leden mag daarbij een kandidaat voordragen. De keuze van de verschillende fracties gaat hierbij naar Roel Druyts (VLD), Deborah Langman (SP.a), An van Tornout (CD&V), Astrid Wittebolle (Groen!) en Paul Meeus (Vlaams Belang). Omdat Turnhout Vooruit slechts één gemeenteraadslid heeft, mag deze partij geen kandidaat voordragen. Peter Reniers blijft evenwel niet bij de pakken zitten: “Ik ga nu akkoord, maar u zal vroeg of laat ook de fractie Turnhout Vooruit moeten opnemen in de Raad van Bestuur.” Burgemeester Hendrickx antwoordt: “Ik zal eens in mijn glazen bol kijken, meneer Reniers.”

“Klacht bij de gouverneur”

Daarna legt Burgemeester Hendrickx het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad ter goedkeuring voor. Hendrickx beseft dat dit reglement onder invloed van het nieuwe gemeentedecreet nog herwerkt moet worden: “Maar een aantal bepalingen worden best zo snel mogelijk vastgelegd.”

De burgemeester gaat hierna in op de opmerkingen van Peter Reniers tijdens de Verenigde Commissie van vorige week maandag. Reniers stelde toen voor om alle commissiezetels samen te voegen en daarop het systeem Dhondt toe te passen. Op die manier zou de eenmansfractie van Reniers ook een stemgerechtigd lid worden in één of twee commissies – terwijl de fractie nu enkel een raadgevende stem heeft. Hendrickx gaat evenwel niet in op het voorstel van Reniers en pleit voor het toepassen van het systeem Dhondt voor elke commissie afzonderlijk: “In elke commissie willen we exact dezelfde evenredigheid hebben en dat is volgens het voorstel van Reniers niet mogelijk.”

Peter Reniers gaat hiermee niet akkoord en onthoudt zich dan ook bij de stemming: “Volgens de geest van het nieuwe gemeentedecreet moeten de commissies in verhouding staan tot de samenstelling van alle fracties in de gemeenteraad.” Op basis daarvan moet Turnhout Vooruit volgens Reniers twee commissieleden toebedeeld krijgen: “Van zodra het huishoudelijk reglement in orde is, zal ik dan ook een klacht neerleggen bij de gouverneur. Ik denk dat ik recht in mijn schoenen sta.”

“Voorzittersposten naar het Vlaams Belang”

Dan wordt overgegaan tot de verkiezing van de voorzitters van de verschillende commissies. Alvorens de stemming plaatsvindt licht Renaat Decoster (Vlaams Belang) toe waarom zijn partij ook kandidaten heeft voorgedragen: “De decreetgever heeft bepaald dat de burgemeester en de schepenen zich geen kandidaat meer mogen stellen omdat de druk van het college op de gemeenteraad anders té groot zou zijn. In Antwerpen heeft men daarom drie voorzittersposten aan het Vlaams Belang toegekend.” Burgemeester Hendrickx maakt de partij evenwel duidelijk dat de kandidaturen van het Vlaams Belang niet ontvankelijk zijn verklaard. De reden daarvoor: ze behaalden geen tweevoudige meerderheid. “Een kandidatuur moet zowel ondersteund worden door een meerderheid binnen de gemeenteraad als door een meerderheid binnen de eigen fractie. Bij uw kandidaturen was dat niet het geval”, aldus de burgemeester.

Uiteindelijk worden volgende commissievoorzitters verkozen: An Van Tornout (commissie 1), Annemie Der Kinderen (commissie 2), Katrien Van De Poel (commissie 3), Toon Otten (commissie 4) en Bas Bax (commissie 5).

Tot slot worden nog de leden voor de raad van bestuur van de vzw Projectvereniging Regionaalstedelijk Gebied Turnhout aangeduid. Voor de meerderheid zullen burgemeester Hendrickx en schepen Francis Stijnen zetelen, voor de oppositie gaat de keuze uit naar Jan Maes (VLD) en Bart Cabanier (Groen!).

Daarna gaat de gemeenteraad in gesloten zitting verder.

Bestuurslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...