Verslag Gemeenteraad 2 januari

Bron: Gazet van Turnhout (www.turnhoutblogt.be)
Auteur: Kobe Verheyen

Sinds enkele maanden brengt de Turnhoutse webstek www.turnhoutblogt.be een duidelijk verslag van de gemeenteraden. Een goed initiatief, vinden we. De burger kan er maar wel bij varen.

Onder grote publieke belangstelling werd dinsdagavond de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. Vooraleer van start wordt gegaan met de eedaflegging, deelt burgemeester Hendrickx mee dat vier personen hun gemeenteraadsmandaat niet opnemen: Annick De Smet, Jos Geysels, Annie Leysen en Nick Van Heupen.

Daarna leggen de 33 verkozen mandatarissen in alfabetische volgorde de eed af. “Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen”, klinkt het bij elk van hen. Na elke eedaflegging wordt de raadszaal gevuld met een luid applaus. Wanneer het laatste raadslid de revue is gepasseerd, verklaart burgemeester Hendrickx de gemeenteraad als geïnstalleerd.

Vervolgens wordt Marcel Hendrickx verkozen tot voorzitter van de gemeenteraad en begint de eedaflegging van de nieuwe schepenen. Nadat de laatste schepen zijn trouw heeft gezworen, volgt de eerste tussenkomst van de nieuwe legislatuur. Het is voormalig schepen van financiën Roel Druyts (VLD) die het vuur aan de lont steekt.

Eerst en vooral wil Druyts de nieuwe verkozenen feliciteren: “Het is een uitdaging en een verantwoordelijkheid om het bestuur van een stad op zich te nemen.” Hij wenst verder iedereen succes, moed, doorzettingsvermogen en ook wat zelfopoffering toe. Daarna komt Druyts tot de ware boodschap van zijn tussenkomst: de bevoegdheidsverdeling van de schepenen. Hij wijst erop dat hierover in september van vorig jaar een nota werd opgesteld door de stadssecretaris. Dit gebeurde als reactie op het feit dat de bevoegdheidspakketten van de schepenen niet evenwichtig verdeeld waren. Bij de nieuwe bevoegdheidsverdeling wordt volgens Druyts evenwel geen rekening gehouden met de nota: Francis Stijnen (CD&V) en Eric Vos (CD&V) krijgen volgens hem zware portefeuilles toebedeeld, terwijl Luc Hermans (CD&V) en Karel De Busser (CD&V) het met heel wat lichtere portefeuilles moeten stellen. Het ziet er volgens Druyts zelfs naar uit dat Eric Vos de ‘superschepen van Turnhout’ wordt. Ook worden sommige bevoegdheden volgens hem opnieuw over twee schepenen verdeeld – voorbeeld daarvan is de splitsing van reguliere en sociale tewerkstelling over twee schepenen. Druyts vraagt het college dan ook om rekening te houden met wat hij noemt ‘de wijze raad van onze stadssecretaris’. Burgemeester Hendrickx neemt akte van de tussenkomst, maar zegt ook dat “tussen de theorie en de praktijk heel wat moeilijkheden liggen.”

Daarna licht de burgemeester het standpunt toe omtrent het lidmaatschap van de OCMW-voorzitter in het college van burgemeester en schepenen. Hoewel het nieuwe gemeentedecreet de mogelijkheid biedt om de OCMW-voorzitter op te nemen in het college, gaat de huidige meerderheid hier voorlopig niet op in: “De stad en het OCMW hebben afgesproken om de weg van de geleidelijkheid aan te nemen en dus niet in te gaan op de mogelijkheid die het decreet voorziet.”

Paul Meeus (Vlaams Belang) vindt dit evenwel een gemiste kans: “In het nabije verleden hebben we vaak ondervonden dat de twee besturen eigenlijk twee aparte entiteiten zijn die soms naast elkaar werken.” Meeus pleit voor meer transparantie tussen de twee besturen en hoopt dat er alles aan gedaan zal worden om de stad en het OCMW op een correcte basis te laten samenwerken. Roel Druyts treedt hem hierin bij: “Dit is een gemiste kans voor een betere afstemming van de werking tussen de stad en het OCMW.” In de voorbije legislaturen is volgens hem nochtans duidelijk gebleken dat er onvoldoende overleg was tussen beide besturen, met pijnlijke conflicten – zoals in het ziekenhuisdossier – als gevolg. Burgemeester Hendrickx benadrukt hierop nogmaals dat hij de weg van de geleidelijkheid wenst te bewandelen: “Wel is het de bedoeling om op een degelijke manier samen te werken, het zal trouwens nodig zijn voor een aantal dossiers.”

Daarna wordt overgegaan tot de verkiezing van de leden van de OCMW- en de politieraad. Voor de OCMW-raad worden gekozen: Erik De Quick, Annick De Smet, Laurent de Vries, Annie Leysen, Paul Meeus, Luc Op de Beeck, Myriam Van de Heyning, Nick Van Heupen, Martine Van Den Bergh, Egidius Wouters en Jozef Wouters. Voor de politieraad werden verkozen: Bas Bax, Bart Cabanier, Leo De Heldt, Eva Huet, Toon Otten, Francis Stijnen, Walter Van Houtven en An van Tornout.

Burgemeester Hendrickx bedankt daarna het stadspersoneel voor de voorbereiding van de installatiegemeenteraad en feliciteert ook zijn collega’s: “Ik hoop dat wij samen op een constructieve wijze de stad zullen besturen, en dat eenieder daarin met wederzijds respect zijn rol kan spelen”. Wel wijst de burgemeester op een aantal uitdagingen voor de nieuwe legislatuur: het in werking treden van het nieuwe gemeentedecreet, de inhoudelijke vernieuwing van de commissies, de nieuwe coalitie die na 24 jaar een einde maakt aan de CD&V-VLD-coalitie en de 17 nieuwe collega’s rond de bestuurstafel. Ook wijst Hendrickx erop dat een aantal moeilijke beslissingen zullen moeten worden genomen, onder meer over het ziekenhuisdossier: “Dit wordt de hardste noot die we sinds decennia hebben moeten kraken, maar we moeten erdoor. Om hierin te lukken verwachten we van de Vlaamse regering een meer soepele opstelling. De begroting van 2007 wordt door dit dossier in ieder geval een zeer lastige klus.” Ook is het volgens de burgemeester belangrijk dat de uitbouw van Turnhout tot centrumstad wordt verdergezet: “Het stadsbeeld behoeft op tal van plaatsen nog verfraaiingen en moderniseringen. Zo staan we voor de noodzakelijke nieuwbouw van de academies binnen het project Brepols. De uitdagingen zijn talrijk, boeiend, maar terzelfder tijd zwaar.”

Tot slot krijgt Marc Clymans (Groen!) nog het woord. Clymans heeft goede voornemens voor het nieuwe jaar: “We zullen onze taak als oppositiepartij volwaardig opnemen en aandacht blijven vragen voor grote en kleine problemen waar elke burger mee geconfronteerd wordt.” Wel heeft hij reeds enkele bemerkingen aan het adres van de nieuwe bestuursploeg. Zo betreurt hij het dat de functie van voorzitter van de gemeenteraad door burgemeester Hendrickx zelf wordt waargenomen: “Wij zijn eerder voorstander om de functie van voorzitter aan een gemeenteraadslid te geven. Daardoor zou de betrokkenheid van de gemeenteraadsleden verhogen”. Ook vindt Clymans het jammer dat de OCMW-voorzitter niet zal zetelen in het schepencollege. Ter afronding stelt hij dat zijn fractie vol verwachting uitkijkt naar de beleidsverklaring van de nieuwe bestuursploeg.

Hierna sluit de eerste raadszitting van de nieuwe legislatuur. Op de aansluitende receptie wordt nog even nagekaart en vooruitgeblikt.

Bestuurslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...