Verslag Gemeenteraad 11 februari 2008

Bron: Gazet van Turnhout (www.turnhoutblogt.be)
Auteur: Marian Michielsen

Naar goede gewoonte nemen we het uitstekende en objectieve verslag van de gemeenteraad integraal over van de Turnhoutse blog “Gazet van Turnhout” (www.turnhoutblogt.be). Enkel de passages die betrekking hebben op de VB-tussenkomsten worden door ons in vet geplaatst.

De gemeenteraad heeft haar bedenkingen bij de formalisering van de klachtenbehandeling en de manier waarop de bibliotheek nieuw materiaal aankoopt. En nadat Peter Reniers (Turnhout Vooruit) zijn beklag doet over de slechte communicatie van de stad, beschuldigt de burgemeester hem ervan punten van andere raadsleden in te pikken. Dat belooft spanning en sensatie in dit nieuwe gemeenteraadsverslag!

Klachten over klachtenbehandeling

Het reglement voor klachtenbehandeling ligt ter goedkeuring voor op de gemeenteraad. Een klachtencoördinator moet er nu op toezien dat de klachtenbehandelaar binnen de 45 dagen een antwoord terug stuurt naar het slachtoffer.

Astrid Wittebolle (Groen!) heeft daar bedenkingen bij. ‘Op zich hebben we geen bezwaar tegen de formalisering. Maar we hebben wel schrik voor de workload die op de rug van de coördinator zou kunnen neerkomen. Schepen Stijnen heeft op de commissie al aangehaald dat we dat op tijd zullen evalueren en kort op de bal kunnen reageren. Ik wil bij deze nog eens zeggen dat we dat goed moeten opvolgen.’

Ook Peter Reniers (Turnhout Vooruit) stelt zich vragen bij de klachtenprocedure. ‘Het is niet meteen duidelijk of de mensen het verschil kennen tussen een klacht en een melding. Kunnen de ambtenaren daar op een of andere manier op anticiperen en burgers doorverwijzen naar diensten waar ze beter terecht kunnen?

Daarnaast vraagt hij om na elke controlecommissie de raadsleden ook een afschrift -van de klachten te bezorgen, welke er zijn binnengekomen en wat de stand van zake is? ‘Als iedereen zijn steentje bijdraagt,’ zegt Reniers nog, ‘moet dit systeem zeker werken. Maar het moet ook openstaan voor evaluatie.’

Schepen Stijnen (CD&V) vindt het logisch dat er op korte termijn een evaluatie gebeurt. ‘Na de stemming in de gemeenteraad, zullen wij de ambtenaren binnen de organisatie goed informeren over het verschil klacht en melding. En als blijkt dat het systeem door de hoeveelheid klachten niet goed zou functioneren, moeten we zien waar we dat kunnen bijsturen.’

Hij heeft er ook geen bezwaar tegen om de raadsleden op een goede manier te informeren. Waarop Peter Reniers (Turnhout Vooruit) nog even checkt of dat dan een automatisme wordt. ‘Geen probleem’, zegt schepen Stijnen (CD&V) ‘We zullen dat automatisch aan de raadsleden doorgeven.’

Paradeplein

Bij notariële akte van 13 oktober 2004 werd de basisakte van het parkingcomplex aan de Campus Blairon en de parking achter blok C opgemaakt. Daar bestond particuliere onverdeeldheid bij en drie privatieve kavels werden gecreëerd: het Paradeplein, de personeelsparking van stad Turnhout en parkeerplaatsen ICB. Omdat de kavels niets gemeenschappelijk hebben, wordt de gemeenteraad gevraagd om de particuliere onverdeeldheid te ontbinden.

Alle partijen gaan akkoord, maar Astrid Wittebolle (Groen!) wil toch weten wanneer men begint aan de heraanleg van het Paradeplein. Volgens schepen Stijnen (CD&V) is de vergunning vorige week afgeleverd: ‘Men is nu bezig met het maken van praktische afspraken zoals op welke manier de werkzaamheden aangepakt zullen worden, en de bereikbaarheid. Vanaf de moment dat alles geregeld is, zal daar aan begonnen worden. Dat zal dus niet zo lang meer duren.’

Nieuwe collectie boeken en audiovisueel materiaal

De bibliotheek zal 176.900 euro besteden aan de aankoop van nieuwe boeken en audiovisueel materiaal. Als de gemeenteraad het goedkeurt, tenminste.

Paul Meeus (Vlaams Belang) vindt dat een goede zaak, maar heeft wel vragen bij de wijze waarop boeken worden aangekocht: ‘Welke beoordelingscriteria worden toegepast, en wie neemt de beslissing?’ Een paar maanden geleden had Vlaams Belang daar een vraag over gesteld in de bibliotheekcommissie omdat boeken die gelieerd zijn aan de partij niet waren aangekocht. ‘Wij hebben begrepen dat de hoofdbibliothecaris de beslissing neemt. Maar zou het niet goed zijn om meerdere mensen hun licht daarop te laten schijnen zodat de aankoop geen arbitraire beslissing is van 1 persoon?’

Schepen Vos (CD&V) antwoordt dat de beheerscommissie de richting aangeeft in grote lijnen: fictie, non-fictie. ‘Maar wat de selectie van titels betreft heeft de hoofdbibliothecaris en zijn medewerker alle verantwoordelijkheid.’

De bibliotheek moet toch een zo breed mogelijk spectrum aanbieden om de burger een mening te laten vormen, zeker over politieke onderwerpen, vindt Paul Meeus (Vlaams Belang). ‘We hebben het gevoel dat sommige strekkingen onvoldoende aanwezig zijn in de bib. Een zekere objectiviteit is nodig, en wij hopen dat jullie deze wens overmaken aan de bibliotheekcommissie en de hoofdbibliothecaris.’

Schepen Vos belooft dat hij het nogmaals zal agenderen op de beheerscommissie.

Vlaams Belang onthoudt zich op dit punt. De andere fracties gaan akkoord.

Communicatie over communicatie

Peter Reniers (Turnhout Vooruit) heeft maar liefst 4 vragen bij op de agenda gezet. Tijdens de eerste kaart hij de communicatiebeleid van Turnhout aan: ‘In het verleden werd er al meermaals op gewezen dat dat een pijnpunt is in onze stad.’ Voorbeelden genoeg, volgens Reniers: ‘Een voormalig personeelslid van de plaatselijke brandweer moest 7 maanden wachten op een antwoord. De zonevreemdheid van de woningen op de Gierlesteenweg was een lelijke inschattingsfout is later gebleken. Ook loopt de communicatie mank wanneer bepaalde diensten bij beleidsplannen worden betrokken. Zo is dezelfde dienst erin geslaagd om totaal verkeerde info te geven op dezelfde vraag over het aantal bouwlagen bij het appartementsblok dat men in het Hellegat gaat neerpoten. Eerst ging het om 2 bouwlagen, even later al om 4.’

Daarnaast heeft de man van Turnhout Vooruit het nog over tegenstrijdige berichten vanuit het college: over de nachtwinkels, het openstellen van de noordzijde van de Grote Markt, het doorvoeren van wijzigingen aan het contract met KV Turnhout terwijl in september al duidelijk was dat Plopsa KV Turnhout niét zou overnemen, en de uitspraak van de burgemeester in Knack over Mark De Backer. ‘Een goede raad, hou dat alvast voor uw memoires. Want die gaat u schrijven, nog 202 dagen en dan mag u een eerste uitgave lanceren.’

Ook naar Francis Stijnen (CD&V) haalt hij uit. ‘In de commissie deed de schepen van communicatie nog een straffe uitspraak rond het dossier klachtenbehandeling. Als antwoord op de vraag op welk telefoonnummer de burgers eventueel terecht kunnen, gaf u toch de aanschijn dat we toch niet te veel ruchtbaarheid aan moesten geven. Gepast of doordacht voor een schepen van communicatie? Ik weet het zo niet.’

Reniers gaat door: ‘In het personeelsblaadje sprak u over het afgelopen jaar over een kick-and-rushsysteem. Een voetbalterm die ook staat voor andere zaken zoals het doelloos rondschoppen, zonder eigenlijk het middenveld te gebruiken. U prijst eigenlijk een inefficiëntie aan van het bestuur. Er zijn zeer goede medewerkers en die moet u koesteren. Zij verdienen een andere benadering.’

Kortom: er moet iets veranderen volgens Turnhout Vooruit: ‘Waarom maak je geen studie van de diensten die te maken hebben met communicatie. Al zou het principe ‘doe wat je zegt, en zeg wat je doet’, ook al heel wat soelaas bieden.’

Communicatie terug

Burgemeester Marcel Hendrickx (CD&V) voelt zich verplicht om op sommige dingen terug te communiceren, al vindt hij de meeste naast de kwestie. ‘Trouwens: al deze punten zijn al eens aangebracht door collega’s van andere partijen. U píkt ze nu mee om ze hier op de gemeenteraad te brengen’, aldus de burgemeester.

Hij gaat in op het verhaal van de brandweerman. ‘4 mails heb ik telkens naar de diensten gestuurd met ‘daar moet een antwoord op komen’. Meneer Meeus heeft dat punt aangehaald. Maar daags voordien was dat al verstuurd door de diensten. Maar’, geeft hij toe, ‘dat had niet zo lang mogen duren. De andere punten vind ik écht niet de moeite waard om op in te gaan.’

Ook Schepen Stijnen geeft wederwoord: ‘Ik ken de inhoud van de term kick-and-rush, meneer Reniers, maar ik heb dat zeker niet aangeprezen. De dingen kwamen te snel op ons af om het goed op te bouwen. Het is niet onze intentie om dat soort voetbal te spelen, maar we werden er wel mee geconfronteerd, en we hebben geprobeerd er zo goed mogelijk onze slag mee te trekken.’

De schepen geeft toe dat er soms dingen fout lopen in de communicatie. ‘Maar, we doen actief aan communicatie. En als je minder communiceert, kan je minder fouten maken in je communicatie.’

Door die open communicatie staat de stad volgens schepen Stijnen (CD&V) ook open voor kritiek. ‘En die opvolging van vragen is zeker aan verbetering toe. We zijn aan het werken aan een centraal registratiesysteem voor ingaande post en op dat domein kan heel wat bijgestuurd worden. Maar om nu te zeggen dat communicatie een pijnpunt van formaat is, daar deel ik uw mening niet in. Wij scoren op vlak van communicatie goed in vergelijking met vele andere steden in Vlaanderen.’

Reniers pikt het niet

Peter Reniers (Turnhout Vooruit) wil toch nog even aan de burgemeester communiceren dat hij geen puntenpikker is. ‘Dat is nu net mijn bedenking. De terugkoppeling van die informatie moet op een stelselmatige manier gebeuren’, zegt hij. ‘Ik haal gewoon de pijnpunten aan. U moet het communicatieapparaat beter uitbouwen. En ik hoop dan dat de negatieve sfeer rond communicatie en te weinig informatie dan achterwege blijft.’

Achterstallige concessievergoedingen KV Turnhout

Vraag 2 van Vooruit: ‘Ik zou graag weten hoe het zit met de achterstallige concessievergoedingen van KV Turnhout aan de stad’, zegt Peter Reniers. ‘Hoe kan het zover komen? Op 30 april 2004 ondertekent de stad een concessie met KV Turnhout. Op 3 februari 2006 begint de miserie met een eerste aangetekend schrijven, op 3 april 2006 een tweede.’

Een reeks data en aanmaningen later, concludeert Reniers: ‘De achterstand was al opgelopen tot 14.000 en zoveel euro. Het college beslist daarop via een aller- allerlaatste aangetekend schrijven, en waar had ik dat nog al eens gehoord, aan te manen om tegen 15 juli 2007 te betalen. Drie maanden later is er mijn tussenkomst. Ik krijg het antwoord ‘Er is een oplossing in de maak.’ Drie maanden later heb ik nog niets gehoord, dus ik agendeerde het. En ik mag hopen dat er nu wel een oplossing is.’

Schepen Eric Vos (CD&V) dankt Peter Reniers (Turnhout Vooruit) voor het overzicht. ‘Eén zaak ter aanvulling. In uw betoog is een betaling weggevallen van 5070 euro. Ondertussen zijn er weer wat maanden verstreken en is er een nieuwe achterstand. Maar er is wel een akkoord gekomen. De voorzitter heeft me beloofd dat vanaf deze maand de maandelijkse betalingen hernomen zullen worden. En dat de achterstand zeer binnenkort zou weggewerkt worden.’

Reniers wil ook nog weten of er geen sancties worden voorzien voor het slecht betaalgedrag. ‘Soms zijn er teveel handen in een dossier. De financiële dienst moet verantwoordelijkheid opnemen zonder dat andere mensen erin tussen komen om de betaling uit te stellen. Er wordt hier uitstel verleend dat volgens mij niet kan.’

Maar volgens schepen Vos mag het stadsbestuur ook het maatschappelijk belang van de sportclub niet onderschatten. ‘Niemand was gebaat met het faillissement van KV. De club doet een belangrijke inspanning om de club te redden en jongeren een sportopleiding te geven. Als stadsbestuur moeten wij erop toezien dat de contracten nageleefd worden. Maar ook dat maatschappelijk belang mogen we niet uit het oog verliezen.’

Middelares betaalt 10 procent restauratie zelf

Een dossier waarin Peter Reniers (Turnhout Vooruit) opnieuw terugkoppeling mist, is dat van de Middelareskerk. Hij vraagt een stand van zaken van het engagement van de kerkraad om zelf 10 procent van de kosten voor restauratie bijeen te verzamelen.

Schepen Suzy Maes (CD&V) heeft daarover al gesprekken gehad. ‘Ik kan niet zeggen dat ze aan die 10 procent gaan geraken. Maar ze gaan moeite doen om fondsen te werven door werkingsmiddelen naar beneden te halen. Ze willen zelfs bekijken of de kerk voor andere doeleinden gebruikt kan worden. Het belangrijkste is dat er openheid is. Ze begrijpen het standpunt van de stad.’

Nadat Paul Meeus (Vlaams Belang) even tussen komt om te zeggen dat die vraag eigenlijk van hem was, gaat Peter Reniers (Turnhout Vooruit) nog door: ‘Is dit een verhaal dat ook voor andere kerkfabrieken eventueel van toepassing is?’ Volgens schepen Maes (CD&V) wel. ‘We moeten dit bespreken met andere kerkraden, absoluut. Maar het is een proces dat niet van vandaag op morgen afgehandeld kan worden.’

De gênante rol van de commissievoorzitter

In een laatste vraag vindt Peter Reniers (Turnhout Vooruit) dat de commissies terug waarde moeten krijgen. ‘We moeten discussies rond dossiers in opmaak ten gronde voeren. Je smoort die discussie in de kiem door de informatie op de dag zelf te versturen.’

Reniers stelt voor om de commissies anders in te richten: ‘Naast een formeel gedeelte, wordt de hoofdmoot een dossier naar keuze van de schepen. De punten die behandeld worden zou ik ook één gemeenteraad laten overslaan. Als je de zaken even kan laten bezinken, kunnen er namelijk nog inzichten komen die het dossier in kwestie meer waarde kunnen geven.’

Daarnaast moet de voorzitter volgens Reniers meer kunnen doen dan agendapunten aflezen. ‘Waarom kiest u geen voorzitter uit oppositie? Ziet u een andere invulling van de functie weggelegd?’

An Van Tornout (CD&V) neemt het woord uit naam van alle commissievoorzitters. Ze geeft toe dat haar figurantenrol in zekere mate gênant is. ‘Een betere werking vraagt een extra inspanning van schepenen en ambtenaren. Een inspanning in het tijdig agenderen van de punten, in het zoeken naar een geschikt vergadermoment, en in het voorzien van voldoende tijd voor de studie van de dossiers door de voorzitter.’

Dus is het volgens haar niet voor de hand liggend om de rol van de voorzitter meer dynamiek te geven. ‘Mocht voorzitter iemand van oppositie zijn, zou dat mijns inziens niet direct veranderen. Maar wij willen ons engageren om extra inspanningen te leveren om op termijn uit te groeien tot een sterkere voorzitter. En wij hopen op een nog meer openheid en betrokkenheid van onze schepenen. Daarnaast wil ik er uitdrukkelijk aan toevoegen”, zegt ze, “dat het voeren van een boeiende en dynamische discussie op de commissie niet alleen de verantwoordelijkheid is van de voorzitter, maar evenzeer van de rest van de commissie: meerderheid en oppositie.’

Paul Meeus (Vlaams Belang) zegt hier ook al een aantal uitspraken over gedaan te hebben. Hij noteert de goede wil van de commissievoorzitters om de taak grondiger aan te pakken. ‘Raadsleden zijn mee verantwoordelijk voor goed debat, maar het moet mogelijk zijn om tot een grondig debat te komen. Dat moet uitgelokt worden onder de impuls van de schepen en de voorzitter.’

Toon Otten (CD&V) benadrukt dat de commissievoorzitter het debat niet moeten aanwakkeren. ‘Ik krijg de indruk dat sommige oppositieleden hopen dat wij een oppositierol gaan spelen binnen de eigen meerderheid. Dat kan uiteraard niet de bedoeling zijn.’ Maar dat heeft Paul Meeus naar eigen zeggen nooit gesuggereerd: ‘De voorzitter moet gewoon met kennis van zake het debat stimuleren.’

Peter Reniers (Turnhout Vooruit) ziet de toekomst rooskleurig tegemoet. ‘Ik heb wel gesuggereerd om eens oppositie te voeren in de eigen meerderheid. In die zin dat bepaalde zaken soms een andere insteek nodig hebben. En ik ben blij dat u mij hoopvol stelt.’

Astrid Wittebolle (Groen!) wil ook nog even kwijt dat ze veel voelt voor het voorstel van An van Tornout. ‘De raadsleden moeten hun mond open doen. Als we dat allemaal doen, komt dat debat vanzelf.’

En de burgemeester (CD&V) moet er niet veel aan toevoegen. ‘Het is een nieuw gegeven. Er waren ook toevallig allemaal nieuwe mensen in de gemeenteraad die de stiel nog moeten leren’, zegt Hendrickx. ‘Maar het wisselen van bevoegdheden binnen de commissies zou kunnen, maar is niet eenvoudig. Je gaat volgens mij problemen verleggen. En we willen voorlopig niet ingaan op het voorstel om ook voorzitters uit oppositie te verkiezen.’

Vermindering voor thuiswerkende ouder

‘Ik wil eens een onderwerp behandeld dat nog niet behandeld is geweest’, begint Paul Meeus zijn vraag. Hij wil het hebben over een vermindering voor thuiswerkende ouders aan de Academies. ‘Sommige mensen die zich inschrijven aan de tekenacademie, kunnen genieten van een verminderd tarief. Voor thuiswerkende ouders is dat niet zo. Toch hebben zij een voltijdse job, maar geen inkomen. Een uitkeringsgerechtigde werkloze bijvoorbeeld, kan wél een vermindering krijgen terwijl hij wel een zeker inkomen heeft. Mijn vraag is dus: kan die categorie van thuiswerkende ouder toegevoegd worden aan de 9 andere categorieën die een verminderd tarief krijgen?’

Schepen Francis Stijnen (CD&V) zegt dat het inschrijvingsgeld bepaald wordt door de Vlaamse Overheid: ‘Als de Vlaamse Overheid bereid is om dat toe te passen, zullen wij dat ook aanpassen. Maar het moet door ander echelon bepaald worden.’

Anderzijds moet het diversiteitsbeleid over de hele sector bekeken worden volgens de schepen. ‘Het gezinsinkomen is daarin voor ons belangrijk. Er kunnen thuiswerkende ouders bij zijn die het financieel wel heel breed hebben. Dus we moeten er goed over nadenken voor we zo’n systeem toepassen.’

Paul Meeus (Vlaams Belang) wist niet dat een decreet dit vastlegt. ‘Ik denk ook: wie zich inschrijft voor Dinamo, kan een vrijetijdspas aanvragen. Die wordt bepaald op inkomen. Kunnen we die thuiswerkende ouder dan niet sluizen in de categorie van de vrijetijdspas?’ Schepen Eric Vos (CD&V) wil dat wel bekijken. Waarop Meeus (Vlaams Belang) nog eens vraagt welk concreet initiatief er genomen wordt om te kijken naar een tegemoetkoming. Schepen Stijnen (CD&V): ‘Wij zullen binnen de cultuursector bekijken welke criteria we kunnen opbouwen om mensen op die manier te kunnen laten deelnemen aan cultuur.’

Meeus (Vlaams Belang) hoopt alvast dat het niet te lang duurt eer hij daar wat zicht op krijgt. ‘Misschien kan u het over twee maanden nog eens vragen’, suggereert Peter Reniers (Turnhout Vooruit) daarop.

‘Als u me niet voor bent’, aldus Meeus.

Einde van de openbare zitting.

Bestuurslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...