Verdwijn! Niemand zal u missen.

Op vrijdag 23 augustus vond een extra gemeenteraad plaats, bijeengeroepen door de voltallige oppositie. Omwille van de zware interne spanningen binnen de N-VA, de grootste meerderheidsfractie, rijst immers de vraag of Turnhout nog wel bestuurbaar is. Fractievoorzitter Paul Meeus maakte tijdens die raad volgende bedenkingen.


Wat wij de jongste
maanden in Turnhout hebben gezien, is nooit eerder vertoond: een politieke kakofonie zonder weerga waarbij  sommige Turnhoutse politici zichzelf in hun
hemd zetten. Bovendien ergerde de burger zich blauw aan deze toestanden in een
stad die beter verdient.

Dit bestuur kwam
moeilijk uit de startblokken, wegens de grote onervarenheid van de grootste
partner. Beleidsplannen bleven tot op de dag van vandaag uit, er kwam geen
kerntakendebat, de aangekondigde besparingsmaatregelen laten op zich wachten. Alles
lijkt op de lange baan geschoven. Er komt duidelijk geen schot in de zaak.

Ondertussen wordt de
ganse stad gegijzeld door diezelfde grootste fractie in het bestuur:

            – niet omwille van bepaalde
politieke beleidskeuzes

            – niet omwille  van meningsverschillen met de
coalitiepartners

            – niet omwille van diepgaand
studiewerk dat maar  niet wil opschieten

            – niet omdat ze met veelkracht iets
willen veranderen


wel omwille van intern politiek gekrakeel

– wel omwille van
tomeloze persoonlijke ambities en machtslust van sommigen

– wel omwille van
persoonlijke vetes en rancunes omdat men in januari naast de prijzen viel

Ik richt mij daarom
tot de afdelingsvoorzitter en de fractievoorzitter van N-VA en al degenen uit
de fractie die menen het bestuur van de stad te moeten verlammen door politieke
spelletjes, onverantwoord en onverantwoordelijk gedrag:

U draagt een
verpletterende verantwoordelijkheid in dit politieke debacle.

U hebt ervoor
gekozen met de ploeg die door de burgers is verkozen in de meerderheid te
stappen. Dan moet u nu uw verantwoordelijkheid opnemen en uw beloftes nakomen
en een ploeg vormen. En dat betekent: bundelen en NIET verdelen. Los uw
meningsverschillen op een normale manier op in het kader van het algemeen
belang
van uw ploeg en de burgers, want deze laatsten vragen zich af:

            – Hoe moet het in Turnhout verder?

            – Krijgen wij nog 5,5 jaar ‘van
dat’?

U hebt ervoor
gezorgd dat de kloof met de burger groter is dan ooit.

De oppositie, goed
voor meer dan 10 000 kiezers, vraagt zich in alle ernst af of deze stad nog
bestuurbaar is in de huidige stand van zaken

Wij als
oppositiepartij moeten niemand verdedigen of partij kiezen in deze meerderheid.
Wij geven kritiek – constructief en met kennis van zaken – op alle schepenen en
leggen hen zelfs constructieve voorstellen voor. Dat is de taak van oppositie.

Wij stellen niettemin
vast dat er een aantal schepenen zijn die het goed menen met deze stad en er
met hùn mogelijkheden en ideeën voor werken, ook al zijn wij het niet altijd
met hen eens. Zij die hun dossiers kennen, er voor gaan, dicht bij de burgers
staan en het serieuze inhoudelijke politieke debat kunnen of willen aangaan,
verdienen een eerlijke kans.

Maar nu in deze
crisissituatie de bal terugspelen naar de oppositie de schuld op de oppositie
steken en zeggen dat extra gemeenteraden geldverspillend zijn, is larie en er
vér over.

Bij goed bestuur
zijn er immers geen extra gemeenteraden nodig? En een extra kost? Geef zelf het
goede voorbeeld! Bespaar zelf door een overtallig en overbodig schepenambt te
schrappen! Dat levert de stad vele duizenden euro per jaar op.

Het is niet de
oppositie die politieke spelletjes speelt; wij spelen onze rol, op basis van de
mogelijkheden die het decreet voorziet.

Zij die vandaag de
boel verzieken en verlammen moeten beseffen waarmee ze bezig zijn. Want dit is
geen politiek meer in de zin van ‘de zorg voor de burgermaatschappij in de
polis’, zoals de oude Grieken het reeds wisten, maar wel platte politiek,
opportunisme, berekening, afrekening, schaamteloos politiek wangedrag. Hieruit
ontstaat geen kracht van verandering

Aan de collega’s van
CD&V en sp.a: jullie hebben ervaring en jullie zien dit allemaal met lede
ogen gebeuren. Dat moet bijzonder frustrerend zijn. We krijgen haast zelfs een
vleugje medelijden.

Conclusie en
besluit:

1. Iedereen in de
meerderheid moet dringend zijn verantwoordelijkheid opnemen.

2. Verkozenen zijn
rekenschap aan de burgers verschuldigd. Er is vandaag méér nodig dan goede
communicatie.

3. Zij die nog
onervaren zijn en toch aan ernstige politiek willen doen, moeten DRINGEND aan
het werk gaan om het vak onder de knie te krijgen. Een beetje studiewerk zal
niet schadelijk zijn voor de gezondheid.

4. Aan alle
voorzitters en alle verantwoordelijken binnen N-VA, doe ik de oproep om uw
verantwoordelijkheid op te nemen en constructief met uw ploeg aan het werk te
gaan. Indien jullie of sommigen van jullie dat niet van plan zijn, verdwijn dan
in stilte zodat de Turnhoutse burger niet langer gegijzeld en voor de gek
gehouden wordt. Niemand zal u missen.

De politiek in
Turnhout moet hoogdringend zijn geloofwaardigheid terugwinnen. Daar willen zelfs
wij vanuit de oppositie aan meewerken.

Maar tot het
tegendeel bewezen is, stelt onze fractie vast dat de onbestuurbaarheid van deze
stad momenteel een feit is.
   

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...