Turnhout en de nieuwe GAS-wet

Sinds de invoering van de GAS-wet, komen de gemeentelijke administratieve sancties steeds meer in opspraak. Het Vlaams Belang is principieel nooit een voorstander geweest van deze wet, aangezien wij van oordeel zijn dat het aan het gerecht toekomt om bestraffend op te treden. Het is immers zo dat er een gebrek aan personeel is bij de gerechtelijke instanties en dat er in dit land geen efficiënt en effectief strafrechtelijk beleid wordt gevoerd. Daders van heel wat misdrijven -die achter de tralies horen te verdwijnen- kunnen vaak ongemoeid hun gangetje maar gaan. GAS-boetes zouden een nuttig instrument kunnen zijn om bepaalde vormen van overlast aan te pakken, maar door de steeds verdere uitbreiding van de wet worden de bevoegdheden die behoren tot de justitiedomeinen stelselmatig uitgehold. Momenteel worden –in heel wat steden en gemeenten- GAS-boetes uitgereikt voor ernstigere misdrijven zoals winkeldiefstallen, al dan niet opzettelijke slagen en verwondingen, grafschennis, vandalisme en dergelijke. Het behoort allemaal tot de mogelijkheden van de GAS-wet binnen het zogenaamde luik ‘gemengde inbreuken’.
Hoewel de GAS-regelgeving een doekje voor het bloeden is, is deze wetgeving voor lokale overheden paradoxaal het enige redmiddel om overlast en dergelijke aan te pakken. Zeker in afwachting van een efficiënte en krachtdadige justitie waarnaar het Vlaams Belang reeds lang vragende partij is, is het dan ook eerder een soort van juridische noodmaatregel.  Het verhogen van de maximumboetes vinden wij alvast wel een goede zaak, alsook het verlagen van de leeftijd naar 14 jaar. Alleen ziet men in Turnhout in dat laatste weinig heil, want men houdt hier de leeftijd op 16 jaar en tracht men voor de -16-jarigen louter in te zetten op bemiddeling. Begrijpe wie kan… Wij vinden het onaanvaardbaar dat elke stad of gemeente zelf gaat bepalen in hoeverre men dit alles gaat toepassen en welke feiten al dan niet worden gesanctioneerd. Iedere gemeente of zone vult dus alles in naar eigen inzichten, zodat er als het ware een soort van rechtsongelijkheid ontstaat. Om een voorbeeld te geven: In de ene gemeente kan een 14-jarige wel bestraft worden bij betrapping op wildplassen, in een andere gemeente waar men soepeler omgaat de regelgeving gaat de overtreder met een identiek profiel vrijuit. De vraag is dan waar de rechtlijnigheid en de uniformiteit in de toepassing van deze wetgeving te vinden is.  Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet moest in de afgelopen weken onze senator Filip Dewinter gelijk geven in dit dossier (zoals men wel meer moet doen is tal van dossiers van het Vlaams Belang). Hoe krijg je zoiets aan de burger verkocht?
Hoewel wij ijveren voor een betere justitie, zijn GAS-boetes tot op vandaag het beste middel om overlast te bestrijden. Het Vlaams Belang keurde dit punt dan ook goed, maar vraagt het lokale bestuur om dit met de juiste kritische geest te aanschouwen en zijn beschouwingen en ervaringen daarbij o.m. via de politieraad aan de hogere overheden over te maken.
Reccino Van Lommel

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...