Standpunt Vlaams Belang over het ziekenhuisdossier

PERSMEDEDELING

woensdag 23 november 2005

Het Vlaams Belang heeft zich nooit principieel tegen een fusie van de Turnhoutse ziekenhuizen gekeerd, maar wel – en herhaaldelijk – tegen de tragikomische wijze waarop dit dossier binnen de meerderheid werd aangepakt, waardoor de diepe kloof tussen OCMW-bestuur en stadsbestuur elke keer opnieuw duidelijk werd.
Momenteel lijkt er een strijd aan de gang te zijn tussen CD&V en VLD enerzijds en de sp.a anderzijds over wie nu eigenlijk de schuld draagt voor het feit dat de fusie er vandaag nog steeds niet is. Het Vlaams Belang wenst zich in deze welles-nietes-discussie niet te mengen, maar vraagt aan allen die van veraf of van dichtbij betrokken zijn bij dit dossier in alle sereniteit en met de nodige intellectuele waardigheid de ernst van de situatie in te zien.

Het Vlaams Belang maakt volgende bedenkingen.

1. Wij hebben altijd gepleit voor een paritaire fusie waarbinnen stadsbestuur en OCMW een even grote beleidsmatige en financiële verantwoordelijkheid zouden dragen als de privé-partner. Deze piste werd door de meerderheid verlaten, ook al bleven sommigen persoonlijk overtuigd dat deze piste wellicht de beste was.
2. De gezondheidszorg, maar ook de financiële draagkracht van de gemeenschap daartoe zou in een dergelijke constructie het best kunnen gewaarborgd en verder ontplooid kunnen worden.
3. De stad zou in die constructie haar verantwoordelijkheid voor haar meer dan 700 personeelsleden ten volle hebben moeten opnemen.
4. Een overname-scenario waarbij het Sint-Elisabethziekenhuis zou overgedragen worden en een fusie op niet-paritaire basis werden door ons verworpen.
5. Een doorlichtingsrapport (zie verder) werd besteld en ligt nu, op dit moment, ter discussie. Het vraagt ofwel een grondige analyse die moet uitmonden in concrete doelstellingen en engagementen, ofwel een gemotiveerde weerlegging in het kader van een eventuele onhaalbaarheid.

Het doorlichtingsrapport van Alfa Management Consulting stelt dat het autonoom voortbestaan van het Sint-Elisabethziekenhuis mogelijk is mits herstructurering en heroriënteren van het management o.m. door het mogelijk aantrekken van externe experts op het beheersniveau. Bovendien verwacht men een duidelijk financieel engagement van o.m. het stadsbestuur, wat vooral voor het schepencollege een nieuwe uitdaging betekent. Een ander uitgangspunt in het verslag is het pleidooi voor een verregaande structurele samenwerking met partners uit de ganse Kempen.

Dit rapport en businessplan leveren voldoende gegevens op die evenwel een grondige studie op juridische, financiële en praktische haalbaarheid vereisen. Een autonoom statuut lijkt momenteel nog de enige uitweg voor het Sint-Elisabethziekenhuis als alle mogelijkheden tot fusie de facto werden/worden uitgesloten. Voorlopig en in deze fase zal het Vlaams Belang dan ook deze piste mee volgen. Voorlopig, omdat eerst alle rechtstreekse actoren en beleidsverantwoordelijken zich dienen te beraden over het rapport. Zij dienen de geschetste mogelijkheden exhaustief op hun haalbaarheid in kaart te brengen en te evalueren. Het Vlaams Belang kijkt terzake met belangstelling uit naar de visie van prof. Van Daele, de externe begeleider van het fusiedossier.

Het Vlaams Belang roept dan ook alle verantwoordelijken op het doorlichtingsrapport en het businessplan ten gronde te analyseren en op basis hiervan te streven naar een project met maximale garanties voor alle betrokkenen. Hierbij dient voor ons ook de samenwerking met partners uit de regio, de zgn. netwerkvorming tussen Kempense ziekenhuizen, duidelijk in het perspectief geplaatst te worden, alsook het behoud van de maximale tewerkstelling voor het huidige personeel.

Ten slotte roept het Vlaams Belang het stadsbestuur en het OCMW-bestuur op om het debat hierover te voeren met alle politieke partijen en belanghebbende groepen, en dit te doen in de grootst mogelijke transparantie.

Namens de Vlaams Belang-fractie in Gemeenteraad en OCMW

Paul Meeus
Fractievoorzitter

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...