Stadsmonitor 2014

Volgens de resultaten van de Stadsmonitor 2014 scoort Turnhout zeer slecht op tal van parameters binnen diverse beleidsdomeinen. Naar aanleiding daarvan hield gemeenteraadslid Reccino Van Lommel gisteren volgende tussenkomst:

 

Dames en heren, Voorzitter, Collega’s,

In de afgelopen weken stonden de kranten er vol van. De resultaten van de stadsmonitor werden bekendgemaakt op basis van een enquête die vorig jaar tussen 22 april en 11 juli werd afgenomen bij 19.350 respondenten gespreid over de 13 Vlaamse centrumsteden, zo ook bij meer dan 2000 Turnhoutenaren. Die studie brengt een heel aantal indicatoren in kaart over hoe goed of hoe slecht een stad scoort op vlak van diverse beleidsdomeinen. En iedereen herinnert zich hier nog onze tussenkomsten omtrent het bestuursakkoord, strategische meerjarenplanning, budgetten en dergelijke. Wie toen goed naar ons geluisterd heeft, weet dat wij als Vlaams Belang het toen bij het rechte eind hadden en daadwerkelijk het buikgevoel van de Turnhoutenaren in deze zaal geschetst hebben dat de ontevredenheid van onze inwoners weergeeft. U kent ons standpunt daar reeds in.

Ik heb de vrijheid genomen om me te verdiepen in het lijvig rapport van 388 bladzijden, ik hoop dat velen onder jullie dat samen met mij gedaan hebben.

Er zijn toch enkele vaststellingen die ik graag met jullie zou willen delen. Vooreerst is minder dan de helft van de Turnhoutenaren fier op zijn stad. In vergelijking met de rest van de onderzochte steden is dit de laagste score. Met de onbestuurbaarheid kon dit weinig te maken hebben omdat in de vorige peiling in 2011 Turnhout ook de slechtste score had. De werkloosheidsgraad van jongeren jonger dan 25 jaar bedraagt 21,3%, wat relatief hoog is in vergelijking met de overige steden. Het aandeel van langdurig niet-werkende werkzoekenden was in 2013 na Antwerpen de hoogste in Turnhout. De werkloosheidsgraad van ouderen boven de 50 jaar is hoger in vergelijking met de andere kleinere centrumsteden. In het bestuursakkoord lezen we wel dat men op dat vlak voornamelijk gaat kijken hoe onderwijs beter op de arbeidsmarkt kan worden afgestemd, maar anderzijds maak ik mij zorgen over de langdurige oudere werklozen waar minder aandacht naartoe gaat. De werkloosheidsgraad van niet-EU-burgers is bij ons de hoogste van alle centrumsteden. Wat voor mij alleszins geen verrassing lijkt, is het feit dat slechts 39% een meerwaarde ziet in diversiteit ten gevolge van immigratie.

Hoewel ik meermaals in antwoord op mijn vragen in deze zaal te horen kreeg dat het onveiligheidsgevoel gedaald is, stel ik vast dat de studie aangeeft dat deze net gestegen is en de Turnhoutenaar met het grootste onveiligheidsgevoel leeft ten opzichte van alle centrumsteden. We steken zelfs met kop en schouders uit boven Antwerpen. Stelselmatig mijden burgers bepaalde straten of wijken in onze stad uit angst. Als we kijken naar de gevallen van vandalisme, zijn procentueel gezien veel meer Turnhoutse burgers het slachtoffer in vergelijking met de andere kleine centrumsteden. Nog frapanter is dat slechts 20% van onze inwoners vertrouwen heeft in het gerecht en amper 34% in de politie.

Op vlak van veiligheid op de weg, moeten we opmerken dat het aantal dode en zwaargewonde slachtoffers bij fietsers per 10.000 inwoners 2,3 bedraagt, terwijl dit in Antwerpen slechts 1,2 is. Sedert 2005 bleef dit constant, wat betekent dat er te weinig maatregelen werden getroffen om de verkeersveiligheid voor de zwakke weggebruikers in onze stad te verbeteren. Het gaat nog verder: slechts 38,8% vindt dat er voldoende fietspaden zijn, 39,1% is van mening dat de fietspaden veilig zijn, meer dan 60% vindt het onderhoud van fietspaden ondermaats en slechts 30% is van mening dat Turnhout een fietsvriendelijk karakter heeft. De tevredenheid over de haltes voor openbaar vervoer in wijken is het laagst ten opzichte van alle andere centrumsteden en algemeen genomen kan het aanbod van bussen in onze stad beter. De tevredenheid met betrekking tot de staat van onze voet- en fietspaden kent een absolute diepte. Slechts 25,7% is daar tevreden over, terwijl een schamele 27,7% tevreden is over de staat van onze wegen –opnieuw het laagste cijfer van heel Vlaanderen-. In het algemeen genomen is de tevredenheid over de verkeersveiligheid in Turnhout ondermaats.

Hetgeen me eveneens zorgen baart, is het feit dat bijna 1 op 10 inwoners moeilijkheden heeft met het betalen van de woonkost. Dit cijfer ligt hoger in vergelijking met andere centrumsteden en bevestigt de hypothese dat de armoede in Turnhout relatief hoog is. Het aandeel van de bevolking dat zijn gezondheidszorguitgaven niet tijdig kan betalen, ligt eveneens hoger dan in de rest van Vlaanderen. In het algemeen genomen zit Turnhout bij de slechtste leerlingen als het gaat om het aandeel huishoudens met betalingsmoeilijkheden.

De tevredenheid over de woning waarin men woont is niet al te hoog en de tevredenheid over de buurt waarin men woont is ook lager dan bij de rest. Turnhout scoort het slechtst als het gaat om de tevredenheid over de uitstraling van gebouwen in buurten, straten, pleinen, parken en monumenten in de stad. Ook de kwaliteit van de woonomgeving in Turnhout behoort met 56% tevredenheid tot de laagste van heel Vlaanderen. Bovendien heeft 26% van de Turnhoutenaren de intentie om binnen 5 jaar te verhuizen.

Dan op vlak van milieuhinder: Na Antwerpen hebben de Turnhoutenaren het meeste last van hondenpoep. Ondanks de inspanningen in de voorbije jaren, merken we dus geen verbetering. Op vlak van zwerfvuil geeft 41,4% van de Turnhoutenaren aan hinder te ondervinden, waarbij we enkel Antwerpen en Gent ons laten voorbij steken. Slechts 37,4% van de Turnhoutenaren hebben de indruk dat onze stad net is. Op vlak van aanbod van groen in onze stad scoren we met 60,4% ook slechter dan elders in Vlaanderen.

Collega’s,
“Samen stad maken” kopte vorig jaar nog de titel van het bestuursakkoord, waarin de nieuwe meerderheid vaag haar intenties voor de komende jaren kenbaar maakte. Het vertrouwen in het stadsbestuur is bedroevend laag, het laagste zelfs van heel Vlaanderen; slechts 19,7% lijkt te geloven in het stadsbestuur. In de voorgaande studie van 2011 kreeg Turnhout een gelijkaardige score. Ik heb ook al vaker aangehaald dat het huidige bestuur ook mee aan de oorzaak ligt van de problemen die er in onze stad heersen. Immers, buiten wat verschuivingen in de marge zijn het dezelfde spelers die aan zet zijn als in de vorige legislatuur die deze stad “samen” maken tot wat het vandaag is, terwijl elke samenhang ver te zoeken is. Ik vergelijk het met de film “The good, the bad and the ugly” uit de jaren zestig. Deze klassieker zal jullie ongetwijfeld niet vreemd zijn. Het verhaal gaat over drie vrijbuiters die tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog (1861 – 1865) jacht maken op een goudschat. Hoewel ze elkaar haten, worden ze door een samenloop van omstandigheden gedwongen tot samenwerking. The Good, the Bad and the Ugly is in feite een studie naar de hebzucht in de mens. Iedereen in die film is hebberig en achterbaks. Ik kan deze lijn perfect doortrekken naar onze stad, waar jullie zelf onderling binnen TIM, CD&V en SP.a maar moeten uitmaken wie de goede, de slechte en de lelijke is. Moeten we daar nog wel iemand aan toevoegen, namelijk een schepen van Groen die als vijfde wiel aan de wagen de handlanger speelt en de klusjes opknapt wanneer de anderen in nauwe schoentjes komen.

Alle gekheid op een stokje. Ik verwacht een duidelijk signaal van het bestuur. Ik verwacht daadkracht en doortastendheid. Hoe is het zover kunnen komen dat Turnhout als kleinste centrumstad niet het hoofd kan bieden aan problemen waarvan we zouden verwachten dat deze eerder zouden voorkomen in de grootsteden. Waaraan werd door het beleid onvoldoende aandacht besteed? Met andere woorden, wat is de conclusie van het college in heel dit verhaal? Hoe rijmen jullie bovendien deze resultaten met het bestuursakkoord? Zijn jullie van mening dat de juiste aandachtspunten worden uitgewerkt? Tot slot vraag ik mij ook af welke concrete maatregelen of engagementen ter zake we mogen waarnemen om Turnhout de uitstraling te geven die het verdient?

Ik dank u!
 

 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...