Noodzaak van kernenergie


Het Vlaams Belang startte op vrijdag 6 februari in de Kempen een campagne ten gunste van kernenergie en ter ondersteuning van het voor Vlaanderen en de Kempen belangrijke Myrrhaproject van het Studiecentrum voor Kernenergie in Mol. In een speciale dossierkrant rond kernenergie wordt uitvoerig het waarom van deze actie uitgelegd. Vooral omwille van de onzekere toekomst van het SCK in Mol hebben we beslist onze actie te concentreren op de Antwerpse en Limburgse Kempen. Concreet worden er in het arrondissement Turnhout en in een tiental Limburgse gemeenten in de omgeving van Mol in totaal 250.000 krantjes verspreid met de Post. Dit zal gebeuren in de week van 9 tot 13 februari.  Er is bewust voor gekozen te bevolking te informeren op een hoog niveau, omdat heel veel Kempenaars zich ten zeerste betrokken voelen bij deze problematiek en bijgevolg sterk geïnteresseerd zijn in deze informatie.
Zes jaar geleden nam de regering-Verhofstadt de ondoordachte beslissing om de kerncentrales vanaf 2015 te sluiten. Daarbij werd geen rekening gehouden met de toenemende schaarste aan fossiele brandstoffen en de verplichtingen op vlak van C02. Deze uitstap uit kernenergie moet, wat ons betreft, dringend ongedaan gemaakt worden indien we onze welvaart en het inkomen van onze gezinnen op peil willen houden. Toch slaagt de huidige regering er niet in, ondanks duidelijke beloftes, het roer om te gooien.
De beslissing van zes jaar geleden was een kortzichtige en volkomen onverantwoorde beslissing omwille van talrijke haast evidente redenen, waaronder:  
1. Kernenergie is vandaag nog steeds de ruggengraat van onze elektriciteitsbevoorrading. De zeven reactoren van Doel en Tihange produceren samen ongeveer 47 miljard  kilowattuur, wat overeenkomt met ruim 55 % van de totale elektriciteitsproductie van het land. Ter vergelijking: waterkracht, wind- en zonne-energie leveren 3 % van onze elektriciteitsbehoeften, stookolie levert 2 %, steenkool 11 % en gas 28 %.                                                         
2. De Vlaamse en internationale bedrijven zijn ongerust. Zij waarschuwen al jaren dat er een  bijna permanent tekort is aan stroomproductie, zodat we heel wat elektriciteit vanuit het buitenland moeten invoeren. In 2007 ging het al om 10% van ons verbruik. Garanties op voldoende buitenlandse toevoer zijn er evenwel niet, zeker niet op lange termijn. Ingevoerde stroom is bovendien steeds duurder dan hier geproduceerde stroom. Daarom is het meer dan noodzakelijk dat we minstens kunnen produceren wat we zelf nodig hebben. Zolang de bevoorrading onzeker blijft, lopen we belangrijke investeringen mis en dreigen grote bedrijven weg te trekken.
3. Situatie in de buurlanden. In 15 EU-landen is kernenergie een belangrijk onderdeel van de stroomvoorziening; in negen landen worden momenteel nieuwe centrales gebouwd. In andere worden ze gepland. Deze landen zullen hierdoor op een relatief goedkope wijze in hun energiebehoeften kunnen voorzien. Door zelf de kernenergie af te bouwen, dreigen wij op termijn afhankelijk te worden van … duurdere kernenergie uit het buitenland.
4. Minder afhankelijk van grillige, niet-Europese regimes. Dank zij het grote aandeel van kernenergie bij de productie van elektriciteit, zijn we minder afhankelijk van instabiele of dictatoriale regimes. Vandaag wordt al bijna 60% van het aardgas in de EU ingevoerd van elders (voornamelijk Rusland, Iran, Qatar). In 2020 zal dit opgelopen zijn tot 80%. De recente gascrisis tussen Rusland en Oekraïne toont aan hoe gevaarlijk die afhankelijkheid is. 
Aardolie is vandaag al voor het overgrote deel afkomst uit landen met een ondemocratisch regime. Het kan niet zijn dat onze afhankelijkheid van dit soort landen opnieuw zou moeten toenemen. Het moet juist de bedoeling zijn hun invloed op onze economie fors te verminderen. 
5. Dé oplossing inzake C02-uitstoot. Internationale akkoorden verplichten ons om de C02-uitstoot de komende jaren drastisch te verminderen. Het behoud van kernenergie is daarbij van enorm belang, omdat er bij de productie hiervan helemaal geen C02 vrijkomt. Wanneer we kernenergie daarentegen vervangen door fossiele brandstoffen zoals olie, steenkool of gas, dan neemt de C02-uitstoot opnieuw fors toe. Wie pleit voor de afschaffing van nucleaire energie in ons land, slacht de kip met de gouden eieren.
6. Kernenergie houdt energieprijs betaalbaar en stabiel.
Vandaag zijn de energieprijzen sterk gedaald, maar iedereen weet dat dit slechts een tijdelijke situatie is. Allerlei internationale studies waarschuwden intussen dat de energieprijzen over een aantal jaar peperduur dreigen te worden. Ook in ons land werd dit berekend. Zo vroeg de vorige regering aan een commissie onder leiding van de Leuvense professor D’Haeseleer de gevolgen te berekenen van de uitstap uit de kernenergie voor onze elektriciteitsfactuur in het jaar 2030. Deze zogenaamde “Commissie 2030” kwam tot onthutsende resultaten. Ten gevolge van de dure klimaatverplichtingen en de grote kosten van bijkomende CO2-uitstoot zouden de prijzen voor elektriciteit tot 400 en zelfs 500% stijgen! En dat was nog heel optimistisch, want men ging nog uit van de brave veronderstelling dat de olieprijzen in 2030 slechts 60 dollar per vat zouden bedragen, terwijl we deze zomer al aan 140 dollar zaten.    
De conclusie van de “Commissie 2030” was dan ook glashelder: het handhaven van de uitstap uit kernenergie is onverantwoord. Nucleaire elektriciteit moet deel blijven uitmaken van de energiemix van ons land. Niet alleen pleit de commissie voor het langer openhouden van de bestaande kerncentrales, maar er wordt bovendien geopperd nieuwe centrales te bouwen.
Het Vlaams Belang is het in ieder geval ten zeerste eens met Professor D’Haeseleer. Indien we de energieprijzen enigszins stabiel en betaalbaar willen houden, dan zullen we ook op lange termijn een beroep moeten blijven doen op kernenergie. Dat is niet alleen noodzakelijk voor ieder van ons als consumenten, maar dat is zeker ook nodig voor de bedrijven en dus voor de werkgelegenheid. Indien onze bedrijven willen overleven, dan moeten ze competitief zijn en blijven.
Vlaams Belang-standpunten inzake energie: 
1.     Behoud van de kernenergie: onmiddellijke intrekking van de beslissing tot sluiting van de kerncentrales vanaf 2015;
2.     Krachtige ondersteuning van het onderzoek naar de kerncentrales van de vierde generatie;
3.     Vlaanderen moet alle bevoegdheden inzake kernenergie meteen naar zich toetrekken;
4.     Betaalbare energie: daling van het BTW-tarief op gas, steenkool, stookolie en elektriciteit van 21 naar 6%. Plafonneren van de lasten op benzine en diesel;
5.     Afbouw van het feitelijke Electrabel-monopolie inzake elektriciteitsproductie. Lagere prijzen via grotere concurrentie en betere controle;
6.     Krachtige ondersteuning van onderzoek naar hernieuwbare energie. Uitbouw van een Vlaams kenniscentrum samen met de universiteiten;
7.     Versnelde omschakeling van luchtvaart, scheepvaart en wegtransport op waterstof. Uitbouw van een fijnmazig waterstofnetwerk;
8.     Alle materies inzake milieu en energie moeten naar de deelstaten worden overgeheveld.


 


 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...