Nieuw pleidooi voor de Ring!

In juni 2009 hield het Vlaams Belang reeds een pleidooi voor de doortrekking van de Ring als oplossing voor de ontsluiting van het stadsdeel Fonteinstraat – Bruyne Strijd – Heizijdse Velden. We schreven het toen als volgt: “Ondertussen palavert men over de zgn. Noordboulevard en een zgn. Kanaalboulevard om toch maar niet over de ring te moeten praten.
Het standpunt van het Vlaams Belang is duidelijk: er kan over de Noordboulevard en zelfs over de Kanaalboulevard gepraat worden, op voorwaarde dat die in de bredere mobiliteitscontext worden geplaatst van de ontsluiting van het ganse noord-westelijk kwartier van Turnhout. En dat kan niet zonder de doortrekking van de ring mee op de dagorde te plaatsen. Pas als het totaalplaatje in beeld kan gebracht worden, zal blijken wat echt nodig is in onze stad. Zolang men dat echter niet doet zal er veel tijd, energie en kostbaar belastinggeld verloren gaan…
Het afvoeren in 2004 van de sluiting van de ring door de Vlaamse overheid staat daar los van. Als lagere besturen alsnog de noodzaak aanvoeren van een dergelijke ingreep, moet het perfect mogelijk zijn elke beslissing op kortere of langere termijn om te buigen. Precies daarvan vraagt het Vlaams Belang om er werk van te maken. De uitbreiding van de woonzone in het noord-westelijk kwartier dwingt om vooruitziend te zijn en niet te wachten tot het verkeer dat in die zone de stad in en uit moet hopeloos vast zal zitten. Het zal dan ook zaak zijn goed te gaan luisteren wat de mensen ter plaatse daarvan vinden. Onze ervaringen leren ons alvast dat de noodzaak van de gesloten ring door zeer veel mensen als vanzelfsprekend wordt ervaren.”

De buurtvergadering van vorige woensdag heeft aangetoond dat ook veel bewoners duidelijk pleitbezorgers zijn voor het doortrekken van de Ring. Toch blijft het stadsbestuur de hete aardappel voor zich uitschuiven door te stellen dat het doortrekken van de Ring niet hun bevoegdheid is, maar die van de Vlaamse regering. Het Vlaams Belang is van mening dat het stadsbestuur dan maar zijn verantwoordelijkheid moet opnemen en dringend met de Vlaamse regering moet gaan praten. Als er moties in de gemeenteraad worden gestemd aan het adres van de federale regering inzake de NMBS-perikelen en de nood aan betere verbindingen, alsook aan de Vlaamse regering aangaande tolkendiensten en inburgeringscursussen, waarop wacht men dan om ook deze zaak op zijn minst via de gemeenteraad aan te kaarten?

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...