Met alle Chinezen, maar niet met…

Onderstaande tekst werd gisteren op deze webstek geplaatst en kaderde in een lange polemiek tussen het stadsbestuur en het Vlaams Belang. Vandaag vernemen wij van de burgemeester dat omwille van de grote aardbevingen in China in het algemeen en de Turnhouste zusterstad Hanzhong in het bijzonder – waar enkele tientalllen doden en vele gewonden te betreuren vallen – de geplande reis wordt afgelast. Fractievoorzitter Paul Meeus heeft dan ook meteen telefonisch aan Marcel Hendrickx, alsook aan de schepen van ontwikkelingssamenwerking Peter Segers, het medeleven van onze fractie betuigd en onderstreept dat de polemiek van de voorbije tijd hier absoluut ondergeschikt aan is.
Het Vlaams Belang gaat er van uit dat nu eerst de grootst mogelijke solidariteit met de getroffenen dient betoond te worden, in woord en daad.
Niettemin onthouden we niemand het onderstaande relaas van de voorbije maanden omdat het toch ook zijn politieke betekenis heeft. Maar uiteraard is het slot van dat verhaal door de gebeurtenissen zonder voorwerp. Het Vlaams Belang zal dus voorlopig geen politieke initiatieven meer nemen ter zake opdat in eerste orde alle aandacht naar de slachtoffers van de natuurramp kan gaan. Sereniteit en solidariteit staan vandaag voorop.


Op de gemeenteraden van 7 april én 5 mei pakte onze fractievoorzitter het college en de burgemeester flink aan over een thema waarover deze laatste niet graag publieke verklaringen aflegt: de stedenband Hanzhong – Turnhout. Hij beschouwt dat als “zijn ding” waarbij pottenkijkers best gemeden worden.


Naar aanleiding van de reis (van 15 tot 25 mei 2008) van een Turnhoutse delegatie naar China stelde Paul Meeus vragen naar het programma, de doelstellingen, de kostprijs en de precieze samenstelling van de delegatie. Bovendien wilde hij weten of de Mondiale Raad – die maar liefst twee leden mag laten meereizen – een specifieke opdracht heeft en of het stadsbestuur een initiatief overwoog om de bezorgdheid rond Tibet en de bedenkelijke situatie van de mensenrechten in China te delen.


In zijn antwoord bleef een duidelijk geërgerde burgemeester vaag over “een ambtenaar en zijn echtgenote” die op onze kosten meereizen. Later bleek dat de man in kwestie al niet meer in functie was, maar de reis aangeboden kreeg als beloning voor bewezen diensten in het kader van subsidieverwerving voor de stad… Het VB verzette zich alvast tegen de deelname van de echtgenote omdat deze geen enkele rol speelde in de officiële delegatie. Evenzeer vonden wij ook dat de afvaardiging van de Mondiale Raad mocht gehalveerd worden, alsook deze van de schepenen.


De reis kost aan de Turnhoutse gemeenschap maar liefst 21674,93 euro, aangevuld met nog een dikke 6000 euro Vlaams subsidiegeld. In het totaal dus ruim 28 000 euro voor 7 personen…
Verder zei de burgemeester dat de delegatie niets zou ondernemen tegen het communistische regime “omdat dat niets zou opleveren”. Paul Meeus was evenwel van oordeel dat het geven van een signaal al heel wat zou zijn. Zo stelde hij voor dat tijdens de reis de Chinese vlag naast de Tibetaanse vlag zou prijken op de pui van het stadhuis.


Op het verwijt dat Paul Meeus China niet kende, antwoordde deze dat dat klopt, maar dat hij van het stadsbestuur ook nog nooit de kans had gekregen om mee te gaan. Hij bood zelfs aan zelf zijn reiskosten te betalen en een constructieve bijdrage te leveren. Marcel Hendrickx deed alsof hij dat niet hoorde… Overigens, waren het niet precies de socialisten die toen ze nog in de oppositie zaten er steevast op aandrongen dat er ook mensen uit de oppositie zouden kunnen meereizen? Vandaag gaan ze met twee socialistische schepenen mee, zonder pottenkijkers uit de oppositie…


Dat het programma en de doelstellingen van de missie vooraf niet werden kenbaar gemaakt in  de commissie 4, vond Paul Meeus erg vreemd en werkte volgens hem een sfeer van geheimdoenerij in de hand. Hij klaagde dan ook aan dat de gemeenschap die betaalt niet volledig en correct ingelicht wordt over wat met hun centen gebeurt. Op de gemeenteraad van 5 mei hield schepen Segers – die als buikspreekpop van de burgemeester mocht optreden – vol dat er op dat moment nog steeds geen programma was, maar dat men nog wachtte op exacte gegevens uit Hanzhong. Hij beloofde dat hij het meteen zou doorspelen als het ter beschikking is. Op 9 mei – op minder dan een week voor de reis – waren de gemeenteraadsleden nog steeds niet ingelicht, maar wist Gazet van Antwerpen te melden dat zij al wél inzage had gekregen van het programma. Het is de omgekeerde wereld! Eerst wordt de pers op de hoogte gebracht en daarna de gemeenteraadsleden. Of heeft een en ander te maken met de toevalligheid dat de redacteur van dienst toch wel net de dochter is van een van de leden van de Mondiale Raad die mee mag reizen? Na wat opzoekingswerk bleek inmiddels dat het schepencollege reeds op 17 maart (!) al een programma heeft goedgekeurd… Het is dus duidelijk dat de gemeenteraad tot twee maal toe voor de gek werd gehouden.


Wat de reis zelf betreft, weten we nu via de pers dat de burgemeester en zijn ‘gasten’ maar enkele dagen van de 10 in het gezelschap van de twee schepenen en de leden van de Mondiale Raad zullen vertoeven en dat er een flink toeristisch gedeelte in de reis zit, terwijl men ons altijd heeft willen voorstellen dat het om een reis vol projectbezoeken en officiële ontvangsten ging in het kader van de stedenband. Marcel Hendrickx liet zelfs optekenen in de krant:  “Maar ik wil ook nieuwe contacten mogelijk maken, want ik stap in september op. Daarom vertrek ik na twee dagen uit Hanzhong. De rest van de reis betalen we zelf.”


Paul Meeus kondigde alvast aan na de reis de burgemeester en de schepenen te zullen bestoken met vragen en een en ander te zullen agenderen op de commissie. Ook zal hij het schepencollege via formele vragen vatten over de nauwkeurige besteding van de gelden.


Voor ons is de zaak niet afgesloten omdat we niet voor de gek willen gehouden worden door het schepencollege. Onze raadsleden zijn democratisch verkozen en hebben het recht het beleid van het schepencollege te bevragen en hen ter verantwoording te roepen. Het laatste woord over dit leuke uitstapje is dus nog lang niet gezegd.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...