Lokaal Pact: nieuwe belastingen!

Gisteren werd door de gemeenteraad het Lokaal Pact goedgekeurd. Het Vlaams Belang nam daarbij een erg genuanceerde houding aan, wat leidde tot een onthouding en een tegenstem tegen de invoer van nieuwe belastingen. Wat opviel tijdens het debat was dat de bevoegde schepenen geen weerwerk hadden tegen onze berekeningen en de stelling dat de burger extra belast wordt. Hieronder leest u de tussenkomst van fractievoorzitter Paul Meeus.


Tussenkomst Lokaal Pact – gemeenteraad 29 mei 2008


 


Het Lokaal Pact werd door onze fractie reeds ter sprake gebracht in onze jongste begrotingstussenkomst. Toen pleitten wij ervoor om ook de Turnhoutse burger een signaal te geven dat hij zijn voordeel zou halen bij dit onverwachte extraatje dat door  de Vlaamse regering aan de stad wordt geschonken, zij het dan voor de afbouw van de leninglasten. Er kon toen nog niets beloofd worden. Vandaag ook niet, zo blijkt.


Omdat de Vlaamse regering bij de realisatie van dit Lokaal Pact echter ook een aantal randvoorwaarden had gesteld, werd het rekenen en puzzelen. Zo moet de forfaitaire huisvuiltaks afgeschaft worden. En u weet allemaal dat het huisvuilbeleid een levend thema is bij onze burgers. Meteen bleek dat dat al meteen forse min-inkomsten opleverde. Er moest gerekend worden.


De burger zal het geweten hebben. Niet alleen mag hij voortaan meer betalen voor zijn huisvuilzakken, tegelijk zal er ook een nieuwe zogenaamde algemene belasting geheven worden die de oude huisvuilbelasting mee moet opvangen. Voor de stad wordt het gat gedicht, eens te meer dank zij de burger. Wat wordt voorgesteld als een quasi-nuloperatie, blijk in werkelijkheid enkel een fiscaal manoeuvre te zijn waarbij maar één persoon in de kou blijft staan: de burger; diezelfde burger die vorig ook jaar al eens getrakteerd werd op belastingverhogingen, mede ‘dank zij’ de socialisten die hier jaren mee gestreden hebben tegen élke belastingverhoging.


 


Een eenvoudige rekensom leert ons dat de burger uiteindelijk méér zal betalen, hoe men het ook draait of keert.


Laten we het voorbeeld van een doorsnee-gezin nemen met enkele kinderen.


De huisvuilbelasting van 60 euro wordt afgeschaft. Er wordt een algemene belasting ingevoerd van 40 euro. Netto-voordeel: 20 euro.


Dat gezin zet op de gestelde tijdstippen één vuilniszak buiten als zuinige vervuiler (al weet iedereen dat dat in de praktijk méér zal zijn). Daarnaast plaatst dat gezin ook nog een groencontainer buiten om de veertien dagen. Voor beide betaalt het gezin telkens een halve euro meer. Dat wordt dan 26 keer 1 euro meer te betalen dan nu het geval is. Het verschil met het netto-voordeel van daarnet is een opleg van 6 euro minimum (250 oude franken!), denk maar aan de extra vuilniszakken. In nota’s van de diensten zelf wordt immers ook gesproken van ‘extra kosten’… De zuinige vervuiler wordt dus niet beloond, tenzij hij geen vuilnis meer buiten zet en het gaat sluikstorten… En dat kan toch niet de bedoeling zijn?!


 


Los daarvan en voor alle duidelijkheid herhaal ik het ook nog maar eens: het geld van de Vlaamse overheid – de honderd euro per burger – komt niet uit het niets. Door het Lambermontakkoord kreeg Vlaanderen meer middelen van de federale overheid. Het is met een deel van dat geld – 612 miljoen – dat de schuldreductie van de gemeenten wordt aangepakt. Het is dus geld van de belastingbetaler dat via een federale omweg terugkeert via Vlaanderen naar de gemeenten. De burger ont-last de stad, maar wordt als dank opnieuw be-last.


 


In het Lokaal Pact wordt ook duidelijk gesteld dat er alles aan moet gedaan worden om in de gemeenten een bedrijfsvriendelijk lokaal fiscaal klimaat te creëren. Dat is niet alleen in het belang van de bedrijven, maar ook van de gemeenten. Een gezonde wisselwerking en samenwerking, zeker in een centrumstad als Turnhout heeft zijn goede invloed op de ganse samenleving in het algemeen en op tewerkstellingsmogelijkheden in het bijzonder. Op het Vlaamse niveau wordt er dan ook voor gepleit om bedrijfsonvriendelijke belastingen weg te werken. In die zin zou de gemeentelijke belasting op drijfkracht volgens ons tot het verleden mogen behoren. Op vorige gemeenteraad kaartte collega Decoster dit nog aan, zonder succes. Dat mochten ook de collega’s van de Open VLD ondervinden.


 


Het fiscaal pact op zich is principieel een goede zaak en het zou onverstandig zijn zich daartegen te keren. Wel valt het te betreuren dat de Turnhoutse burger niet echt mee kan of mag genieten van dit geschenk. Nochtans verdient die burger beter.


Het Vlaams Belang zal zich dan ook onthouden op punt 22 aangaande de toetreding tot het Lokaal Pact met de Vlaamse regering omdat de burger het resultaat hiervan niet zal kunnen voelen, zoals blijkt uit de toepassing van de punten 18 en 19 van de agenda, waar wij tegen zullen stemmen (intrekking huisvuilbelasting + invoering nieuwe contantbelasting + invoering nieuwe algemene belasting).


Het pact is dus goed, maar de lokale invulling niet.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...