Klacht bij de gouverneur!

Onze gemeenteraadsleden Renaat Decoster en Paul Meeus dienden op 14 november een klacht in bij provinciegouverneur Cathy Berx omdat zij van mening zijn dat het stadsbestuur onvoldoende heeft gedaan om de Gecoro, de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening, rechtsgeldig samen te stellen. Zij menen dat in heel deze zaak de gemeenteraad buitenspel werd gezet en de facto miskend werd. Tevens klagen zij aan dat de schepen van Ruimetleijke Ordening hen nooit afdoende antwoorden heeft gegeven op de vragen die Renaat Decoster hem hierover herhaaldelijk stelde. Voor alle duidelijkheid leest u hieronder de brief aan de gouverneur.


Mevrouw de Gouverneur,


Ondergetekenden, beiden gemeenteraadslid te Turnhout, zijn van mening dat het stadsbestuur van Turnhout onvoldoende inspanningen levert om de Gecoro in onze stad tijdig te vernieuwen conform de regelgeving.
Tot op heden, bijna twee jaar na de eedaflegging van de nieuwe gemeenteraad, werd de nieuwe Gecoro nog niet samengesteld. Uw deputatie heeft overigens bij schrijven van 16 oktober (met als kenmerk: ROPR/03-64 – Poststuk 08-76997) het stadsbestuur van Turnhout daaromtrent gevat. Daarnaast werd evenmin een advies inzake mogelijk aan te schrijven maatschappelijke geledingen voorgelegd aan de gemeenteraad ter goedkeuring.
Ondergetekende, Renaat Decoster, heeft op de gemeenteraden van 30 juni en 6 oktober jl. deze aangelegenheid reeds aangekaart middels formele agendering. De antwoorden van de bevoegde schepen bleven hangen in een waas van onduidelijkheden. Op onze vraag of er reeds kandidaatstellingen voor de Gecoro waren en wat er desgevallend met deze gebeurd was, verklaarde de bevoegde schepen, Dimitri Gevers, dat er bij zijn weten geen waren. Bij onze navraag nadien bij de diensten bleek dat er maar liefst 14 geregistreerde kandidaatstellingen waren. Er zijn in het voorjaar twee oproepen in de Stadskrant geweest, zonder terugkoppeling naar een maatschappelijke geleding en uiteraard zonder raadpleging vooraf van de gemeenteraad… Het probleem werd voor zich uit geschoven. Ook een persoonlijk onderhoud van beide ondergetekenden op donderdag 30 oktober met schepen Dimitri Gevers terzake bracht geen duidelijkheid over de te volgen aanpak. Tijdens dat gesprek werd door de schepen met geen woord gerept over de brief van uw deputatie. Er werd ons enkel – nog maar eens – meegedeeld dat de zaak ging onderzocht worden.
Ondertussen vernemen wij op de Gecoro van 4 november jl. – dus nog steeds in de samenstelling van 2001 – dat de maatschappelijke geledingen alsnog een keer waren aangeschreven. De grond van deze mededeling vonden wij in de notulen van het college van burgemeester en schepenen dd. 3 september 2007 en van 23 oktober 2008. Let wel daarbij dat de eerste kandidaatstelling reeds gedateerd was op 4 april 2007. Begrijpe wie kan. Gelet op deze besluiten van het college van 3 september jl. terzake, kan men er van uitgaan dat een en ander op de lange baan werd geschoven en dat het recente initiatief tot aanschrijving van de maatschappelijke geledingen zijn grond wellicht vindt in onze vraagstelling. Maar ook dit initiatief lijkt ons niet conform de regelgeving omdat de gemeenteraad hierin werd miskend. Er weze nog vermeld dat op de vergadering van de Gecoro van 4 november jl. door de ambtenaar van Ruimtelijke Ordening het volgende verklaard werd: “Ik heb 12 kandidaten voor 10 plaatsen van deskundigen (5 effectieven en 5 plaatsvervangers); desnoods kan ik de twee overige wel in de maatschappelijke geledingen inpassen.” Wat dit mocht betekenen, blijft voor ons een raadsel.
Ten gronde zijn wij dus van oordeel dat:  1. de samenstelling van een nieuwe Gecoro, parallel lopend met de legislatuur, nodeloos en zonder reden werd uitgesteld.
  2. het aanschrijven van de maatschappelijke geledingen niet dient te gebeuren op basis van een collegebesluit, maar na vaststelling door de gemeenteraad van de verenigingen of bewegingen die de maatschappelijke geledingen het best vertegenwoordigen. Pas dan kan het college overgaan tot aanschrijving. 

    Wij klagen deze verwarde gang van zaken dan ook formeel aan en hopen dat u een onderzoek zult willen instellen naar deze problematiek teneinde het stadsbestuur aan te zetten tot enige spoed en opvolging van de vigerende regelgeving, en alle lopende collegebesluiten zult schorsen teneinde op een ordentelijke wijze en van meet af aan de correcte procedure te volgen. Indien nodig en wenselijk, verzoeken wij u van uw subrogatierecht gebruik te maken. Het is immers onze wens dat de Gecoro nu snel efficiënt en naar behoren kan functioneren.


Met oprechte hoogachting,
Renaat Decoster
Gemeenteraadslid


Paul Meeus
Gemeenteraadslid
Fractievoorzitter
 


 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...