Het jeugdbeleidsplan gewikt en gewogen

Tijdens de gemeenteraad van 21 december jl. hield ons jongste gemeenteraadslid Vincent Diels een uitgebreide tussenkomst over het nieuwe Jeugdbeleidsplan.Constructief, maar kritisch legde hij enkele pijnpunten bloot en motiveerde hij het standpunt van onze fractie.

Beste collega’s, wij willen namens onze fractie allereerst een woord van dank uitspreken aan al degenen die hebben meegewerkt aan het realiseren van dit Jeugdbeleidsplan (JBP) en aan al wie heeft bijgedragen tot het uiteindelijke resultaat dat nu ter goedkeuring voorligt op deze gemeenteraad.

Dit JBP is een ambitieus plan, een lijvig plan vol met goede bedoelingen en intenties om de verschillende aspecten van de jeugdcultuur in onze stad verder te promoten, uit te bouwen, te verbeteren en waar nodig te verbreden.

Toch hebben wij hier met onze fractie enkele vragen en bedenkingen bij dit JBP.

Zoals eerder aangehaald, vinden wij dit een ambitieus plan en daar hebben wij op zich niets op tegen. Wel stellen we ons de vraag naar de haalbaarheid en dan doel ik vooral op de financiële haalbaarheid van de verschillende strategische doelstellingen van dit plan, te meer omdat wij – neem ik aan – allen weten in welke financiële situatie de stad zich op dit moment bevindt en ook de komende jaren. Hier en daar zal dan ook de broeksriem moeten worden aangehaald. Des te meer omdat het budget voor de nieuwe stedelijke fuifzaal naar ons aanvoelen zwaar zal doorwegen op het totale kostenplaatje.
Met dit gegeven in het achterhoofd zitten wij met de vraag welke prioriteiten en/of keuzes het stadsbestuur zal gaan maken indien zij de komende jaren voor budgettaire keuzes zullen worden geplaatst.Welke aspecten van dit JBP of welke doelstellingen in dit plan zullen dan prioritair worden behandeld?
Dit zijn vragen waar op dit moment waarschijnlijk nog geen sluitend antwoord zal op kunnen gegeven worden.
Wij zullen dan ook met onze fractie en ikzelf in het bijzonder het financiële aspect van dit plan aandachtig blijven opvolgen en waar het kan bijsturen of alternatieve voorstellen lanceren.

Tweede punt in mijn betoog is de nieuw te realiseren stedelijke fuifzaal aan het CC De Warande.
Wij zijn met onze fractie zeer verheugd dat er na jaren en jaren gepalaver en beloven, maar weinig doen eindelijk schot in de zaak is gekomen en dat er nu uitzicht is op de werkelijke realisatie van een volwaardige stedelijke fuifzaal in Turnhout.
Het minpunt – en dat is al op eerdere gemeenteraden aan bod gekomen – vinden wij de keuze van de locatie van deze fuifzaal eerder ongelukkig. Daar is naar onze mening onvoldoende over gecommuniceerd en overleg gepleegd over eventueel andere mogelijke sites waar dit project zou kunnen worden gerealiseerd.
Wij zijn en blijven van mening dat de jeugd recht heeft en moet hebben om te kunnen fuiven en daarvoor is nu eenmaal een geschikte locatie nodig. Zo kunnen niet alleen de jongeren fuiven maar ook de verschillende jeugdverenigingen en sportverenigingen in deze stad kunnen er tegelijk ook een centje aan verdienen om hun werking zo financieel te ondersteunen.
Tegelijk is het ook zo dat de buurtbewoners die in de onmiddellijke omgeving van de nieuw te bouwen fuifzaal hun rechten hebben, namelijk het recht op nachtrust tijdens het weekend en vrijwaring van hun eigendommen. Ik bedoel daarmee mogelijk vandalisme en eventuele overlast door rondhangende jongeren.

Tenslotte het derde punt waar ik het nog even over wou hebben en toch niet onbelangrijk is, is de communicatie tussen de verschillende diensten in de stad met betrekking tot de jeugd in het algemeen. De jeugdraad is het aanspreekpunt en spreekbuis van de Turnhoutse jeugd die hierin dan ook is vertegenwoordigd.
In het begin van deze legislatuur is de jeugdraad erin geslaagd een extra punt op de agenda te plaatsen van de gemeenteraad. Een onderdeel van dit punt was dat er met de adviezen die de jeugdraad aanbracht bij de verschillende instanties binnen het stadsorgaan in het verleden te weinig mee werd gedaan en/of dat er niet voldoende naar de grieven en opmerkingen van deze jeugdraad werd geluisterd.
Onlangs kwam aan het licht in het kader van het opstellen van het algemeen beleidsplan ‘Turnhout Troef’ dat de jeugdraad hierin niet of nauwelijks in gehoord is en betrokken is geweest bij de opstelling ervan, wat wij uiteraard betreuren. Het is wel zo dat dit berust op een misverstand tussen enerzijds de regiegroep rond het algemeen beleidsplan van de stad en de jeugddienst aangaande ‘Turnhout Troef ‘. Maar dit misverstand is er enkel kunnen komen door feiten uit het verleden, namelijk de historische slechte communicatie tussen jeugdraad en andere diensten binnen het stadsorgaan.
Aangezien de inspraak van de jeugdraad en de jeugd in het algemeen een belangrijk punt vormt binnen het nieuwe JBP hebben wij dan ook hier nog onze reserves. Uiteraard moeten we hier de bevoegde schepen wat tijd en ruimte laten om hiervan 1 van de speerpunten te maken binnen dit beleidsplan.
Ook hier zullen wij naarmate de tijd verstrijkt dit punt mee blijven opvolgen.

Deze punten in acht genomen, wil ik tot volgende conclusie komen.
Wij vinden dit over het algemeen een goed JBP dat zeker alle kansen verdient, maar waar toch een aantal zaken instaan waar wij van mening en/of doestelling verschillen.
Wij willen dit plan zeker niet afschieten en waar het kan constructief meehelpen en meedenken aan de realisatie van verschillende aspecten van het JBP of er toch op zijn minst een belangrijke aanzet toe te geven.
Aangezien wij toch een aantal twijfels hebben over haalbaarheid en doelstellingen, zouden wij ons op dit punt dan ook willen onthouden.

Vincent Diels
Raadslid Vlaams Belang

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...