Gemeenteraad 6 oktober 2008

Bron: Gazet van Turnhout (www.turnhoutblogt.be)
Auteur: Marian Michielsen

Naar goede gewoonte nemen we het uitstekende en objectieve verslag van de gemeenteraad integraal over van de Turnhoutse blog “Gazet van Turnhout” (www.turnhoutblogt.be). Enkel de passages die betrekking hebben op de VB-tussenkomsten worden door ons in vet geplaatst.

Er stond weinig op de agenda van de gemeenteraad, maar daar brachten de leden van de oppositie verandering in. Zij stelden vragen. Véél vragen.


Lees hier meer over vuile fietspaden, ontbrekende parkeerhavens en innovatieve stationsomgevingen. Over ramen (van de Handelsschool) en ramingen (van de snoezelruimte in de Stedelijke Basisschool)…


 


De gemeenteraad begint met een uitreiking van de brevetten ‘Eredeken van de arbeid’ aan Cornelius Appels en van ‘Cadet van de arbeid’ aan Kris Loos in de trouwzaal. Burgemeester Francis Stijnen (CD&V) schorst meteen de zitting om een drankje te kunnen drinken.
Terug in de Raadzaal ligt de hernieuwing voor van de overeenkomst tussen de federale staat en de stad Turnhout in het kader van het veiligheidsbeleid en de aanpak van de federale regering met betrekking tot de jeugdcriminaliteit.
Vlaams Belang keurt het punt goed. “Want op maat van Turnhout is dat een heel goede zaak”, vertelt Paul Meeus (Vlaams Belang). “Maar ik zeg dat zo, want federaal vinden we dat veel te laks.”


Stationsomgeving


12 gemeenten, waaronder Turnhout, hebben een aanvraag ingediend voor financiering van een grensoverschrijdend project met als doel de revitalisering van stationsomgevingen. Het project focust op infrastructuurwerken aldaar. Om het globale project beheersbaar te houden, werd voorgesteld om elke gemeente een deelproject naar voor te laten schuiven en de in te dienen facturen te beperken tot max. 2 500 000 euro. Het totale subsidiebedrag dat aan Interreg gevraagd wordt, bedraagt in totaal zo’n 6 000.000 euro. Er werd een samenwerkingsovereenkomst opgesteld, die nu ter goedkeuring voorligt aan de gemeenteraad.
Marc Clymans (Groen!) heeft graag nog wat duidelijkheid rond een aantal zaken. “De pers spreekt van een ‘innovatief project’, maar eigenlijk is dat niet duidelijk. We zouden graag hebben dat daar vanuit het bestuur over gecommuniceerd wordt. Het wordt voorgesteld alsof alles in kannen en kruiken is, maar daar hebben wij onze twijfels over.”
De burgemeester Sis Stijnen (CD&V) antwoordt dat het voorbarig is te stellen dat alles in orde is. “We hebben al wel een paar ontwikkelingen gekend aan het station: de noordkant met de nieuwe invulling van de goederenloods, het project Begijne Veldekens, de noordboulevard,… In een volgende fase pakken we de zuidkant aan. We willen de stationsomgeving een innovatieve invulling geven, maar dat is vandaag nog geen afgewerkt product. En we hebben er bewust niet veel extern over gecommuniceerd want het zit nog in onderzoeksfase. Maar ik ben wel bereid om in overleg met communicatiedienst daar meer informatie over te geven in een volgende fase.”
“Staat of valt dit project dan met dat innovatief centrum?” vraagt Clymans (Groen!) nog. “Want daar heb je natuurlijk weinig vat op.”
Stijnen (CD&V) denkt van niet. “Natuurlijk is het wel zo dat het belangrijk is om in te zetten op kenniseconomie, voor duurzame tewerkstelling in Turnhout en omgeving. Dus we moeten eens nadenken over initiatieven die op dat spoor verder werken. Op deze plaats kunnen we inzetten op kenniseconomie op een terrein dat vrijkomt. Maar er zijn nog terreinen: de Veedijk bijvoorbeeld. Inzetten op lifescience kan een speerpunt zijn voor Turnhout en de regio. En als die kansen er zijn, moeten we die grijpen.
Clymans vraagt door: “Van de voetgangers- en fietsersbrug aan kanaal is er geen sprake. Waarom? Is het nog mogelijk om die te integreren?”
Stijnen antwoordt dat het een economisch project is. “Het innovatiepark ligt op grotere schaal. De fietsbrug heeft een dubbel doel: het doortrekken van het Bels Lijntje en een veilige verbinding met het centrum van de stad creëren. Het heeft een minder bovenlokale poot.”
Schepen van mobiliteit Dimitri Gevers (sp.a) voegt daar nog aan toe dat de stad in het kader van het innovatiepark, middelen kan krijgen. “Dat moet vooruit gaan. Het fietspad is daar niet bij, maar is ook niet zo dringend. Eigenlijk moet het noorden daarvoor beter ontwikkeld zijn. We zijn momenteel naarstig op zoek naar middelen. Dat ziet er goed uit. We blijven alleszins betrachten om ook die fietsbrug te leggen.”
Alleman akkoord.


Zone 30


De stad herstelt het voetpad aan de school in Zevendonk, op voorwaarde dat de er duidelijk in- en uitritten gelokaliseerd worden aan de parking. Daarvoor draagt de VZW Dekenaat Kempen een deel van de eigendom kosteloos over aan het openbaar domein van de Stad Turnhout.
Groen! gaat akkoord, maar is bezorgd voor de zone 30 aan de schoolomgevingen. “Weinig mensen weten wanneer de borden van zone 30 moeten oplichten en of ze genoeg werken. Houdt iemand in het oog of ze oplichten? Is dat een taak voor de wijkagent, kan dat met PWA-jobs opgelost worden, kunnen buurtwerkingen dat mee in het oog houden?”, vraagt Marc Clymans. “We merken dat zones soms niet aangeduid worden en het is toch van groot belang dat er duidelijk aangegeven wordt dat er gevaar is.”
De problematiek is nieuw voor burgemeester Stijnen (CD&V). “Ik zal het met politie checken. Mochten daar problemen zijn, zullen we bekijken op welke manier dat bijgestuurd kan worden.”
Marc Clymans (Groen!) stelt toch voor om naar andere controlemiddelen te gaan. “Als er maar één persoon dat in het oog houdt, kan het een hele tijd duren vooraleer hij het mankement aan het bord ziet. Ik zou graag hebben dat de uren dat de borden moeten oplichten ruimer gekend zijn.”
Volgens burgemeester Stijnen (CD&V) zijn de meest aangewezen partners de scholen zelf. “We willen zelf wel het initiatief nemen om naar de scholen te gaan en zeggen waar ze op moeten letten en op welke manier het kan aangekaart worden.”


De ramen van de Handelsschool


De kosten voor het leveren en plaatsen van buitenzonwering in de Stedelijke Handelsschool Turnhout wordt geraamd op 87 165,38 euro. De gunning zou gebeuren met een openbare aanbesteding.
Eva Houet (Open VLD) las in de krant dat de ramen niet geopend konden worden tot ergernis van de directie. “Was dit zo voorzien?”
“Bij de opmaak van de plannen was één van de punten inbraakbeveiliging”, legt burgemeester Stijnen (CD&V) uit. “We hebben dus gekozen voor een vrij gesloten raam, dat alleen bovenaan geopend kan worden.”
Snoezelruimte stedelijke basisschool
Voor algemene bouwwerken, technieken en afwerking van de uitbreiding van kleuterklassen van de stedelijke lagere Basisschool in het Haagbeemdenplantsoen is de kostenraming vastgesteld op 180 000 euro. De werken zouden gegund worden door middel van een openbare aanbesteding.
Peter Reniers (LDD) heeft een vraagje voor de schepen van financiën. “180.000 euro is een raming van de architectenassociatie Turnhout. Maar drie maanden geleden heeft diezelfde associatie een raming gedaan van 142.000 euro. Op drie maanden tijd komt er 38.000 euro bij.”
“Heeft die associatie een verkeerde inschatting gemaakt en minder goed werk afgeleverd? Heeft u soms ook niet de indruk dat naar de in begroting opgenomen budgetten toe wordt gewerkt? Het klinkt raar, maar dit project kost op de eurocent na, 180.000 euro. En drie: ik zou toch menen dat bij de schepen van financiën een belletje moet gaan rinkelen wanneer kostenprijzen een beetje de pan uitswingen, hoewel het nog binnen het vooropgestelde bedrag ligt. Lijkt dat geen gemiste kans om aan besparing te doen? Vele kleintjes maken een groot bedrag.”
Schepen van financiën Suzy Maes (CD&V) stelt zich die vraag ook. “Ik bereken ook altijd over hoeveel procent het gaat bij verhogingen, en mijn collega’s in het college kunnen dat getuigen dat ik vandaag die vragen ook heb gesteld”, waarop haar buurman Dimitri Gevers (sp.a) al lachend bedenkelijk kijkt.
“In dit dossier heeft toch een prijsverhoging plaats gevonden”, gaat Maes (CD&V) verder. “Voor de details van het dossier geef ik het woord aan Eric. Maar het is alleszins een vraag die telkens wordt gesteld in het college en waarrond ook duiding wordt gegeven.”
“Er is een reserveringskrediet opgenomen, bedoeld voor de herziening”, legt schepen Eric Vos (CD&V) uit. “Dat krediet is niet opgenomen in het technisch dossier. Er is een reservering voorzien voor de uitvoering van de werken, waarbij herzieningen spelen van om en bij 10.000 euro. Dingen die in basisprogramma opgenomen zijn, heeft de architect dus verder uitgewerkt.”
Schepen van Financiën Suzy Maes (CD&V) voegt daar aan toe dat het gaat om openbare aanbestedingen. “Het is niet evident om een precieze becijfering te maken.”
Dan heeft Peter Reniers (LDD) nog een vraagje voor de nieuwe schepen van onderwijs. “Zo’n snoezelruimte in de handelsschool, is dat voor u bespreekbaar?”
Schepen van onderwijs Katrien Van de Poel (CD&V) antwoordt: “Ik weet niet of dat een vraag is waarop ik moet antwoorden. Die snoezelruimte is specifiek door die directrice van de Handelsschool gekozen.”
Burgemeester Sis Stijnen (CD&V) verbetert: “Nee, het gaat hier niet over de Handelsschool, maar om de Stedelijke Basisschool.”
“Mag ik dan nog even onderbreken, meneer de burgemeester”, zegt Peter Reniers (LDD). “Het is toch meer en meer de gewoonte om snoezelruimtes te gebruiken. Mijn vraag is: nu dat in de basisschool zijn intrede ziet, ziet de schepen daar dan een mogelijkheid om het ook eventueel in de Handelsschool te introduceren.”
“We hebben het niet over de handelsschool, maar over de basisschool”, antwoordt schepen Van de Poel (CD&V). “Ik denk niet dat de kinderen van de Handelsschool daar behoefte aan hebben of zullen hebben.”
Stijnen (CD&V) verduidelijkt nog even: “Het antwoord is neen, meneer Reniers.”


Streekpact


RESOC Kempen maakte een ontwerp-streekpact 2007-2012 op. Dat gebeurde via thema-werkgroepen met sociaal-economische onderwerpen. Het is opgebouwd uit drie pijlers: logistiek, milieutechnologie en Life sciences. Teksten in het streekpact die door de vertegenwoordigers van de Stad Turnhout werden uitgewerkt zijn o.m. de herprofilering van de R13, het innovatiepark en het logistiek platform Turnhout-Zuid. Het ontwerp-streekpact 2008-2012 van RESOC Kempen ligt ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.
Bart Cabanier (Groen!) vindt dat het streekpact focust op interessante zaken, maar dat er te weinig innovatief over nagedacht is. “Bij sommige punten wordt gekozen voor de platgereden paden. In Dessel wil men kerncentrales van de vierde generatie onderzoeken. Je begrijpt dat wij als Groen! daar niet achter kunnen staan. We vinden ook dat de ambities van het plan op vlak van milieutechnologie beperkt zijn. Als de Kempen een voortrekker zijn in CO2, waarom proberen we dan niet om de Kempen tegen 2020 CO2neutraal te maken? Ook op vlak van logistiek kan het beter. Er zijn goede dingen, zoals de treinterminal in het industriegebied, een traminrichting en lightrail richting Antwerpen. Maar in de Noord-Zuidverbinding kunnen we ons niet vinden. Ook daar had beter kunnen nagedacht worden. Waarom geen trein richting Tilburg? Daarom willen we stemming vragen.”
Ook Eva Houet (Open VLD) heeft nog een paar vragen: “We lezen dat er gestreefd wordt naar watergebonden bedrijven langs het kanaal. De bedrijven in Beerse gebruiken hoofdzakelijk nog het vrachtverkeer. Er kwamen al vragen vanuit Beerse om deze bedrijven te ontsluiten via ring in Turnhout. Dit betekent een serieuze belasting van de ring. Wat is de visie van het college hierop? Hoe rijmen jullie die visie met de huidige situatie in Beerse? En dan nog een vraagje over innovatie: zijn er synergieën met het station voorzien? En hoever staat het met de onderhandelingen over het hartcentrum?”
Schepen Suzy Maes (CD&V): “Het document is op basis van heel wat actoren samengesteld. Over de Noord-Zuidverbinding: een studie zal onderzoeken hoe de verbinding tussen Turnhout en Tilburg tot stand moet komen.”
Schepen van mobiliteit Dimitri Gevers (sp.a) zegt dat de keuze voor de Noord-Zuidverbinding via de Steenweg op Baarle geen lokale bevoegdheid was: “Wij zijn er ook niet bijzonder wild van geweest, maar het is wat het is. Het is nu de kwestie om de infrastructuur daar zo goed mogelijk op aangepast te krijgen: redden wat er te redden valt. Een spoorlijn naar Eindhoven is bespreekbaar, maar een spoor naar Tilburg zal voor lange termijn zijn, want de Nederlanders hebben –voorvarend als ze zijn- dat tracé al volgebouwd.”
Met het verhaal van de industriezone in Beerse is Gevers ook niet onverdeeld gelukkig. “Maar we zien dat Beerse nood heeft aan industrie en er het beste van wil maken. Er zullen nog mogelijkheden besproken worden.”
“Wat wij wel gaan doen in heel het mobiliteitsverhaal”, gaat hij verder, “is eens fatsoenlijk bekijken samen met IOK en hopelijk ook de provincie hoe mobiliteit in de Noorderkempen geregeld kan worden. Als ik me niet vergis is een eerste brief over een samenkomst al vertrokken. De bedoeling is om een gezamenlijke mobiliteitsvisie uit te bouwen.”
Schepen van sociale zaken Peter Segers (sp.a) gaat nog even in op de vraag over het hartcentrum. “Er kunnen in Vlaanderen 3 gespecialiseerde hartcentra bijkomen. De 5 Kempense ziekenhuizen hebben samen een aanvraag gedaan. Het is voorlopig nog afwachten wat de Vlaamse minister gaat beslissen. Maar er zijn meer dossiers dan er toekenningen kunnen gebeuren. Het dossier van de Kempen is zeker niet het slechtste, maar ook niet het beste. Het is nu van kapitaal belang dat we de eenheid van de Kempen bewaren. Er zijn twee mogelijke locaties: Turnhout of Geel. Maar er is voorlopig geen consensus over waar het centrum moet komen.”
“Wat u vertelt, wist ik eigenlijk al”, antwoordt Eva Houet (Open VLD). “Er is blijkbaar geen consensus, maar zijn er dan nog geen onderhandelingen geweest? En wat de mobiliteit betreft: ik hoop dat u ons daarvan op de hoogte houdt.” Waarop schepen van mobiliteit Dimitri Gevers (sp.a) een welluidende “uiteraard” uitspreekt.
Schepen Segers (sp.a) legt nog uit dat het hartcentrum heel delicaat ligt. “Ik wil daar publiekelijk niet veel uitspraken over doen. Dat kan alleen maar in het nadeel van het Kempens dossier spelen. Ik denk dat de Kempen een heel goede kans maken, maar die eensgezindheid moet er zijn. Niet alleen nu, maar ook nadien, voor de uitbouw van dat hartcentrum.”
Bart Cabanier (Groen!) heeft nog een vraagje voor de “dynamische schepen van mobiliteit” “U zei dat er aan de infrastructuur op het tracé tussen Baarle Hertog en Turnhout kan gewerkt worden. Bedoelt u dan infrastructuur zodat de vrachtwagens er lekker kunnen doorrijden, of drempels leggen om te ontmoedigen dat er vrachtwagens op kunnen.”
“We moeten de infrastructuur aanpassen aan het verkeer dat er op komt, hè”, antwoordt schepen Gevers (sp.a). “Of we het nu graag hebben of niet, dat wordt de Noord-Zuidverbinding, dus daar gaan vrachtwagens op rijden. We moeten ook zorgen voor veilige fietspaden, dat is complementair.”
Groen! stemt tegen. De andere partijen gaan akkoord.


Vragen van de raadsleden: de VRIJ-dagen


Er staan een paar dubbele vragen op de agenda. Die worden samen behandeld. Eva Houet begint met de vraag van Pierre Gladiné (Open VLD), die afwezig is. “Zoals we weten, was de vorige burgemeester Marcel Hendrickx de bezieler en organisator van de VRIJ-dagen. Hij wist voor deze organisatie heel wat sponsorgelden aan te trekken. Hij was ook de enige persoon die het programma opstelde.”
“In het algemeen beleidsplan lezen we onder de strategische doelstellingen dat de meerderheid een strategie uitwerkt om de VRIJ-dagen kwalitatief te kunnen verder zetten met de nodige financiële en organisatorische inbedding”, gaat Houet verder. “Mag ik van het college vermenen welke strategie er is uitgewerkt om deze doelstelling te verwezenlijken? Vanwaar moeten de financiële middelen komen? Wie gaat de verantwoordelijke organisator zijn: de stad of een vzw? Wie gaat verantwoordelijk zijn voor het programma?”
Bart Cabanier (Groen!) voegt daaraan de vraag naar een langetermijnvisie toe: “De VRIJ-dagen zijn een geslaagd zomerevenement, maar de manier waarop ze de voorbije jaren werden georganiseerd, is voor Groen! altijd een doorn in het oog geweest. Het was de privé-speeltuin van voormalig burgemeester Marcel Hendrickx: die was niet alleen verantwoordelijk voor de programmatie van de artiesten, hij schraapte ook elk jaar het benodigde budget bij mekaar. Bij meer dan 100 sponsors haalde hij telkens meer dan 600.000 euro op. Dat was geen gezonde situatie: de VRIJ-dagen zogen op die manier alle sponsorgeld naar zich toe, ten nadele van de vele Turnhoutse verenigingen die voor hun activiteiten ook sponsorgeld konden gebruiken. Groen! vraagt opnieuw dat de VRIJ-dagen worden ondergebracht in een aparte organisatie, met een transparante boekhouding en die we vanuit de gemeenteraad duidelijke doelstellingen kunnen opleggen.”
Dit is volgens Groen! een uitstekend moment om een lange-termijnvisie op cultuurevenementen in de stad te ontwikkelen. “In 2012 is Turnhout Cultuurstad, het zou mooi zijn mochten we dan over een duurzame organisatiestructuur beschikken die ons ook daarna nog fijne cultuurmomenten kan bezorgen”, gaat Cabanier (Groen!) verder. “Groen! vraagt bovendien dat dat aanbod ook gespreid wordt over de wijken en buurten. Het mag ook voor ons wat meer zijn dan de Grote Markt alleen. Dat was trouwens ook de verkiezingsslogan van onze rode kameraden. Nu ze in het college zetelen, is dat een uitstekende kans om die belofte waar te maken.”
Burgemeester Francis Stijnen (CD&V) begint een antwoord aan zichzelf: “Burgemeester, collega’s”, waarna hij zijn eerste maand van het burgemeesterschap samenvat: “Mensen vragen mij twee dingen: hoe bevalt het jou als burgemeester, en wat gaat met VRIJ-dagen gebeuren? Het evenement leeft dus, in Turnhout en daarbuiten.”
“Ik denk dat de VRIJ-dagen moeten blijven bestaan, ik heb ook niet anders gehoord in deze vragen. Het is een laagdrempelig festival. Gratis, maar ook kwaliteitsvol. Het geeft de kans aan kansarmen om eens een live optreden mee te maken.”
“Maar ik ga vandaag geen standpunt innemen. We zijn het festival aan het bekijken vanuit verschillende aspecten: het organisatorische aspect, de frequentie (er zijn ook al zaterdagen en andere momenten), de inzet van het s stadspersoneel en vrijwilligers. Maar ook de structuur en financiën moeten transparant zijn. En inhoudelijk: hoe pakken we de programmatie aan? Het moet een gezellig festival blijven voor breed publiek. Maar er is ook het probleem van overlast, en de financiële input. We willen de rol van sponsors duidelijk stellen. En we moeten het festival inbedden in het culturele gebeuren in de stad. Er moeten activiteiten zijn in wijken en buurten, maar moet dat op die schaal?”
“We bevragen nu mensen bij de stad die in het verleden bij de organisatie van de VRIJ-dagen betrokken zijn”, gaat Stijnen verder. “Verder gaan we ons ook beraden bij experten, bij sponsors, bij mensen in de cultuursector. Het is de bedoeling dat we dat tegen begin november afronden. Wat niet wil zeggen dat we al die inzichten al in 2009 kunnen toepassen. Dat wordt misschien een overgangsjaar.”
Bart Cabanier (Groen!) had graag nog een reactie van zijn rode vrienden. Waarop schepen Dimitri Gevers (sp.a) zegt: “Het college is één en ondeelbaar. Je hebt de burgemeester horen zeggen dat het mogelijk is om ook in de buurten iets te doen. Dat zou een leuke vertaling zijn van onze verkiezingsslogan. Maar geef ons de tijd om dat te onderzoeken.”
Schepen van cultuur Eric Vos (CD&V) voegt daaraan toe dat in het cultuurbeleidsplan Turnhout Troef ook uitdrukkelijk staat om in te zetten op wijken.
Eva Houet (Open VLD) is blij te horen dat het college het serieus aanpakt. “Wij hopen dat dit de stad niet te veel zal kosten, en dat de VRIJ-dagen kunnen blijven bestaan.”


Reorganisatie omgeving Zwembad


Nog een dubbele vraag op de gemeenteraadsagenda. Zowel Open VLD als Groen! vragen zich af hoe de omgeving van het Zwembad Stadspark er volgend jaar gaat uitzien. Vorige zomer was de grote speeltuin alleen toegankelijk voor mensen die ook een bezoekje brachten aan het Zwembad. “Schepen Vos (CD&V) zou de situatie grondig evalueren”, zegt Eva Houet (Open VLD). Dat is volgens ons ook dringend nodig, want hoe vaak waren de buitenzwembaden open afgelopen zomer? Het Stadspark is meer dan het zwembad. De kleine nieuwe speeltuin schiet tekort. Mijn vraag: zijn er al resultaten van de evaluatie bekend en wat wordt er ondernomen tegen volgend jaar.”
Groen! vindt het opmerkelijk dat de bedenkers van het speeltuinconcept vorige maand lieten weten dat ze het liever anders gezien hadden. “Ik ben een beetje stout geweest”, geeft Marc Clymans (Groen!) toe. De tekst die de CD&V had doorgestuurd als persbericht heb ik overgenomen voor mijn tussenkomst en overal waar CD&V stond heb ik Groen! gezet. Wij vragen ons af waar die ommezwaai ineens vandaan komt.”
Hij vat samen: “Groen! vindt dat alle kinderen van die speeltuin moeten kunnen gebruik maken, en blijkbaar vindt iedereen dat bijna dan toch. Wat houdt het huidige college nog tegen om daar iets aan te doen? Wij vermoeden wel dat er dan iets mis is met het ondeelbare college, want als CD&V via de buitenwacht aan de bel moet trekken om iets gedaan te krijgen, zal er toch wel *kucht* iets aan de knikker zijn.”
Luc Debondt (CD&V) vindt dat je moet kunnen terugkomen op een genomen beslissing. “Wij hebben dit intern besproken en hopen op een realisatie tegen volgende zomer.” Hannes Anaf (sp.a) laat weten dat ook de sp.a-fractie achter het standpunt van de CD&V staat.
Schepen van sport Eric Vos (CD&V) zegt dat de vorige jaren de zwemmers die wel betalen, geen spelvoorziening hadden. “Daar zijn ook bemerkingen op gekomen. Nu hebben we een kwakkelzomer gehad. De temperatuur was soms voldoende voor zwembad, maar er stond dan nogal wat wind zodanig dat mensen zich niet breeduit gingen vertoeven op ligweide. Tijdens de zomersituatie was het quasi onmogelijk om direct een oplossing aan te bieden.”
Er werden al een paar suggesties geopperd, zegt Vos. “Bijvoorbeeld een systeem maken waarbij men vanuit de zwemzone gecontroleerd binnen en buiten kan. Of het aanbieden van watergebonden speeltuigen, maar die zijn vrij duur. Je komt al gauw op 150.000 euro voor een 15 warme zomerdagen per jaar. Of we verplaatsen de omheining. Het vergt een doordachte aanpak. Dus we bestuderen dit samen met zwembadbeheer om het daarna samen te evalueren.”


Het S.T.O.P-principe


Marc Clymans (Groen!) stelt daarop voor dat de gemeenteraad de volgende tekst goedkeurt: “De gemeenteraad van Turnhout verklaart vanaf heden het STOP-principe, dat de wenselijkheid van mobiliteitsvormen vertaalt in de rangorde ‘Stappers-Trappers-Openbaar Vervoer-Personenwagen’, als leidend principe in het gemeentelijke mobiliteitsbeleid te zullen hanteren. De raad geeft het college van burgemeester en schepenen de opdracht om hieraan concrete uitvoering te geven.”
Volgens burgemeester Sis Stijnen (CD&V) gebeurt er al heel veel op dat vlak en hij geeft het woord aan schepen van mobiliteit Dimitri Gevers (sp.a). “Ik wou eigenlijk net hetzelfde beginnen. Wat zou ik anders zeggen, nietwaar?”
Hij zegt dat het een illusie is om het mobiliteitsprobleem op te lossen. “Maar dat mag ons er niet van weerhouden om het zo goed mogelijk te maken. Er zullen altijd mensen op een andere manier de stad betreden. Ik vind het geen probleem om wat je voorstelt, te bekrachtigen. Wetend dat we dat eigenlijk al wel wat deden. Om een voorbeeld te geven. Wij zitten krap bij kas, maar eentje dat we willen doen is de Grote Markt. We gaan overbodige bussen weghalen. Koning auto zullen wij wegvegen om zo de stappers en trappers tot keizer van de markt kronen.”
Jan Maes (Open VLD) zegt zich ook te kunnen scharen achter het principe. “Maar wij zouden toch willen vragen om alles wat verandert in het mobiliteitsplan heel pragmatisch te behandelen en altijd af te toetsen op de haalbaarheid.” “Uiteraard”, klinkt het van schepen Gevers’ kant.
Marc Clymans (Groen!) vraagt zich nog af hoe de schepenen dit principe gaan overdragen naar de ambtenarij. “Ik zal ze het voorlezen”, lacht schepen Dimitri Gevers (sp.a). “Ik denk niet dat het zal inslaan als een bom”, voegt de burgemeester daaraan toe.


Barometers voor duurzaamheid in stedelijke gebouwen


“Tegen 1 januari moet de stad aan elk openbaar gebouw een energieprestatiecertificaat hangen, een document”, weet Marc Clymans (Groen!). “Nu, wij vinden dat stad soms echt wel goed bezig is, maar burgers merken daar weinig van. Om dat te stimuleren, waarom kunnen we dan niet naar duurzaamheidsbarometer gaan? Daarop staat welke stappen er ondernomen zijn: recupereren we water, gebruiken we groene stroom, produceren we groene stroom op het dak, is er extra isolatie? Mochten die stappen genomen zijn, lijkt het ons zinvol om dat aan de burger mee te geven. Tegelijkertijd stimuleert het jezelf en de mensen om een stapje verder te zetten.”
Schepen van milieu Luc Hermans (CD&V) is verheugd met de stelling van Marc Clymans. “Het voorstel is heel waardevol en stel voor om dat binnen commissie vijf te bespreken, vooral naar praktische aard. Initiatieven die we op stedelijk niveau nemen, worden nu ook al op onze infoavonden rond duurzaamheid naar voren gehaald, anderzijds staan we op de Knollenmarkt met de initiatieven. Maar ik dank je voor je knappe suggestie.”


Fietspaden kuisen


Marc Clymans (Groen!) wil weten welke stappen het stadsbestuur heeft ondernomen om de fietspaden op te kuisen tegen het begin van het schooljaar. “Naar aanleiding van de vele ministers die naar Turnhout kwamen, stelden wij ook voor om Hilde Crevits eens uit te nodigen. Zij had het hele nobele idee om alle fietspaden van en naar scholen op de gewestwegen een extra veegbeurt te geven. Alleen merkte ik er in Turnhout weinig van.”
Dus vroeg hij zich af: “Hebben we een actieplan? Er zijn subsidies te krijgen voor extra veegwagens: doen wij daaraan mee? Er is het probleem van begroeiing, takken, gras, over fietspaden. Het is leuk om dat op een meldingskaart te zetten, maar het komt elk jaar terug. Misschien kunnen we partners daarbij betrekken? Ik denk aan een wijkagent die burgers aanspreken over hun haag, of pwa’ers die rondrijden vlak voor het begin van een schooljaar om een stand van zaken op te maken.”
Schepen Eric Vos (CD&V) antwoordt dat er een actieplan is dat focust op twee periodes: “De herfst omwille van de vallende bladeren en gladheid tot gevolg. En de winter.”
“De fietspaden die onder lokale bevoegdheid vallen, situeren zich meestal binnen de ring. Op de Steenweg op Merksplas hebben we planten en takken tot over fietspad zien hangen. We hebben daarvoor de wijkagent ingeschakeld en remediërend opgetreden. Ook de stadswachten geven zo’n meldingen door.”
Het subsidiekanaal is volgens Vos nog niet zo lang van toepassing. “Maar bij de volgende aankoop van een veegwagen willen we van die subsidies gebruik maken. Het vergt wel een hele procedure, waardoor het wellicht een jaar zal duren vooraleer we het aangekocht krijgen.”
“We zijn ook geconfronteerd met een panne van apparatuur eind augustus begin september. Maar wat de reinheid en takken zouden terechtkomen, stelde zich quasi niet behalve op de Steenweg op Merksplas.”
Marc Clymans (Groen!) weet dat je met een veegwagen veel van de begroeiing niet van die weg krijgt. “Kunnen we niet met buurtbewonersbrief die mensen sensibiliseren? Als je een hele straat daarbij betrekt, geeft dat een groter draagvlak. En vertel er dan ook meteen bij wat de stad verder gaat doen. Jullie zeggen wel eens dat je niets mag doen door het bermdecreet, maar er is een probleem van veiligheid en je moet ingrijpen.”
“We hebben daarstraks nog overlegd met de diensten om plaatsen waar intensieve bebouwing is, anders te beschouwen dan in het kader van bermbeheer”, antwoordt Vos. “Deze plaats is een voorbeeld waar dat perfect kan. We zullen dat verder in de commissie bespreken.”
Jan Maes (Open VLD) suggereert nog om op de commissie een planning en prioriteitenlijst op te stellen. Vos denkt dat hij dat aangegeven heeft: “Er is er één, de Steenweg op Merksplas. De rest zit duidelijk in het stedelijk weefsel en heeft dat probleem minder.”
Marc Clymans (Groen!) haalt daarop nog een voorbeeld aan: “Op de Steenweg op Zevendonk aan het Stadspark lagen zoveel blaren dat de voetgangers over het fietspad moesten gaan. Daar moet toch ook een duidelijke afspraak gemaakt worden over wat de stad of Administratie Wegen en Verkeer daar moet doen.”
“Inderdaad”, zegt Vos nog.
Volgende vraag!


Maakt het stadsbestuur het engagement om in Cambio te stappen waar?


Bart Cabanier (Groen!) las in de notulen van het schepencollege dat die voor de diensten in het Erfgoedhuis de aankoop van een dienstvoertuig heeft goedgekeurd. “Werd bij die beslissing rekening gehouden met een eventuele introductie van Cambio in Turnhout? Heeft de schepen al bekeken hoeveel diensten uiteindelijk gebruik gaan maken van Cambio? Want in de gemeenteraad van april zegde schepen De Busser toe dat de stad mee zou instappen in het Cambio-autodelen project.”
Schepen De Busser (CD&V) is er niet, dus antwoordt schepen Luc Hermans (CD&V) in zijn plaats. “De interesse vanuit de stadsregio is er zeker, maar het moet verder onderzocht worden of we mee instappen. We hebben de opdracht gegeven aan de diensten om duidelijke berekeningen te maken.”
Volgens Hermans is er de laatste jaren al wat gebeurd met het wagenpark. “We hebben een wagenpool georganiseerd die een vrij groot succes is. We hebben het bedrag voor de aankoop van een nieuwe wagen ook afgetopt tot 10.000 euro.”
Maar de aankoop van het nieuw dienstenvoertuig voor het Erfgoedhuis is nog niet goedgekeurd, zegt Hermans. “Dat moet eerst onderzocht worden. Ik stel voor dat we dit verder bespreken in commissie vier, samen met de berekening van de kostprijs.”
Cabanier stelt nog voor om het licht eens op te steken bij de collega’s in Kortrijk die wel al Cambio hebben ingevoerd. Schepen Hermans vindt dat een goede suggestie.


Parkeerprobleem vrachtwagens langs invalswegen


Paul Meeus (Vlaams Belang) komt terug op een vraag die hij in april 2005 al eens stelde over de problematiek van het parkeren van vrachtwagens met en zonder opleggers langs de in– en uitvalswegen dicht bij de ring, maar ook op en langs de ring zelf. “Ik suggereerde toen om parkeerhavens of afgebakende parkeerstroken, of desgevallend andere oplossingen te voorzien.”
Volgens Meeus werd het probleem toen erkend en werd beloofd de situatie in Turnhout te onderzoeken. “Ondertussen is de situatie onveranderd gebleven en is het aantal vrachtwagens dat op de genoemde locaties in Turnhout parkeert alleen maar toegenomen. Op een ander niveau – dat van de Vlaamse regering – werd in het kader van de mobiliteitsconvenants tussen de Vlaamse overheid en de lokale besturen binnen de “task force” in 2006 al een werkgroep opgericht die de algemene parkeerproblematiek moet bekijken en oplossingen naar voor moet schuiven die de basis kunnen vormen voor een parkeerbeleid in Vlaanderen.”
Concreet wil Meeus weten of de schepen dit door zijn voorganger aangekondigde onderzoek overgenomen heeft en verder gezet. Of er vanuit het kabinet Mobiliteit als iets vernomen werd over de resultaten van de genoemde werkgroep. Of er in het kader van de problematiek in Turnhout al proactief contact opgenomen werd met het kabinet Mobiliteit over de zogenaamde flankerende en ondersteunende maatregelen. En wanneer we vooruitgang mogen verwachten in dit dossier.
Burgemeester Francis Stijnen (CD&V) zegt dat het verhaal in de vorige legislatuur gestopt is bij de Administratie Wegen en Verkeer (AWV). “Na de vraag is er een inventarisatie gemaakt van plaatsen waar opleggers zich bevonden. Daarna is er een plan opgemaakt met eventuele parkeerhavens. Dat plan is naar het college gekomen, maar de parkeerhavens lagen op grondgebied van AWV. De vraag werd naar AWV gestuurd, maar er is geen reactie gekomen. De toenmalige mobiliteitsambtenaar heeft dan andere oorden opgezocht. De bedoeling is dat de nieuwe mobiliteitsambtenaar het dossier weer opraapt.”
Schepen van mobiliteit Dimitri Gevers (sp.a) excuseert zich bij Paul Meeus omdat hij die tussenkomst niet onthouden had. “Niemand heeft mij bij mijn aantreden erop gewezen dat dit dossier nog lopende was. Ik kon deze week vanalles beginnen verzinnen, maar dat ga ik niet doen. Ik wil het wel vanaf dit moment terug opnemen.”
Paul Meeus (Vlaams Belang) vindt dat een bijzonder pover antwoord. “Het antwoord op de eerste tot en met de vierde vraag is negatief. Ik vind het jammer dat bij zo’n belangrijk dossier de mensen nu pas wakker schieten. Ik had echt gedacht dat u uw voorganger zou opvolgen en dat u alle dossiers zou meenemen. Dat zou u gesierd hebben, maar u wacht tot de oppositie u daarbij wakker schudt.”
Burgemeester Stijnen voegt toe: “Er is rond dat parkeren van vrachtwagens nog wel iets anders gebeurd. Bij de opmaak van bedrijventerrein Veedijk is de problematiek erkend. Er is ruimte voorzien om vrachtwagens te laten parkeren. Wellicht is dat niet alleen voldoende om ook de druk die er is in het centrum op te volgen. Dus we zullen nog op andere plaatsen zoiets moeten inrichten.” Als lid van het vorige college wil Stijnen ook zijn verantwoordelijkheid opnemen voor het feit dat de overdracht van dat dossier niet is gebeurd.
Meeus hoopt dat hij weer geen drie jaar moet wachten vooraleer hij de vraag opnieuw moet stellen. Schepen van mobiliteit Dimitri Gevers belooft hem dat plechtig. “Ik houd u aan je belofte”, zegt Meeus nog.


Samenstelling adviescommissie Kunst


Ook Paul Meeus (Vlaams Belang) las goed de notulen van het schepencollege. Het college besluit daarin advies op te vragen bij de huidige adviescommissie Kunst alsook bij cultuurraad over hoe men de toekomstige samenstelling ziet van een dergelijke commissie die advies dient te verstrekken bij de aankoop van publieke kunstwerken. Meeus vraagt of de politieke meerderheid bereid is deze aangelegenheid open te trekken tot alle in gemeenteraad vertegenwoordigde maatschappelijke en politieke stromingen.
Hij motiveert: “Deze kunstwerken worden openbaar tentoongesteld en ook betaald door de ganse gemeenschap. In ieder geval zullen de burgemeester en schepen Vos er namens het college lid van worden. Deze laatste lidmaatschappen kunnen ons inziens aanzien worden als een slechts gedeeltelijke vertegenwoordiging van de Turnhoutse bevolking.”
“Kunst lijkt ons echter een zaak van de ganse gemeenschap en niet van een selecte club”, gaat Meeus verder, “samengesteld op basis van al dan niet toevallige politieke meerderheden. Daarom zijn wij van oordeel dat een dergelijke commissie best wordt samengesteld met vertegenwoordigers uit alle in de gemeenteraad vertegenwoordigde maatschappelijke en politieke stromingen, aangevuld met experts uit de culturele en de kunstwereld.”
Schepen van cultuur Eric Vos (CD&V) zegt dat de huidige kunstcommissieleden heel degelijke capaciteiten hebben. Ze komen uit verschillende geledingen: kunstrecensenten, iemand die moderne kunst volgt, de directeur van de academie, een architect, de tentoonstellingsmedewerker van de Warande. Volgens Vos moet men vanuit de gemeenteraad afvragen welke rol een politiek mandataris heeft in dergelijke commissie. “De selectie van een bepaald werk is een andere opdracht dan na te denken over waar een kunstwerk kan komen, welk thema dat het moet hebben, tot welke kunstenaars we ons richten enzovoort. Ik wil uw suggestie meenemen in het debat. Maar ik zou ook het advies afwachten van de cultuurraad en dat voorleggen op de commissie cultuur.”
Maar Paul Meeus (Vlaams Belang) vindt dat de schepen de zaken een beetje omdraait. “Er is een cultuurpact en een cultuurdecreet waarin heel duidelijk staat dat de bibliotheekcommissie en de Raad van Bestuur van de Warande proportioneel worden samengesteld met leden van de gemeenteraad. Op die terreinen worden wij geacht mee te denken en te beslissen over cultuur, samen met mensen die niet uit de gemeenteraad komen. Dat vind ik een goed principe.”
Geen goed principe vindt hij dat de schepen het advies afwacht van de cultuurraad. “Ik vind dat dit een verlengstuk moet zijn van die filosofie. Het is aan ons om advies te geven aan die andere commissies. Het is een gemakkelijke oplossing om de zaak te verschuiven naar een plek hier ver vandaan waar veel mensen zitten die alleen zichzelf vertegenwoordigen. Dat vind ik niet correct. Kunst en cultuur is een zaak van de gemeenschap.”
Vos vindt de cultuurraad juist het adviesorgaan bij uitstek. “Voor alle culturele aangelegenheden vragen wij advies van de cultuurraad, ik vind het niet meer dan logisch dat we dat nu ook doen. Op de commissie cultuur zullen we dit verder bespreken.”
“Maar het antwoord op mijn concrete vraag is dus neen?”, besluit Meeus.
Meeus trekt heel snel conclusies, vindt Vos. “We hebben gezegd dat we de samenstelling van de adviesgroep evalueren. We hebben daartoe adviezen gevraagd en die zullen we terugkoppelen op de commissie cultuur.”
Maar Meeus is niet gelukkig met dat antwoord. “Het is heel vaag wat je daar doet. Je tilt de zaak weg van het niveau waarop het behandeld moet worden.”
Marc Clymans (Groen!) wil daar ook nog wel iets over kwijt: “Als je die discussie aangaat, moet je weten waarover je praat wat het financiële betreft. Ik hoor heel de tijd dat we geen geld hebben. Heeft het dan veel zin om veel tijd te steken in een commissie waar we toch niets mee kunnen doen omdat ze veel geld kost.”
“Voor de begroting van 2008 hebben we een bedrag van 25.000 euro ingeschreven”, geeft de schepen nog mee.
Eva Houet (Open VLD) heeft nog een idee: “Kunnen we bij kunstwerken in de stad geen grotere bordjes met meer uitleg zetten? En ook over de omgeving waar die kunstwerken in geplaatst zijn. Ik krijg regelmatig de opmerking van de burger dat ze niet weten waar het kunstwerk op slaat en waarom het daar staat.”
Schepen Eric Vos (CD&V) vindt het logisch dat de stad duiding geeft bij de werken die er te zien zijn. “Maar soms moeten kunstwerken voor zich kunnen spreken. Of is de uitleg te omvangrijk om op een bord te plaatsen. Zo’n bordjes zijn ook vaak onderheven aan vandalisme.”
Burgemeester Stijnen (CD&V) denkt aan alternatieven. “Je kan bijvoorbeeld op het bordje een code zetten. Als je die intikt op je gsm, krijg je dan de uitleg. Dat zijn dingen waar we meer en meer aan denken op vlak van toeristische informatie.”
Bij het bolwerk aan het Theobalduskapel is volgens Jan Maes (Open VLD) niet veel uitleg nodig. “Maar er zijn heel wat Turnhoutenaars die het nut niet inzien van die roestende paal met de rotsblok op. Als je erbij zet dat de paal refereert naar de treinrails, en die blok naar de rugzak die de reiziger meeneemt, wordt het misschien iets toegankelijker voor de burgers.”
Het gesprek dat juist gevoerd werd, bewijst volgens Paul Meeus (Vlaams Belang) meteen de geldigheid van zijn vraag.


Vragen over overleg met extern expert i.v.m. bouw en/of exploitatie fuifzaal via het AGB.


Aan de financiële dienst werd onlangs door het college van burgemeester en schepenen opdracht gegeven overleg te plegen met een externe expert om de mogelijke opportuniteit van de bouw en/of exploitatie van de fuifzaal via het AGB te onderzoeken, weet Paul Meeus (Vlaams Belang). “Waarom overweegt het stadsbestuur het onderzoek van deze opportuniteit? Zijn er bepaalde aspecten opgedoken waarbij aanvankelijk niet werd stilgestaan? Welke gegevens zijn er ondertussen bekend van dit onderzoek?”
Hij is heel benieuwd naar het antwoord van schepen van jeugd Dimitri Gevers (sp.a): “Ik herinner mij dat jullie tegenstanders waren van het AGB. Jullie hebben zelfs gezegd dat jullie niemand zouden laten vertegenwoordigen. Ik ben benieuwd wat je hierop gaat antwoorden.”
“Het college is één en ondeelbaar”, herhaalt schepen Gevers, “en daarom zal mevrouw Maes antwoorden.”
“Dat is ook goed”, antwoordt Paul Meeus, “zolang ik maar een goed antwoord krijg.”
Schepen van financiën Suzy Maes (CD&V) benadrukt dat de bouw en exploitatie van een fuifzaal een hele onderneming is. “Het spreekt dan voor zich dat de diverse aspecten daarover in kaart worden gebracht en grondig worden geanalyseerd. Het AGB is één van die opties. Om de consequenties op fiscaal vlak te onderzoeken, doet de financiële dienst beroep op een externe expert. We hebben de opdracht nog maar recent gegeven, dus we hebben nog geen resultaten. Vanaf het moment dat we die hebben, geven we die ook aan jullie.”
“Mag ik tussen de lijnen horen dat dit meer gaat kosten dan begroot is?”, vraagt Meeus. “Of is er geen aanleiding om dat te beweren.”
Volgens schepen Maes houdt dat absoluut niet in dat de fuifzaal meer zou kosten. Meeus onthoudt dus vooral dat de jonge dynamische schepen tot twee keer toe gezegd heeft dat het college één en ondeelbaar is: “Ik denk dat we je daar nog vaak aan zullen doen herinneren.”
Burgemeester Francis Stijnen (CD&V) voegt daaraan toe: “Je ziet dat er een goede sfeer heerst binnen het schepencollege. Ik denk wel dat we de notulen van het college voortaan iets minder rap moeten bezorgen aan de raadsleden, want dat is blijkbaar een grote bron van vragen.”
Marc Clymans (Groen!) begint het ondertussen een beetje de vorige legislatuur te vinden. “Schepen Gevers, Open VLD gaf vroeger altijd dezelfde antwoorden. En ik begin bijna te denken: ‘is er nu iets veranderd aan die meerderheid?’. Je zou toch eens moeten durven uitkomen voor het verschil dat jullie maken in die meerderheid.”
“Het is zoals in elke goede democratie”, antwoordt schepen Dimitri Gevers (sp.a), “elk zijn waarheid.”
Eva Houet (Open VLD) polst nog eens of er al een financieel plan is voor de exploitatie van de fuifzaal.
“Dat is waar we nu mee bezig zijn”, antwoordt schepen van financiën Suzy Maes (CD&V). “We maken eerst de analyse van de opties en dan kiezen we.”
Schepen van cultuur Eric Vos (CD&V) geeft nog mee dat door de keuze van de locatie al een besparing gebeurd is.


Vragen over nieuwe samenstelling GECORO


Renaat Decoster (Vlaams Belang) komt nog eens terug op de samenstelling van de nieuwe Gecoro. “Op de gemeenteraad van 30 juni 2008 stelden wij reeds vragen aangaande de nieuwe, nog aan te stellen “gecoro”. Nu meer dan drie maanden later moeten wij vaststellen dat in dit dossier nog niet de minste voortgang is geboekt. De oude gecoro die volgens het decreet aanblijft tot zolang er een nieuwe is benoemd, is niet reglementair samengesteld en volgens VVSG kan dit voor problemen zorgen.”
“Het stadsbestuur moet ten stelligste vermijden dat de indruk zou kunnen ontstaan dat de gecoro een zichzelf benoemend obscuur clubje is dat in alle beslotenheid en wars van elke publieke aanwezigheid en controle, al dan niet zijn ding doet”, vindt Decoster. “Daarom hernemen wij volgende vragen: Wij hebben weet van twee kandidaatstellingen. Dit waren zeker geen spontane sollicitaties. Door wie werd de vraag gesteld naar kandidaturen voor de gecoro? Hoeveel kandidaturen zijn er binnengelopen en waarom werd in deze de gemeenteraad, in tegenstelling tot wat decretaal bepaald is niet betrokken? Wat is het gevolg dat aan deze kandidatuurstellingen werd gegeven? Wanneer wordt er eindelijk eens werk gemaakt om een nieuwe legitieme gecoro samen te stellen? Zal de gemeenteraad hierin betrokken worden?”
Schepen Gevers (sp.a) heeft zich op twee vlakken geïnformeerd. “VVSG vroeg: met de gemeenteraad opnieuw beslissen over de maatschappelijke geledingen? Antwoord: het kan, maar het moet niet. Ik citeer ook de minister die zegt dat de gemeenteraad kan terugvallen op wat beslist is bij de eerste samenstelling. In die zin zijn wij gerust dat wat wij doen rechtsgeldig is. De voorzitter heeft nu ook de uitnodigingen naar de geledingen gestuurd. In de commissie van november zullen we dat aan hen voorleggen.”
Renaat Decoster vindt het goed dat hij hoort dat er toch een beetje aan gewerkt wordt. Maar hij blijft met één vraag zitten: “De kandidaatstellingen die ik heb, dateren van rond de jaarwisseling. Wie heeft daar dan om gevraagd?”
“Ik hoor daarvan, ik neem daar akte van, maar ik heb ze nog nooit gezien”, antwoordt schepen Gevers. “Ik wil ze best op gaan zoeken. Maar ze zijn pas rechtsgeldig als ze nu worden ingestuurd.”
“U beweert dus dat dat spontane kandidatuurstellingen zijn”, gaat Decoster verder. “Bewijzen heb ik er nog niet van, maar die zal ik wel vinden. Ik wil er geen punt van maken, maar die mensen hebben gereageerd op een vraag van kandidaatstelling. Ik begrijp het niet. Dus moet er iets gebeurd zijn, en dan moet de gemeenteraad ingeschakeld worden.”
Schepen Gevers stelt voor dat Decoster de betrokken stukken dan overhandigt. “U moet wel op tafel leggen wat u meent te hebben.”
Jan Maes (Open VLD) vraagt nog of er een reden is dat de Gecoro al 7 maanden niet is samengekomen. “k heb de indruk dat er in Turnhout heel wat op stapel staat dat in de Gecoro kan besproken worden, maar het lijkt alsof die buiten schot wordt gezet.”
Schepen Gevers antwoordt dat de Gecoro autonoom is en de agenda zelf bepaalt. Dat moet hij dus aan de voorzitter van de Gecoro vragen.
Maar dat vindt Maes maar een goedkoop antwoord. “De voorzitter van de Gecoro heeft toch een onderhoud met de schepen van ruimtelijke ordening.” Volgens schepen Gevers is er aan informatiedoorstroom geen gebrek.
Decoster (Vlaams Belang) vindt dat het niet kan dat alle vergaderingen gesloten zijn. “Het is zo geheimzinnig. Ik snap niet dat een democratische partij daarmee kan leven.” “Zolang jij er maar mee kan leven”, antwoordt schepen Gevers. “Ik wil die vraag nog wel met jou bespreken.”


Fotovoltaïsche zonnepanelen en zonneboilers op hellende daken?


“Op 5 september besliste de Vlaamse Regering op voorstel van Vlaams Minister van Ruimtelijke Ordening Dirk Van Mechelen dat er voortaan geen stedenbouwkundige vergunning meer noodzakelijk is voor het plaatsen van fotovoltaïsche zonnepanelen en zonneboilers op hellende daken”, weet Jan Maes (Open VLD). “Mijn vraag is concreet: Welke stappen onderneemt het stadsbestuur naar aanleiding van deze nieuwe regelgeving?”
Schepen van milieu Luc Hermans (CD&V) zegt dat er met de decreetswijziging meer mogelijkheden worden geboden voor het plaatsen van zonneboilers of zonnepanelen. “Er wordt een grotere toelating gegeven buiten monumenten, gebouwen, of erkende landschappen. We zullen dit communiceren via de stadskrant en nemen het mee op bij onze premieavond in de lente van 2009.”
Maes (Open VLD) wil nog weten van de schepen van ruimtelijke ordening hoe hij omgaat met de omzendbrief. “De brief vermeldt specifieke zaken voor uw dienst: de zonnepanelen die gezet kunnen worden op nieuwe verkavelingen: hoe gaan die ingebouwd worden. En bij bestaande verkavelingen, hoe gaan jullie daarmee omgaan? Ik denk dat het belangrijk is dat we onze diensten daaraan laten werken, zodat het toch nog esthetisch verantwoord blijft.”
De media heeft volgens Maes de doelstellingen van de minister ook verdraaid. “Zoals de media het gebracht heeft, kan iedereen op zijn dak gaan zitten om zonnepanelen te plaatsen. Ik denk dat we duidelijk moeten communiceren dat wie een zonnepaneel wil, toch even langskomt bij ruimtelijke ordening om zich te laten informeren wat mag en wat niet mag. Ik geloof dat de gemeente in 2000 een boekje heeft uitgebracht met verbouwingen die al dan niet een vergunning vragen. Ik denk dat we dat terug moeten uitbrengen, want er is wel wat veranderd op die 8 jaar tijd.”
Schepen van ruimtelijke ordening Dimitri Gevers (sp.a) vindt dat Maes au fond gelijk heeft: “We denken dan ook na over een fatsoenlijk communicatieplan. Het is nog niet af, maar het is ook een vrij recente omzendbrief.”
Einde van de openbare zitting.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...