Gemeenteraad 5 februari 2007

Bron: www.turnhoutblogt.be
Auteur: Kobe Verheyen

Gemeenteraad (5 februari): Ziekenhuis permanent aan het infuus
Tijdens de raadszitting van maandag 5 februari werd heel wat gestemd. Er werden leden verkozen voor verschillende intercommunales, voor enkele algemene vergaderingen en voor een aantal raden van bestuur. Tijdens het stemmen kwamen evenwel enkele levendige discussies op gang. Voormalig schepen van financiën Roel Druyts (VLD) legde met een vraag over het ziekenhuisdossier de meerderheid het vuur aan de schenen. De discussie die daaruit voortkwam leidde er zelfs toe dat meerderheid en oppositie het er snel over eens waren om de problematiek rond het Sint-Elisabethziekenhuis als permanent punt op de dagorde van de gemeenteraad te plaatsen.

“Een schimmig bestuurlijk middenveld”

Vooraleer de stemmarathon van start ging, wou Paul Meeus (Vlaams Belang) even het standpunt van zijn fractie ten aanzien van de intercommunales toelichten. Meeus noemde deze intercommunales een ‘schimmig bestuurlijk middenveld’, waar de gemeenteraad – en dan vooral de oppositiepartijen – té weinig vat op hebben. “Toch draagt het Vlaams Belang enkele kandidaten voor”, vervolgt Meeus, “omdat we vinden dat de plaats van de oppositie in de intercommunales verzekerd moet worden.” Tijdens de opeenvolging van stemmingen slaagde de partij er evenwel niet in om een mandaat in de wacht te slepen – in tegenstelling tot de oppositiepartijen Groen! en VLD.

Geen zakelijk conducteur voor Tram 41?

Ook het geactualiseerd beleidsplan 2007-2008 van Tram 41 werd voorgelegd aan de gemeenteraad. Tram 41 is het samenwerkingsverband tussen het Stadsarchief en de drie Turnhoutse musea – het Begijnhofmuseum, het Taxandriamuseum en het Nationaal Museum van de Speelkaart. Voor dit initiatief kreeg de stad in 2004 regionale erkenning van de Vlaamse overheid. In het geactualiseerde beleidsplan wordt een duidelijk beeld geschetst van de realisaties en de overblijvende pijnpunten in de werking van Tram 41.

Voormalig schepen van cultuur Pierre Gladine (VLD) wenste al diegenen die hebben meegewerkt aan het geactualiseerd beleidsplan proficiat: “Zij hebben dat plan op een zeer korte tijd gerealiseerd.” Gladine had wel enkele vragen bij het beleidsplan:

– Zal er in de toekomst een convenant worden afgesloten met de firma Würth rond hun privé-collectie hedendaagse kunst?
– Zullen de infrastructurele pijnpunten – zoals bijvoorbeeld de renovatie van de gevel en het dak van het Speelkaartmuseum – in de beleidsnota van schepen De Busser staan?
– Zullen er stappen ondernomen worden om de problematiek rond de inventarisatie en de documentatie van de kunstschatten op te lossen?

Vooral dat laatste was volgens Gladine erg belangrijk: “Indien we hier geen oplossing voor vinden, kan de stad haar erkenning en de daarbij horende jaarlijkse subsidiëring van 125.000 euro verliezen.” Tot slot stelde Gladine dat zijn partij er geen voorstander van is om naast de inhoudelijke leider een zakelijk leider aan te stellen: “Een zakelijk leider plaatsen naast een inhoudelijk leider vraagt om moeilijkheden. De VLD wenst dan ook de schrapping van de zakelijke leider.”

“Regionale erkenning is niet eindeloos”

Daarna merkte Peter Reniers (Turnhout Vooruit) op dat het geactualiseerd beleidsplan tegen 15 januari ingediend moest worden bij de Vlaamse administratie: “Nu ligt het hier ter goedkeuring voor. Is dat niet een beetje de omgekeerde wereld?” Ook vroeg Reniers zich af of de nieuwe schepen van cultuur – Eric Vos (CD&V) – andere accenten zal leggen dan zijn voorganger: “Of zet u het beleid dat we al twaalf jaar kennen krachtig verder?”

Astrid Wittebolle (Groen!) vond het voorliggende beleidsplan mooi, maar ze vroeg zich af hoe de betrokken schepen dit plan zal verwezenlijken. Ook wees ze erop dat de stad niet op haar lauweren mag rusten: “De regionale erkenning die we nu hebben is niet eindeloos: we moeten dit en volgend jaar een aantal acties ondernemen om deze erkenning te behouden.”

Daarna kwam Eric Vos aan het woord. Vos noemde het geactualiseerde beleidsplan een ‘vooruitgeschoven beleidsnota’. Hij gaf toe dat de timing ervan wat ongelukkig is: “Maar het is zeker niet de bedoeling om alles op zijn kop te zetten en met dit beleidsplan de globale beleidsplanning te doorkruisen.” Vos noemde het voorliggende plan een teken van goed bestuur: “De continuïteit van de werking van de musea alsook de regionale erkenning worden erdoor verzekerd.” De schepen benadrukte verder dat de collectie hedendaagse kunst van Würth inderdaad belangrijk is voor de aantrekkingskracht van de stad: “We hebben dan ook de intentie om de nodige contacten te leggen met de firma om tot een vorm van samenwerking te komen.” Tot slot kwam Vos nog even terug op de kritiek van Pierre Gladine over de nieuwe functie van zakelijk leider. Volgens de schepen heeft zich de afgelopen jaren een grote dynamiek ontwikkeld in de Turnhoutse museumsector. Een objectieve analyse heeft echter aangetoond dat er op een aantal vlakken een tandje moet worden bijgestoken: “Vandaar dus de nood aan een zakelijk leider die een meerwaarde vormt voor de structurele ontwikkeling van de sector.”

“We krijgen die vieze boot niet weg”

De gemeenteraad keurde ook de uitbesteding van het groenonderhoud in de Parkwijk en de Jef Buyckxstraat goed. De reden hiervoor: de Groendienst beschikt over onvoldoende personeel om al het Turnhoutse groen te onderhouden. Astrid Wittebolle vroeg zich evenwel af of hiermee geen kans verloren gaat om extra sociale tewerkstelling te creëren. Schepen Francis Stijnen (CD&V) stelde hierop dat de opdracht zal worden toegewezen aan een instelling die sociale tewerkstelling promoot. Deze instellingen zijn volgens Stijnen beter geplaatst dan de stad om sociale tewerkstelling te creëren.

Naar aanleiding van de goedkeuring van de verantwoordingsnota over de omgevingswerken aan de Nieuwe Kaai, merkte Astrid Wittebolle ook op dat er ergens aan de Nieuwe Kaai nog een ‘vieze boot’ ligt. Ze vroeg zich af of het geen goed idee is om die boot een andere plaats te geven. Burgemeester Hendrickx zei daarop dat de stad machteloos staat ten aanzien van de boot: “De eigenaar van die boot is spoorloos en we kunnen aan die vieze boot niet aan omdat hij er nog een eigendomsrecht op heeft.”

Een passiefhuis in het centrum?

De gemeenteraad keurde ook een project rond passiefhuizen goed. Het doel van het project: een snelle verspreiding van de basiskennis rond passiefhuizen. Een passiefhuis is een huis dat zo geïsoleerd is dat het nauwelijks of geen verwarming nodig heeft.

Marc Clymans (Groen!) wenste het stadsbestuur een dikke proficiat met dit initiatief. De stad moet dit soort zaken volgens hem stimuleren en daarvoor is het noodzakelijk dat de mensen zien dat deze dingen echt bestaan: “Het zou daarom ook goed zijn om zo’n passiefhuis te bouwen in het centrum van Turnhout.”

Renaat Decoster (Vlaams Belang) stelde dat zijn partij omwille van de penibele financiële situatie van de stad geen voorstander is van dit project: “Het is geen kerntaak van de gemeente om hiervoor promotie te maken.” Ook vroeg Decoster zich af of bij het concept van het passiefhuis wel rekening is gehouden met de opwarming van de aarde: “Het is dubieus, maar die opwarming komt eraan.”

Luc Hermans (CD&V) maakte daarop duidelijk dat de stad – ondanks haar minder gunstige financiële situatie – toch prioriteiten moet blijven stellen: “We hebben als stadsbestuur gekozen om deze weg in te slaan en we moeten dit project een kans geven.” De opwarming van de aarde zou volgens hem bovendien geen probleem vormen voor het passiefhuis.

Nadat burgemeester Hendrickx (CD&V) benadrukte dat Turnhout met dit project een voorbeeldfunctie in Vlaanderen bekleedt, stelde Roel Druyts (VLD) dat ook zijn fractie dit project ten volle steunt. Druyts dacht zelfs al een stap verder: “Misschien kan deze techniek ook toegepast worden in de gebouwen van de stad. Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan passieve academies.” Burgemeester Hendrickx reageerde: “Neen, dat moeten héél actieve academies worden, meneer Druyts.”

“Ongelukkig op de jeugddienst”

Bij de aanduiding van de leden voor de raad van bestuur voor de jeugd kloeg Eva Houet (VLD) de personeelssituatie op de jeugddienst aan: “Deze is momenteel echt op een dieptepunt.” Volgens Houet – die deze problematiek op de voorbije gemeenteraad ook al aankaartte – lopen de mensen op de jeugddienst er ongelukkig bij: “Ik vraag dan ook aan schepen van jeugd Dimitri Gevers (SP.a) om schepen Stijnen inzake deze problematiek goed bij te staan, want ik vermoed dat het nodig zal zijn.” Stijnen stelde daarop dat het inderdaad belangrijk is om hierover eens rond te tafel te gaan zitten: “Dan kan worden nagegaan hoe de beleidsnota jeugd en de beleidsnota personeel in elkaar kunnen worden geschoven.”

“Wachten kost geld”

Naar het einde van de raadszitting toe had Roel Druyts nog een vraag voor de nieuwe schepen van financiën – Suzy Maes (CD&V). De fractieleider van VLD vroeg zich af hoe de stand van zaken is in het ziekenhuisdossier.

Het was burgemeester Hendrickx zelf die Druyts van antwoord diende. De brief van minister Marino Keulen strooide volgens de burgemeester roet in het eten: “Keulen volgde ons financieringsvoorstel voor het ziekenhuis niet en stelde dat alles via de gewone dienst moest gebeuren.” Ook de afrekening die werd voorgelegd door het ziekenhuis zelf ligt merkelijk hoger dan de stad verwachtte. “De reserves van de stad bedragen 27 miljoen euro”, ging Hendrickx verder, “maar die zijn nodig om de meerjarenplanning sluitend te maken.” Simulaties door de financiële dienst van de stad tonen trouwens aan dat Turnhout moeilijke jaren tegemoet gaat, aldus de burgemeester: “Dit is niet enkel het gevolg van het ziekenhuisdossier, maar ook van het verlies op het eigen dienstjaar.” Twee zaken stonden voor Hendrickx evenwel buiten discussie. Ten eerste moet de problematiek rond het ziekenhuis zo snel mogelijk worden opgelost: “Onnodig wachten kost geld, maar een overeenkomst tekenen zonder de financiële gevolgen ervan te kennen is een daad van onbehoorlijk bestuur.” Ten tweede mag dit dossier de stad niet voor vele jaren verlammen: “We moeten kunnen blijven investeren in de opbouw van onze stad.” Deze twee aspecten verenigen zou volgens burgemeester Hendrickx niet eenvoudig zijn: “Maar het college laat geen kans onverlet om te zoeken naar een passende oplossing.”

Druyts stelde daarop dat dit inderdaad geen gemakkelijke situatie is en dat hij daarom een aantal zaken wilde aanhalen die volgens hem van rechtstreeks belang zijn in dit verband.

Ten eerste gaat het volgens Druyts niet slecht met de financiën van Turnhout: “U zei zelf dat reserves van de stad 27 miljoen euro bedragen. In vergelijking met andere centrumsteden zitten we dus met een uitzonderlijk goede liquiditeit.” Naast deze liquiditeit heeft de stad volgens de voormalige schepen van financiën ook nog andere voordelen, zoals een pensioenfonds van 65 miljoen euro: “Dit is uiteraard niet bruikbaar voor andere zaken dan de betaling van de pensioenen, maar het fonds maakt het wel mogelijk om de stijging van de patronale lasten mee te ondervangen, wat de personeelskost ten goede komt.”

Ten tweede brengt de situatie van het OCMW-ziekenhuis volgens Druyts de stadskas niet in problemen: “Het gaat natuurlijk geld kosten, maar gezien de financiële liquiditeit van Turnhout kunnen de tekorten van het ziekenhuis betaald worden.”

Ten derde stelde Druyts dat het ziekenhuis niet het probleem is voor de stadskas, maar wel de te hoog oplopende uitgaven. De stad wil volgens hem meer uitgeven dan ze binnenkrijgt. Het aanzuiveren van het lopend tekort moet volgens Druyts dan ook de prioriteit zijn van de stad: “Hier moet nu een oplossing voor komen die ervoor zorgt dat de grote liquiditeit niet vaporiseert naar de lopende tekorten.”

Tot slot vroeg Druyts ook of het college nog op zoek is naar een alternatief voor de verzelfstandiging van het ziekenhuis: “In de collegebeslissing van 18 januari lees ik tussen de lijnen dat een opening wordt gelaten naar een alternatief.” De fractieleider van de VLD vroeg hierover toelichting.

“Ziekenhuis permanent op agenda”

Marc Clymans stelde daarop dat zijn partij tijdens de voorbije gemeenteraad al vroeg om duidelijkheid te brengen in de financiële situatie van de stad. Ook pleitte de fractieleider van Groen! ervoor om de problematiek rond het ziekenhuis als vast agendapunt op de dagorde van de gemeenteraad te plaatsen. Tot slot vroeg hij zich – net als Druyts – af of het college nog op zoek is naar een alternatief voor de verzelfstandiging van het ziekenhuis.

Ook Peter Reniers had nog een vraag voor de meerderheid. De voorman van Turnhout Vooruit vroeg zich af of schepen van sociale zaken Peter Segers (SP.a) al contact heeft opgenomen met minister Frank Vandenbroucke om na te gaan op welke wijze de historische schulden van het ziekenhuis kunnen worden aangepakt: “Ik mag hopen dat hij u niet de suggestie heeft gedaan om deze in rook te laten opgaan.”

Daarna kreeg burgemeester Hendrickx opnieuw het woord. De burgemeester gaf toe dat de financiële toestand van de stad inderdaad niet slecht is. Daartegenover staat volgens hem wel dat de stad ieder jaar inkomsten van dividenden moet missen: “Daarom moeten we de liquiditeit die we nu hebben, bewaren om het meerjarenplan rond te krijgen.” Ook vond Hendrickx dat de lopende uitgaven van de stad inderdaad samengedrukt moeten worden, maar dat is volgens hem niet eenvoudig: “We gaan dat bekijken, maar je mag daar geen wonderen van verwachten.” Over het alternatief voor de verzelfstandiging van het ziekenhuis zei de burgemeester: “We willen een oplossing nastreven die ons zekerheid biedt voor de toekomst. Daarom hebben we aan experten gevraagd om de haalbaarheid van de vzw door te lichten.” Tot slot stelde Hendrickx dat hij er geen enkel probleem mee heeft om het ziekenhuisdossier elke maand op de dagorde van de gemeenteraad te plaatsen: “En als we het zouden vergeten, denk ik wel dat er andere mensen aan zullen denken.”

Gesprekken over een fusie?

Druyts nam evenwel geen vrede met de uitleg van burgemeester Hendrickx. Het is volgens hem heel kortzichtig om met de huidige liquiditeit én de meerjarenplanning rond te krijgen, én het ziekenhuisdossier op te lossen, én de academies te bouwen: “Dat lukt misschien dit jaar nog, maar de wereld stopt niet met draaien na dit jaar.” Er is volgens Druyts maar één oplossing en dat is de lopende tekorten op nul brengen. Enkel dan kan volgens hem gedacht worden aan andere zaken, zoals de bouw van de academies. “Indien jullie de volgende drie maanden jullie kop in het zand steken en enkel gaan kijken hoe de begroting en de meerjarenplanning kan worden rondgemaakt”, vervolgde Druyts, “ben ik zéér blij dat ik geen schepen van financiën meer ben. Dat wordt een drama voor deze legislatuur.” Tot slot stelde de fractieleider van de VLD dat hij verhalen heeft gehoord dat niet meer aan de verzelfstandiging van het ziekenhuis wordt gewerkt, maar dat opeens het fusieverhaal opnieuw wordt bovengehaald. Hij vroeg zich dan ook af hoe het college staat tegenover een mogelijke fusie.

Burgemeester Hendrickx antwoordde hierop dat Druyts inderdaad gelijk heeft dat het tekort op de dienstjaren moet worden weggewerkt, maar voegde hij daar aan toe: “Dat is niet simpel: noch u, noch uw voorganger is daarin geslaagd.” Wat de fusie betreft zei de burgemeester dat hij die verhalen ook hoort: “Maar ik kan u zeggen dat op dit moment geen enkel gesprek aan de gang is in verband met een fusie.”

Schepen van financiën Suzy Maes (CD&V) voegde hier nog aan toe dat ze de bekommernis van Druyts rond de lopende tekorten deelt: “Ik ben er dan ook van overtuigd dat het tekort op het eigen dienstjaar tot een minimum moet worden beperkt of zelfs weggewerkt moet worden.” Het laatste woord van de openbare zitting was voor schepen Segers. Hij vertrouwde de gemeenteraad toe dat er een afspraak met het kabinet van minister Vandenbroucke is gepland: “Daarbij zal het onder andere gaan over het ziekenhuisdossier, maar ook de minister zal hiervoor geen mirakeloplossing hebben.”

Daarna ging de gemeenteraad in gesloten zitting verder.

Bestuurslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...