Gemeenteraad 27 april 2007

Bron: Gazet van Turnhout (www.turnhoutblogt.be)
Auteur: Jef Verheyen

Onze uitgebreide begrotingstussenkomst tijdens de jongste gemeenteraad kreeg een tweetal zinnetjes aandacht in Gazet van Antwerpen. In Het Laatste Nieuws werd enkel gemeld dat wij de anti-belastingbetoging van de VLD steunden. Gelukkig is er de elektronische krant Gazet van Turnhout, die sinds een aantal maanden een heuse gemeenteraadscorrespondent aan het werk zet. zijn – objectief! – verslag leest u hieronder.De aanduidingen in vet zijn door ons aangebracht.

Tijdens de raadszitting van vrijdag 27 april kwam de eerste begroting van de nieuwe coalitie uitgebreid aan bod. Die werd fel gecontesteerd, onder meer door voormalig schepen van Financiën Roel Druyts (Open Vld). Druyts kon in de replieken vanop de collegebanken dan ook op veel aandacht rekenen. Maar vooraleer de gemeenteraad daar aan toe was, passeerden nog een aantal kleinere agendapunten de revue.

Negatieve piek in het bioritme

Het stadsbestuur wil financiële steun voorzien voor de Turnhoutse scholen die diefstalveilige fietsenrekken of -loodsen installeren. Renaat Decoster (Vlaams Belang) steunt dit voorstel, maar hij heeft het er moeilijk mee dat de subsidiëring op basis van het aantal leerlingen zou gebeuren, wat volgens hem de grote scholen zou bevoordelen. Vlaams Belang stelt daarom voor om de scholen een vast bedrag toe te kennen voor deze maatregelen en dit te vermeerderen met een bedrag per fietser.

Burgemeester Hendrickx (CD&V) wijst Decoster erop dat het ontwerpreglement spreekt over een subsidie per geplaatst rek en niet per leerling. Op de vraag van Decoster wat er dan moet gebeuren met scholen die al inspanningen hebben gedaan en die nu buiten de boot dreigen te vallen, zegt Hendrickx dat er met de scholen is afgesproken dat zij voor deze subsidiëring facturen mogen voorleggen die na april 2006 opgemaakt zijn. “We zijn misschien in Vlaanderen wel de enige gemeente die dergelijk reglement heeft en dat is er gekomen op vraag van de scholen.” Vlaams Belang onthoudt zich, de andere fracties keuren goed.

Naar aanleiding van de vervanging van Bert Boogers (CD&V) als lid van het beheersorgaan van de bibliotheek, stelt Peter Reniers (Turnhout Vooruit) dat hij iedere bestuursmeerderheid ‘een negatieve piek gunt in haar bioritme’. In Turnhout is het volgens hem echter een kakofonie aan het worden: mandaten worden opgenomen, terug neergelegd en nieuwe mensen moeten worden gekozen. “Ik stel me de vraag of deze mandaten nog wel ernstig worden opgevuld. Ik zou de bestuursmeerderheid dan ook willen vragen om zich in de toekomst met ernstiger zaken bezig te houden.” Burgemeester Hendrickx: “Ik moet toegeven dat dit aan een ritme van vervangingen gebeurt dat we vroeger nog nooit gekend hebben, maar er zijn allerlei redenen voor, ook persoonlijke, u moet daar geen intriges achter zoeken.”

Stad is Noorden kwijt

De stad is verplicht om aardgas via een lastenboek te laten leveren. Dit zou gebeuren via een samenaankoop met buurgemeentes, OCMW Turnhout, de vzw Sint Elisabethziekenhuis en de politiezone Turnhout. Naar aanleiding van de vraag om een typebestek goed te keuren stelt Peter Reniers dat men wat de facturatie betreft het noorden kwijt lijkt te zijn omdat het niet duidelijk is hoeveel er nu eigenlijk voor aardgas wordt betaald. Reniers vraagt zich ook af hoe het kan dat er in 2007 nog altijd hiaten kunnen voorkomen in die contracten. “Een goede organisatie van de controle van de facturen is geen overbodige luxe, maar blijkbaar toch ook geen evidentie. Het lijkt me toch te ver te gaan dat we – zoals nu blijkt – teveel betalen. Wat denkt schepen van Milieu Hermans hiervan?”

Luc Hermans (CD&V) antwoordt dat de moeilijkheden in verband met de facturatie niet de aardgas- maar wel de elektriciteitsrekening betreffen. Het stadsbestuur doet zoals de privé-verbruiker drie voorafbetalingen en krijgt dan een afrekening. Pas als die afrekening er is, kan de definitieve elektriciteitskost worden bepaald. Volgens Hermans gebeurt er wel degelijk een deftige controle.

“U kan nog niet één personeelslid betalen”

Om het open zicht van de Veldekensweg naar de Meirgorenloop te bewaren, wil de stad een perceel bouwland in de Fonteinstraat aankopen. Peter Reniers vindt deze aankoop verantwoord, ook al zou je volgens hem van een bestuur dat krap bij kas zit net verwachten dat het eigendommen van de hand wil doen. Daarom vraagt hij zich af wanneer de beloofde inventarisatie van eigendommen die niet meteen van nut zijn voor de stad afgerond zal zijn. En of die eigendommen dan ook verkocht zullen worden?

Schepen Dimitri Gevers (sp.a) antwoordt dat hieraan gewerkt wordt, maar dat het stadsbestuur niet kan verkopen om te verkopen. De aankoop waarover het hier gaat is volgens hem absoluut noodzakelijk voor de verdere ontwikkeling van deze site. Reniers wil daarop weten of het bestuur nog dit jaar gebouwen of gronden zal verkopen. Waarop Gevers stelt dat de inventarisatie zal worden gemaakt en dat daarna pas zal worden bekeken of het opportuun is om te verkopen.

Roel Druyts (Open Vld) suggereert hierop om de aankoop te doen via het autonoom gemeentebedrijf (AGB). Hiermee staat het bestuur nog niet ver genoeg, stelt Gevers, de eerste prioriteit was de begroting rond krijgen. Druyts twijfelt echter aan de goede bedoelingen van het stadsbestuur met het AGB omdat er nog geen middelen voor voorzien zijn. “U kan nog niet één personeelslid betalen met de middelen die er zijn.” Burgemeester Hendrickx antwoordt daarop dat de middelen zullen worden voorzien in functie van de keuzes die de raad van beheer van het AGB zal maken.

Expert doet niet aan politiek

De verzelfstandiging van het Sint-Elisabethziekenhuis is het volgende agendapunt. Marc Clymans (Groen!) wil het college vooraf bedanken omdat het de tip van Groen! heeft meegenomen om een financiële auditcommissie te installeren, “al werden we er in januari nog mee uitgelachen.” Groen! wenst het nieuwe ziekenhuis alle kansen te geven, maar plaatst vragen bij de democratische controle door de gemeenteraadsleden. Volgens Clymans was daarover tijdens de verenigde commissie grote bezorgdheid. De door de stad aangestelde expert, Robert baron Stouthuysen, had immers geweigerd een toelichting te komen geven omdat hij zich niet wilde mengen in politieke vragen. “Wat is het nut om een expert aan te stellen als we hem geen vragen mogen stellen?”

Schepen Peter Segers (sp.a) antwoordt dat de democratische controle kan verlopen via het jaarverslag en de jaarrekening die ter inzage zullen liggen. Wat de verklaring van Stouthuysen betreft: die wil het dossier wel inhoudelijk toelichten en de leden kunnen hem dat altijd vragen. Segers stelt dat het hier om een privé-instelling gaat en dat daar andere communicatie-regels gelden dan in een openbare instelling. Het communicatieplan voor het nieuwe ziekenhuis zal wel in de commissie besproken worden.

Paul Meeus (Vlaams Belang) meldt dat zijn partij de goedkeuring geeft aan de verzelfstandiging, maar dit is geen carte blanche voor de toekomst: “We zullen in de toekomst dit dossier blijven opvolgen en we zullen vragen blijven stellen. En we hopen dat niemand, ook geen baron, het in het hoofd haalt om te zegen dat hij met ons niet wil spreken, want dan moet hij ons ook niet meer vertegenwoordigen.”

De pak-de-poenshow is over

Marc Clymans stelt daarop dat de stad wel moet betalen voor het ziekenhuis en dat de burger dus recht heeft op een ruimere communicatie dan wat in het jaarverslag staat. Hij vraagt daarom om de afspraken met Stouthuysen nog eens te bekijken.

Peter Reniers onthoudt zich, maar vindt dat hij eigenlijk tegen zou moeten stemmen. Hij betwijfelt of dit akkoord het goede is. Er ontbreken volgens hem namelijk twee belangrijke doelstellingen: het onmogelijk maken dat verliezen door de stad zullen worden gedragen en het mogelijk maken om met Sint-Jozef te fusioneren. Bovendien heeft hij nog geen antwoord gekregen op de vraag hoe het ziekenhuis financieel zo is kunnen ontsporen. Hij stelt zich ook vragen over de bijdrage van de geneesheren-specialisten. “Het is een publiek geheim dat specialisten van Sint-Elisabeth heel goed hun boterham verdienen, ook al dacht ik dat de pak-de-poenshow al lang was afgevoerd.”

Schepen Segers stelt dat stad of OCMW wettelijk gezien niet moeten bijdragen voor de schulden van de vzw. Over de fusie zegt hij dat alle partijen van de nieuwe vzw zich verbinden tot een fusie. Het lijkt Segers dan ook logisch om eerst de vzw op poten te zetten en dan over een fusie te gaan denken. Segers vindt trouwens dat het ziekenhuisbeheer een goed akkoord heeft met de geneesheren-specialisten: die brengen geen eenvormig bedrag in, maar werken volgens afhoudingspercentages. De contracten uit het verleden waren voordelig voor de geneesheren en nadelig voor het ziekenhuis. Sinds één januari 2006 wordt de nieuwe regeling gehanteerd. Dit heeft ondertussen al een half miljoen meer opgebracht aan afdrachten ten voordele van het ziekenhuis.

Gedeelde pluim

Roel Druyts vindt het een goede zaak dat het ziekenhuis wordt ondergebracht in een vzw-structuur. Dit is volgens hem de enige oplossing. Hij heeft nog wel een aantal vragen. Aanvankelijk werd gezegd dat de bestuurders van de vzw experten zouden zijn, nu blijken het politiekers te zijn. Ook de beloofde informatie over het personeel dat zou worden overgedragen door het OCMW is er nog niet. Tot slot wijst hij erop dat de kosten voor eventuele renovatie of nieuwbouw niet uit de hand mogen lopen. Omdat de begroting volgens zijn fractie nog geen goede begroting is zal zij zich onthouden, ook al staat ze positief tegenover dit dossier.

Bas Bax (sp.a) feliciteert het college en schepen Segers voor de manier waarop zij dit dossier hebben rondgekregen. Roel Druyts vindt dat hij ook een pluim mag hebben: deze meerderheid profiteert volgens hem van de prestaties van de vorige meerderheid.

Waterdichte formule voor zwembad

Er komt een nieuw retributiereglement voor het zwembad Stadspark. Daarin is onder meer een gezinsabonnement voorzien. Paul Meeus vindt die wijziging op zich geen probleem, maar stelt dat volgens zijn fractie niet-Turnhoutenaren meer moeten betalen voor deze dienst. Het verbaast hem dat sp.a dit in het vorige bestuur ook vond en nu niet meer.

Astrid Wittebolle (Groen!) stelt dat deze aanpassing is ingegeven door de Gezinsbond, maar dat het zwemmen ook voor anderen een hap uit het budget is. Zij breekt daarom een lans voor lagere prijzen zodat er ook voor nieuw samengestelde gezinnen een waterdichte formule komt. Zij suggereert ook om via de stadskrant een gezinsbon voor het zwembad te geven, zoals dat eerder al voor de stedelijke musea gebeurde. Groen! onthoudt zich omdat er eerst een grondiger discussie over de retributies moet komen.
.
Schepen Eric Vos (CD&V) wil het publieksbereik van het zwembad onderzoeken: hoeveel bezoekers zijn er uit de eigen stad en waar wonen de anderen? Hij wijst er ook op dat er volgens hem erg gunstige tarieven zijn voor wie zeer frequent wil komen zwemmen: het jaartarief kost ongeveer zoveel als destijds in het Kursaal. Daarenboven is er voor Turnhoutenaren een zomertarief: zij mogen gedurende twee maanden voor vijftig euro onbeperkt komen zwemmen. Daarnaast wil Vos ook de exploitatiekosten voor het zwembad kritisch blijven volgen, er moet bijvoorbeeld nog een energieanalyse gebeuren.

College schuift zwarte piet door

En dan de begroting. Paul Meeus vindt dat die weinig goeds voorspelt. Vanaf 2008 zal dit elke burger volgens hem tussen 40 en 65 euro meer kosten per jaar. Vlaams Belang stelde volgens Meeus vroeger reeds voor om het belastingspeil af te stemmen op het provinciale gemiddelde, wat niet werd geaccepteerd omdat Turnhout niet met andere gemeentes vergeleken moest worden. Nu komt het volgens Meeus het bestuur goed uit om zelf te gaan vergelijken en wordt de vergelijking met andere centrumsteden gemaakt. Deze hoge belastingdruk staat de aantrekkelijkheid van Turnhout als woonstad in de weg. Meeus waarschuwt dat het bestuur niet de indruk mag wekken om mensen te lokken met de bedoeling meer belastingen te incasseren.

Vlaams Belang wil verder niet blind zijn voor de erfenis van het OCMW-ziekenhuis – maar net daarom moeten fundamentele keuzes gemaakt worden. De nieuwe wind die beloofd werd, is volgens hem een serieuze tegenwind: de burger mag meteen gaan betalen omdat er geen fundamentele keuzes worden gemaakt. Meeus zegt dat zijn fractie in het verleden tot vervelens toe pleitte voor een kerntakendebat waarin die keuzes zouden worden gemaakt en waarin een langetermijnvisie zou worden ontwikkeld. Het college nam dit pleidooi volgens hem over maar deed er niks mee: “De meerderheid schuwt het open debat en rommelt liever met de eigen club voort, een club die overigens geen al te sterke cohesie vertoont en waarin iedereen altijd probeert om de zwarte piet naar iemand anders door te schuiven.”

Meeus vindt het voorts stuitend dat de meerderheid beslissingen voor zich uitschuift en “zich verschuilt achter ronkende volzinnen en mistspuiende nota’s.” Hij illustreert dit met een aantal concrete dossiers: het bijkomende kostenplaatje voor het zwembad waarover volgens hem nog heel wat onduidelijkheid is, de dure fuifzaal aan de Warande, het uitvoeren van dure haalbaarheidsstudies, de dienstverlening van de stad aan niet-Turnhoutenaren.
Het college is volgens Meeus dan ook een verzameling individuele spelers. Hij denkt daarbij vooral aan de schepen van Financiën die hij toewenst “dat ze snel de middelmatigheid zal kunnen overstijgen.” Meeus besluit met een oproep aan het college voor meer collegialiteit en voor meer betrokkenheid van de schepenen bij hun eigen dossiers.

Persberichten voor de show

Roel Druyts wil in de discussie over de begroting niet met cijfers goochelen. Hij wil het over politiek hebben. Hij citeert een interview met Yves Leterme die een week voor de verkiezingen zei dat in CD&V-besturen de belastingen niet zouden verhogen. Wat er nu in Turnhout gebeurt is volgens hem dan ook kiezersbedrog. Bovendien komen er volgens hem van alle kanten geluiden dat het college niet functioneert. “De schepen van Communicatie communiceert niet, de schepen Financiën ruziet met het halve stadhuis en in de gemeenteraad stemmen de leden van de meerderheid op een eigenaardige manier.”

Druyts zegt het genot gehad te hebben in het college te mogen zitten. In die tijd kwam ook de vraag om een kerntakendebat te voeren, maar “de CD&V kreeg dit niet verkocht en stelde zijn veto.” Er werd toen afgesproken om dit debat kort na de verkiezingen te voeren. Jammer genoeg is er volgens Druyts blijkbaar niemand die op tafel durft kloppen om te zeggen dat dit debat er moet komen. Druyts richt zich uitdrukkelijk tot de ACW- en Unizo-mandatarissen wiens voorzitters allebei stelden dat het debat er moest komen voor er een belastingverhoging kwam. “Hoe regelen jullie dit dan intern? Hoe spreken jullie hierover? Of zijn persberichten louter voor de show?”

Druyts zoemt daarna in op aantal technische begrotingsaspecten: er worden kredieten ingeschreven waarvan op voorhand wordt gezegd dat ze niet zullen worden opgebruikt, de opbrengsten op onroerende voorheffing worden fors geïndexeerd, de belasting op onroerend goed wordt verhoogd terwijl het college nieuwe bewoners wil gaan aantrekken. Voorts verwijt Druyts het college dat het de kost van het ziekenhuis wel gaat afbetalen, maar dat het daardoor de hele meerjarenplanning vol leningen gaat stoppen, dat de uitgave voor de academies flagrant onderraamd is en dat de heraanleg van de Grote Markt en een aantal straten nog niet begroot is.

Conclusie voor Druyts: de schuldengraad verhoogt spectaculair en qua besparingen doet het college niets. Druyts ziet kansen in het reduceren van werkingskosten, in het efficiënter organiseren van de eigen diensten, in de verkoop van gebouwen die nu toch staan te verkommeren, in het verminderen van de energiekost in combinatie met de aanpassing van de gebouwen, enzoverder. Druyts vindt ook dat de academies kleiner kunnen. “Waarom moeten wij het kunstonderwijs van de hele regio organiseren?” Hij stelt onder meer ook de subsidies aan verenigingen, het behoud van het stedelijk secundair onderwijs en de aanwervingspolitiek van het stadsbestuur in vraag.

Druyts besluit dat het kerntakendebat er snel moet komen. “Deze begroting is knip- en plakwerk, maar de burger zit met de gebakken peren. Niet alleen de burger van vandaag maar ook die van in de verre toekomst. Behandel het geld van de stad als goede huisvaders, zoals wij dat de afgelopen 24 jaren hebben gedaan.”

Liberalen onder de sloef

Marc Clymans merkt na Druyts’ interventie op dat er tijdens de vorige legislatuur werd geschermd met het collegiale college, “Daarvan blijft weinig over, maar we wisten natuurlijk al dat er hier een show zou worden opgevoerd.” Clymans verbaast zich erover dat de Open Vld zich zo weinig bescheiden opstelt, omdat de schulden waarover Druyts het heeft tijdens vorige legislaturen werden opgebouwd. “Het komt over alsof de CD&V een grote sloef heeft gehad waar de VLD de hele tijd onder lag.” Voorts sluit hij zich bij Druyts aan dat er geen keuzes worden gemaakt. Groen! wil dat er alternatieven komen voor belastingen- en opcentiemenverhogingen.

Peter Reniers richt zich nogmaals tot schepen van Financiën Maes. “Ik las dat u de knip op de portomonnee zou houden, maar de euro’s vliegen nog vrolijk in het rond.” De meerderheid heeft volgens hem voor de gemakkelijkste weg gekozen. Hij vreest ook dat de nieuwe academies een tweede ziekenhuisdossier aan het worden zijn. “De begroting is zoals het onderhoud van de wegen in Turnhout: er worden enkele putten gevuld, maar er gebeurt niks fundamenteels.”

Luc Debondt (CD&V) stelt dat dit een overgangsbegroting is, maar betwist dat er geen keuzes gemaakt zouden zijn.

Bas Bax (sp.a) zegt dat er leukere maatregelen zijn dan het verhogen van de belastingen en dat zijn partij nu problemen mee moet oplossen die ze zelf niet heeft geschapen. Zijn fractie wil de handschoen opnemen en mee zoeken naar oplossingen en zal daarvoor bij het einde van de legislatuur graag verantwoording afleggen. Het slechtste antwoord op de moeilijke situatie is volgens Bax een defensieve houding: “Wie bang is krijgt slaag. Daarom moeten we durven investeren in een warme stad.” De wil om vooruit te gaan in combinatie met de slechte financiële situatie maakt volgens Bax dat er geen andere keuze is dan een belastingverhoging. Belastingen zijn immers een middel om op een solidaire manier diensten te verlenen aan de inwoners. De fractieleider van sp.a verwijt de Open Vld tot slot populisme. De advertentie die deze partij plaatste tegen de belastingverhoging en de acties voor het begin van de gemeenteraad bewijzen volgens Bax dat deze partij het verkiezingsverlies van acht oktober nog altijd niet heeft verteerd.

Open Vld danst op de slappe koord

Schepen van Financiën Suzy Maes (CD&V) opent de reacties vanuit het college met de mededeling dat koken geld kost en dat er geen andere keuze was dan het verhogen van de fiscaliteit. Dit onder meer ook vanwege het verlies van dividenden als gevolg van de vrijmaking van de energiesector. De verhoging van de belastingen tot op het gemiddelde niveau van de centrumsteden zal trouwens nog te weinig opleveren. Maes vraagt zich vanwege de centrumfunctie dan ook af welke de rol van de provincie en Vlaanderen kan zijn. Ze belooft de oefening te maken en het patrimonium, de dienstverlening en de inzet van het personeel te bekijken. Er zal ook worden nagedacht over het invoeren van een budgettair enveloppesysteem.

Astrid Wittebolle beaamt dat keuzes moeilijk zijn: “Waarom dan niet met al die intelligente koppen die hier zitten daarover nadenken zodat de keuzes ook gedragen worden door de hele gemeenteraad?”

Burgemeester Hendrickx kondigt daarop aan dat hij zich in zijn repliek vooral tot de Open Vld richt. Die partij had 24 jaar het financiële beleid in handen. Hendrickx vindt het ‘dansen op een slappe koord’ als de Open Vld dat beleid nu gaat aanvallen. “En ik moet toch wel vaststellen dat u wel een paar keer van die koord afgevallen bent.” Hij schetst de historiek van het Sint-Elisabethziekenhuis en de rol van VLD daarin: noch Druyts, noch diens voorganger namen maatregelen in dit verband. De Open Vld beheerste volgens hem reeds lang de techniek om een begroting op te smukken om zo de belastingsverhoging – die er volgens hem reeds vroeger had moeten komen – te voorkomen. “Te pas en te onpas beweert u dat er 24 jaar lang een gezond financieel beleid gevoerd werd door de VLD en dat er dankzij dit beleid een spaarpot is. Ik wil dit uitdrukkelijk nuanceren. Dertien jaar geleden hebben we samen besloten om te investeren in deze stad en dat heeft gerendeerd. En was er de vrijmaking van de energiemarkt niet gekomen, dan hadden we misschien nog kunnen afronden zonder problemen. Uw zuinig en gezond beleid van 2005 stond in schril contrast toen de begroting van het verkiezingsjaar 2006 werd opgemaakt: daarin nam uw partij klakkeloos alle voorstellen vanuit de diensten over en deed u zo het werk van 2005 teniet.”

Verder stelt Hendrickx dat de spaarpot werd gerealiseerd door eenmalige meevallers.
De burgemeester beklemtoont herhaaldelijk dat CD&V en Open Vld in het verleden samen verantwoordelijk waren, maar dat het huidige college doet wat de Open Vld in het verleden nooit gedurfd heeft: een meerjarenplanning voor zes jaar voorleggen waarvoor het reservefonds niet hoeft uitgeput te worden zoals dat in het verleden het geval was.

Hendrickx stelt tot slot dat de meeropbrengst van belasting en onroerende voorheffing kleiner is dan het verlies aan dividenden na de vrijmaking van de energiemarkt. Het maakt volgens hem dan ook niet uit welke coalitie er aan de macht zou zijn: de genomen maatregelen zouden dezelfde zijn. Hij besluit met de mededeling dat deze bestuursploeg koos voor een positieve aanpak waarin met enthousiasme in een goede verstandhouding aan de toekomst wordt gewerkt.

Druyts zonder vrienden?

Schepen Francis Stijnen (CD&V) stelt dat het project Turnhout Woonstad heel wat anders is dan mensen lokken: wonen in de stad betekent volgens hem maatschappelijke meerwaarde creëren. “Als wij in de Kempen de open ruimten willen behouden, als we wonen en werken willen samenbrengen, als we onze sociale voorzieningen willen laten renderen, dan moeten we investeren in de steden. Het vraagt moed en inspanningen om de stad uit te bouwen als een stad voor de toekomst.” Dit bestuur wil volgens Stijnen de stad die toekomst geven en daardoor ook de regio. Hij zegt het kerntakendebat niet uit de weg te willen gaan, maar dat het een verkeerde keuze zou zijn om dit debat te voeren vooraleer de beleidsopties gekend zijn. Verder meldt Stijnen een paar keer geschrokken te zijn tijdens de interventie van de gemeenteraadsleden, onder meer wanneer die het hadden over kleinere academies en de afbouw van het personeelsbestand.

Schepen Gevers antwoordt aan Vlaams Belang dat de fuifzaal best in het centrum komt. Dit om redenen van mobiliteit, sociale controle en gewoon ook vanwege het recht van jongeren op een plaats in de stad. Het debat met de jongeren zal starten in mei en de kredieten voor het ontwerp van de fuifzaal zijn beschikbaar. Verder zegt Gevers mee te voelen met Roel Druyts: hij begrijpt dat het moeilijk is om van de meerderheid naar de oppositie te verhuizen. Hij begrijpt niet waarom Open Vld wel in de meerderheid is blijven zitten als, zoals Druyts zegt, de coalitiepartner voortdurend tegenwerkte. Druyts krijgt van Gevers ook wijze raad: “Je bent een verstandige jongen, wees jezelf anders ga je hier en hierbuiten geen vrienden overhouden.”

Schepen Vos stelt dat de investeringen in het openbaar domein wel degelijk zullen worden voortgezet. Hij merkt ook op dat de regionale functie van de stad niet alleen extra kosten maar ook extra inkomsten genereert: de Warande krijgt bijvoorbeeld van de provincie en van Vlaanderen extra steun.

Daarna stellen enkele raadsleden nog bijkomende vragen. Roel Druyts merkt daarbij op dat hij niet in de politiek zit om vrienden te maken en dat hij helemaal niet gediend is van Gevers’ opmerking.

Daarop wordt de begroting goedgekeurd, meerderheid tegen oppositie.

KV Turnhout: thuismatchen op verplaatsing

Als laatste punt vraagt het college de gemeenteraad om in te stemmen met het politiereglement naar aanleiding van de risicomatch tussen Turnhout en Geel. Voor Bart Cabanier (Groen!) bewijzen deze maatregelen nogmaals dat het een foute keuze was om KV Turnhout in het Stadspark te laten spelen.

Burgemeester Hendrickx zegt dat hij voor de strenge maatregelen koos in de hoop dat ook de voetbalbond oog zou hebben voor dit probleem. Dit was niet het geval. Binnenlandse Zaken steunt het verzet van het college wel. Het zijn trouwens de politiediensten die deze maatregelen hebben voorgesteld. De voorzitter van KV Turnhout heeft volgens de burgemeester reeds gezegd dat zijn vereniging er bij de voetbalbond voor zal pleiten om eventuele zondagnamiddagwedstrijden in de toekomst op verplaatsing te spelen.

Daarna gaat de gemeenteraad in gesloten zitting verder.

Bestuurslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...