Gemeenteraad 17 december 2008

Bron: Gazet van Turnhout (www.turnhoutblogt.be)
Auteur: Marian Michielsen
“Als een socialist complimenten krijgt van de rechterzijde, moet hij toch voorzichtig zijn.”

Naar goede gewoonte nemen we het uitstekende en objectieve verslag van de gemeenteraad integraal over van de Turnhoutse blog “Gazet van Turnhout” (www.turnhoutblogt.be). Enkel de passages die betrekking hebben op de VB-tussenkomsten worden door ons in vet geplaatst.


Op algemeen verzoek, maar vooral dat van schepen Peter Segers (u leest verder waarom): alsnog het gemeenteraadsverslag van eind december! 


De Stadssecretaris
De stadssecretaris mag voortaan dagelijks aan personeelsbeheer doen. Hij moet daarbij de wetgeving toepassen en de beslissingen rapporteren aan het college.
Het Vlaams Belang keurt die beslissing goed, maar Paul Meeus wil toch een bemerking maken. “Heel veel punten zijn al van de gemeenteraad naar het college doorgegeven. Nu gaan er weer heel veel naar de secretaris. Dat maakt dat er heel veel macht geconcentreerd is in het college. Daardoor verkleint de democratische controle. We steunen dit punt, maar vragen om ons tijdig te informeren over de beslissingen die op die niveaus genomen worden.”
Burgemeester Sis Stijnen (CD&V) deelt de bekommernis over de democratische controle. “Een goede communicatie moet er zijn. De beslissingen en de notulen van het college moeten tijdig ter inzage zijn bij burger. We zullen ook een evaluatie doen van de werking, zowel van de secretaris als van het college en de raad.”
Vzw Jeugdprogrammatie
De gemeenteraad wordt gevraagd de statutenwijziging van de vzw Jeugdwelzijnswerk Turnhout, inclusief de naamswijziging in vzw Jeugdprogrammatie, goed te keuren. Het is hierbij de uitdrukkelijke bedoeling om te komen tot een brede gemeentelijke programmatie- en beheers-vzw, die in een latere fase alsnog kan erkend worden als een extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechterlijke vorm.
Eva Houet (Open VLD) staat volledig achter dit punt. “We lezen dat vanaf 2010 ook de grabbelpas- en swapactiviteiten en de speelpleinwerking Wollebos vanuit de vzw aangeboden kunnen worden. Maar is er ook een timing in verband met het beheer van het infrastructuurfonds voor private jeugdlokalen, en het beheer van de uitleendiensten en het Raadsherenpark. Wanneer gaan die onder de nieuwe vzw vallen? Zal dat nog voor 2012 zijn?
Schepen van jeugd Dimitri Gevers (sp.a) zegt dat de vzw’s zelf de beslissing nemen of ze al dan niet in de nieuwe vzw Jeugdprogrammatie terecht komen. “Voor het infrastructuurfonds is het vrij waarschijnlijk. Daar komt het op neer de dossiers die nu lopen af te handelen. De nieuwe dossiers zouden onder de nieuwe vzw vallen. De vzw raadsherenpark is een autonome vzw en zij mag zelf beslissen. Daar zijn ook subsidies in het spel. Het zal minstens duren tot die subsidies uitgeput zijn.”
Fietsbrug
“Ik ga nog eens een zaag spannen zoals gewoonlijk”, waarschuwt Marc Clymans (Groen!) gemeenteraad en publiek bij het punt over de Heizijdse Velden. “Ik heb moeten vaststellen dat fietsbrug van de politieke agenda gesmeten is wegens geen geld. Onze vraag blijft: investeer in die andere verbindingen. Laat eens duidelijk zien hoe verkeersafwikkeling daar gaat gebeuren. Laat duidelijk zijn dat duurzame maatregelen moeten genomen worden bij elk nieuw woonproject. Anders hypothekeren we onszelf voor de volgende jaren.”
Schepen Dimitri Gevers (sp.a) begrijpt zijn ongeduldigheid. “Wij blijven gaan voor die fietsbrug. We proberen er zelfs 50 procent subsidies voor los te krijgen. Het is de bedoeling om die aan te leggen, quasi gelijktijdig met Noordboulevard. Wat de duurzaamheid betreft: die bekommernis is ook de onze. De princiepsovereenkomst van fase 2 ligt hier ook ter goedkeuring voor. Dat gaat de stad mee ontwikkelen en dus is er meer ruimte om dat soort duurzame dingen in te plannen. Ontwikkelaars kan je iets vragen, maar niet verplichten.”
Marc Clymans (Groen!) weet dat die fietsbrug van bovenlokaal niveau is. “We doen dat toch meer dat we ontwikkelaars mee laten betalen voor de infrastructuur. En die fietsbrug daar is toch heel belangrijk. Kunnen we er niet mee winnen als ze dat mee financieren?”
“U heeft zeker gelijk dat projectontwikkelaars een verantwoordelijkheid hebben naar de gemeenschap toe en het openbaar domein”, antwoordt Gevers. “Er gebeurt al veel van ontwikkelaarszijde, zoals die groene vingers. Het geld komt ook deels terug in de prijs, dus er zijn limieten aan wat je kan vragen. Maar het belangrijkste aspect, je zei het zelf al, is wellicht dat die fietsbrug van bovenlokaal niveau is. Het is dus niet correct om een ontwikkelaar die een wijk organiseert een bovenlokale infrastructuur mee te laten betalen.”
“Een stukje dan?”, probeert Clymans nog.
“Ik weet wat u bedoelt”, antwoordt Gevers. “Maar ik denk dat we meer dan voldoende vragen van de ontwikkelaar. Zowel het provinciaal als het Vlaams niveau hebben toezeggingen gedaan om dit te financieren, alleen proberen we het aandeel van die overheden nog wat omhoog te krikken om het haalbaar te maken voor onze stad.”
“Ik begrijp dat onze vraag een brug te ver is”, antwoordt Clymans.
Waarop burgemeester Stijnen vraagt: “Komt u over de brug van de stemming.”
“Neen”, schudt Clymans, “Het water is te diep.”
Groen! onthoudt zich. De andere partijen gaan akkoord.
Onderhoudsplicht
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om onder voorbehoud van goedkeuring door OCMW-raad, goedkeuring te hechten aan het voorstel om de kosten van een onbetaalde rusthuisfactuur niet langer op de kinderen af te schuiven.
Bij dat punt wil Paul Meeus (Vlaams Belang) toch wel even een verhaal vertellen: “Op een zeker moment wordt op het schepencollege beslist dat men dit punt gaat uitvoeren. We gaan de onderhoudsplicht niet afschaffen, maar de teller op nul zetten, zoals dat heet. Het moet heel snel gaan. Kort na het schepencollege gaat vanuit schepen Peter Segers (sp.a) een uitnodiging voor een persconferentie waar ook raadsleden mogen komen.”
Meeus heeft met het punt zelf geen probleem – hij verdedigde de zaak nog samen met sp.a tijdens de vorige legislatuur. Wel heeft hij het moeilijk met het verdere verloop van het verhaal. “Bij toeval kom ik de schepen tegen. Ik vraag wat er aan de hand is en hij zegt dat hij die vraag had verwacht. In ieder geval: die persconferentie is wat ze is, men deelt mee wat meegedeeld moet worden. Maar dat is zonder enig overleg of toelichting gebeurd. Op het moment van de persconferentie moest er nog een overlegcomité bijeen komen, moest het nog op de gemeenteraad en de OCMW-raad gestemd worden. Dit is in een snelheidsspurt gegaan.”
Maar Meeus weet wel waarom: “Onze schepen Segers is niet alleen een verstandig, maar ook een slim man. Hij weet dat CD&V daar eigenlijk niet voor gewonnen is. Ik kan dat illustreren, want ik heb nog een persbericht liggen van de CD&V-kamerfractie waarin die zegt dat het een halfslachtige wetgeving is en dat dat iets is dat nooit goed zal komen tussen de socialisten en de christendemocraten. Hij is dus slim en denkt: ‘ik moet snel zijn vooraleer de coalitiepartner tot de ontdekking komt dat hun partij daar misschien niet mee eens is’.”
Nu vindt Meeus dat niet zo correct. “Zo hebben we over een fundamentele zaak elk debat ontweken. Dit dossier is veel ingewikkelder dan het eigenlijk lijkt. Er zit een waaier aan sociale dimensies aan vast. Het is op mijn vraag dat de schepen uiteindelijk twee uur voor de persconferentie de tekst nog heeft bezorgd aan de raadsleden, zodat we die ten minste nog konden lezen. Maar ik vind het niet correct dat de gemeenteraad compleet gepasseerd wordt, dat niemand van oppositie en heel wat mensen van de meerderheid niet weten waarover het gaat.”
Vlaams Belang keurt het punt goed omdat de partij er inhoudelijk achter staat. “Maar de wijze waarop het hier terecht komt, is niet correct. Het tekent de wijze van informatiedoorstroming, het is een oud zeer en het schort heel erg. Er zijn goede voornemens, maar dit is een staaltje dat echt niet kan. Dit vinden we beneden alle bestuurlijk peil.”
Pierre Gladiné (Open VLD) denkt er ook zo over: “Ik moet niet herhalen wat Meeus zegt. Maar het kan toch niet de bedoeling zijn om aan aankondigingspolitiek gaat doen? Als dat het geval is, moeten we voortaan in de krant lezen hoe wij als meerderheid moeten gaan stemmen.”
Volgens burgemeester Sis Stijnen (CD&V) wordt er op nationaal niveau vaak iets door ministers gelanceerd voordat ze in het parlement geweest zijn. “Ten tweede is dit zeker geen tackelen binnen de coalitie. We hebben hetzelfde standpunt ingenomen over de onderhoudsplicht bij het begin van de legislatuur. Ook de manier van communiceren is geen solo slim geweest, maar gebeurde in overleg met het OCMW. Ik wil de kritiek daarmee niet ontmijnen, maar het is niet zo dat dit vanuit één partij is gekomen.”
Schepen Peter Segers (sp.a) licht nog even het communicatieverhaal toe: “Voor de tekst hebben we advies gevraagd aan VVSG. Tot op het laatste moment hebben wij daarop moeten wachten. Vandaar dat die zo laat verstuurd is. Anders was de tekst bij de uitnodiging verstuurd. Hij is aan geen enkel perslid verstuurd voor de raadsleden die kregen. We hadden dit ook gewoon als collegebeslissing kunnen noteren en dan was het in de mail ‘uit het college’ verstuurd.”
De bedoeling was om dit samen naar voren te brengen, zegt Segers. “We hebben gezegd: op dat moment doen we dat. En wat betreft de coalitiepartners die je hier handig uit elkaar probeert te drijven: dit stond al in het bestuursakkoord. De Groen!fractie heeft toen nog gevraagd of dat een prioriteit was. Maar ik ben altijd bereid het debat inhoudelijk nog te voeren.”
Meeus blijft met één vraag zitten: “Waarom moest het zo hels snel gaan? Waarom kwam dit niet eerst op de commissie, waarom niet eerst in het bijzonder comité van het OCMW, waar men zelf zei dat het te rap is gegaan. Het ging om OCMW-aangelegenheid, laat ons dat niet vergeten. Ook het bijzonder comité bejaardenzorg voelde zich gepasseerd. Kon dat dan niet op een ordentelijke, rustige manier?”
Schepen Segers zegt nogmaals dat het uitdrukkelijk de bedoeling was om het verhaal samen te doen. “We hebben ons gehouden aan de datum die afgesproken was.”
Open VLD onthoudt zich omwille van de werkwijze. De andere partijen gaan akkoord.
Heffing op leegstand en verkrotting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan het reglement van een eigen stedelijke heffing op gebouwen en / of woningen die beschouwd worden als onbewoonbaar, ongeschikt, onveilig, verwaarloosd of leegstaand voor de dienstjaren 2009 – 2013.
Jan Maes (Open VLD) is uiteraard tegen verloedering van gebouwen in de stad. “Maar”, zegt hij, “Wij kunnen niet leven met het feit dat de wetgever zich vrijstelt van de belasting. Dat doet ons denken aan het boek De boerderij der dieren van Orwell.”
Vlaams Belang wil zich om die reden ook onthouden.
Marc Clymans (Groen!) stelt zich dan weer vragen over het tijdelijk reglement: “Het was interessant om op mijn vraag gisteren in de commissie te vernemen dat binnen een aantal maanden dit reglement gewijzigd wordt. Op dit moment wil onze fractie dit goedkeuren, maar we denken altijd dat het nog beter kan.”
Schepen Karel De Busser (CD&V) licht ook nog even toe: “De Vlaamse Regering gaat wellicht nieuwe richtlijnen doorsturen. Naar de volgende maanden toe moeten we in discussie gaan over de mogelijke aanpassingen en bezwaren die ingediend worden. Ook het feit dat meneer Maes aanhaalt, kan doorgegeven worden aan de Vlaamse Regering.”
De begroting 2009
Schepen van financiën Suzy Maes (CD&V) stelt de begroting van 2009 en het meerjarig financieel beleidsplan voor: “Beide kaderen in de beleidsopties van deze coalitie. Turnhout woonstad is meer dan een begrip en grote woonprojecten worden ontwikkeld. Ook de stadskern wordt vernieuwd met onder andere de aanleg van de Warandeparking en de fuifzaal, Turnova met de academies en de heraanleg van de Grote Markt. Daarnaast gaat de volle aandacht naar het stedelijk plateau, de heroriëntering van de stationsomgeving en de ontsluiting via de Noordboulevardweg. Tenslotte worden er belangrijke investeringen gedaan in duurzame energie, en blijft de stad investeren in het behoud van zijn patrimonium, het openbaar domein, kinderopvang, sportmateriaal . Redenen te over om een stevige buitengewone dienst van 27 miljoen te kunnen voorleggen.”
Naast deze begroting zal Turnhout zich als centrumstad verder kunnen ontwikkelen dankzij haar leidinggevende rol in de regio, gaat Maes verder. “Het aantrekken en houden van gekwalificeerd en gemotiveerd personeel is van essentieel belang opdat Turnhout haar centrumrol ten volle zou kunnen spelen. Daarnaast geeft de nieuwe rechtspositieregeling een bijkomend instrument om nog meer in te zetten op de slagkracht van ons bestuur. Dat resulteert in bijkomende personeelskosten, met een jaarlijkse verhoging van 3% in plaats van +1,9%.
“Wat de werkingskosten betreft, kiezen wij voor soberheid en efficiëntie. Op het niveau van de toelagen blijft het OCMW binnen het financieel meerjarenplan en stellen we vast dat stad en OCMW meer en meer de handen in elkaar slaan. Het sociaal huis is stilaan een feit en het Sint-Elisabethziekenhuis stuurt volop aan tot een huwelijk met het Sint-Jozef. In het deel veiligheid neemt de stad haar volle verantwoordelijkheid en geeft een verhoogde toelage aan de politiezone. We geven ook de volle steun aan socioculturele verenigingen, en impulsen aan de vrij-dagen en Turnhout 2012.”
“Turnhout heeft een belangrijke regionale opdracht”, eindigt Maes, “Via het kenniscentrum van VVSG zullen wij er alles aan doen om herfinanciering op de Vlaamse agenda te zetten. Turnhout, Centrumstad op mensenmaat is ambitieus, maar blijft met de voeten op de grond en wil haar ambities realiseren binnen een evenwichtig financieel kader. Het jaarlijks tekort wordt tegen 2010 volledig weggewerkt. Maar dit belet niet dat het tekort in 2011 en 2012 onze volledige aandacht verdient. Tot slot sluiten we het financieel meerjarenplan af met een positief resultaat van 15 miljoen euro. Ik dank u voor uw aandacht en hoop dat u de begroting gaat goedkeuren.”
Repliek op begroting: Vlaams Belang
Paul Meeus (Vlaams Belang) dankt eerst en vooral het personeel van de financiële dienst. En gaat daarna verder met het Lokaal Pact. “Het Lokaal Pact dat – heel eenvoudig gesteld en zonder er nog verder dieper op te willen ingaan – 100 euro per burger bezorgde van de Vlaamse overheid om de schuldenlasten af te bouwen, stelde erg duidelijk dat een belastingverhoging in 2009 niet mocht. Dat was de ‘deal’ met de Vlaamse overheid. Toch was het instappen in dit Lokaal Pact voor ons stadsbestuur de gelegenheid om in 2008 onder het mom van ‘de basisfiscaliteit blijft ongewijzigd’ de facto toch nog een lichte belastingsverhoging door te voeren, al was het dan maar na een kostenherberekening van de huisvuilzakken. Niemand heeft onze berekeningen ter zake ooit weerlegd. Men heeft enkel handige manoeuvres uitgehaald om de discussie daarover te ontwijken.”
Volgens Vlaams Belang had het een uitdaging kunnen zijn om een mogelijke zelfs maar symbolische poging te doen om de opcentiemen te verlagen. “Het heeft eens te meer niet mogen zijn. We worden dan ook in onze indruk gesterkt dat een daling van een van beide of zelfs beide belastingen nooit nog tot de mogelijkheden zal horen.”
“In Turnhout bedraagt in deze begroting de opbrengst van de personenbelasting ruim 10 miljoen euro en de opbrengst van de opcentiemen ruim 13,6 miljoen euro”, gaat Meeus verder. “Wat veel mensen onvoldoende inschatten, is dat daarbij nog een bundel van ruim 4.149 miljoen euro aan bijkomende belastingen moeten worden geteld. Dat levert een totaalpakket op van ruim 27.835 miljoen euro. Gerekend aan 40.000 burgers, is dat gemiddeld ruim 696,3 euro per burger. Dat is geen goed vooruitzicht voor mensen die zouden overwegen in Turnhout te komen wonen en werken. We dringen er daarom dan ook op aan bij volgende begrotingen het probleem van de fiscale druk prioritair te stellen, maar dan wel ten voordele van de burger.”
Dat geldt volgens Meeus ook ten aanzien van de bedrijfswereld. Vlaams Belang ziet de gemeentelijke belasting op drijfkracht liever tot het verleden moeten behoren. “Het is lang niet de eerste keer dat we dit zeggen. We zullen dat blijven herhalen.”
Dat Turnhout een groot reservefonds heeft en daarvan voorlopig niets aan de burger geeft, kan volgens Vlaams Belang ook niet. “Er wordt een uiteindelijke prognose voor 2009 opgemaakt van een reservefonds van bijna 20,5 miljoen euro. Vergeten we daarbij niet dat deze spaarpot geld van de burger is, waarop óók nog geld verdiend wordt. Sparen is nodig en vooruitziend zijn ook, laat dat duidelijk zijn. Maar het blijft onze overtuiging dat hiervan een deel aan de burger mag en kan teruggegeven worden. Dat kan bijvoorbeeld door een verlaging van de opcentiemen. Wetende dat in de context van voorliggende begroting de waarde van 1 opcentiemen 9385 euro bedraagt, zijn 150 opcentiemen 1,407 miljoen euro waard. Ons lijkt dergelijke verlaging binnen duidelijke financiële marges perfect haalbaar en in de context van het meerjarenplan zeker verdedigbaar. Bovendien zou het ons meteen op het Vlaamse gemiddelde kunnen brengen. Het zou alvast een goed signaal naar de burger zijn. Of moeten we daarvoor wachten tot het jaar vóór volgende verkiezingen, wanneer de zegebulletins elkaar weer zullen opvolgen?”
Meeus vreest dat in Turnhout deze legislatuur de belastingen nog zullen stijgen: “VVSG krijgt flink wat signalen te horen dat de stabiliteit van de aanslagvoeten in tal van gemeenten mogelijk slechts voor één jaar is. Het zou ons dan ook niet verbazen dat er redenen zullen gevonden worden om ook in Turnhout nog deze legislatuur de tarieven te verhogen. Tenzij de schepen van financiën ons nu al kan verzekeren dat daaraan niet zal getornd worden.”
Daarnaast wordt er volgens Meeus helemaal geen poging gedaan om op een creatieve manier de inkomsten te verhogen, zonder de uitgaven te milderen. “Natuurlijk, de overdracht van De Warande aan het provinciebestuur zal ons wat financiële zuurstof geven. Maar die euforie zal snel gedempt worden door de kostprijs van een aantal projecten, de fuifzaal en de academies, die uiteindelijk veel meer zullen gaan kosten dan werd beloofd.”
Hij vermeldt ook “sluipende kosten” in onze begroting, zoals de kosten die geslopen zijn in gebouwen van de Wollewei en de Otterstraat en het Zwembad. “Met het opvragen van de bedragen wilden wij enkel aantonen dat de financiële last van bepaalde projecten minder opvalt als die over jaren gespreid is, maar dat die in zijn totaliteit toch op bijzondere inspanningen van onze burgers heeft mogen rekenen. Het lijkt ons dan ook wenselijk dat betere en exactere inschattingen worden gemaakt als bepaalde projecten het levenslicht zien.”
Maar die kritiek insinueert niet dat Vlaams Belang niet achter projecten staat die de stad gestalte zullen geven, zegt Meeus nog. Turnova bijvoorbeeld, of de verschillende woonprojecten en het Stedelijk Plateau en de investeringen in het openbaar domein. “Kritischer staan wij tegenover de heraanleg van de Grote Markt. Er moet bijzonder gewaakt worden over het functionele karakter ervan en minder over de dure geesteskronkels van hen die onze markt zelden of nooit zullen betreden. Een ereloon voor de ontwerper van 275.000 euro – of ruim 11 miljoen oude franken – alleen al spreekt tot de verbeelding. Om maar te zeggen: stadsbestuur, houd centen en projecten goed in evenwicht. En denk daarbij vooral aan de burger die u daartoe de centen moet leveren.”
“Ondertussen hebben wij ook de uitvaart in mineur en zelfs in doodse stilte mogen ervaren van het nooit levensvatbaar geweest zijnde kerntakendebat, dat alleen ronkend klonk in verkiezingstijden. We hebben hier als stad kansen laten liggen om gestructureerd plannen te maken en prioriteiten te stellen. Vandaag zitten we met een veelheid aan plannen, beleidsnota’s en projecten waarvan de kostprijs nauwelijks te overzien is, laat staan exact in te schatten, en waarbij het de coalitiepartners vaak alleen maar gaat om het binnenhalen van trofeeën en het uiten van profileringdrang, vooral tegenover elkaar.”
Naar gewoonte behandelt Meeus nog enkele concrete dossiers:
1. De toelagen
Hij feliciteert eerst en vooral de schepen van sociale zaken en zijn diensten met het vastleggen van criteria om toelagen te verkrijgen in de socioculturele sector.
Daarnaast valt Meeus een aantal bedragen op als 16.800 euro aan de Gecoro “deze raad vergadert nauwelijks en geeft niets uit behalve zitpenningen”, 150.000 euro aan de Vrijdagen “we hopen dat het stadsbestuur er met veel inzet in zal slagen om de zaak buiten de stadsbegroting opnieuw in evenwicht te krijgen. In die zin aanzien wij deze toelage dan ook als een eenmalige overgangsmaatregel”, 170.000 euro aan het comité Turnhout 2012 en de verhoogde toelage aan de vzw Buitenschoolse Kinderopvang “we herhalen nog maar eens dat dit ondertussen onmisbare initiatief tot het kerntakenpakket van onze gemeente zou moeten behoren”.
2. Dividenden
“Wat met de dividenden? In het financieel beleidsplan worden deze in de prognoses tot 2012 op eenzelfde peil gehouden. Is dit realistisch? Hoe werd de recente financiële crisis ingeschat in de voorliggende begroting en de prognoses voor de volgende jaren.”
3. Onze dienstverlening
“Wat ons blijft dwarszitten is dat niet-Turnhoutenaren van de diensten kunnen gebruik maken aan dezelfde voorwaarden als de Turnhoutse burger. We herhalen daarom tot vervelens toe dat niet-Turnhoutse gebruikers hogere toegangs- of gebruiksgelden zouden moeten betalen. Ook dat zou een billijke geste naar de altijd betalende Turnhoutse inwoner zijn.”
Meeus vat samen: “Niettegenstaande het feit dat wij kunnen meegaan met bepaalde investeringen, hebben wij zoals uit al het voorgaande blijkt toch nog altijd meer dan één reden om sceptisch te staan tegenover het financiële beleid in Turnhout. Wij willen dan ook waakzaam blijven en met de handen vrij de capriolen van deze meerderheid gadeslaan en van commentaar voorzien. Het déjà-vu-gevoel dat opborrelt bij het lezen van voorliggende begroting kan ons dan ook tot niets anders leiden dan een tegenstem.”
Repliek op begroting: LDD
Peter Reniers (LDD) begint zijn begrotingscommentaar met een positieve noot: “Tot 2012 is er een positief saldo. Ik zie het saldo wel jaar na jaar minderen, maar de begroting is in evenwicht. Daarnaast stel ik vast dat men het aandurft om dingen te veranderen. Het goede voorbeeld wordt alvast in deze gegeven door de schepen van sociale zaken Peter Segers (sp.a). Op de domeinen waarvoor u verantwoordelijk bent, beweegt er wel degelijk iets. Ten goede. De manier waarop u zich als olifant door porseleingang bewoog, aanzie ik als een bijzondere verdienste.”
Reniers feliciteert ook burgemeester Francis Stijnen (CD&V): “U bent nog niet lang burgemeester, en dat merk ik af en toe. Maar ook u geeft de indruk dingen in vraag te stellen. Schoorvoetend probeert u beweging te krijgen in het vastgeroeste establishment. Ik mag verhopen dat u ingeslagen weg verder gaat.”
Hij blijft positief door te zeggen dat het college er goed aan heeft gedaan om de begroting te koppelen aan de vooropgestelde beleidsdoelstellingen. “Mijn grootste bekommernis blijft evenwel tijd. Er is soms te weinig tijd om zaken grondig voor te bereiden, zei gisteren ook de fractieleider van de CD&V.”
Na de lofzang, richt Reniers zich met een aantal vragen tot de bevoegde schepen. “Schepen van financiën: u krijgt cadeaus tot meer dan 11 miljoen euro: de investeringstoelage van Turnova, het Autonoom Provinciebedrijf van de Warande, het Lokaal Pact. Toch heb ik het gevoel dat u niet genoeg geld over hebt om al die projecten die nu in de steiger staan, te financieren.”
Voor deze projecten, moeten dingen wijken, stelt Reniers. “Er is minder geld voor de heraanleg van wegen, voor riolering en de stoepen, zie ik nog altijd geen substantiële bezuinigingen, wordt er nog veel geld gegeven aan representatiekosten. Kortom: de tering naar nering zetten, zoals u het in het begin van de legislatuur nog verwoordde, daar zie ik weinig van terug. Ik denk dat we niet ver af zijn van nieuwe belastingverhogingen.”
Reniers heeft nog concrete vragen voor de schepen: “Dankzij het lokaal pact krijgt turnhout 4 miljoen euro. Op welke manier vertaalt zich dat in het budget? Het programmadecreet voorziet dat de gemeente beroep kan doen op een opdrachtgever die een analyse maakt van de schuldenportefeuille. Heeft de stad zo’n opdrachtgever aangesteld? En een laatste vraag: heeft turnhout nog veel aandelen van Telenet?”
Aan de schepen van milieu vraagt hij of hij het terugverdieneffect van de zonnepanelen al berekend heeft. De schepen voorziet ook toelagen voor huwelijken. “Doet u dat ook voor andere samenlevingsvormen? Want ook daar vind ik niets van terug.”
Fuifzaal: kostprijs 3,5 miljoen. “Een bedrag dat me al meerdere maanden intrigeert. Graag had ik vernomen of u alsnog aan dat bedrag vasthoudt. Ook de academies staan al een hele tijd in het budget. Er circuleren al bedragen van 15 miljoen euro. Dan ziet de begroting er heel anders uit. Mag het ook meer kosten dan de vooropgestelde 10 miljoen euro? En waarom zijn ontwerpen zo duur? Ik ga ervan uit dat de ontwerper van de Grote Markt 8 procent krijgt van de totale kostprijs van het project. Dat zou dan 3,5 miljoen euro zijn. Ook dat bedrag zie ik niet in de meerjarenplanning opgenomen.”
De schepen van sport geeft hij een suggestie om voetbalploegen te laten samenwerken. “Hand in Hand krijgt een nieuw voetbalterrein. Maar Turnhout heeft al goede faciliteiten. Waarom geen samenwerking aangaan met KV Turnhout en anderen die daar een sport beoefenen? Dan hoeft dat geen 250.000  euro te kosten. Zo hebben we het ook al meegemaakt met de zwemclubs. Dat resulteert in een win-win-situatie.”
Verdwijnpalen mogen volgens Reniers ook meteen verdwijnen. En wat die fonteinen op het Zegeplein betreft: “Als ik mag refereren naar de plannen waarbij een enorm watergordijn was voorop gesteld. Maar als ze nu in werking zijn, is dat om mee te lachen. Maak er desnoods bloembakken van.”
Zijn laatste vraag richt Reniers naar schepen De Busser: “Het werd al eens aangehaald door collega Clymans. Ik heb de indruk dat de stad niet stilstaat bij de kosten van nieuwe gebouwen, qua kost en energie. Neem nu het gebouw waar we zelf inzitten: de kosten zijn niet meteen af te remmen. Daar moeten studies rond gedaan worden. Clymans had het ook over fiches om na te gaan in welke staat de gebouwen zich bevinden. Ik had graag een concreet antwoord van u. Als u daar nu voldoende tijd en energie in steekt, verdient u dat terug.”
Repliek op begroting: Groen!
Clymans gaat eerst verder op het patrimoniumpunt van Reniers: “Ik heb inderdaad al een paar keer gevraagd om op vlak van gebouwen een aantal zaken te verbeteren. Ik heb die fiches voorgesteld, maar dacht niet dat het effectief met van die steekkaarten zou gebeuren. Dat is blijkbaar toch het geval. We hebben heel wat kennis in de stad rond die geografische informatiesystemen. Er bestaan heel wat softwarepakketten waarmee we zo’n dingen kunnen beheren. Laat ons daar een versnelling verder in gaan.”
Daarna pakt hij de beleidsnota aan. “Turnhout is een centrumstad op mensenmaat,maar scoort financieel ondermaats. Wij concentreren ons vooral op wat er niet in staat. De ‘lijst van de wegen’ bijvoorbeeld. Op die lijst kon je zien wanneer je straat aan bod komt voor heraanleg. Ook op vlak van verkeersveiligheid is dat een probleem. We hebben geen overzicht en welke maatregelen er genomen moeten worden.”
Een ander punt is de financiële domino. “Het zal moeilijker worden met de recessie die er aan komt. Armoede zal meer om zich heen grijpen. Er is al een groot deel van de bevolking dat in armoede leeft. Dat blijft zeker een prioriteit.”
Maar al die zaken had Groen! graag in de werkgroep evenwicht besproken. “Maar die heeft heel weinig gedaan en we zijn er ook heel weinig, om niet te zeggen ‘niet’, bij betrokken zijn geweest. We zouden willen vragen om dat toch te veranderen zodat we op vlak van financiën fatsoenlijk werk gaan leveren.”
Repliek op begroting: Open VLD
Pierre Gladiné geeft eerst algemene commentaar. “De provincie wil de Warande overnemen om de stad financieel te depanneren. Er wordt telkens op de slechte toestand van het verleden gewezen. Maar het meerjarenplan, mevrouw de schepen, spreekt dit tegen. De rekening 2006 sluit het eigen dienstjaar af met een overschot van 7 miljoen euro. Nadien is het eigen dienstjaar negatief. Dat is een tekort van 1 miljoen oude Belgische franken per week. Het is niet het verleden die deze situatie gecreëerd heeft, maar de huidige meerderheid die ervoor zorgt dat de rekening eigen dienstjaar negatief evolueert.”
Open VLD stelt vast dat de personenbelasting en de belasting op onroerende voorheffing is gestegen. “Wanneer deze coalitie geen belastingverlaging doorvoert, zal Turnhout de burger 15 miljoen euro extra hebben belast. Ook al wil de provincie de Warande overnemen, dan nog slaagt de coalitie er niet in het belastingspeil terug te dringen. Dat komt volgens ons door de personeelsuitgaven die de pan uitrijzen. Waar de kosten vroeger 2 tot 4 procent stegen, stellen we in 2008 een stijging vast van 9,5 procent. Dat is een stijging van 15,5 procent op twee jaar. Dat kan niet alleen komen door de index, maar ook door de personeelsaangroei. De werkingskost van 2009 liet de schepen dalen met 8 procent. Wij vragen aan de schepen dat zij deze uitgaven op de voet volgt in de werkgroep evenwicht.”
Gladiné heeft ook een woordje voor meneer de burgemeester. “De begroting is een middel om beleidsplannen te verwezenlijken: sommige punten kunnen ons bekoren. Andere weer niet. We betreuren dat we de Turnhoutse burgers niets kunnen teruggeven van de 3 miljoen euro die eerst naar de Warande ging. Als we een halve procent daarvan zouden teruggeven, dan zouden we het belastingspeil terugdringen tot 7 procent.”
En aan mevrouw de schepen: “U heeft onze fractie aangenaam verrast door de begroting zelf toe te lichten. We ondervinden dat u zich heeft bijgeschoold. Maar we raden je aan stage te lopen bij Joëlle Milquet om ‘neen’ te leren zeggen. ‘Neen’ tegen buitensporige voorstellen van je collega’s.”
Gladiné geeft het woord door aan enkele van zijn partijgenoten. Jan Maes (Open VLD) voegt een boodschap toe over facility managment: “Bij operationele doelstellingen lees ik: er is een steekkaart per gebouw met een onderhoudsplan en als ik het financieel plan bekijk, is er sprake van een kosten-batenanalyse: afschrijven, onderhoud, energie en rationalisering van de gebouwen in functie van de noden van de stedelijke dienstverlening en kosten. Dan komen we op de vraag: kunnen we een lijst krijgen van alle gebouwen, kosten-batenanalyse en het rendement? Dat is toch één van de hoofdactoren van het beleid.”
Het volgend punt gaat over de toestand van het AGB. “In het AGB zit het zwembad. Ik viel steil achterover toen daar werd gezegd dat we op ons twee oren kunnen slapen. We hadden wel een bedrijfsverlies van 1,4 miljoen euro, maar we kregen een stadstoelage van 1,6 miljoen euro. Dus boekhoudkundig zou dat in orde komen. Daar krijg ik het koud van. We mogen geen winst maken, want we moeten er zijn voor de burger. Maar hoe zit het nu eigenlijk in elkaar? Als het zwembad, dat niet goed gerund wordt, verliezen maakt, moet de stad dat maar bijleggen. Dat verhaal kennen we uit de vorige legislatuur waarbij we voor het ziekenhuis een half miljard moesten bijleggen. Dus concreet vraag ik of de coalitie ertoe bereid is het AGB erop te wijzen vragen dat dat bedrijfsverlies vermindert.”
Hij komt ook even terug op de fuifzaal. “Het is een bezorgdheid van heel de oppositie. Die 3,5 miljoen is dat het eindbedrag? Zitten de exploitatiekosten erin? Wat is de kostprijs per jaar? Het lijkt me een dure zaak te worden.”
De partij onthoudt zich op de begroting, zegt collega Eva Houet (Open VLD). “Maar de toelage aan Gabbers en co vinden we heel positief. Het werk dat de laatste twee jaar verricht is door de schepen van sociale zaken inzake kinderopvang is lovenswaardig. Er is nog wel veel werk aan de winkel. In Schorvoort, ’t Stokt en rond het Sint-Pietersinstituut is nog nood aan kinderopvang. Ik zou zeggen schepen: doe zo voort!”
Repliek op begroting: CD&V
Ook Luc Debondt (CD&V) geeft vanuit de meerderheid nog een reactie: “Tijdens de laatste weken zijn er nieuwe technieken aangewend voor de bespreking van het budget 2009. Het college heeft hiervan werk gemaakt. Niet alleen de financiële dienst, maar zowat alle administratieve diensten van de stad hebben ervoor gezorgd dat de financiële cijfers vertaald werden naar het beleidsplan. Dat heeft geleid tot betere informatie voor alle raadsleden. Wij pleiten ervoor om de ingeslagen weg verder te zetten. Het opstellen van budgetten blijft in hoofdzaak een taak die door het college uitgevoerd wordt, maar de inbreng van de raad kan zeker vergroot worden. Wij zullen dit budget mee goedkeuren. De vraag naar meer betrokkenheid blijven wij naar voren schuiven. We willen alle diensten van de stad bedanken.”
Wederwoord meerderheid
Burgemeester Francis Stijnen (CD&V) dankt de fracties voor de positieve noten. Hij beklemtoont dat er als team aan gewerkt wordt. “We weten dat dit niet de perfectie is, maar een stad moet constant in ontwikkeling zijn en moet constant kunnen groeien en inzetten op een aantal zaken. Maar we moeten ook oog hebben voor mensen die het moeilijk hebben. We moeten de nodige zorgvoorzieningen hebben. Ook dat aspect komt terug in de begroting.”
De verschillende schepenen geven een antwoord op de vragen die zij kregen. En we beginnen met Suzy Maes (CD&V): “Meneer Meeus, u pleit ervoor om de fiscale druk naar beneden te halen. Ik zou dat ook graag doen, maar ik denk dat dat onverantwoord is. We staan nog voor belangrijke projecten, waarvoor wij het totale kostenplaatje nog niet helemaal kunnen inschatten. Wat de personeelskosten betreft: we zitten met een CAO. Ik denk dat het onverantwoord zou zijn om die fiscale druk naar beneden te halen.”
De dividenden: “Op het moment dat het budget is opgemaakt, is dat gebeurd aan de hand van gegevens die we op dat moment hadden. Het zou kunnen zijn dat die bedragen nog worden aangepast. We hebben vandaag nog vernomen dat het dividend van Dexia wel eens naar beneden zou kunnen gaan.”
Er is nogal wat geld vrijgekomen, geeft ook Suzy Maes toe. “De 3,5 miljoen euro van Turnova is gedeeltelijk ingeschreven dit jaar, de rest is nog niet vervat. Ten tweede is het fiscaal pact ook verspreid over verschillende jaren. Dat komt neer op iets meer dan een miljoen voor 2009, in 2010 gaat dat nog voor 800.000 euro. Dexia heeft dat voor ons bekeken. Over het Warandeverhaal circuleert die drie miljoen, als u buitengewone dienst mee in beschouwing neemt. Het gaat over 2,3 miljoen voor de gewone dienst. En die heeft pas invloed vanaf 2010.”
Wat zijn dan de resultaten van het vrijkomen van die middelen? “U mag niet vergeten dat wij na de laatste budgetwijziging met een negatief zaten in 2009 van 2,2 miljoen, 2,7 miljoen in 2010 en in 2008 2,8 miljoen. Het tekort is in 2010 volledig weggewerkt. En de statutaire meerkost voor het ziekenhuis was onder geraamd. De toelage voor de politiezone is met 800.000 euro verhoogd. Wat betreft de personeelskosten is dat gestegen naar 3 procent. Dat maakt dat er tegen 2010 geen overschotten zijn, en zeker geen cadeaus kunnen geven aan burger. Spijtig genoeg.”
Over de werkgroep Evenwicht zegt ze nog dat verdere gesprekken gevoerd moeten worden voor wat de werkingskosten betreft. De besparingsronde moet verder geanalyseerd en besproken worden om het om te zetten naar verhaal dat realistisch is voor dienst. De discussie tussen ambtenaren en beleidsmensen moet zeker verder gezet worden.”
Schepen Eric Vos (CD&V) neemt daarna het woord. “We blijven volop investeren in het openbaar domein”, zegt die. “Dit jaar kwamen de Spoorwegstraat, Schipperstraat, Bremstraat en Leiseinde aan bod en we zijn nog een aantal projecten aan het realiseren. Straks beginnen we aan de werkzaamheden van het Akkerpad. Ook een aantal rioleringsdossiers, die ingediend zijn bij de Vlaamse Milieu Maatschappij, moeten verder uitgewerkt worden.”
Volgens Vos wordt er wel veel geld gegeven aan onderhoud van het openbaar domein in de stad. “Er zijn de klassieke onderhoudsprojecten: mensen engageren om het net te houden, aangeduid op concrete plaatsen waar verder aan gewerkt wordt. Ook het groen zal beter onderhouden worden. Heraanplanting in bepaalde delen van de stad is voorzien. We werken ook met systeem waarbij we heel duidelijk aanduiden hoe beplanting eruit kan zien en wat we verwachten bij aanplanting en onderhoud. Het onderhoud van riolering heeft ook belangrijke kredieten gekregen om dat op een goede en accurate manier aan te pakken.”
Hij gaat zijn uitleg verder met het sportbeleid. “Door het zwembad in het AGB te brengen, werken we juist op een economische manier. We zijn BTW-plichtig, dus alle uitgaven kunnen we verrekenen. We doen ook een BTW-verrekening op het ticket. Daardoor hebben we de gelegenheid gehad om de totale berekening van BTW te kunnen recupereren.”
In 2008 moest er niet bijgepast worden vanuit de stad, in 2009 wel. “Schoolzwemmen heeft een sociaal tarief. Anders kost het teveel voor de scholen. En de cijfers van exploitatie situeren tussen de 1,5 en 1,6 miljoen euro deficit en de leninglast rond 8 miljoen euro. De exploitatie kost misschien wel iets meer dan vroeger, maar de dienstverlening is veel ruimer geworden: recreatief water, ruimere openingsuren en meer dan 800 bezoekers per dag. Het is niet zo dat het zwembad niet goed gerund wordt, maar er is wel meer potentieel. De functie van zwembadbeheerder is weer open geschreven om meer aansturing te geven. De medewerkers die vandaag de verantwoordelijkheid nemen, doen dat uiterst accuraat en met bijzondere inzet en dienstverlening.”
De herlocatie van de voetbalvelden: “De 4 voetbalvelden die in het toekomstig industrieterrein komen, komen daar omdat we al evolutie verwachten in die zone. En het is duidelijk dat extra voetbalvelden nodig zijn, zowel op de Leemshoeve, die propvol zit op woensdagnamiddag en zaterdag. Ook de douchefaciliteiten worden optimaal benut. Er is weinig ruimte voor meer belasting. In dat kader hebben we ook een dossier ingediend om een kunstgrasveld aan te leggen aan de Leemshoeve. Een kunstgrasveld geeft meer mogelijkheden om langere periodes te bespelen. Maar ik wil over de herlocatie van Hand in Hand wel verder van gedachten wisselen op de commissie.”
Ook schepen De Busser (CD&V) komt aan het woord. Hij heeft het over de academies. “Toen de veiligheidsinspectie ons vertelde dat de academies aan een nieuwe locatie toe waren, zijn mijn wenkbrauwen beginnen fronsen. We hebben dan besloten om die in het Turnova-project onder te brengen en zijn gestart met een bedrag van 10 miljoen vast te leggen voor de gebouwen. Die dient om de academies samen te brengen. Daarnaast streven we na dat de lokalen ook overdag zouden gebruikt worden door derden. Die punten zijn meegegeven aan architectenbureau. Die mensen zijn nu in staat om te vertrekken met de opdracht van het eerste ontwerp.”
Peter Reniers (LDD) vraagt of dat bedrag vast staat of er een marge is.
De Busser: “Die 10 miljoen is ingeschreven en dat is het tot hiertoe.”
“Is er dan een marge?”, vraagt Reniers nog eens.
De Busser zal bekijken wat de mogelijkheden zijn als de plannen van de architect voorgelegd worden. Hij komt ook terug op de steekkaarten: “Wij hebben de beslissing genomen om die opdracht niet aan een studiebureau te geven, want dat had ons geld gekost. We hebben iemand extra aangesteld, maar die is op bevallingsverlof geweest. Dat werk is ook nog niet zo ver opgeschoten omdat de ambtenaar in kwestie ook wordt ingeschakeld in project management. En er zouden dringend energiebesparende maatregelen moeten genomen worden, daar heeft u gelijk in.”
Schepen Luc Hermans (CD&V) heeft het ook over energie: “Het terugverdienen van zonnepanelen is al eens toegelicht in commissie 5. Er zijn een aantal criteria: de groenestroomcertificaten van 450 euro per 1000 kilowattuur voor 20 jaar. En de energie die wordt opgewekt in de handelsschool, wordt doorgesluisd naar het zwembad. Van zodra het lastenboek klaar is, ben ik bereid om die terug aan te halen met de geraamde cijfers.”
En de toelagen omtrent huwelijken geldt alleen voor huwelijken, en niet voor andere samenlevingsvormen.
“Is dat dan geen discriminatie?”, vraagt Reniers zich af.
Hermans wil dat best bespreken op de commissie.
En dan gaan we naar de andere zijde. “De andere zijde groet u”, zegt schepen Dimitri Gevers (sp.a). Hij hoorde drie dingen die hem aanbelangen.
Nummer één: de markt. “Er zijn nog wat onzekerheden. De timing: we weten nog niet wanneer we die markt kunnen aanleggen. Het hang ervan af hoe ver Turnova zal vorderen. De enige zekerheid is dat de markt niet langer een schroothoop zal zijn, maar meer en meer kan evalueren naar ons salon waar we bezoekers kunnen ontvangen. Het stadsdebat toont aan dat er zeker een draagvlak voor te vinden is.”
Nummer twee: de Noordboulevard. “Ik denk dat heel de gemeenteraad zich daar wel achter kan scharen. De boulevard heeft een prijskaartje dat groot is, maar wij gaan tot meer dan 50 procent subsidies krijgen.”
En nummer drie: de fuifzaal. “De zaal zal 500 bezoekers kunnen hebben. En er gaan gemiddeld 100 fuiven per jaar door. Dat is 70 euro per fuiver, als die fuifzaal na 1 j toe gaat. Gaat de fuifzaal na 70 jaar dicht, dan is dat 1 euro per fuiver. Dat is billijk. En dan moeten we de jongeren niet meer naar één of andere wei sturen in, ik zal niet zeggen, een boerengat. Over de 3,5 miljoen ga ik geen keiharde uitspraken doen. En de exploitatie, daar zijn we nog niet uit.”
Peter Segers (sp.a) ontwaart een nieuwe tactiek bij de oppositie: “Sla de schepen met verstomming door complimenten te geven.”
“Wat het personeel betreft: we moeten dat debat voeren, en zullen uw kritiek bespreken in de geijkte kanalen. De renovatie van de Begijnenstraat, staat op de begroting van het facility management van mijn voorganger. Daar is samen aan gewerkt, dus het is zeker niet alleen mijn verdienste. Bij het hervormen van de toelagen heeft het college altijd instemming gegeven. Ik denk dat we daar als meerderheid zeker eensgezind een kaart getrokken hebben. De zaak is nog niet af, maar ik reken daar op de constructieve medewerking van meerderheid en oppositie.”
De oppositie krijgt nog even de kans om een kort wederwoord te geven.
Paul Meeus (Vlaams Belang) zegt nog dat de daling van fiscale druk volgens schepen Suzy Maes onverantwoord is, maar het verlagen opcentiemen volgens zijn partij heel verantwoord is.
En dankzij schepen Gevers denkt Meeus een historisch moment te hebben meegemaakt. “Het geijkte punt van 3,5 miljoen voor de fuifzaal is verlaten, we gaan dat zeker onthouden. We gaan er eerlijk in zijn: wij vragen dit niet om de jeugd te kortwieken, maar om wat dat aan de gemeenschap kost. In Geel bouwt men fuifzaal voor 1500 mensen. Wij denken dat die capaciteit in Turnhout misschien wel slecht ingeschat is.”
Hij richt nog een klein woordje aan schepen Segers: “Als een socialist complimenten krijgt van de rechterzijde, moet hij toch voorzichtig zijn.”
Pierre Gladiné (Open VLD) komt nog even terug op de personeelskosten. “Vorig jaar is meer dan 400.000 euro meer besteed aan aanstellingen. Het aanwerven van nieuw personeel is ook keuze dat je maakt, maar dan moet je daarin eerlijk zijn. En ik had niet over de academies willen praten, maar wanneer De Busser zijn wenkbrauwen fronst en hij begon te spreken, begonnen mijn wenkbrauwen te fronsen. Vanuit een behoeftestudie moet je een bouwprogramma maken en dan moet je weten hoeveel het kost. En dan moet je zien of er synergieën mogelijk zijn, zoals we in verleden bezig zijn geweest, met de balletzalen, en het gevolg, dat is een sterkte. We moeten vanuit een goed bouwprogramma vertrekken, dan denk ik dat we kunnen meegaan. Maar nu hebben we het alleen maar over een bedrag. Zo werkt het niet.”
Hannes Anaf (sp.a) voelt zich als jongste gemeenteraadslid geroepen om ook iets te zeggen over de fuifzaal. “Over de maatschappelijke opbrengst van de zaal wordt weinig gezegd.” Gelukkig heeft ook hij zitten rekenen. “Neem gemiddeld 400 bezoekers per fuif die 5 euro aan inkom betalen. Doe dat maal 100 omdat dat het aantal fuiven per jaar is. Over 70 jaar betekent dat een opbrengst van 14 miljoen euro. Dat maar om te zeggen dat het voor de Turnhoutse verenigingen een serieuze meerwaarde kan zijn.”
Maar Paul Meeus (Vlaams Belang) trekt dat helemaal niet in twijfel. “Je moet het alleen in die context zien.”
Jan Maes (Open VLD) vindt de fuifzaal een maatschappelijke taak. “Maar er wordt ook politiek gescoord, ondanks het feit dat de budgetten niet in het oog worden gehouden. Ik had ook graag een datum gehad van wanneer die steekkaarten er zullen zijn. En van het AGB leek de teneur hiphiphoera, het resultaat is positief. Ik zou graag willen dat schepen van financiën zegt dat die bijpassing geen evidentie is. Ik vind dat we het AGB duidelijk moeten zeggen dat bedrijfsverliezen beperkt moeten worden.”
Toon Otten (CD&V) sluit zich aan bij Hannes Anaf wat de fuifzaal betreft, maar vindt 70 jaar nogal kort. “Het Kasteel staat er 800 jaar.”
En van de fuifzaal terug naar de academies. “Bij de invulling van de academies vertrekken we vanuit een aantal elementen”, zegt burgemeester Stijnen (CD&V), “wat zijn behoeften? We proberen er zoveel mogelijk verschillende domein te integreren.”
Schepen Gevers geeft ook nog mee dat voorzichtigheid de enige verklaring is waarom hij niet praat over de 3,5 miljoen. “Het is en blijft de bedoeling om bij die 3,5 miljoen te blijven, maar we moeten zien wat dag van morgen brengt. En wat de capaciteit betreft: we hebben gekozen voor de chirofuiven. Met de Warande hebben we de afspraak om de Kuub open te stellen voor grotere fuiven.”
Trouwen op zaterdag: desnoods doet Open VLD het zelf
“De voorbije weken lieten enkele koppels hun ongenoegen blijken omdat zij in Turnhout op zaterdag niet konden trouwen”, weet Eva Houet (Open VLD). “Naar aanleiding van vragen op de gemeenteraadscommissie antwoordde schepen Hermans dat trouwen op zaterdag door praktische problemen niet kan. Enerzijds verhindert de zaterdagse markt eventuele erehagen en ceremoniewagens en anderzijds zou het personeel overuren moeten kloppen.”
Open VLD betreurt het dat schepen Hermans zich achter zulke excuses verschuilt. “Het is evident dat koppels die op zaterdagvoormiddag wensen te trouwen, rekening moeten houden met de zaterdagse markt. Op zaterdagnamiddag is er echter niet het minste probleem. Ook is het perfect mogelijk om de overuren van het personeel op zaterdag door te rekenen aan de trouwers. In veel andere gemeenten gebeurt dat al.”
Open VLD ziet dus niet in waarom er in Turnhout, als enige centrumstad in Vlaanderen, niet op zaterdag kan getrouwd worden. “Als geen enkele schepen, noch de burgemeester bereid is om ’s zaterdags naar het stadhuis te trekken om deze koppels te trouwen, is Open VLD Turnhout bereid om desnoods zelf zijn verantwoordelijkheid te nemen. Als langst zetelende gemeenteraadslid is Open VLD fractieleider Pierre Gladiné bereid om, indien nodig, zelf deze huwelijken te voltrekken bij afwezigheid van een schepen of de burgemeester.”
Schepen van burgerzaken Luc Hermans (CD&V) herhaalt dat dit al twee keer besproken is op commissie “maar met alle plezier wil ik dat voor u nog eens herhalen. Er is een Wet van 1972 die zegt om op zaterdag geen huwelijken te voltrekken. Er is een heel beperkte aanvraag om op zaterdag te trouwen. Maar de grootste reden om het niet te doen, is de markt. We vertrekken vanuit het gelijkheidsbeginsel: op alle momenten moet het stadhuis toegankelijk zijn. Maar met koetsen, huifkarren, ceremoniewagens, gaat dat niet meer. Die mogelijkheid kan je niet bieden tijdens de markt.”
“1972 is wel heel lang geleden”, antwoordt Eva Houet (Open VLD). “Ik was toen nog maar net geboren. Het is logisch dat de mensen het niet aanvragen om op zaterdag te trouwen, want ze weten dat het hier niet kan. Ik heb zelf mogen ervaren dat u dat goed doet, maar u kan toch communiceren dat erehagen niet kunnen op zaterdag. Dat moet ook in andere gemeentes gebeuren. U geeft goedkope argumenten om het niet doen. Mensen moeten de vrije keuze hebben om op zaterdag te kunnen trouwen. En als u dat niet vindt, dan wil ons langst zetelend gemeenteraadslid met plezier uw taak overnemen.”
Schepen Hermans (CD&V) zegt bereid te zijn om na te vragen of verschillende tarieven voor een trouw door de week en op zaterdag kan. “Maar dat de overheid dat gaat tegenhouden. Ik denk dat twee verschillende tarieven niet mogen.”
Eva Houet zou dat straf vinden, en Jan Maes (Open VLD) stelt daarop voor om een poll te houden in de stadskrant.
Stedelijke Handelsschool
“We lazen in de krant dat het college onderzoekt om de Stedelijke Handelsschool over te brengen naar een ander scholennet”, zegt Pierre Gladiné (Open VLD). “Volgens de krant worden er al maanden gesprekken gevoerd om de school over te dragen naar een ander net. Het blijkt ook dat er maar met één net namelijk het vrij onderwijs contacten zijn geweest. Het Gemeenschapsonderwijs  wordt buitengesloten. Onze fractie zit met talrijke vragen hieromtrent alsook met de gevoerde werkwijze.”
Hier komen ze: “In hoeverre zijn de gevoerde gesprekken concreet? Waarom zijn er enkel gesprekken geweest met scholen uit het vrij onderwijs? Is het college bereid om met het Gemeenschapsonderwijs te praten? Heeft men onderzocht welke gevolgen een overheveling heeft naar één van de netten op het vlak van de aangeboden studierichtingen? Heeft men onderzocht welk inpakt de overheveling heeft op het financieel vlak? Heeft men onderzocht welke invloed het heeft op de tewerkstelling van het personeel? Hoe werd dit gecommuniceerd met de directie en het personeel?”
Schepen Katrien Van de Poel (CD&V) leest haar antwoord voor: “Het onderwijslandschap is meer en meer toegespitst op scholengemeenschappen. De Handelsschool heeft dat niet. De Handelsschool moet een toekomst hebben. Daarom voert de stad aftastende gesprekken, wat ook in de vorige legislatuur al het geval was. Wanneer ze concreet worden, gaan we met alle gemeenschappen praten. Maar we moeten nu nog onderzoeken wat gevolgen zijn.”
“Dan ga je nu een bepaald net bevoordelen”, zegt Pierre Gladiné (Open VLD). “En als je voldoende afgetast bent, dan ga je met het andere net praten. Zo’n gesprekken moeten grondig voorbereid worden, en dat doe je niet met eens op een terras of aan een toog te zitten. Hebt u al met het gemeenschapsonderwijs gepraat?”
Burgemeester Francis Stijnen (CD&V) vraagt ook even het woord. “We hebben altijd getracht na te gaan of het opportuun is om andere paden uit te gaan. Dat zullen we nu ook doen. We hebben regelmatig contacten met verschillende scholengemeenschappen in de stad, en we proberen die gesprekken te voeren op een ernstige manier. Wij proberen voeling te hebben met een aantal dingen op moment dat die zich zouden voordoen, om er op in te spelen. Op moment dat we het proces rijp achten om de school ergens in onder te brengen, zal het proces opgestart worden. Maar we zoeken naar de beste mogelijkheden. Het gaat om jongeren die een goed aanbod moeten hebben aan onderwijs, en dat school een rol kan blijven spelen in de stad. Dat willen we verder uitwerken om concreet tot voorstel komen.
Pierre Gladiné (Open VLD) vindt dat de burgemeester fantastisch de vragen omzeilt die hij aan schepen Katrien Van de Poel stelt. “Is de meerderheid bereid om een comité op te richten om tot een vergelijk kan komen? Ik zeg niet welk vergelijk. En mijn vraag naar Katrien is: zijn er gesprekken met het Gemeenschapsonderwijs geweest? Ik heb op die vraag nog geen antwoord gekregen.”
Burgemeester Stijnen zegt dat het college dat gesprek zal aangaan, maar of het onder de formule van een adviescommissie is, moet hij nog bekijken.
Vlaams Belang vindt dat men zich ervan bewust moet zijn dat dit negatief werkt tegenover het personeel van de Handelsschool. “Zij zijn ongerust. Dat is niet te onderschatten”, zegt Paul Meeus (Vlaams Belang). En Peter Reniers (LDD) vraagt nog wat eigenlijk de aanleiding was voor de gesprekken.
Burgemeester Stijnen antwoordt dat de politiek op Vlaams niveau zich meer en meer focust op scholengemeenschappen. “Zij worden gunstiger toebedeeld, en we merken dat de tendens die meer en meer in die richting gaat. De situatie van Handelsschool op dat vlak, verbetert niet. We moeten nu onderzoeken of het niet de beste weg is om naar een scholengemeenschap te gaan. We zullen zien wanneer en hoe we daarop moeten inspelen. Maar we zijn er hoe dan ook van overtuigd dat de Handelsschool daar beter van wordt.”
Gezamenlijk containerpark voor Turnhout en Oud-Turnhout
En Marc Clymans stelde net als zijn Groen!e collega’s in Oud-Turnhout de vraag naar het gemeenschappelijk containerpark. “Zowel Turnhout als Oud-Turnhout zit geplaagd met een ruimtelijke slechte ligging van hun beider containerparken.  Zo kan Turnhout niet uitbreiden op de huidige plek en barst het containerpark daar zo wat uit zijn voegen. Oud-Turnhout echter zit – nog altijd – geplaagd met een zonevreemd containerpark waardoor uitbreiding en verbeteringen daar niet mogelijk zijn. Daarnaast kent Oud-Turnhout ook het probleem van een milieuvergunning die een einde neemt in 2021 en wegens de zonevreemde ligging niet kan verlengd worden.”
Een streepje geschiedenis: “Ovam toonde zich destijds bereid om voor het stedelijke gebied Turnhout genoegen te nemen met 2 goed uitgeruste containerparken: één van IOK op de grens Beerse-Merkplas en een tweede op de grens Turnhout – Oud-Turnhout. Op die manier moeten er dus geen 4 containerparken worden gebouwd, bemand en uitgebaat. De clustering en de synergie van twee containerparken betekent dus een besparing in ruimte, tijd en geld. Ovam zegde vroeger in een mondeling onderhoud zelfs de subsidies toe. Subsidies die bij een snelle realisatie 75 % van de investeringen bedroegen.”
Bij de afbakening van het regionaal stedelijk gebied Turnhout werd al in de stedenbouwkundige voorschriften rekening gehouden met de inplanting van een gezamenlijk containerpark. “Naast de uitbreidingsvraag van alle aanwezige bedrijven was dit een gekende ruimtevraag van de betrokken gemeenten. Groen! spreekt zich niet uit of dit containerpark in het Noordelijke of Zuidelijke deel van Bentel moet gerealiseerd worden maar gezien het Noordelijke deel (nog) niet in ontwikkeling wordt gebracht is er weinig keuze op dit ogenblik.
De inrichtingsplannen voor Bentel-Zuid (omgeving Miko) worden door IOK momenteel afgewerkt. In Oud-Turnhout liep het openbaar onderzoek hier rond al. De stad Turnhout werd in dit openbaar onderzoek niet betrokken.”
En dan de vragen: “Wat is de rol van parkmanagement hierin geweest? We betreuren het ook dat het IOK zijn coördinerende rol hierin niet gespeeld heeft. We hopen dat in de toekomst er een duurzamer overleg kan zijn tussen de verschillende besturen van de stadsregio. Het weze dus duidelijk: de keuze voor 2 containerparken in plaats van 4 is niet alleen financieel interessant. Het is ook een voorbeeld van duurzaam ruimtegebruik en een duurzame exploitatie. Hierdoor kan tegelijk een goede en goedkope dienstverlening aan de bevolking worden aangeboden.”
Schepen van milieu Luc Hermans (CD&V) stelt Clymans gerust: “Wij zijn nog altijd geïnteresseerd in het gemeenschappelijk containerpark. We hebben nog samen gezeten en de boodschap is duidelijk meegegeven om te bekijken waar tijdelijk opslagcapaciteit kan zijn van snoeihout omdat de percelen in kmo-zone vrij duur zijn. We hebben dat onderzocht en Oud-Turnhout zou terug contact opnemen. Wij waren ook verrast toen we eind oktober in de pers vernamen dat het dossier van het containerpark in de koelkast zou zitten.”
Hij geeft even de geschiedenis van het dossier. “We zijn beginnen praten over een gemeenschappelijk containerpark tijdens de afbakening van het Regionaal Stedelijk Gebied. Vlaanderen gaf de verplichting om ook de nodige industrie en kmo-zones in te plannen. Binnen die voorstellen was er een groene vinger voorzien, net als in de andere zones.”
Maar binnen het openbaar onderzoek zijn er serieuze wijzigingen gekomen volgens Hermans. “De groene vinger zijn twee armen geworden waardoor heel wat ruimte is weggevallen. Bovendien viel er bij het noordelijke deel vier hectare weg af die diende als buffer met de dorpskern van Oosthoven. In het Noorden schoot nuttige oppervlakte over, en die gegevens hebben we aan IOK gegeven. IOK heeft dan berekeningen gemaakt en studies over de mogelijke ontwikkeling. Aangezien we geen rechtstreekse verbinding hebben met de ring, moest er ook een weg gemaakt worden. Al gauw werd duidelijk dat dat niet rendabel is.”
Met die gegevens is Hermans dan naar Oud-Turnhout gegaan. “We hebben bekeken welke mogelijkheden er zijn binnen het zuidelijk gedeelte van Bentel. We hebben voorstellen gedaan, en ik denk dat er een grote bereidheid was voor een inplanting van het park tegen de groene vinger aan. Dat zou een goede invulling geweest zijn, en dat zal nog zo zijn.”
Hermans stelt voor om terug contact op te nemen met Oud-Turnhout. “Waar het containerpark uiteindelijk zal komen, moet blijken uit de gesprekken. Net zoals de uitbating. We zouden het zelf kunnen uitbaten, of laten doen door IOK of privépartners. Het is juridisch perfect mogelijk dat Turnhout niet betrokken werd bij het Openbaar Onderzoek, maar het is wel iets anders wat goed nabuurschap betreft. Ik kan enkel beamen dat de totale ontwikkeling de duurzaamheid kan goed komen. In het krantenartikel wordt ook aangehaald dat de buren eventueel met praktisch probleem zouden zitten met DIFTAR. We hebben dat ook altijd besproken dat met weegbruggen en tarifiëring per kilo zal gewerkt worden.
“In welke periode hebben die gesprekken plaatsgevonden”, wil Clymans nog weten. “En is de intentie er nog om verder te werken?”
Volgens Hermans zijn de voordelen te groot om dit af te blazen. “En we hebben samen gezeten in april 2008”
“De tijd dringt”, weet Clymans. “Ik hoor zeggen dat Bentel-Noord voor de stad is afgeschreven. Moeten we dan niet een aantal plannen aanpassen?”
Hermans: “Op dit moment is het onrendabel gezien kosten die moeten gebeuren, en de onteigeningen en de ventweg. Het tijdsaspect is belangrijk en wij willen daar op zo kort mogelijke tijd duidelijkheid krijgen van gemeentebestuur van Oud-Turnhout. Lukt deze piste niet, dan moeten we zelf verder op zoek naar een andere plek voor het containerpark.”


Einde van de openbare zitting.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...