Gemeenteraad 1 december 2008

Bron: Gazet van Turnhout (www.turnhoutblogt.be)
Auteur: Marian Michielsen

Naar goede gewoonte nemen we het uitstekende en objectieve verslag van de gemeenteraad integraal over van de Turnhoutse blog “Gazet van Turnhout” (www.turnhoutblogt.be). Enkel de passages die betrekking hebben op de VB-tussenkomsten worden door ons in vet geplaatst.

De oppositieleden vroegen zich afgelopen gemeenteraad af wat er moet gebeuren met een gebouw dat al vier jaar leegstaat en wat er moet gebeuren met een plein dat over twee jaar ingevuld moet zijn.
Ondertussen werd er naarstig stemmen geteld. Door meerderheid én oppositie.


Aanpassing uniform taxireglement


Onze reporter kwam in volle discussie over de wijziging van het taxireglement aan in de raadzaal. Burgemeester Francis Stijnen (CD&V) is zich juist aan het verdedigen: “We starten dit nieuwe reglement, maar we willen dat zeker evalueren. Aanpassingen van het reglement naar bijvoorbeeld CO-uitstoot wil ik zeker ter sprake brengen op de volgende bijeenkomst met de taximaatschappijen om te zien of we het reglement daarmee kunnen uitbreiden.”


Open VLD was bezorgd om de beknotting van de ondernemers door het reglement. “Wel, ik denk dat het juist het tegenovergestelde effect heeft. Het is goed voor alle taximaatschappijen die op een goede manier proberen hun boterham te verdienen. De cowboys moeten zich houden aan de afspraken. De afspraken zijn ook gangbaar in Antwerpen, ’t is niet zo dat we hier iets revolutionair doen. We weten welke richting het uitgaat.”


De controles zijn volgens Stijnen gewoon een stok achter de deur. “Het is niet de bedoeling om de boekhouding van die maatschappijen te gaan controleren. Dat is onze rol niet. Alleen als er indicaties zijn van wantoestanden, zullen we bekijken wie die controles moet uitvoeren.”


Open VLD en Groen! onthouden zich.


Intercommunales


Paul Meeus (Vlaams Belang) deelt mee dat zijn fractie zich voor de inname van standpunten zal onthouden. Bij volmachtdragers stemt ze niet, “om principiële redenen die u kent.”


IKA
En Groen! onthoudt zich bij de punten 6 en 7: “Onze partij heeft zich altijd gekeerd tegen het principe van de gemengde intercommunales”, zegt Marc Clymans (Groen!). “IKA is eigenlijk de financier van IVEKA, dus wij willen ons bij die punten onthouden.”


Peter Reniers (LDD) stelt voor dat de oppositie eens de tellingen van de stemming doet: “Een verrassing is nooit ver weg. We hebben het al eens meegemaakt dat er verkeerd geteld is. Wat dacht u van dit voorstel?”
Waarop Paul Meeus (Vlaams Belang) voorstelt dat Reniers de tellingen de volgende keren doet. “Voor de volgende vier jaren”, voegt schepen Dimitri Gevers (sp.a) die de stembrieven altijd ophaalt daaraan toe. “Zolang de brieven opgehaald worden door anderen, graag”, antwoordt Reniers.


Pidpa
Marc Clymans (Groen!) komt nog even tussen op het puntje over Pidpa: “Het drinkwater gaat duurder worden. Water is één van de basisbehoeften. Is die prijsverhoging echt noodzakelijk? Ik vind het spijtig dat dit niet is toegelicht op de commissie. Wij vragen dat de mensen die naar de algemene vergadering gaan, kritisch om een antwoord vragen.”


Bas Bax (sp.a) heeft er geen probleem mee om dit te behandelen op commissie.


“Mag ik dan een oproep doen aan de andere partijen om tegen te stemmen?”, vraagt Clymans nog. “We weten niet wat we gaan stemmen, dus ik vind het niet meer dan normaal dat je je dan minstens onthoudt.” Alleen Peter Reniers (LDD) gaat op de oproep in en onthoudt zich. Vlaams Belang onthoudt zich sowieso. En Groen! stemt tegen, de rest gaat akkoord.


Dan barst er een discussie los over de stemmen. 7 blanco stemmen roept burgemeester Francis Stijnen (CD&V) af. Waarop Paul Meeus (Vlaams Belang) zich zorgen maakt: “Wij nemen aan die stemming niet deel”, zegt hij. “Dus je kan die stemmen ook niet tellen.” De burgemeester heeft het begrepen: “ik mag niet ‘blanco’ zeggen. Dus we hebben 7 niet deelnames.”


Schepen Luc Hermans (CD&V) denkt dat het toch blanco’s zijn. Peter Reniers (LDD) beaamt dat: “ik begrijp uw redenering niet. Naast Vlaams Belang zijn er nog partijen in de gemeenteraad, hè. Ik denk dat u toch het een en ander moet corrigeren. Misschien is het toch beter dat ik in de toekomst tel?”


IOK afvalbeheer
Groen! heeft zich onthouden op het punt van IOK afvalbeheer. “Dat komt door het puntje statutaire bijdragen in de algemene werkingskosten, want die werden verhoogd van 1,25 naar 1,6 euro per inwoner”, verklaart Marc Clymans (Groen!) “IOK is zelfbedruipend, dus waarom moeten wij als stad daarvoor meer betalen?”


De verklaring is volgens burgemeester Stijnen (CD&V) te vinden bij het personeel. “Het afhalen van afval is een arbeidsintensieve activiteit. Dus de personeelskosten en een paar algemene kosten zijn gestegen. Vandaar de verhoging, en de kost wordt gedeeld door alle deelnemende gemeentes. Die is niet overal hetzelfde omdat niet iedereen deelneemt aan alle activiteiten.”


Terwijl Peter Reniers (LDD) de stemmen telt (en het even opvallend stil is), gaat de zitting door.


Pastorij Middelares


De gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met de inbreng in natura van de pastorij O.L.V Middelares, de Merodelei 191, in het AGB Turnhout.


Peter Reniers (LDD) heeft een bedenking: “Het pand is in eigendom van de stad en sinds 2005 staat dat leeg omdat de toenmalige pastoor op pensioen is gegaan. Maar de stad betaalt daar toch nog 2000 euro aan op jaarbasis. Nu lees ik in de brief van het parochieteam en de kerkraad dat de stad onder bepaalde voorwaarden, bijzonder gek dat men aan de eigenaar voorwaarden gaat opleggen, het pand opnieuw ter beschikking mag te stellen. Er is de vraag om een maandelijkse vergoeding te betalen tussen 200 en 250 euro. Verder moet de stad nog zorgen voor een scheiding van de pastorij en het naastliggende gebouw. En ten derde is er de desaffectatie van de oude pastorij en het kerkdeel.”


Wettelijk moet de stad een lokaal vrijstellen waar de pastoor activiteiten kan laten doorgaan. “Maar als die pastoor daar geen gebruik van maakt, betaalt de stad dat nog. En dat is voor mij onlogisch. Van 2005 tot nu heeft stad 8000 euro betaald voor leegstaand gebouw. Daar heb ik toch enige moeite mee, en ik had graag van de schepen van financiën gehoord wat zij hier van vindt.”


Die wimpelt de vraag netjes af naar schepen van stadsgebouwen Karel De Busser (CD&V). Hij geeft toe dat het gebouw al lang leeg staat. “Maar we hebben ook lang onderhandeld met de kerkraad over de perceelsgrenzen en de eigenheid van het gebouw op zich. We hebben dan als stad beslist om de gebouwen op bepaalde manier af te lijnen en te ordenen en leidingen te verleggen. Dat heeft een tijd in beslag genomen. We hebben het nu opgenomen in het AGB om voeding te geven aan het AGB.”


Wat is nu het opzet? “Het is de bedoeling dat we alle nutsleidingen verleggen, dat we de eigendomsgrens trekken van vooraan tot eigendomsgrens in Zandstraat, en dat daarnaast de afwatering van de kerk zou opgevangen door de kerk. Dat gaat nu gebeuren door het AGB en dan kan de verkoop daarna plaats vinden.”


Peter Reniers (LDD) vindt dat allemaal goed en wel, maar heeft het gevoel dat zijn vraag niet werd behandeld: “Mij gaat het er hem gewoon over dat dat gebouw vier jaar leeg heeft gestaan. Die onderhandelingen moeten geen vier jaar duren. Ik begrijp niet dat de kerkraad nog bijkomende voorwaarden oplegt. De stad betaalt twee keer.”


Schepen Luc Hermans (CD&V) verduidelijkt: “Toen de pastoor op pensioen ging, heeft hij een ander huis gezocht. Wij hebben geoordeeld om in de pastorij geen permanentie meer te laten doen door het gebrek aan veiligheid. In de wet staan er bepalingen waarin wij een woning of woonsvergoedingen moeten zorgen. Dat gaat om een plaats voor archief en ontvangsten. Dus zijn we overeengekomen om een huur te betalen aan de Kerk Middelares, voor De Rank, en de Kerkfabriek Sint-Pieter, voor de Sint-Pietershoek. Wij betalen voor de lokalen die de Kerkfabriek gebruikt in het dekenaat De Rank en dus niet voor het eigen gebouw, de vroegere pastorij.”


“Waarom heeft het dan nog vier jaar leeggestaan?”, blijft Reniers zich afvragen.


In plaats van 4 jaar, gaat het om 2,5 jaar”, berekent schepen De Busser: “Vanaf half 2005 is er onderhandeld.”


Alleman akkoord!


Warandeplein


Astrid Wittebolle (Groen!) maakt van het puntje speelstraten gebruik om een mogelijk nieuw speelplein nog eens onder de aandacht te brengen. “De put van de warande, daar komt ook een plein. Niemand weet wat daar op gaat komen. Wij willen er op aan dringen dat dat voorzien wordt van speelpleinmogelijkheden: een plek waar kinderen kunnen ravotten, een hoekje met interessante speeltuigen. We gooien het even in de groep om mee te nemen naar komende vergaderingen.”


Burgemeester Francis Stijnen (CD&V) geeft toe dat er nog geen definitieve invulling is. “Het is nog een open plek in het centrum, en we moeten zien welke functies daar plaats kunnen vinden. Het moet aansluiten bij de Warande, en ook bij de mensen die in centrum wonen, maar vandaag is het te vroeg om daar een antwoord op te geven.”


Wanneer Wittebolle vraagt naar een timing, reageert schepen Eric Vos (CD&V) dat er goed over nagedacht moet worden. “Het is een heel belangrijke en historische plek in het midden van de stad. Het is een ontmoetingsplek met verschillende functies: er is de kuub, maar ook de parking en de fuifzaal. De diensten zullen de eisen definiëren.”


De suggestie rond speelvoorziening is niet nieuw, volgens hem. “Op de UFO-landplaats kwamen ook heel wat jongeren, nog vroeger hadden we dobberende elementen op de kasteelvijver die een kunstzinnig effect hadden, het idee van de kunstzinnige speeltuin is er 15 jaar geleden ook geweest. Ik vermoed dat die elementen terug naar boven zullen komen.”


Astrid Wittebolle krijgt schrik van de antwoorden: “Blijkbaar is niemand op de hoogte van een datum. Is dat 2100? Want parking is er tussen dit en –ik hoor het dadelijk van u, schepen Gevers- dus wordt het de hoogste tijd om daarover te beginnen nadenken. Ik zou toch graag één datum van één iemand horen.”


Schepen Dimitri Gevers (sp.a) antwoordt: “Eén datum? De aannemer laat ons weten dat de parking in het voorjaar van 2010 af zal zijn. Eén datum.”


“Dan is’t de moment”, besluit Wittebolle.


Nieuwe erven 39


Het Rooilijnplan van de Nieuwe Erven ligt ter goedkeuring voor.


Marc Clymans (Groen!) is vanuit zijn partij gevraagd om elke keer dat er een nieuw woonproject op de agenda komt, met aandrang te vragen te investeren voor duurzame ontwikkeling. “We zouden een soort principe moeten hanteren: als blijkt dat er vanuit de privé te weinig maatregelen zijn genomen voor duurzame ontwikkeling, moeten we dat als stadsbestuur extra stimuleren. Het is in ieders belang dat er geïnvesteerd wordt in isolatie, fatsoenlijke wegen, alles wat kan bijdragen tot een duurzame ontwikkeling van het gebied. Hoe langer we wachten, hoe slechter het wordt.”


“Uw zorg is ook de onze”, antwoordt schepen van ruimtelijke ordening Dimitri Gevers (sp.a). “Dit is een rooilijn, dat bepaalt alleen waar openbaar en het privaat domein zich bevindt. In dit plan is meer openbaar domein, dus wat dat betreft is het duurzaam genoeg. Duurzaam bouwen moeten we altijd in het oog houden, maar niet zozeer in de fase van verkaveling. Ik kijk even naar mijn collega Luc Hermans (CD&V) die van duurzaamheid een strijdzaak van maakt. Ik denk dat we daar best aandacht voor hebben.”


Ondertussen duikt er vanuit de geluidsboxen in de raadzaal een irritant gezoem op.
“Dat is een mosquito voor hangraadsleden”, weet Jan Maes (Open VLD).
“Jammer dat die voor jou niet werkt”, lacht schepen Gevers (sp.a).


Jacobsmarkt


In het kader van de ontwikkeling van het project Jacobsmarkt wordt het Gasthuismuurke bij voorkeur ingelijfd in het openbaar domein. Dat kan meer mogelijkheden geven naar de eventuele toekomstige ontwikkeling van de achtergelegen eigendommen. De gemeenteraad wordt gevraagd daarmee akkoord te gaan.
Marc Clymans (Groen!) vraagt zich af hoe het staat met het project: “Er was het idee om een aantal doorgangen te maken naar de Grote Markt. En een gebouw naast het stadhuis, de KBC, zit daar al jaren dwars. We horen niets nieuws meer rond dat dossier.”


Over KBC kan schepen Dimitri Gevers (sp.a) niet in detail treden: “Er is een andere projectontwikkelaar mee bezig, maar die plannen zitten nog maar in een verkennende fase. Het is wel zo dat beide plannen complementair zijn en elkaar niet nodig hebben.”


Het plan jacobsmarkt is zo goed als afgerond, volgens Gevers. “Ze hebben een vergunning gekregen om op de -1 een parkeergarage te zetten. Ze hebben nu een aanvraag gedaan om ook op -2 een parkeergarage te maken. Over een maand of twee zal die afgeleverd zijn en misschien is het dan nuttig om die plannen op commissie te bespreken.”


“Maar er was toch een probleem gans die infrastructuur daar? Er was gehoopt dat er een doorgang zou gecreëerd worden. Als dat twee aparte projecten worden, is dat toch jammer. Het project met doorgangen was net een leuke catcher daar in”, zegt Clymans nog.


“Op het moment dat beide projecten gerealiseerd zijn, zullen die doorgangen er zijn”, stelt schepen Gevers gerust.


Vervangingen korte afwezigheden secundair onderwijs


Net zoals voor het basisonderwijs wordt er nu gevraagd om ook voor het secundair stedelijk onderwijs een convenant af te sluiten voor vervangingen van korte afwezigheden.


Peter Reniers (LDD) test de kennis van schepen van onderwijs Katrien Van de Poel (CD&V) en vraagt waarvoor ABOC precies staat.


Van de Poel antwoordt dat het gaat om het Algemeen Bijzonder Overlegcomité. “Wij komen samen om de vervangingseenheden te bespreken. Is dat een voldoende antwoord?” Burgemeester Francis Stijnen (CD&V) vult aan dat het gaat om een onderhandelingscomité met de vakbonden over het onderwijs.


Reniers heeft wat research gedaan en weet dat men vooral in lagere scholen voor die vervangingen van minder dan tien dagen moeilijk iemand vindt. “Er loopt een proefproject om laatstejaarsstudenten daarvoor in te schakelen. Hebt u weet dat dat ook in het secundair onderwijs van toepassing is?”


Schepen van onderwijs Katrien Van de Poel (CD&V) vraagt het na en zal op de volgende commissie daarop een gepast antwoord geven. Waarop Peter Reniers zich luidop afvraagt of Van de Poel toch niet de trand op gaat van haar vrouwelijke collega. “Ik heb altijd al een gepast antwoord kunnen geven op de vragen die u heeft gesteld op haar commissie”, bijt zij terug.


Burgemeester Stijnen (CD&V) zegt ook nog even dat de vraag in de marge staat van het punt, en niet meteen over de inhoud gaat. “Maar het is een interessante denkpiste en ik denk dat het de juiste aanpak is van de schepen om dat op commissie verder te bespreken.”


Peter Reniers (LDD) vond van zichzelf ook al dat hij een goede vraag had gesteld en dankt de burgemeester nog even voor het compliment.


Citymarketingplan


In 2005 ging het Turnhoutse stadsbestuur in zee met Yield Solutions om, in samenspraak met en ter ondersteuning van de stad, een citymarketingparcours uit te stippelen. “Maar”, stelt Astrid Wittebolle (Groen!), “aan het eind van 2008 stellen we vast dat, sinds de implementatie van het nieuwe logo, er nog bitter weinig is gebeurd. Dit werd pijnlijk duidelijk op een uiteenzetting rond de ‘stand van zaken’ die recent voor het Centrummanagement werd gegeven. Ondertussen is Yield Solutions de firma Nelson Inspires geworden, werden er ‘speerpuntwerkgroepen’ samengesteld waarvan sommige van de leden niet eens wisten dat zij tot deze groep behoorden en is het blijkbaar helemaal niet duidelijk wat de juiste opdracht (nog) is van het citymarketingbureau. Kunt u wat licht in de duisternis brengen?”


Burgemeester Francis Stijnen (CD&V) geeft de korte historie van het citymarketingplan: “In 2005 zijn we begonnen met de stadsdebatten. Eén van de dingen die daar naar voren kwamen, is dat Turnhoutenaars terug fier moeten kunnen zijn op hun stad. Het bleek dat ze een lichte neiging hebben om klagerig te zijn. In Nederland wordt dat het calimero-syndroom genoemd. Dus hebben we besloten om met het citymarketing te beginnen. In 2005 hebben we een plan van aanpak gevraagd. Daarin zijn een aantal strategische doelstellingen geformuleerd.”


Daarin zitten onder andere het stimuleren van samenwerking tussen de overheid en privé-initiatieven, meer marktgericht denken en handelen, kwalitatieve en kwantitatieve metingen, en een geïntegreerde aanpak waarbij naamsbekendheid moet ontstaan. “De doelstellingen zijn voor een groot deel een intern proces”, weet burgemeester Stijnen (CD&V). “Zolang je dat niet hebt doorgemaakt, kan je niet verder. Dat is de opdracht die Nelson meekreeg tot 2009.”


Volgens Stijnen is het de bedoeling om een visie te laten uitdragen. “De beleidsnota zijn opgemaakt volgens die speerpunten, de beleidsplannen volgen dat stramien, in de stadskrant hanteren we die doelstellingen als aandachtspunten. En ook bij discussies en in de powerpoints proberen we het gegeven ingang te doen vinden. Resultaten zie je al in het logo, de banieren, de woonwebsite, en de corporate brochure.”


De kosten? “We hebben een contract afgesloten voor 3 jaar, met 12.500 euro op jaarbasis. Een aantal dingen worden uitgewerkt, zoals de corporate brochure met de visie en missie van de stad. Ook begeleidt Nelson ons in de communicatie en participatie in het Turnovaproject.”


De prioriteiten? “Voor 2009 liggen nog een aantal dingen op tafel: een nieuw concept voor de website die gaat in richting van Gentse website. Het centrummanagment wil meer uitdrukking in het stadsbeeld. In 2009 moeten we externe concepten uitvoeren, een nieuw wegwijzerplan en communicatie die te maken heeft met logo van de stad.”


Astrid Wittebolle (Groen!) is benieuwd hoe de schepen Suzy Maes (CD&V) het citymarketingbeleid kan stroomlijnen met de financiën. “Als de mensen niet eens moeite doen om even te horen wie de directeur cultuur en vrije tijd is…”, zegt Wittebolle geïrriteerd. “Ik doe dat voor u voor 1000 euro.”


Burgemeester Stijnen (CD&V) geeft toe dat de desbetreffende vergadering beter geannuleerd was. “We hadden die beter niet laten doorgaan, dan iemand het woord laten voeren die het dossier niet goed beheert.”


Straatasbakken


Paul Meeus (Vlaams Belang) las een Nederlandse krant en vond er een interessant idee: “Tijdens commissie 1 werd meegedeeld dat sigarettenpeuken en kauwgom vaak achtergelaten worden op voetpaden, wat de netheid van de stad niet ten goede komt. Alvast wat de sigarettenpeuken betreft, lazen wij in de Nederlandse kranten Algemeen Dagblad en De Volkskrant op 19 november dat de stad Rotterdam op diverse plaatsen ‘asbaktegels’ in de voetpaden plaatst.”


Meeus verduidelijkt: “Het zijn verzonken tegels van dertig bij dertig centimeter die afgedekt zijn met een rooster, waarin rokers, die sinds het rookverbod in openbare gebouwen en restaurants steeds vaker de straat opzoeken om te roken, hun al dan niet brandende peuken kwijt kunnen. Die straatasbakken worden leeggezogen met een toestel door de gemeentelijke diensten. Is het stadsbestuur bereid om deze toch wel probleemverzwakkende maatregel in overweging te nemen?”


Schepen van wegen en groen Eric Vos (CD&V) is van mening dat alle ideeën die stad reiner maken, ter harte genomen moeten worden. “Ik heb dat kort met de diensten besproken. We hebben beslist om dat grondig te onderzoeken: is er speciale apparatuur voor nodig? Komen de peuken er daadwerkelijk in? Wat met regenweer en stank? Als het nuttig is, moeten we uitkijken naar een aantal strategische plekken op de stad, om het systeem uit te testen. Maar ik wil niet voorbarig zijn. We zoeken telkens naar nieuwe technieken om van het afval af te geraken. Zo heeft de dienst ook een systeem gevonden om kauwgom te laten verwijderen.”


Meeus is aangenaam verrast dat Vos dat verder wil onderzoeken. Waarna Luc Debondt (CD&V) verwijst naar een doosje waar peuken in opgeslagen kunnen worden. “Het kost 1 euro per doosje, misschien kan je ineens daar eens naar kijken om informatie op te vragen.”


Volkstuintjes


Paul Meeus (Vlaams Belang) heeft nog een vraag voor schepen Vos (CD&V). Over volkstuintjes. “De ‘volkstuintjes’ of de moestuintjes waar burgers wat groenten winnen, zijn voor velen ontspannend en een aangenaam tijdverdrijf. Maar waar mensen vrij dicht bij elkaar leven en werken, kunnen ook wel eens conflicten of meningsverschillen ontstaan. Ik heb begrepen dat een zgn. ‘hofmeester’ dan de taak heeft om bemiddelend en verzoenend op te treden. Helaas lukt ook dat niet altijd en zoeken mensen probleemoplossende steun ‘hogerop’.”


Zo stapte er iemand naar Meeus met een conflict over volkstuintjes. Hij had de hulp ingeroepen van de schepen, maar die had nog niet gereageerd. Meeus zou hem daarna er nog over aangesproken hebben. “Dit conflict is geëscaleerd omdat de beloofde bemiddeling uitgebleven is. Ik was lang niet van plan om dit bagatel op gemeenteraad te brengen, maar als beloofd is om daar iets aan te doen, vind ik dat dat moet gebeuren.”


Daarom zijn vraag: hoe ver reikt de bevoegdheid van de verantwoordelijke schepen om in deze op te treden?


Schepen Eric Vos (CD&V) schetst vooraf even dat er drie tuinen zijn, die onder het beheer van volkstuinen vallen. De stad had tot recent nog een paar contracten met individuen die er een tuintje hadden. Het gaat om een drietal tuinen achter kerkhof, in de Fonteinstraat, en aan de Steenweg op Gierle. “Na de informatie dat er een conflict was, heb ik een gesprek gehad met de hofmeester en een persoon die ik eerder toevallig ontmoet had en die mede betrokken was met het gebeuren. Op basis daarvan dacht ik dat er een gemodereerde houding was. Wat de ontruiming van de tuin betreft: de personen waren niet meer bereid om samen rond tafel te gaan zitten omdat het tuinieren toch stopte.”


Daarnaast geeft hij nog mee dat men een oproep zal doen om de organisatie en het bestuur van volkstuinen te verstevigen. “Men vraagt voor Mechelen en Turnhout vrijwilligers. Men is bereid om het bestuur te verruimen en inspraak van de leden te hebben.”


Meeus neemt akte van het tweede deel. “Bij het eerste deel blijf ik erbij: als u was gaan spreken, was dat in peis en vree opgelost. Deze manier heeft ertoe geleid tot dat één mens heel ongelukkig is.”


“Dat is nooit de bedoeling geweest”, antwoordt Vos.


Autonoom Gemeente Bedrijf


Jan Maes (Open VLD) vindt dat de leden van het AGB een lijst moeten krijgen met het onroerend patrimonium van de stad. “Het AGB (autonoom gemeente bedrijf) werd in het leven geroepen om de BTW van het zwembad terug te vorderen. Daarnaast zou het AGB projecten ontwikkelen en een meerwaarde proberen te creëren rond het onroerend goed van de gemeente. Momenteel zijn de activiteiten van de raad van bestuur van het AGB bijna beperkt tot het beheer van het zwembad. Gaande van de bespreking over de waanzinnig grote overuren van sommige personeelsleden tot het aankaarten van het gebrek aan degelijke zwembadbeheerder.”
Open VLD stelde al in de Raad van Bestuur van het AGB de vraag wanneer er verder werk wordt gemaakt van de ontwikkeling Meuletiende en Pidpa-site, stelt Jan Maes. “Vandaag is de pastorij van de OLV- middelares er ook bijgekomen. Meer concreet wenste Open VLD zicht te krijgen op de timing van de projectontwikkeling (wanneer is voorontwerp af, wordt er aanbesteed, kan het project geld opbrengen voor de stadskas).”
“Om het AGB een meer dynamische en voor de stad winstgevende rol te laten spelen, wil Open VLD vragen of het mogelijk is een lijst van het onroerende patrimonium van de stad en OCMW ter beschikking te stellen van de raadsleden van het AGB. Deze lijst zou minimaal moeten vermelden: het onroerend goed, huidige bestemming,de geschatte waarde, jaarlijkse onkosten en tenslotte jaarlijkse inkomsten. Aan de hand van deze lijst kan het AGB een studie maken om vervolgens een meer actieve en winstgevende rol te spelen in het onroerend goed beleid van de gemeente. Kan u deze lijst aan de leden van het AGB bezorgen?”
Maes vindt vooral dat er proactief aan projecten gewerkt moet worden en geeft het voorbeeld van de gebouwen van de academie in de Gemeentestraat. “Is daar al een toekomstvisie voor? Dan kunnen we daar met het AGB eens rustig over nadenken. Laten we het verkortten of doen we aan goed patrimoniumbeheer?” Hij geeft nog mee dat de winst in het AGB ook naar de burgers gaat. “We moeten niet alles zomaar gratis weggeven.”
Schepen Dimitri Gevers (sp.a) is zeker niet vies van winst. “Maar eerst komen de mensen, en dan pas de winsten.”


Waarop een gsm afgaat. “Ik denk dat dat het signaal was om te stoppen”, besluit burgemeester Stijnen.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...