Democratie wordt de arm omgedraaid in Turnhout

Handelsschool is slachtoffer van onwezenlijk ideologisch machtsspel
CD&V gaat plat op de buik voor sp.a

 


 


Het dossier Handelsschool sleept al vele maanden aan. Vandaag kiest het college om alles te laten zoals het was en durft daar zelfs nog een pedagogische saus over gieten. De reden van deze status-quo moet evenwel gezocht worden in een ideologische stellingenoorlog.


Het Vlaams Belang was bij monde van fractievoorzitter Paul Meeus – zelf oud-leerkracht    van meet af aan mee met dit dossier en pleitte voor een grote transparantie in de besluitvorming en – in eerste orde – voor het hanteren van pedagogische argumenten bij de keuze voor de overheveling naar een van de grote onderwijsnetten. Tevens werd door ons altijd gevraagd om de leerkrachten in dit dossier op een grondige en gestructureerde wijze te horen omdat zij als belanghebbende en als deskundige partners een duidelijke plaats in de besluitvorming dienden te hebben. Van beide uitgangspunten is niets in huis gekomen.


Van meet af aan werd het duidelijk dat CD&V zou kiezen voor het vrij onderwijs en de socialisten voor het gemeenschapsonderwijs. Daar waar het CD&V initieel nog hoofdzakelijk te doen was om pedagogische principes, was het op dat vlak oorverdovend stil bij de socialistische raadsleden en schepenen. Nadat ook bleek dat het Vlaams Belang op basis van pedagogische, organisatorische en technisch-onderwijskundige uitgangpunten en niét uit ideologische vooringenomenheid koos voor de overdracht van de Handelsschool naar het vrij onderwijs, was voor de socialistische coalitiepartner het hek van de dam. De door ons aangeboden wisselmeerderheid doemde als een spook voor hen op. Stel u voor, een meerderheid in de gemeenteraad die groter zou zijn dan de huidige officiële meerderheid… Neen, een democratische besluitvorming met een zo groot mogelijke meerderheid, was niet naar de zin van de sp.a.


Daarop lokte de sp.a een heuse schoolstrijd uit met gedateerde stellingen uit de onzalige tijden van de schoolstrijd van een halve eeuw gelden. Ze sleurden er zelfs ‘de schone ziel van het kind’ bij en de sp.a-fractieleider stelde het volgen van het godsdienstonderwijs als kernpunt. Alsof dat – hoe respectabel op zich ook – nog van doorslaggevend belang is bij een schoolkeuze anno 2010. Wij dachten dat vandaag mensen op de eerste plaats voor scholen kiezen omwille van het pedagogisch aanbod en de goede naam van de school. Vrijwel de grote meerderheid van de sp.a-fractie werd overigens gevormd in het vrij onderwijs… Begrijpe dus wie kan van iemand die zelf uit het vrij onderwijs komt en voor zijn eigen kinderen niet voor het gemeenschapsonderwijs kiest. Natuurlijk – en laat dat duidelijk zijn – zijn wij niet blind voor het principe van de vrije schoolkeuze, maar men kan zich de vraag stellen wiens belangen en welke onzichtbare krachten hier gediend worden… Komt daarbij dat een sp.a-schepen er niet voor terugdeinsde zijn coalitiepartner verbaal af te blaffen en deze met een stalinistisch ‘njet’ voor het blok te zetten. Zo werd een onwezenlijke sfeer gecreëerd die geen toonbeeld is voor goed en inhoudelijk sterk bestuur.


Even werd door de socialisten de beoordeling van het dossier door een ‘neutrale deskundige’ gesuggereerd. Stel dat deze tot de bevinding zou gekomen zijn dat de Handelsschool beter af zou zijn in het vrije net, zouden zij dat dan wél geslikt hebben? We durven het betwijfelen. Gestuwd door hun maatschappelijke drukkingsgroepen en traditionele achterban zou het ideologische spel ook dan verder gespeeld worden. Zoveel is zeker. Het herhaaldelijk verschijnen in openbare commissies van een vakbondsvoorman was daar overigens het levende bewijs van.


Voor het Vlaams Belang is uiteindelijk de keuze van de leerkrachten zelf – de onderwijskundigen bij uitstek – doorslaggevend geweest. Via de schoolraad en een spontane interne bevraging werd duidelijk voor het vrije net geopteerd. De houding van de socialistische vakbond in dit verhaal – die nauwelijks leerkrachten zou vertegenwoordigen in de Handelsschool – ten gunste van het sp.a-standpunt dient dan ook simpelweg gecatalogeerd te worden als stemmingmakerij.


Het Vlaams Belang betreurt dan ook dat het fundamentele debat niet werd gevoerd en dat van bij de aanvang een ideologische stellingenoorlog werd opgezet. Omdat men niet uit de impasse geraakte, is de optie waar CD&V vandaag voor kiest, nl. voor het status quo waarbij voor de handelsschool en de stad alles bij het oude blijft, nog de enige uitweg. Nochtans is herhaaldelijk door àlle fracties gesteld dat dit de minst goede oplossing voor de toekomst van de school zou zijn.
CD&V heeft zich laten behandelen als knecht en gevangene van een nukkige en ‘brutale’ coalitiepartner en met een dictaat van oude en andere krokodillen werden de rangen gesloten. De meeste leden van het schepencollege van CD&V hebben gekozen voor een wankele coalitie en voor hun eigen politieke toekomst. Ook binnen de CD&V-fractie was lang niet iedereen het eens met deze koerswijziging. Met de moed der wanhoop heeft ruim een derde van de fractie – ere wie ere toekomt – zich tot het bittere einde verzet tegen het gemis aan ‘vijf minuten politieke moed’. We hopen dat CD&V beseft dat ook het behoud van de huidige situatie door haar coalitiepartner vanzelfsprekend zal uitgelegd worden als een overwinning ten nadele van hen.


De toekomst van de Handelsschool wordt vandaag geofferd op de altaren van de politieke correctheid, de politieke spelletjes en ideologische discussies uit het verleden. Men heeft geweigerd rekening te houden met de wil van spontane meerderheden in en buiten de Handelsschool. De democratie werd in Turnhout de arm omgedraaid.
Paul Meeus
Fractievoorzitter
Renaat Decoster
Wim Peeters
Leden GR-commissie 2, bevoegd voor Onderwijs

Bestuurslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...