CONGRES MECHELEN 14 mei 2006

Dames en Heren,
Vlaamse Vrienden,

Over vijf maanden, op 8 oktober, zal het Vlaams Belang voor het eerst aan verkiezingen deelnemen, en we gaan dat zeer massaal doen, met eigen lijsten in 215 tot wellicht 230 steden en gemeenten, en met vele duizenden kandidaten in heel Vlaanderen die ondanks alle tegenkanting en dikwijls ook ondanks alle risico’s hun nek uitsteken en hun naam aan de rechtse en Vlaams-nationale oppositiepartij Vlaams Belang verbinden. Het is in naam van die duizenden overtuigde, eerlijke en moedige kandidaten, en trouwens ook in naam van een miljoen mensen die bij de jongste verkiezingen in ons vertrouwen stelden, dat ik hier voor alles ook nog eens terugkom op de gebeurtenissen van de voorbije dagen in Antwerpen.

Laat het duidelijk zijn: er is voor de dader van die moordpartij geen enkele verontschuldiging of verzachtende omstandigheid in te roepen, dit is een monsterachtige daad die ons en die heel Vlaanderen met afschuw vervult en wij herhalen ons diepste medeleven met alle slachtoffers en met de families van de slachtoffers.

Maar laat het ook duidelijk zijn dat niemand het recht heeft deze misdaad “moreel” in onze schoenen te schuiven. In de bijna dertigjarige geschiedenis van Vlaams Blok en van Vlaams Belang hebben wij steeds elke vorm van geweld fundamenteel afgewezen en veroordeeld. Nooit hebben wij in woord of geschrift opgeroepen tot welke vorm van agressief geweld dan ook. Bepaalde media en politieke tegenstanders en tot en met premier Verhofstadt die vandaag van ons pleidooi voor het recht op zelfverdediging voor eerlijke mensen tegen zware criminelen, of van onze aanklacht tegen de laksheid van de staat die slachtoffers aan hun lot overlaat en misdrijven ongestraft laat, gebruik maken om ons net het omgekeerde te verwijten van wat wij zeggen en bedoelen, die verdienen enkel misprijzen, dat zijn gewetenloze, zielige lijkenpikkers die eigenlijk diep beschaamd zouden moeten zijn.

Vorige vrijdag verklaarde de zeer linkse moraalfilosoof Etienne Vermeersch in een krant dat alleen strenge straffen geweld kunnen stoppen: “Het énige antwoord op het toenemende geweld in de maatschappij zijn strengere straffen. Zolang de rechters niet harder optreden, zolang criminelen niet aan de lijve ondervinden wat een gevangenis is, zal geweld niet spectaculair teruggedrongen worden” zegt hij. Dat is exact wat wij al véle jaren zeggen en waarvoor wij door de hele meute politiek correcten, inclusief Vermeersch, steeds aan de intellectuele schandpaal genageld werden en trouwens nog steeds worden.

En sinds twee dagen gaat men zelfs nog verder. Nu worden wij “moreel verantwoordelijk” geacht voor een vreselijke moordpartij van een geïsoleerde gek, en wordt die moordpartij blijkbaar ook een nieuw alibi om het Vlaams Belang gerechtelijk te vervolgen en ons de partijfinanciering af te nemen. Maar iedereen die verder kijkt dan zijn neus lang is, weet dat het onze tegenstanders om iets heel anders te doen is. Men doet hier een zeer bewuste poging om elke aanklacht tegen de onveiligheid in onze steden, of tegen de rampzalige vreemdelingenpolitiek van de paarse regering, al bij voorbaat verdacht te maken en zelfs te criminaliseren. Wie pleit voor wettige zelfverdediging van eerlijke handelaren tegen gewelddadige criminelen, wordt zelf een oproep tot geweld verweten. Wie zegt dat de staat tot opdracht heeft om haar burgers te beschermen en criminelen zwaar te straffen, wordt zelf morele crimineel verklaard. Wie de onmiskenbare enorme veiligheidsproblemen in de zogenaamd multiculturele wijken aanklaagt wordt racist genoemd. En nu wordt, omwille van de onvergefelijke misdaad van een geïsoleerd individu, de grootste partij van Vlaanderen door het slijk gehaald. Men wil ons de mond snoeren. Men wil ons op vijf maanden voor de verkiezingen in marginale en criminele een hoek drummen waar wij niet thuishoren en waar wij niets mee te zien hebben, en om dat te doen beschikt men trouwens over de medewerking van het hele staatsapparaat en vele media.
Het weze zo. Wij staan recht in onze schoenen. Wij hebben nooit, zoals Louis Tobback, opgeroepen om onze tegenstanders “met alle middelen” te bekampen. Wij hebben nooit, zoals VRT-radiopresentator Koen Fillet dat nog niet zo lang geleden over Gerolf Annemans zegde, onze spijt betuigd dat wij een politieke tegenstander niet onder een aankomende trein hadden geduwd. Wij hebben niet zoals VRT-presentator Chris Dussochoit na de moord op Pim Fortuyn uitgeroepen “… en ik had er toch geen slecht gevoel bij: one down, twenty to go!”. Wij hebben nooit onze tegenstanders uitgescholden voor te vernietigen ongedierte, wandluizen of mestkevers.Wij moeten over geen enkele tekst of uitspraak beschaamd zijn. Wij zijn trots op onze overtuiging van volstrekt geweldloos Vlaams-nationalisme. Wij hebben gelijk met onze harde aanklacht tegen 7 jaar paars geknoei, tegen 7 jaar laksheid, tegen 7 jaar tijdverlies, tegen 7 jaar verder aanrotten van de problemen. In dit land heeft men de meest lakse nationaliteitswet ter wereld ingevoerd, waarbij de voorbije jaren een kwart miljoen mensen zonder de geringste voorwaarde van bijvoorbeeld talenkennis of integratiebereidheid “Belg” werden. In de hoofdstad van dit land zijn reeds 52% van de kiezers van vreemde afkomst, en worden straks ook de eerste, ook volstrekt Nederlandsonkundige burgemeesters van niet-Europese origine benoemd. In dit land werden tienduizenden illegalen zonder voorwaarden geregulariseerd en zijn we onder deskundige leiding van Patrick Dewael op weg naar een nieuwe regularisatiegolf als gevolg van georganiseerde en telegeleide kerkbezettingen waar niet tegen opgetreden wordt. In dit land worden alternatieve straffen niet meer uitgevoerd omdat het gerecht er niet in slaagt ze te organiseren.In dit land worden hele categorieën misdrijven gewoon niet meer vervolgd. In dit land zijn home- en carjackings dagelijkse kost geworden. In dit land worden jonge boeven niet meer opgepakt omdat er geen plaats is om ze op te sluiten, en worden gevangenisstraffen niet meer uitgevoerd omdat er geen cellen bijgebouwd worden. Dat is de realiteit, dat is de harde waarheid. Wie denkt dat wij nu gaan zwijgen omdat we volstrekt ten onrechte in één adem genoemd worden met een gekke moordenaar, heeft het verkeerd voor. Het spreken van het Vlaams Belang is integendeel absoluut nodig omdat wij de enige spreekbuis en de enige uitlaatklep zijn voor de zovele mensen van ons volk die de slachtoffers zijn van al deze toestanden; omdat wij voor een miljoen kiezers in Vlaanderen een vreedzame en democratische keuze bieden voor een vrij, veilig en Vlaams Vlaanderen.

Dus neen, we hebben ons niets te verwijten, we gaan niet zwijgen, we zetten geen stap achteruit, we desolidariseren ons niet van om het even welk boegbeeld, we staan met onze honderden verkozenen en duizenden kandidaten en met ons miljoen kiezers zij aan zij, en blijven, wat er ook gebeure, kalm en vreedzaam maar ook vastberaden zeggen wat we al jaren lang kalm en vreedzaam en vastberaden zeggen: “Vlaanderen eerst”.

Dames en Heren,
Vlaamse vrienden
De gemeente- en provincieraadsverkiezingen van oktober worden voor ons, na het partijverbod van het Vlaams Blok, de eerste en zeer zware electorale test. Wij moeten erin slagen de ruggengraat van onze beweging fenomenaal te versterken en vele honderden nieuwe lokale mandatarissen te doen verkiezen. Het zijn immers die lokale mandatarissen, die districtsraadsleden en gemeenteraadsleden en provincieraadsleden en OCMW-mandatarissen die het eerste en dichtste aanspreekpunt vormen voor onze kiezers, en het zijn onze afdelingen en lokale verkozenen die ons maken tot de sterke en georganiseerde politieke macht die we geworden zijn. Wij moeten trouwens de verkiezingen van oktober 2006 winnen, ook omdat daarmee een eerste en belangrijke stap gezet wordt om de federale verkiezingen van mei 2007 te winnen.
En dan is er natuurlijk de kwestie van het “cordon sanitaire”. Onze tegenstanders zouden het maar wat graag hebben dat wij van het doorbreken van de ondemocratische cordon de inzet van de verkiezingen maken. Ze hebben immers de touwtjes in handen. Vanuit hun Brusselse hoofdkwartieren leggen zij aan hun achterban het dictaat van het cordon op, en wie niet luistert en de verkiezingsuitslag durft respecteren, vliegt eruit, want zo hebben de leiders van de zelfbenoemde “democratische partijen” beslist. Het belang van goed bestuurde steden en gemeenten moet wijken voor de akkoorden van de Vlaamse partijbonzen met de Franstalige politieke partijen, en in de eerste plaats met de Parti Socialiste. Want daar gaat het om: het zijn de Franstalige partijen die als de dood zijn voor een doorbreken van het cordon, voor een machtsdeelname van de enige consequent-Vlaamse partij aan het beleid. Want wij zijn inderdaad de enige consequent-Vlaamse partij, dat is inmiddels wel afdoende bewezen. In de zaak Brussel-Halle-Vilvoorde durfde geen enkele Vlaamse partij – ook niet de Vlaamse helden van CD&V en NVA die nochtans luid keelden dat ze het probleem met eventjes vijf minuten politieke moed gingen oplossen – de simpele stemming in de Kamer van Volksvertegenwoordigers doorvoeren, hoewel daar een duidelijke Vlaamse meerderheid voor was. Geen enkele Vlaamse partij – ook niet CD&V of N-VA – durven de simpele toepassing van de taalwetten in Brussel eisen. Ze zijn nog niet eens in staat om de beloofde volwaardige MUG-dienst voor Halle op poten te zetten! Moeten wij dan geloven dat het dié partijen zijn die de moed zullen hebben om die fenomenale Vlaams-Waalse miljardenstroom op de helling te zetten? Moeten wij geloven dat het die partijen zullen zijn die écht de Waalse miljardendiefstal zullen afschaffen? Wie dat gelooft moet wel erg naïef zijn. Er is maar één betrouwbare Vlaamse partij, en dat zijn wij. Er is maar één Vlaamse partij die weigert nog langer te betalen voor de fratsen van Flahaut, en is maar één partij die komaf wil maken met de sabotagepolitiek van de sinistere Onkelinx, er is maar één partij die geen Vlaams geld naar de Francorchampsputten van Ecclestone en Happart laat gaan, er is maar één Vlaamse partij die komaf kan maken met de feitelijke machtsgreep van de Parti Socialiste op dit land, en dat zijn wij, dat is de enige betrouwbaar-Vlaamse partij, dat is het Vlaams Belang.

Dames en Heren,
De inzet van de verkiezingen is niet het cordon sanitaire, de inzet van de verkiezingen is de verdere groei en doorbraak van het Vlaams Belang tot in de verste uithoeken van ons land. We gaan naar de verkiezingen in meer dan 215 Vlaamse steden en gemeenten met een zeer duidelijke boodschap. Onze vijf breekpunten zijn bekend. Wie voor ons stemt, stemt voor onkreukbaar bestuur, stemt voor lagere belastingen, stemt voor meer veiligheid, stemt voor netheid en leefbaarheid, stemt voor steden en gemeenten waar Vlamingen zich nog thuis voelen in hun eigen straat en wijk. Dàt zijn de vijf breekpunten van het Vlaams Belang, dàt is de essentie van het programma van het Vlaams Belang.

We zijn er de voorbije decennia in geslaagd – misschien zelfs nog veel fundamenteler dan het electorale cijfer van een kwart van de kiezers die reeds voor ons stemmen laat uitschijnen – onze thema’s en onze oplossingen op de politieke agenda te plaatsen. Veiligheid, vreemdelingen, echte Vlaamse autonomie, onze ideeën vinden steeds meer en breder weerklank in Vlaanderen. En wanneer we bijvoorbeeld denken aan het beroemde Manifest van de Warande-groep, of aan die recente peiling waar voor het eerst in de politieke geschiedenis een meerderheid van de Vlamingen voor onafhankelijkheid kiest, staan we misschien wel dichter bij het totstandkomen van onze vrije Vlaamse staat dan we zelf beseffen. Er is dus veel werk aan de winkel voor ieder van ons. De ondraaglijke lastercampagne van de voorbije dagen moet ons ook het besef bijbrengen dat niemand van onze overtuiging aan de zijlijn mag blijven staan, dat het succes alleen door eigen werk en overtuigingskracht zal komen, dat we nu allen de plicht hebben om onze nek uit te steken voor onze idealen.

Beste vrienden,
Wij mogen trots zijn op ons programma, wij mogen trots zijn op onze beweging. Ik ben er alvast trots op uw voorzitter te mogen zijn. En vanaf nu alle hens aan dek voor een nieuwe overwinning van de partij met de naam die ook een programma is, voor de partij met de mooiste naam van alle Vlaamse partijen: het Vlaams Belang.

Frank Vanhecke
1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...