Brepolsproject: voorlopig ja.

Op de gemeenteraad van maandag 5 september bracht fractievoorzitter Paul Meeus onderstaand uitgebreid standpunt inzake het Brepolsproject.

Het Vlaams Belang staat niet negatief tegenover de geplande ontwikkeling van de Brepols-site in het Turnhoutse centrum. Om dit opzet optimale kansen te geven van bij de beginfase, keurde onze fractie dan ook in september 2004 het protocol met de Vlaamse gemeenschap mee goed tot het bekomen van een conceptsubsidie.

Het Brepolsproject is een unieke gelegenheid om de stad eindelijk van een oude stadskanker te genezen. Gelet op de noden van een moderne centrumstad en het optimaal besteden van beschikbare ruimte in de binnenstad, ligt hier een mogelijkheid om tot een zinvolle en harmonische bundeling te komen van woningeenheden, kantoren, horeca-uitbatingen, commerciële ruimtes, de inplanting van onze kunstacademies en het ondergronds parkeren als een beperkt antwoord op de parkeerproblemen in de stad.

De door het stadsbestuur voorgelegde intentieovereenkomst is niettemin wat ze is: een intentieverklaring die in dit stadium nog tot niets bindt, tenzij tot het aanvangen van gesprekken tussen de stedelijke overheid en een private partner met het oog op een Masterplan dat een concrete samenwerkingsovereenkomst insluit.

Het opstarten van een publiek private samenwerking is in dit dossier wellicht het beste uitgangspunt, zeker omdat de stad over een aantal aanpalende eigendommen (Kursaal en Otterstraat) beschikt die perfect kunnen kaderen in de totale ontwikkeling van het project en ook omdat de stad binnen deze context wellicht een oplossing kan vinden voor de huisvesting van haar kunstacademies. Daarom is een intensieve samenwerking en samenspraak tussen het stadsbestuur en de private partner wenselijk in het ganse verdere ontwikkelingsproces. Het streven naar een zo groot mogelijk evenwicht tussen zakelijke belangen en gemeenschapsbelangen moet dan ook het uitgangspunt zijn voor een kwaliteitsvol Masterplan.

Het Vlaams Belang vraagt evenwel dat naast deze inhoudelijke samenwerking het stadsbestuur ook alles in het werk zal stellen om ook binnen de bredere context van de lokale economie haar verantwoordelijkheid als “regisseur” op te nemen en het Brepolsproject binnen de brede context van een dynamische stad te kaderen. Immers, economie en tewerkstelling is in het Vlaamse beleid een topprioriteit ten aanzien van de centrumsteden. Studies en concrete projecten over mobiliteit, verkeersstromen en toegankelijkheid kunnen dan ook niet achterwege blijven. Ook de permanente zorg voor leefbaar wonen, werken en winkelen verdienen blijvend alle aandacht. Het Brepolsproject mag dan ook nooit als een solitaire entiteit in de stad uitgroeien, maar moet integendeel zowel ruimtelijk als sociaal-economisch gekoppeld aan en geïntegreerd worden in de rest van de Turnhoutse binnenstad. Ook andere projecten in de rest van de stad mogen niet verwaarloosd worden. Verder dienen binnen de beschikbare budgettaire ruimtes de beste en haalbare keuzes gemaakt te worden. En niet in het minst moeten onze kunstacademies binnen de context van het Brepolsproject de uitstraling kunnen krijgen die ze verdienen en zich nog verder kunnen ontwikkelen.

Brepols heeft dus een toekomst in onze stad, mits voldaan wordt aan o.m. hoger geschetste voorwaarden. Het Vlaams Belang zal kritisch en nauwgezet het verdere verloop van het dossier opvolgen, maar zal in deze beginfase de intentieverklaring mee goedkeuren opdat tegen einde 2005 door het college van Burgemeester en Schepenen een ontwerp van publiek private samenwerkingsovereenkomst kan voorgelegd worden. Tevens drukt het Vlaams Belang zijn wens uit dat alle actoren in deze stad, ook en vooral de politieke, als volwaardige gesprekspartners worden aanzien en geregeld zullen gehoord worden voor evaluatie en advies opdat dit dossier mogelijk kan uitgroeien tot een dynamisch project dat door een ganse gemeenschap kan gedragen worden.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...