Begrotingstussenkomst VB-Turnhout

Gisteren, 27 april, hield onze fractievoorzitter Paul Meeus een opgemerkte begrotingstussenkomst in de Turnhoutse gemeenteraad, waarin hij niet bepaald mild was voor de nieuwe meerderheid. U kunt deze tussenkomst hieronder volledig lezen.

"Vooreerst wil de Vlaams Belang–fractie haar welgemeende dank uitspreken aan de mensen van de financiële dienst voor het vele technische werk dat de opmaak van een begroting altijd met zich meebrengt. Het is elk jaar een helse karwei om alles tijdig klaar te hebben.

Dat er in Turnhout grote uitdagingen op ons afkomen, mag ondertussen wel duidelijk zijn. Een begroting waarbij een verhoging van de aanvullende belasting op de personenbelasting én daar bovenop nog de verhoging van de opcentiemen als de meest spectaculaire maatregelen in het oog springen, voorspelt weinig goeds.
De inkomsten van de verhoging van de aanvullende belasting op de personenbelasting tussen 2007-2012 bedraagt 3.367.000, gezien op de vijf jaar, omdat we deze pas vanaf 2008 zullen voelen. Of concreter: 673.000 euro per jaar.
De opcentiemen op de onroerende voorheffing bedraagt 1.982.000 euro per jaar. Samen leveren deze beide belastingverhogingen 2.655.000 euro per jaar op.
Afhankelijk van de berekeningswijze en de gehanteerde parameters betekent dat gemiddeld tussen de 40 en 65 euro per burger en per jaar vanaf 2008. Voor een gezin met twee kinderen is dat toch alweer een flinke hap uit het gezinsbudget. Het benieuwt ons de nauwkeurige cijfers ter zake van het stadsbestuur te vernemen.

Toen het Vlaams Belang hier de voorbije jaren stelde dat men zich inzake belastingpeil en hoogte van de opcentiemen best zou richten op het provinciale gemiddelde, werd ons voor de voeten geworpen dat we geen vergelijkingen moesten maken met andere gemeenten. Vandaag doet deze meerderheid nochtans hetzelfde: ze vergelijkt zich met de andere centrumsteden om de verhogingen te motiveren. Nochtans weet deze meerderheid dat Turnhout als kleinste centrumstad best nog niet al te veel vergeleken wordt met de andere centrumsteden. Maar nu komt het blijkbaar goed uit…

Vorig jaar stelden wij reeds dat het een goed zaak is dat het stadsbestuur wil dat er meer mensen in onze stad komen wonnen. Maar het mag duidelijk zijn dat de aantrekkelijkheid van onze stad overschaduwd wordt door een belastingdruk die veel hoger is dan in de omliggende gemeenten. Bovendien moet men oppassen met de indruk te wekken dat men nieuwe mensen wil lokken om zo meer belastingen te incasseren.

Het is duidelijk dat de operatie van de verzelfstandiging van het ziekenhuis, die door alle fracties werd gesteund, een schaduw werpt op de begroting. Met de historische verliezen van het ziekenhuis en de blijvende kost van de statutaire personeelsleden dient nu eenmaal rekening gehouden te worden. We willen daar niet blind voor zijn en begrijpen dat met deze rode draad doorheen het ganse begrotingsverhaal moet rekening gehouden worden.

Maar dàn precies moeten fundamentele keuzes gemaakt worden… en dat gebeurt nu duidelijk niet. Nochtans waren de verkiezingsprogramma’s van de huidige meerderheidspartijen veelbelovend, letterlijk en figuurlijk. Alles leek wel mogelijk en er zou eindelijk eens een nieuwe wind gaan waaien door de stad. Die wind is er ondertussen, maar hij is guur en snijdt in het aangezicht van de burgers. In plaats van beloond te worden voor zijn keuze op 8 oktober, is de eerste zichtbare maatregel van deze ploeg de verhoging van de belastingen. Zouden de huidige meerderheidpartijen het aangedurfd hebben met dit vooruitzicht naar de kiezer te trekken? De vraag stellen is ze beantwoorden. Maar we zitten er wel mee. De burger mag meteen gaan betalen omdat er geen grondige keuzes worden gemaakt. En we zijn lang niet de enigen die dit zeggen.

Ik herhaal het tot vervelens toe – en ik weet dat men het niet graag hoort – dat onze fractie bij de begrotingsbesprekingen 2006 uitdrukkelijk heeft gepleit voor een kerntakendebat om onze stad keuzes te laten maken in de opdrachten die zij op zich dient te nemen. Bovendien zou op die manier een langetermijnvisie kunnen ontwikkeld worden die financiële avonturen en onzekerheden tot een minimum kan beperken. En dan, plots,… kort na de verkiezingen nam de meerderheid het pleidooi voor een kerntakendebat over alsof men de heilige graal had ontdekt; maar daar bleef het helaas bij. Ook machtige organisaties als ACW en Unizo spraken zich in die zin uit. In plaats van op basis van al die signalen meteen met alle politieke actoren in deze stad verkennende en bepalende gesprekken te voeren om keuzes vast te leggen, plooide deze meerderheid zich op zichzelf terug om maandenlang geheimzinnig te doen teneinde uiteindelijk met voorliggende begroting af te komen. Het heeft er alles van weg dat deze meerderheid het open debat schuwt en liever met de eigen club voortrommelt. Een club die overigens geen al te sterke cohesie vertoont en waar iedereen altijd weer opnieuw probeert de zwarte piet aan iemand anders door te schuiven.

Het blijft zoeken in deze begroting naar fundamentele besparingen op de uitgaven. Maar in eenzelfde beweging moeten nog wel de kosten voor een geluidsinstallatie, een ijspiste en grote schermen op de markt en ander fraais – zoals woonstadballonnen – opgehoest worden. Ondertussen blijven de burgers zich afvragen waarom hun straten niet worden aangepakt, ook al was dat al lang beloofd.

Ook de personeelskosten blijven een flink aandeel behouden in de gewone uitgaven van de stadsbegroting: 25 %. Er moet over gewaakt worden dat deze kost het huidige peil in de toekomst niet overschrijdt. Graag hadden wij vernomen wat het aandeel is van de totale pensioenlast in de totale personeelskosten en welke evolutie in die verhouding de komende jaren verwacht wordt en of derhalve die verhouding van 25% kan behouden worden.

Verder beklaagt deze meerderheid zich erover dat er minder inkomsten van de dividenden gas en elektriciteit zijn als verder gevolg van de vrijmaking van de energiemarkt. Dat is juist, maar het is oud nieuws. Dat was de vorige jaren al geweten, maar toen dekte men alles toe door de toenmalige winsten nog al dan niet eenmalig te incasseren en de hete aardappel voor zich uit te schuiven. Onze fractie heeft daar herhaaldelijk op gewezen, alsook op de slechts tijdelijke voordelen uit de verkoop van patrimonium. De toekomst is voor morgen, redeneerde men toen… Het getuigt van weinig visie om vooruit te denken. Met deze coalitie lijkt het nog erger te worden.

Ondertussen verdrinkt het stadsbestuur de vis verder met ronkende zinnen in de beleidsnota 2007, zoals bijvoorbeeld: “In 2007 wordt de financiële meerjarenplanning voor de legislatuur opgemaakt. Deze zal een vertaling zijn van de beleidsprioriteiten van het algemeen beleidsprogramma waarrond de besluitvorming in het najaar is voorzien. In concreto betekent dit dat ook de diverse deel-beleidsnota’s financieel moeten vertaald worden.” Einde citaat. Bovendien gaat er “onderzoek naar het aantrekken van bijkomende externe middelen” gevoerd worden. En als uitsmijter nog dit citaat uit de beleidsnota 2007: “Op het vlak van de uitgaven moeten keuzes gemaakt worden over hoeveel het lokaal bestuur aan wat zal besteden en op welke manier de schaarse middelen het meest efficiënt kunnen worden ingezet.” We zijn dus erg nieuwsgierig naar de beleidsprioriteiten in de deel-beleidsnota’s. Het is stuitend dat deze meerderheid haar keuzes steeds weer voor zich uitschuift en haar gemis aan besluitvaardigheid verschuilt achter ronkende volzinnen in mistspuiende nota’s.

Ik richt mij nu op enkele concrete dossiers.

1. De toelagen.

Uiteraard blijven wij voorstander van betoelaging aan de verenigingen en aan allerhande initiatieven binnen de sociaal-culturele sector. Toch blijven wij onze vraag van de voorgaande jaren herhalen om criteria vast te leggen die de basis kunnen zijn voor betoelaging. Het blijft momenteel onduidelijk welke de normen zijn die het bedrag van een subsidie bepalen.
Verder blijven wij betreuren dat de vzw Buitenschoolse Kinderopvang een initiatief blijft dat via betoelaging van middelen wordt voorzien. De praktijk in Turnhout heeft ruim uitgewezen dat een opname van dit initiatief in het kerntakenpakket van onze stad niet misplaatst zou zijn. Wij herinneren er de schepen van sociale zaken overigens aan dat ook zijn fractie naast andere fracties hiervoor herhaaldelijk heeft gepleit.

2. Het zwembad.

De totstandkoming van het nieuwe zwembad is niet verlopen zoals het was voorzien. Tal van mankementen en een aantal structurele fouten hebben ons meer geld gekost dan aanvankelijk begroot. Bij ons weten is er momenteel nog altijd een ingewikkelde zaak hangende over een bijkomend kostenplaatje daarbij. Op een moeilijk moment voor het stadsbestuur werden de fractievoorzitters hierover discreet ingelicht. Mogen wij vernemen hoever deze zaak staat en welke financiële donkere wolk hier nog boven ons hoofd kan hangen? Het wordt tijd dat de burger over dit geheimzinnig dossier ingelicht wordt en vooral te weten komt wat het hem zal kosten.
Daarnaast is het ons niet altijd duidelijk of de voorziene bezoekersaantallen uit de prognoses ook effectief gehaald worden en of dus ook de financiële doelstellingen ter zake gehaald worden. Graag enige toelichting hierbij.
Los van wat ik hier net zei, blijven wij bij ons standpunt dat niet–Turnhoutse gebruikers hogere toegangsgelden zouden moeten betalen. Dat geldt ook voor andere diensten die onze stad ter beschikking stelt van mensen uit de omliggende gemeenten. Het zal de stad niet meteen uit de grootste financiële zorgen halen, maar alle kleine beetjes kunnen ook hier wat helpen. Bovendien is het logisch dat andere gebruikers meer mogen betalen als onze eigen burgers al vaker daarvoor in de buidel hebben moeten tasten.

3. De studies

Alvorens plannen m.b.t. allerhande dossiers geconcretiseerd worden, is het laten maken van haalbaarheids- en projectstudies door allerhande bureaus bon ton geworden. Deze studies kosten handenvol geld. Het is wellicht aangewezen hierin ook wat selectiever te werk te gaan of zo mogelijk meer eigen competent personeel in ter schakelen.

4. De fuifzaal.

We herhalen het nog maar eens: het Vlaams Belang is voor de bouw van een fuifzaal voor jongeren en andere gebruikers. Maar het mag duidelijk zijn dat niemand er ons ondertussen van heeft kunnen overtuigen dat een fuifzaal aan de stadsrand of op een andere locatie buiten de strikte binnenstad geen goede keuze zou zijn. Toen het wervelende project aan de Warande werd voorgesteld, leek het wel of alle andere opties achterhaald of uit den boze waren. Niets is minder waar. We zijn ervan overtuigd dat ter zake te weinig ernstig en gefundeerd studiewerk is geleverd. Ook het kostenplaatje van het prestigieuze project aan de Warande lijkt ons erg zwaar. We vragen ons werkelijk af of een dergelijke voorgestelde investering moet en kan. We pleiten er dan ook voor om 1) spoed te zetten achter dit dossier, want een fuifzaal moet er komen 2) àlle pistes ten gronde te onderzoeken en 3) er een haalbaar kostenplaatje tegenover te plaatsen.

Collega’s,

De dromen van 8 oktober zijn voorbij. De kiezer heeft overigens duidelijk gemaakt dat er meer verliezers waren dan winnaars. Door onze partij tot de tweede grootste te maken in deze stad, heeft de kiezer een duidelijk signaal willen geven. Alles laat evenwel uitschijnen dat er allemaal maar bitter weinig rekening mee wordt gehouden.
De Turnhoutse machtspartij bij uitstek heeft uit die moeilijke situatie alles gepuurd om als verliezende partij haar macht toch sterker dan ooit te doen gelden door een onervaren partner mee op sleeptouw te nemen. Daarnaast heeft zij af te rekenen gehad met flink wat interne stormen, waardoor dit schepencollege een verzameling van individuele spelers is geworden waarin niemand het voor zijn collega’s lijkt op te nemen. Daardoor hebben wij soms het gevoel dat mevrouw de schepen er vaak alleen voor staat met het niet gemakkelijke dossier ‘financiën’. Voor alle duidelijkheid: dit is van onze kant geen leedvermaak ten aanzien van de schepen van financiën. Integendeel, wij wensen haar veel moed, sterkte en inspiratie toe en hopen dat zij snel de middelmatigheid die hier momenteel de bovenhand heeft, kan en zal overstijgen.
Dit alles is geen gunstig klimaat voor het goed beheer van onze stad. Wij roepen dan ook alle schepenen op om meer collegialiteit aan de dag te leggen, hun dossiers grondig te beheersen, hun verantwoordelijkheid op te nemen en tegen volgend jaar een begroting voor te leggen waarin duidelijke en verantwoorde keuzes zijn gemaakt.
Het spreekt dan ook voor zich dat wij de begroting niet zullen goedkeuren."

Steven Joosten
1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...